Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جــوانان آینــده ســازان جامعــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
پنجشنبه ، 8 مهر 1395 ، 20:13

نی دولت بخــدمت نـه طـرح پلانی
نه مـلت بود مـر خوشی را نشانی
نه کاری نی شـــغلی برای جوانان
بـــود زندگـــی شــرمســـار جوانی

عبدالوکیل کوچی قدرتهای بزرگ بخاطر غصب سرزمینها وغارت ثروتها با مداخلات سیاسی نظامی و تجاوزات مکرر در نقاط مختلف جهان بحران ونا امنی را بوجود آورده وبا ایجاد تفرقه، تشدید جنگ وخونریزی وتعقیب سیاست های دو گانه ودرگیری های شدید منطقوی وراه اندازی لشکر کشی ها وعملیاتهای لگام گسیخته نظیر جنگهای استعماری و نیابتی با تجزیه کشور ها، بخاک وخون کشاندن ملتها، حضور نا میمون ونا خوانده خود را بر مردمان منا طق مختلف جهان تحمیل نموده استقلال، تمامیت ارضی، وحاکمیت ملی کشور ها را به چالش کشیده وبجای آن گروهکهای چاکر صفت وگوش بفرمان و اجیران خود را با تشکیل دولت های خود ساخته، مزدور و گوش بفرمان خود بر مردم تحمیل میکنند. متجاوزین خارجی با بکارگیری مشتی از اوباشان جلاد صفت وغارتگران مافیایی اولاً با انهدام وتخریب زیر ساختار های اقتصادی وفرهنگی کشورها بخاطر محروم ساختن مردم از نعمت دانش وفرهنگ، کار وتولید، کشت زرع، کسب وصنعت وپیشه وری، جامعه را به فقر، مرض، جهل، بیکاری ونا امنی وترویج مواد مخدره وهزاران فساد دیگر مبتلاساخته به اینترتیب کشور را از وجود جوانان این نیروی اصلی کار وپاسداران استقلال، آزادی وتمامیت ارضی کشور شان خالی میسازند با ایجاد دسایس، بازی های خطرناک واستراتیژی دشمنان بشریت به تمام شُونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی کشورها صدمه تاریخی وخسارات جبران ناپذیروارد میشود.درقدم نخست طوریکه تذکرداده شد جوانان کشورها مورد ضربه اساسی قرار میگیرند تا سرزمین پامال شده از وجود نیروهای اساسی دفاعی بزعم آنها تهی گردد.
در مسیر این عملیات های شیطانی وافسانه سازی های مخیلانه وزیرکانه یکی از آن کشور ما بود که آنرا هدف گرفتند. افغانستان یکی ازین کشور هاییست که مورد آماج بیشترین تجاوزها قرار گرفته ودر طی بیش از سه دهه جنک است که مردم رنجدیده کشور آماج تجاوزات دشمنان بوده ودر میان دود وآتش وحملات تجاوزکارانه نفس میکشند و قبل از همه ارتجاع واستبداد نخستین ضربه را به جوانان وارد کردند ودر گام نخست سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان را که در پاسداری ودفاع از استقلال، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی قرار داشت منحل کردند. جوانان که در سنگر مبارزه بر ضد ارتجاع ومتجاوزین خارجی در پیشآهنگی تمام نیروهای قوای مسلح ودر دفاع از نوامیس ملی فرهنگ وتاریخ نیاکان مردم ایستاده بود مورد حملات ضدملی وضد بشری ارتجاع واستکبار قرار داده شد که در نتیجه آن جوانان کشور ما علاوه بر مصیبت جنگ وتحمل قربانی ها، از نبود تاسیسات زیر بنایی اقتصادی ودستگاهای تولیدی وزمینه های بهتر تحصیل، کار واشتغال همواره رنج می برده ودرعالم بیکاری، بیماری، فقرو آنهم باسرنوشت نامعلوم دست پنجه نرم میکنند.آنعده از جوانان وطن حتا تحصیلکرده ها که بکار های شاق روزمره مجبور میشوند همانند پرستو های سفید در پای زاغان سیه جان میدهند ونان میخواهند ولی وجدان زورمندان غارتگر هرگز تکانی هم نمی خورد.تعدادی کثیری از جوانان را در اردوگاه جنگ رفته که عده ی شان با معاش واعاشه ناچیز ولی با احساس وطنپرستی در صفوف قوای مسلح ودفاع از وطن قرار گرفته شجاعانه در برابر متجاوزین میجنگند واز خاک آبایی شان قهرمانانه دفاع میکنند. ولی عده یی از جوانان را زورمندان محلی بمقاصد قدرت نمایی شخصی خو د استخدام کرده آنان در آتش جنگهای میانگروهی قوماندانان محلی که ریشه در انگیزه های قومی سمتی وزبانی دارد همواره میسوزند . با این حالت بسیاری از گروهای جوانان بناگزیری خاک شیرین وطن را ترک نموده راهی کشورهای بیگانه شده قسمتی از آنها در پنجره های شرم آور ایرانی ها محبوس وتعدادی جبراً بجنگهای نیابتی سوریه ویمن فرستاده شده، عده یی بخاطر رفتن به اروپا راهی ترکیه ویونان میشوند تعداد دیگری از آنها در آبهای مدیترانه غرق شده و متباقی آن بحالت نیمه جان خود را تا به اروپا میرسانند.
