Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

باید وجوهات مشترک مردم با پلیس ملی تحکیم یابد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 06:51

عبدالوکیل کوچی.نیرو های امنیتی بمثابه خدمتگزاران جامعه،خادمان مردم وپاسداران منافع علیای کشور، در استحکام پایه های نظام و دفاع از وطن وامنیت مردم، مکلفیتهای قانونی را بعهده دارند.
پروسه خدمت وکارایی پلیس در دولتهای دموکراتیک وغیر دموکراتیک متفاوت بوده و چگونگی فکتورهای بنیادین از اهداف تا ایجاد، مراحل رشد یابی، سیستم آموزشی، تعلیم وتربیت،

نحوه مدیریت، رویکردها، مورال رزمی و روحیه سیاسی، دسپلین، مسولیت پذیری، میزان مهارت مسلکی،رشد شخصیت، دیدگاه ها،کارایی وکاربردی،میزان سطح آگاهی،احساس،اندیشه،قدرت درک، پاکیزه گی، حوصله مندی، وظیفه شناسی، تحلیل، ودیگر مشخصات فکری نیرو های امنیتی خصلتاً به ماهیت نظام و سیستم آموزشی آنها مرتبط است.
بآنکه افغانستان دارای تمدن باستانی وفرهنگ بلند تاریخی میباشد ولی جریان مستقیم درگیری های داخلی وخارجی واقتدار رژیمهای مطلقه،استبدادی وارتجاعی بر بافت فکری، سلیقه،موقف، کرکتروروان پلیس اثرگذاربوده است که مولفه عینی ودرونمایه اصلی آنرا نیازمندی جدی به کار تعلیم وتربیت مسلکی تشکیل میدهد.
تعلیم وتربیتی که بر بنیاد آداب،آدات،اخلاق، اعتقادات، احساس روحیه همدلی وهمکاری مجهز با آموزه های روانشناسانه مسلط بر سایکولوژیک جامعه ورود کامل داشته باشد که در پروسه تامین امنیت برقراری نظم ودفاع از قانون ودر مبارزه با بیعدالتی،بینظمی، قانون شکنی،کشف وخنثی سازی دسایس وحملات دشمنان افغانستان منحیث نیروی همیشه آماده کاروخدمت میکنند.
در کشور ما در حال حاضر برغم کاستی های جدی در شیوه های مدیریت وعدم مواظبت لازم از نیروهای امنیتی، بآنهم نیروهای امنیتی بخاطر دفاع از وجب وجب خاک وطن وتامین امنیت تا آخرین قطره خون خود با استواری وقهرمانی رزمیده ورسالت وطنپرستانه خویش را موفقانه ایفا میکنند.
درین میان قبل از همه تامین معشیت، تجهیز واکمالات لازم تخنیکی، تهییه وسایل کار، وارسی وطیفوی،رشد دادن مهارت های مسلکی باروحیه عالی وطنپرستی، احساس مردمی ومواظبت دایمی از نیروهای امنیتی یکی از مکلفیتهای اصلی دولت را تشکیل میدهد.زیرا که کارایی پلیس با درک رنجها وآلام مردم مهم است وکاربردی آن بخاطر رفع مشکلات مهمتراز آن بوده روی این اصل است که وجوهات مردم با پلیس ملی را باید تحکیم بخشید. برای اینکه سیاست سرکوب وچماق وشقه کردن صفوف دادخواهان مشکل اساسی را حل نخواهد کرد.
چونکه کم توجهی وعدم مواظبت دایمی از پلیس ملی، کمبود کار فرهنگی ورشد نا متوازن صفوف وپایین بودن سطح مهارتهای مسلکی آنها، در جریان وظایف دشوار، زمینه لغزش، اشتباهات وعدم اعتماد را بوجود می آورد. واضح است که در جوامع عقب نگهداشته شده از دولت گرفته تا مردم ونهاد های دیگر،روی همین مشکل بریکدیگر میتازند زیراکه همه محصول چنین جامعه ی هستند.
نیروهای امنیتی بخصوص درهرگونه شرایط وبخصوص شرایط جنگ، همواره با چالشها یی روبرو هستندکه که در آرام ترین مکان وزمان، حتا بدون تبارز عمل از سوی خود،عکس العمل های ذهنی وهشدار دهنده ی از سیمای جامعه در ذهن شان نقش بسته وبعضاًاحساس درونی شان را متحول ساخته وگاهگاهی در جریان اجرای وظایف خطیر بروز احساسات هیجان انگیز ولو از هرطرفی که باشد، انگیزه اشتباه هات خورد وبزرگ را بوجود می آورد.
