Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ابتکــار سفیــربیــدارگر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:17

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکوکتاب بجای تفنگ وانتحار
کتابخانه سیارابتکاربزرگ صابرحسینی جوان خردمند ودلسوزافغانستان است که  توجه وتعجب خبرنگاران کشورهای جهان رابه افغانستان جنگ زده جلب نموده است. اکثرخبرنگاران ازکشورهای آلمان،فرانسه، ایتالیا، هسپانیا وچین این ابتکار بزرگ وبیدارگرانه صابرحسینی را درشرایط جنگ وفقر، بروی اراضی کشوری که طی دهه های اخیر در اثرجنگ های بدون وقفه زمین آن  بامین فرش گردیده است، رسالت فرهنگ انسانی وتربیت نسل آینده به سوی شرافت وفضیلت وتنفرازجنگ وخشونت استقبال می نمایند. تعدادی ازخبرنگاران ازدیدن تصاویر کتابخانه سیار درمناطق دوردست واستقبال کودکان ازسفیرسیارفرهنگی این واقعه را چون پدیده جدیدوتازه درحیات فرهنگی افغانستان تفسیرمی نمایند وخبرنگارانیکه درافغانستان سفرنموده اند و ازوضع اسفناک کودکان گرسنه،ژولیده مو وپابرهنه آگاه اند که حتی درشهرکابل دروسط خیابانها وکنارنانوایی ها بخاطر یک لقمه نان گدایی مینمایند وآدم های نوبه روزگاررسیده باموترهای آخرین مدل وشیشه های دودی ازکنارشان ردمیگردد این صحنه ها را به کتابخانه سیار حسینی که باقبول خطر دردهات وقصبات میرود مقایسه می نمایند. خبرنگاران میگویند درتاریخ خوانده ایم که شرق گهواره تمدن جهان است وبزرگان ما می نویسند که ستون تمدن کتاب ومطبوعات است.عشق کودکان به کتاب خانه سیارخوشبینی مارا به آینده افغانستان بیشترمیگرداند. هرکتابی راکه سفیرسیارفرهنگی به کودکان اهدا مینماید یک خشت رابه تهداب تمدن به جای کسانیکه منفجرگردانیده اند می گذارد. دراثرجنگها زیربنای اقتصادی کشورها نابود می گردد وبافرارسین صلح زخم های اقتصادی زودتر مداوا میگردد اما عمیق ترین زخم جنگ، آفت های فرهنگی است که زمان طولانی ایجاب می نماید تازخم های عمیق فرهنگی بجوشد وآفت بدتر از سوزاندن آثار وویرانی گنجینه های فرهنگی، آنست که نگذارند تا مردم به فرهنگ  کتاب خوانی عادت نمایند. پخش آثاروداستانهای نویسندگان افغانستان و جهان به کودکان در نقاط خطرناک وصعب العبوربروی دوچرخه فرسوده شیرین ترازعسل به پرورش روح کودکان ماست  که ازساده ترین نعمت های طفلانه محروم گردیده اند. درمطبوعات جهان افغانستان وافغانها چون سرزمین جنگ ومردم جنگجو که به تمدن علاقمندی ندارند وحتی کودکان این سرزمین ازطفلی با تمرین سلاح های جنگی بزرگ می گردند تبلیغ می گردد. وظیفه دولت است تاشرایط وامکانات لازم برای رشد جسمی وروحی کودکان ایجاد نمایند،موقعیکه  دولت این وظیفه خودرا انجام نمی دهد واز سرمایه های معنوی آینده کشورغمخواری نمی نماید جامعه رابه تباهی می کشاند. کودکان ازطفلی کنجکاو وحساس اند وشنیدن وخواندن داستانها وقصه ها به رشد فکری واخلاقی آنها کمک می نماید وترویج فرهنگ کتاب خوانی جامعه مارا ازانحطاط معنوی نجات می دهد و کتاب موثرترین داروی درد جهالت ونادانی است . کتاب خوانی درفرهنگ ما ازوظایف ملی و وجایب دینی ما محسوب میگردد.رنگ قلم نویسنده دردین ما افضل ترازخون شهید است. بزرگان ما باآفرینیش آثار فنا ناپذیردرقالب نثروشعر قصه ها، افسانه ها،پندها ونصیحت های دلنشین،  پیروزی خیررا برشر وعلم رابرجهل ترسیم وتوصیف نموده اند ودانش راچون کلید رمز شرافت ها وکرامت های انسانی به دست ما سپرده اندو تمام دستآورد ها ونوآوری های عظیم علمی و اقتصادی امروزبشریت در این پیام  فردوسی بزرگ گنجانیده شده است «توانا بود هرکه دانا بود» ولی متاسفانه با وجود این همه میراث های بزرگ معنوی و فرهنگی  مطالعه وفرهنگ کتاب خوانی درجامعه ما درسطح نازل قراردارد ودرعصرانقلاب مدیا حتی سقف  فکری بزرگ سالان ما به اندازه سقف شبکه های مجازی دیداری وشینیداری کوتاه گردیده است وحوصله  مطالعه آثار ادبی،کتابهای مفید ورسانه های مهم وجدی راندارند به اعتیاد شایعات وخبرهای هیجانی وتبلغاتی مبتلا گردیده اند که بیشترتنور جروبحث های سلیقوی وفضل فروشی ولاف زنی های بی نتیجه را داغ نگاه میدارد. هررسانه وکتاب مخاطبان خاص دارد، قشر روشنفکرومتوسط  با افراد معتاد به شایعات وخبرهای تبلغاتی که معمولا باسوادان سمعی وبصری اند فرق دارد. قشرروشنفکرومنوراهل مطالعه اند و با کتاب خوانی حافظه خودرا قوی وعقل خودرا صیقل می بخشند.