بهر صورتی که هست جوانان نخستین قشر قربانی جنگ ونا امنی را تشکیل داده وهمه طرفهای درگیر جنگ اعم ازمتجاوزین خارجی، مافیای داخلی قدرت وقوماندانان محلی از میان جوانان سرباز گیری کرده و آخرین تلفات جانی، مادی ومعنوی بر پیکر جوانان وارد میشود. بلاخره هرچه بگوییم از تلفات جوانان میگوییم از کشتن ومردن از داخل کشور گرفته تا کشته شدن در جنگهای سوریه ویمن تا قفسچه های اسلامی ایران اسلامی تا حصا رهای ترکیه تا زندانهای یونان ومخفی گاهای قاچاقبران انسان تا آبهای مدیترانه وبلاخره تا مفقودی جوانان در اروپا که بطور مثال از ده ها هزار مهاجر جوان در راه مهاجرت بسوی اروپا که بگفته آژانس پلیس اروپا (یوروپل) دست کم ده هزار پناهجوی بی سرپرست پس از ورود به اروپا ناپدید شده اند وبنقل از سایت وزین همایون از ژانویه تا کنون ۸۹۹۱ کودک پناهجوی بدون همراه در آلمان ناپدید شده است این آماریست که رادیو دوچه وله بنقل از پلیس فدرال این کشور اعلام کرده است.
این است روز گار جوانان کشور که با از دست دادن فامیل، اقارب وخاک شیرین وطن که پس از شکنجه های وحشتناک راه با روح وروان شکسته به اروپا میرسند آنهم در وضعیتی که نبود شناخت فرهنگ از کشور دومی، نا آشنایی بلسان، عدم شناخت با مردم محل خود را بیگانه می بینند. این جوانان بمواظبت دایمی معشیت، صحت، فراگیری زبان و قوانین حق پناهندگی ودفاع از تقاضای پناهندگی نیاز مبرم دارند واین نیازمندی جوانان کشور چه در درداخل وخارج از آن به همکاری تشکلهای دموکراتیک جوانان حل وفصل میگردد. باید یاد آورشد که برغم تمام تلاشهای مذبوحانه دشمنان افغانستان هیچ توفان مدهشی نتوانسته است مشعل جوانان دموکراتیک وطنپرست را خاموش کند زیرا ببرکت کار وکوشش جوانان وطنپرست قامت برافراشته درفش جوانان که در فراز آرمانهای بلند جوانان وطن در اهتزاز است همواره وهمیشه سربلند ودر اهتزاز خواهد ماند. باید گفت که در مسیر فعالیتهای جوانان در داخل کشور وهم در خارج از آن در کشورهای اروپایی وبخصوص در کشور آلمان از طرف نهاد های مدافع پناهندگی وسازمانهای جوانان وهمچنان احزاب سیاسی منجمله حزب متحد ملی وترقی مردم افغانستان ودیگر احزاب دموکراتیک وترقیخواه شوراهای دموکراتیک جوانان ایجاد وفعال گردیده است که با راه اندازی کورسهای لسان وپروگرامهای آموزشی برای جوانان مهاجر زمینه های دانش وفرهنگ را برای جوانان مهیا کرده اند که نمونه های بهتری برای فراگیری وآموزش جوانان با دستآورد های خوب ومجهز با افکار وطنپرستانه وداد خواهانه وجود دارد که در تمام عرصه ها می درخشند و فعالیتهای سیاسی، هنری وفرهنگی جوانان را دربخشهای شعر وموسیقی، قلم ومطبوعات، نویسندگی، نقاشی ورسامی وفعالیتهای نشراتی رادیو تلویزیون، سایت ها، خانه های علم وفرهنگ، اخبار ومجلات وصفحات فیسبوک وسایر رسانه های جمعی بازتاب گسترده دارد. با ایجاد سازمان جوانان در کشور های اروپایی بخصوص در کشور آلمان شورای دموکراتیک جوانان تعداد کثیری از جوانان را بدور خود جمع کرده که تمام تفکر وابتکارات شان روی سرنوشت حال و آینده جوانان متمرکز است با این حال رشد روز افزون جوانان وطن در عرصه سیاسی وطنپرستانه ودادخواهانه وحتا در سطوح رهبریت سازمانها وجریانهای دموکراتیک از آمادگی های لازم برخوردار است این نهاد ها ی مربوط به جوانان هم می آموزند، هم تحصل و کار میکنند که تاتحصیلات در سطح ینورستید ها وبالاتر ازآن راه رشد علمی وفکری را می پیمایند. همچنان شورا ها ی مربوطه جوانان را در سطوح و سویه های مختلف رهنمایی کرده، راه اندازی کورس لسان و قوانین، شمولیت درکار و مکاتب وموسسات تحصیلی وادامه تحصیلات، تشویق به مطالعه علوم واندیشه وطنپرستانه، ایجاد شغل وسرگرمیها از فعالیتهای سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان در آلمان میباشد.بآنهم ازینکه جوانان ومهاجرین تازه وارد در میان دو فرهنگ قرار میگیرند در مراحل نخست مهاجرت بمشکلات جدی مواجه بوده نیازمند کمکهای جدی ورهنمایی پیشروان امور میباشند.که درین زمینه رسالت تاریخی گروه ها، احزاب سیاسی ترقی خوا ه ونهاد های خیریه سازمانها ونهاد های فرهنگی وکمکهای بشری را میطلبد که به آنان رسیده گی لازم نمایند.
عبدالوکیل کوچی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 146 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.