بگونه مثال برخورد خشونت آمیز برخی از نیروهای امنیتی در قبال تظاهرات خیابانی ومسالمت آمیزهفته گذشته در شهر کابل احساسات مردم داغدیده وبازماندگان قربانیان حملات انتحاری مورخ 31 ماه می را جریحه دار ساخت.
بنا بر آن جنبش رستاخیز تغیر نیازمند جدی فعالیتهای فرهنگی ورسانشی بیشتری بمنظور توضح وتشریح اهداف دادخواهانه خود در میا ن مردم میباشد.طبعیست که توضیح اهداف، برنامه های کاري و شاخص های اساسی خواسته های قانونی و دادخواهانه در پیشگاه مردم ونهاد های امنیتی از الویتهای کاری جنبش دادخواهانه بوده میتواند. زیرا پلیس ملی از میان مردم برخاسته وبا مردم وجوه مشترک دارد.
تقویت روحیه سازنده با کار عظیم تبلیغاتی، رسانشی وفعالیتهای توضیحی بمنظور آگاهی بیشتر از اهداف مبارزات دادخواهانه به فعالیت روزمره جنبش روشنفکری کشور نیازمند بیان روشن اهداف عدالتخواهی بوده و ایجاد فضای اعتماد متقابل همدلی وهمسویی و تکیه بر وجوهات مشترک مبرمیت حیاتی داشته که بر بنیاد آن نیروهای امنیتی در کنار مردم قرار گرفته و ازنفوذ عناصر مخرب و بروز سوی تفاهمات وحرکات تحریک آمیز عمال دشمن درصفوف جنبش جلوگیری بعمل می آید درینصورت انگیزه تیغ کشیدن نیروهای امنیتی بروی مردم از میان برداشته خواهد شد زیرا مبارزه مدنی طبق قانون حق مسلم مردم است واز آن حمایت باید کرد.
در کشور های اروپایی نیروهای امنیتی که با سلاح علم ودانش،مهارتهای مسلکی وتجهیزات ضروری مجهز اند با تکیه بر اساسات قانونی وپرنسیپ های کاری در امر تامین امنیت با دسپلین عالی وظیفوی واقدامات بازدارنده وپیشبینی های لازم در اجرای وظایف با حوصله مندی فراوان در میان مردم از محبوبیت خاصی بر خوردار هستند.
با توجه به تجارب تاریخی، بگونه مثال در حادثه تغیرسیاسی سال ۱۹۹۱ روسیه حاکی ازآنست که « برغم اینکه ماهیت،خصلت واهداف رویداد که شامل درعمق حوادث مشخص است »، فقط با استفاده از ابزار وسیع تبلیغاتی وفعالیتهای رسانشی نیروهای امنیتی را تغیر جهت دادند.
همچنان در مبارزات عدم تشدت برهبری مهاتما گاندی در سالهای دهه پنجاهم میلادی، بلاخره پلیس هند راه مردم را در پیش گرفتند. ودر رویداد دیگری در سال ۱۹۷۷ نیروهای امنیتی پلیس از برخورد خشن با حزب کانگرس خود داری کرده ودر کنار اعضای جنبش ملی ومردمی هند قرار گرفت.
همچنان نقش اساسی مردم به همراهی وهمگرایی گروهای دادخوهانه ومردمی کشور یونان در جهتگیری عدالتخواهی ودفاع از جنبش دموکراسی سالهای اخیر درین کشور نمونه خوبی از فعالیتهای مردمی وتفاهمات بزرگ ملی این کشور میباشد.
ولی در گوشه دیگری از دنیا دیده میشود که فعالیت تحریک آمیز عمال نفوذی از بیرون در صفوف مبارزات آزادی خواهان وبرخورد نیروهای امنیتی به آن، سرنوشت لیبیا ومصر را دگر گون ساخت که تا بحال جنگ ادامه دارد. در کشور تیونس فقط باشکستاندن کراچی دستی یک جوان سبزی فروش در سال ۲۰۱۰ توسط پلیس محلی انقلاب ی را به بار آورد که سر آغاز جنبش آزادی وبهار عرب خوانده میشود. این همه تجاربیست که از یک گوشه دنیا تا دگر نقطه آن زمین تا آسمان متفاوت است.