میگویند اگرمادرنباشد جسم انسان ساخته نمی شود واگرکتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. ابتکار حسینی برای کودکان ما روح پروراست،  وزارت فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی ، رسانه های گروهی باید این نوآوری را الگوی فعلیت ها ووظایف خود درسایرمناطق افغانستان قراربدهند. اکثرنوابغ جهان تحصیلات اکادمیک مانند امروزنداشتند اما دراثرمطالعه وکتابی خوانی، نادرترین آثارعلمی رادرزمینه های مختلف به بشریت اهدا نموده اند. جغرافیای کشورما باخون خشونت رنگین گردیده است، تنها باگسترش سرتاسری فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی می توانیم این لکه ننگ را ازجغرافیای کشور خود بزدایم، رساندن کتاب به کودکان افغانستان باوجودکمک های بی حساب کشورهای جهان ودرشرایط امروزهزینه طاقت فرسا نمی طلبد، وظیفه ماست  تا نگذاریم کودکان گرسنه وبی سرپرست نوابغ آینده کشور، مانند مولوی ها،سنایی ها ورحمن بابا ها تباه ونابود گردند. افغانستان با وجدان باید از کودکان خود غمخواری نماید.بهترین روش آموزش کودکان به کتاب خوانی داستانها وقصه های پند آموزاست وکشورهای که درفکرتربیت نسل سالم اند کودکان رابه مطالعه داستان ها وقصه های ملی وجهانی تشویق می نمایند تا فکرآنان مطابق نیاززمان که امروزازآن چون عصرجهانی شدن یاد می نمایند رشد وتکامل نماید.روانشناسان وجامعه شناسان داستانهای ادبی وقصه های افسانوی و پند آموز و مثبت  را بگونه نشاندن نهال خردبرمغزودل کودکان مقایسه می نمایند، وقتیکه این نهال هابرومند میگردد دنیا رازیبا، قشنگ وشیرین میگرداند ونمی گذارد تا رنگ خون و گردخشونت جامعه راآلوده ورنگین بگرداند. باورکنید درزمان نه جندان پیش، کودکان گدا باشکم های گرسنه وسروصورت گردآلود درسرک های ما دیده نمیشد، خوب بخاطردارم که پدرخدا بیا مرزم همواره این شعرسعدی را که تن آدمی شریف است به جان آدمیت .... تکرارمینمود و میگفت خریدن کتاب نو بهتر ازلباس نو است، پوشیدن لباس کهنه و تروتمیز ننگ نیست ونه نداشتن کتاب جدید عقل آدم راکند وذهن وحافظه اورا کوتاه میگرداند. درآن زمان درتمام نقاط شهرکابل غرفه های فروش روزنامه ها، مجله ها وآثارادبی  فعال بودند و بفروش می رسیدند. موقعیکه داستانهای برادران گریم و شارل پیرو را اززبان آلمانی برای کودکان به مجله کمکیانوانیس ترجمه می نمودم ازاستقبال وعشق کودکان نازنین کشورلذت می بردم. حالا درشهربزرگ کابل غرفه های روزنامه فروشی درنقاط محدود کشوردیده میشود.فقرفرهنگی جامعه رابه سرنوشت کودکان که آینده کشور اند بی تفاوت گردانیده است.تولستوی خالق جنگ وصلح که ازنوابغ وافتخارات ادبی جهان است، عشق وعلاقه خاص به کودکان داشت وبانوشتن قصه های شیرین وپندآموز تخم کنجکاوی را درسینه کودکان می پاشید وکودکان راامید وآینده روسیه می دانست. تولستوی درنامه به دربارتزارآن زمان نوشت« هرگاه به مدرسه قدم میگذارم بامشاهده چهره های کثیف وتکیده ،موهای ژولیده وبرق چشمان کودکان فقیردستخوش ناآرامی وانزجارمی شوم وهمان حالتی به من دست می دهد که بارها ازدیدن شرابخواران مست برمن مستولی میشد .ای خداوند بزرگ! چگونه میتوانم آنهارا نجات بدهم؟ نمی دانم بکدامین یک کمک کنم. من آموزش وپرورش را فقط برای توده ها می خواهم ونه کسی دیگر، مگربتوانم پوشکین هاو لومونوسف های آینده راازغرق شدن نجات بخشم. » تولستوی درمنطقه ای که زندگی میکرد مکتب برای کودکان تاسیس نمود وداستانهای زیاد برای کودکان ونوجوانان نوشت. این نویسنده بزرگ روس معتقدبود که ظرفیت های ناشناخته انسان قربانی فقروفلاکت دوران کودکی میشود.ارزش کتاب خانه سیارصابرحسینی  درشرایط سخت امروز درمناطق کوهستانی ودورازتمدن افغانستان کم ترازتاسیس مدرسه زمان تولستوی نیست وازهمین سبب  ازشهرت جهانی برخوردارگردیده است وجهانیان باید بدانند که دراثر بی کفایتی دولت وتضادهای منافع قدرتهای بزرگ کودکان ما ازنعمت کتاب ومدرسه محروم گردیده اند، موفقیت های بیشتررابرای صابر حسینی آرزودارم.
دکتورعلی احمد کریمی- مسکو


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 145 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.