بنا بر آن نقش واهمیت نیرو های امنیتی در راستای سلامتی نظام و آرامش مردم تعین کننده بوده کم بها دادن به نیروی عظیم مردم در پیوند با نیروهای امنیتی،اشتباه بزرگ وجبران ناپذیر میباشد.
همه نهاد های مربوطه این را میدانند که ایجاد روحیه همدلی وهمسویی وتفاهم، نیاز مبرم جامعه بوده وبا ابراز همبستگی ملی، مردمی وهمگرایی دادخواهانه مردم و مبارزات مسالمت آمیزمردمی، جنبش عدالتخواهی را به هدف نزدیک میسازد زیراکه از یکطرف از بروز سوی تفاهمات وحوادث دلخراش جلوگیری نموده واز سوی دیگردسایس داخلی وخارجی را خنثی وچالشهای پشت پرده را دفع میسازد و روحیه همگرایی را در میان نیروهای مردمی تحکیم میبخشد.
به این ترتیب نیروها با نگاه مسولانه درعمق حقایق و با اقدامات پیشگیرانه میتوانند از بروز حوادث ناگوار وسوی تفاهمات جلوگیری بعمل آورند. وقتی از مردم سحن بمیان می آید در واقع مردم همانهایی اند که در میدان مبارزات مسالمت آمیز با راه اندازی تظاهرات صلح خواهانه خواستار عدالت اند ونگذارند تا عناصر مخرب وعوامل نفوذی دشمن انگیزه برخورد خشونت آمیز ورخنه در صفوف مبارزات دموکراتیک و دادخواهانه مرد م ایجا کرده همبستگی دادخواهانه مردم را دچار آشفتگی سازند.
جنبش عدالتخواهی این رسالت را دارد که با هوشیاری کامل وارایه خواسته های قانونی باایجاد تفاهم عمومی وگسترش اهداف وطنپرستانه وبشردوستانه در میان مردم، پیروزی صلح رابر جنگ تحقق بخشد.
عبدالوکیل کوچی

*******

غنی، غنیتر شد و فقیر فقیرتر


خود را غنی کردی ، وطن را فقیر
ننگ به  حال   بد ت ای  مرد پیر
آمپریالیزم جهانخوار بخاطر تسلط بر سرزمینها وغارت ثروتهای طبیعی جهان بسیاری از کشورها را مورد لشکرکشی وتاخت وتاز قرار داده وبا توسل به دسایس وصدور تروریزم وبحران آفرینی رژیمهای دموکراتیک ومردمی را سرکوب وبوسیله عمال ننگین خود بر  سرنوشت مردمان حکومت کرده اهداف استراتیژی وبرنامه غاصبانه خود را برسرزمینهای های دیگر تحمیل میکند .
یکی از کشورها افغانستان با داشتن منابع سرشار زمینی ، آب فراوان و موقعیت جیوپلتیک ، همواره مورد تاخت و تاز های بیگانگان قرار گرفته واما  بطور قاطعانه از خود دفاع نموده است .زیراکه موقعیت جغرافیایی وموجودیت کوه های سر بفلک این کشور برای مردمش خصلت آزاده گی بخشیده است . به همین دلیل است که جهانگشایان بزرگ جهان در جنگهای رویارویی با مردم این سرزمین همواره زمینگیر شده وبخاطر تسلط وغارت منابع این کشور، دست بدسایس ننگین ضد بشری زده با ایجاد تفرقه و تضاد های قومی ، تعصبات ،مذهبی ، سمتی وزبانی ، اعزام گروهک های تروریستی مسلح اعم از اجیران داخلی وخارجی با استفاده از نام دین ومذهب ، جنگ تحمیلی ونیابتی را با تمام ابعادش از خاک پاکستان  در سرزمین ما تحمیل نموده که در اثر آن زیر ساختار های اقتصادی را نابود کرده و با بحران آفرینی مستمر و بکار گیری دولتهای تحت الحمایه ومزدور واجیران تروریست خارجی آتش جنگ را مشتعل ومردم را در حال فلاکت وبدبختی  نگهداشته  و در راستای اهداف استراتیژی غارتگرانه شان در تبانی همدیگر بنیاد هستی ملت را از بیخ وبن کشیده کشور را در لبه پرتگاه نیستی می کشانند.
سرآغاز غارت ثروتهای طبیعی ،غیر طبیعی و دارایی کشور آماج حملات مجاهدین ویاران بین المللی شان قرارداشت که با رویکار شدن دولت جهادی در افغانستان نخست از همه ارگ ریاست جمهوری دوایر ودفاتر دولتی ، تمام موسسات ، بانکها ، فابریکات ، شرکتهای تجارتی وتعاونی ، مغازه ها ودکاکین ،بعضاً خانه های مردم ، ذخایر دولتی ،سلاح وسلاحکوتها،طیارات وتانکها ، ماشینها ،وسایط نقلیه وتمام دارایی عامه در مرکز ولایات بغارت رفته قوای عسکری مضمحل و قوای مسلح ضعیف جاگزینش گردید   .بآنهم در حال حاضرقوای مسلح وسربازان گمنام ونامدار کشور برغم کاستی های دولت ، از خاک وطن قهرمانانه دفاع میکنند .
در راستای جنگ تحمیلی و مداخلات خارجی اوضاع حاکی از آن است که میزان ظلمها وخیانت ها با خصلتهای ناسیونالیستی ، قبیله سالاری ،قوم پرستی ،زورگویی ،قانونشکنی ،رشوتخواری ،اختلاص ، غصب دارایی های عامه وثروتهای طبیعی ،تجاوز و زورگویی ، قاچاق مواد مخدره وغارت معادن کشوربحد بیسابقه ی رسیده است که دولت را بخود مشغول میدارد . دولتهایی که با نمایش مضحک  انتخاباتی همچون مهره هایی در دست خارجی یکی پی دیگری رویکار میشوند و یکی ازنمونه های مضحک آن دولت کرزی ومضحکتر ازآن،  دولت اخیر که با همه تقلباتش تحت فشار جان کری دو مهره دست ساخته شان را بنام غنی وعبدالله در پهلوی هم قرار داده و معامله دوشخص را وحدت ملی خواندند. دولتی که  از تامین وحدت ملی وامنیت کشور حتا در پایتخت مملکت عاجز بوده که نمونه های آن حوادث مرگبار انفجاری وبخصوص حادثه خونین چهارشنبه ۳۱ ماه می در قلب شهرکابل که بیش از چهارصد کشته وزخمی بجا گذاشت داغ ننگ است برجبین بالا نشینان بیمسولیت ع وغ که کشته شدن مردم را فقط با کلمه محکوم کردن بسنده کرده وظایف دولت نابکار را درقبال امنیت ، به یک جمله بیجان خلاصه میکنند  . در حالیکه  اوضاع مطابق نقشه وبرنامه خارجیها ودشمنان افغانستان از دوام جنگ و بحران وگسترش نا امنی ،حملات انتحاری وانفجاری ،قتل وکشتار،تجاوزگری ، هرج ومرج ، بیکاری ، ناتوانی و بیباوری عمومی حکایت داشته وکشور به جولانگاه تروریستان ، آدمکشان حرفوی ، افراطیون مذهبی ،قاچاقبران ،دزدان وغارتگران مبدل گردیده است که بالاثرآن ، دارایی عامه وثروتهای ملی کشور را به همدستی عناصر خارجی غارت کردند که باملاحظه رسانه های خبری ثروتهای هنگفت کشور ذیلاً مورد دستبرد قرار گرفته است .
ــــــ غارت میلیاردها دالر از کمکهای خارجی در کشور توسط مافیای پول ومواد مخدره از درون دولت در خدمت شبکه های خارجی قرار گرفته با همدستی دزدان بین المللی  بنام قرارداد های کلان ساختمانی واحداث شهرا ها وپروژه های عام المنفعه ، هزینه آن را  تاراج کرده و بروز های مبادای خود در بانکهای خارجی انتقال داده اند که بجزاندکی بیشتر از نمونه های بازسازی شده از آن باقی نمانده است .
یک منبع خبری از قول آقای سیحون استاد دانشگاه کابل حاکی از آن است که «خارجی ها ودستگاه اجرایی افغانستان در جهت حیف ومیل وغارت کمکهای خارجی دست داشته اند و در افغانستان در حدود پنجاه خانواده قرار داد های مربوط به پروزژه های کلان را در اختیار دارند .که ازیکطرف کار هفتاد فیصد پروژه ها در مناطق خارج تحت کنترول دولت بوده واز طرفی صاحب این پروژه ها وزارت مالیه هست که خود درین پروسه نقش دارد » باید گفت که برغم ساخت وساز تقلبی ، بسیاری ازاین پروژه ها بصورت خیالی مانند سرک خیالی ، اتوبان خیالی ، مکاتب خیالی ،مدارس خیالی ،بند وانهار خیالی ، آبرسانی خیالی ، موسسات خیالی ودر یک کلمه انکشاف خیالی را در دهات افغانستان لیست داده اند که بسیاری از آن اصلاً وجود فزیکی نداشته ومیلیارد ها دالر بنام خدمات عامه حیف ومیل شده است .     
ـــــ گمرکات کشور! گمرکات کشور از همان آغاز رویکار شدن دولتهای اسلامی در افغانستان به مال شخصی زورمندان محلی تبدیل گردیده بود که در زمان کرزی وغنی نیز اوضاع چنین ادامه دارد .بقول منابع خبری ریس دیده بان شفافیت افغانستان وجود فساد گسترده در گمرکات افغانستان «سالانه دو میلیارد دالر درآمد گمرکی درین کشور حیف ومیل میشود که حتا نشریه نیویارک تایمز با تحمین محافظه کارانه سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان بتاراج میرود وزرای مالیه ومنابع دیگر ردیف اول تاراج میلیونها دالر از عواید گمرک میباشند »از اخبار فوق معلوم است که گزینش افراد مفسد در گمرکات کشور توسط دولت مرکزی خود بمثابه چراغ سبز بروی کاروان غارتگری در کشور است .
ـــــــ  غارت معادن کشور! غارت معادن افغانستان در بسا مناطق کشور از همان آغاز جنگ درافغانستان توسط مخالفین دولت جریان داشته و سنگهای قیمتی به پاکستان حامی اصلی مجاهدین انتقال می یافت تا رفته رفته طالبان دلال بزرگ تجارت مواد مخدره وقاچاق سنگ در افغانستان شدند . قاچاقبران معادن کشور با ادامه جنگ در افغانستان باداران خارجی خود را بر معادن کشور طبق نقشه وپلان قبلی مسلط ساختند  . بقول سایت شهید توانا «غارت ذخایر معدن افغانستان سناریوی مشترک امریکا واسراییل است» بگزارش افغان نیوز «در طی دوازده سال اخیر تمامی ثروت معادن کلان افغانستان بدست امریکایی ها غارت شده است »بگزارش این منبع «زمین شناسان امریکایی نزدیک بیک ترلیون دالر از منابع معدنی افغانستان استخراج کرده این ذخایر استخراج شده بعنوان حق الزحمه امریکایی ها از حضور در افغانستان از کشور خارج وذره ی ازین گوهر پرارزش برای باز سازی وزیر ساختهای افغانستان مصرف نشده است ».
همچنان معلوم است که استخراج غیر قانونی معدنیات توسط زورمندان نیزباعث طولانی شدن جنگ وتقویت گروه های تروریستی وتبهکار میگردد .« تبهکاری در بخش معادن بحدی بالاست که قلب انسان وطندوست جریحه دار میشود واین قلم از نوشتن آن عاجز است .» بنابر آن بی نیاز از اثبات است که زور مندان ومتجاوزین داخلی وخارجی ختم جنگ در افغانستان را به نفع خود ندیده با زرایع نیرنگها ودسایس بیشرمانه گسترش جنگ را در پشت پرده های سیاه طراحی نموده وباشعار مصالحه ومبارزه درواقع جنگ راتشدید بخشیده تا دولت ومردم افغانستان مصروف جنگ وخونریزی باشند ، به این ترتیب رهزنان و دزدان دریایی ومافیایی ، معادن کشور بی سرپوش را بغارت می برند . با این حال وهوای پرشتاب جنگ  در سطح کشور وبیشتر از همه درساحه معادن ، چگونه میتوان به صلح امید وار بود .
ــــــ غارت زمین ! یکی دیگر از پدیده های زشت غارتگری زمین است که آنهم با آغاز دولتهای اسلامی در افغانستان همخوانی دارد. رهبران تنظیمها ،قوماندانان جهادی وزور سالاران هرکدام در مناطق شان به اطراف زمینهای شخصی ودولتی درواقع دارایی عامه خط کشیدند وبزور برچه جهادی آنرا تصاحب کردند که پسانها با گسترش جنگ درافغانستان بیک امر عمومی مبدل گردید . بنا به نشریه حزب همبستگی افغانستان زیر عنوان گوشه هایی از مافیای زمین : چپاول زمین توسط باندهای مافیایی بیکی از مشکلات جدی در جامعه مبدل گشته است . تفنگداران وجنگسالاران با حیله ونیرنگهای مختلف زمینهای مردم ودولت را بقبضه خود درآورده اند .بگفته همین منبع اکثر قوماندانها وبه اصطلاح رهبران جهادی در راس مافیای زمین قرار دارند . بقول یک منبع دولتی در سراسر کشور بیش از چهار میلیون جریب زمین غصب شده است .آنانی که در مقامات عالی دولتی قرار داشته بدرجه اول صاحب امتیاز غارت زمین بوده است بدوام غارت زمین در شهر کابل از هزاران موارد بطور نمونه با مروری بنوشته   ماندگار منتشره سایت همایون زیر عنوان « غنی درخت را از بیخ در آورد » میخوانیم «شخص آقای غنی بعنوان ریس حکومت وحدت ملی در قرارداد فروش زمینهای شرق میدان هوایی بین المللی کابل به شرکت تجارتی الکوزی حضور داشت .حالا وقتی فروش این ۱۴۴ جریب زمین قرار هرمتر مربع ۲،۵ دالر را بدهی های انتخاباتی او جمع بزنیم به این نتیجه میرسیم که آقای غنی فقط سیبی از درخت رعیت یا شهروندان نچیده بلکه آن درخت را تماماً از بیخ کشیده است ». این را همه میدانند که چنین رویکرد های نامیمون ولو به هر عنوانی که باشد خلاف روحیه قانون اساسی و ارزشهای دولت داری ،خلاف منافع ملی ،عدالت اجتماعی وشخصیت یک ریس جمهور میباشد . زیرا با استفاده سوء از دارایی عامه خود را رساندن به مقام ریاست جمهوری ، اعتماد مردم را چگونه میتواند بدست آورد . نباید با تکیه بر قدرت بیگانه خود را آقا وبادار مردم وحاکم بر مقدرات ملت ساخت وبا سرنوشت مردم بازی کرد زیرا روزی میرسد که از همان هم کناری قدرتهای خارجی نهاد داوری سربرون خواهد کرد که آنگاه پاسخ جناب ایشان بسوالات سوی مدیریت ، بی تفاوتی در مسایل امنیتی ، گزینش دزدان وقطاع الطریقان ورهزنان وزورسالاران ومافیای مواد مخدره در دستگاه دولتی ، تشدید قبیله سالاری بیتفاوتی در غارت دارایی عامه ،بیعدالتی ،قانون شکنی وامثالهم چه خواهد بود .بنابر آن بی باوری زورمندان به چنین روزی ، از نیات پنهانی شان بدوام جنگ درافغانستان پرده بر میدارد .
البته شمه ی بود از جریان غارتگری ها در افغانستان فقیر نگهداشته شده که دشمنان داخلی وخارجی همچون مار ومور وملخ وزاغ وزغن بر تنه بیمار کشور چسپیده ازخاک گرفته تا سنگ وچوب ، معادن ، بانکها ،تجارتخانه ها ، کمکهای خارجی ودارایی مردم فقیر افغانستان را از چهل سال به اینطرف مورد تاراج قرار میدهند . آنان با تکیه بر قوای بیگانه وباداران خارجی خود زندگی ننگین خود را بزعم خود ابدی ساخته به روزداد وعدالت بی باور اند . زیرا هر روزیکه میگذرد کارد را بر گلوی مردم فقیر افغانستان فروبرده وعرصه زندگی را بر ملت هردم شهید کشور ما تنگ وتنگتر میسازند .که البته از طرف ملت بی پاسخ نخواهند ماند .
باید گفت علی الرغم تمام مشکلات وچالشها ،مردم افغانستان از بستر داغ حوادث تاریخ همواره سربلند برخاسته به هجومات خارجی وحملات داخلی وابسته به آن پاسخ قوی داده واکنون نیز با اتحاد مردمی ،وبه پیشآهنگی ترقی خواهان ،وطنپرستان ،عناصر ملی ،شخصیت های مردمی ونهاد های جامعه مدنی وفرزندان صدیق وراستین کشور از میان امواج پرتلاطم بحرانها وتوفانهای جنگ تحمیلی سربلندانه بساحل خواهند رسید.  ومردم را از شر مستبدین داخلی ومتجاوزین خارجی آزاد خواهند کرد .زنده باد مردم شریف افغانستان
عبدالوکیل کوچی  


 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:00
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 227 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.