Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دسایس عــریان مســتلزم بســیچ همه گان در افغــانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط فتح سامع   
يكشنبه ، 26 دی 1395 ، 10:04

دسایس عــریان مســتلزم بســیچ همه گان در افغــانستاناز گزارش رسانه های خبری پیرامون  اوضاع جاری در افغانستان می توان استنباط کرد که توطیه ها ودسایس سازمان یافته  از طرف حلقات داخل نظام به حمایت واستشارۀ  استخبارات خارجی در شمال کشور در حال شکل گیری است. در ایجاد وضعیت کنونی  حوادث قبلی را که بطور زنجیری به وقوع پیوسته نباید نادیده گرفت.  در این روز ها پخش خبر اتهام " تجاوز جنسی!؟"  بر آقای  یشجی خبر ساز شده وسروصدا های را در رسانه های  داخل وخارج کشور ایجاد کرده است که گویا آقای دوستم بر دوست ومعاون سابق خود بعد از برخورد لفظی ولت کوب دستور  داده است تا بی حرمتی و تجاوز جنسی را انجام بدهند. پخش این خبر در برخی از حلقات مشخص دولت وپارلمان به ویژه کسانیکه از طالب ها، گلبدینی ها ، حقانی ها و جنایتکاران رهزن و  وباجگیر مانند زردادیان و تسلیمی ها و مزدوران پاکستان همواره طور مستقیم  وبا ایما وکنایه دفاع میکنند به شدت  تمام دامن زده می شود.
‎اگر بی غرضانه این قضیه را با توجه به  سیر انکشاف اوضاع در کشور طی چند ماه اخیر  مورد تحلیل وبررسی همه جانبه وغیر جانبدارانه قرار دهیم در پرتو آن میتوان تصویر نسبتا روشنتری از چگونگی برنامهٔ که در شمال در حال ترسیم شدن است  ارایه  کرد.
‎ کسانیکه در چند ماه اخیر وقوع حوادث  را  در کشور طور  مسلسل پیگیری میکنند شاهد اند که برنامهٔ مرموزی  برای بی ثباتی اوضاع  در شمال جریان دارد که توأم با اتفاقات  غیر قابل پیشگویی پیچیده تر می شود.
در مدت  چند ماه گذشته می توان بطور نمونه از وقوع چند حادثهٔ فتنه برانگیز وماجرا جویانه یاد آور شد که به حمایت گروه های خاص داخل نظام جهت آغاز اشتعال در گیری میان نیروهای مطرح در شمال برنامه ریزی شده بود، به عنوان مثال می توان از :
‎دور کردن عکس های جنرال دوستم  واتهام برطرفداران آقای استاد عطا محمد نور نام برد، که امکان درگیری را میان نیروهای هر دو جانب مساعد ساخته بودند.
‎سقوط  شهر قندوز، پس از امضای قرارداد با بزرگان محل در بغلان از طرف وزیر سرحدات آقای  منگل، که باعث
تجهیز و تسلیح طالب ها گردید پیامد آنرا در حملات مکرر برشهر قندوز و سقوط آن به دست طالب ها مشاهده کردیم که باعث کشتار بی شمار مردم وویرانی شهر گردید.
‎همچنان در مراسم  به خاک  سپاری مجدد امیر حبیب اللهٔ کلکانی، امکان درگیری میان طرفداران امیر و جنرال دوستم بنا بر تحریکات گروه های مشخص از داخل نظام  مساعد شده بود که با تحمل پذیری وهوشیاری رهبران هردو جانب وبا میانجیگری شخصیت های عاقبت اندیش وخیرخواه حل وفصل گردید.

هکذا تا کنون چندین بار  برای ترور آقای دوستم در موقع عملیات پاکسازی طالبان کمین گرفته شده که برمبنای استناد  به اشارهٔ غیر مستقیم سخنگوی جنبش ملی اسلامی، از طرف امنیت ملی در رأس آقای اتمر وشبکهٔ مشاورین نظامی ارگ به حمایت ودستور استخبارات خارجی سازماندهی شده بود که از آن جان به سلامت برد.
چنانچه شاهدیم، ظاهرا افشای این دسیسه خشم جنرال دوستم را بر انگیخت ودر واکنش به آن پاکستان را به شدت انتقاد و شورای امنیت ملی را عامل اصلی سؤ قصد علیه خود قلمداد کرد وخواستار پیگیری عاملان آن گردید که  تاکنون از طرف نهاد های کشفی وامنیتی کوچکترین اقدامی در مورد صورت نگرفت.
علاوه بر مروری کوتاه بر رویداد های که در جریان چند ماه گذشته از آنها یادآوری بعمل آمد، عکس العمل آقای ضیا مسعود، ریٔس " مبارزه با حکومتداری خوب !؟ " را از چگونگی انکشاف اوضاع  وملاقات او وآقای صلاح الدین ربانی را با جنرال دوستم  درمورد تأمین امنیت شمال نمی توان نادیده گرفت. نشست اعضای بلند پایهٔ حزب جمعیت اسلامی با آقای دوستم جهت اتخاذ تدابیر واقدامات مشترک وهمآنگ پیشگیرانه در شمال، برای دفع وطرد دهشت افگنان طالبی  وداعشی ، خشم کشورهای را که در تلاش اند در سرحدات شمال گروه های دهشت افگن  را تعبیه کنند بر انگیخت وجنرال دوستم را به مثابهٔ مانع بالقوهٔ تحقق برنامهٔ از قبل طرح شده خود  می پندارند.
اکنون،  به گمان غالب، تلاش دارند تا به کمک حلقات خود در داخل نظام با استفاده از اختلاف او، با یار دیروز وحریف امروزش، آقای یشجی  بد نام و هتک حرمت کنند تا زمینه را برای برکناری وی مساعد سازند. البته نا گفته نباید گذاشت که کارکرد ها واعمال گذشته آقای دوستم با فراز وفرود های همراه بوده، که نمی توان از موضعگیری ها و ایتلافات مقطعی وفرصت طلبانهٔ او درحیات سیاسی ونطامی اش انکار کرد که ممکن متاثٔر از وضعیت حاکم و مربوط به  ایجاب شرایط همان زمان  باشد. هر دلیلی که باشد، نمی توان از موضعگیری آقای دوستم با اطمینان صحبت کرد. اما دیده می شود که در محاسبات خود  بخصوص حمایت از آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری اشتباه کرده وشاید اکنون نادم و پشیمان باشد.  
البته درشرایط کنونی، صرف نظر از اختلافات سیاسی تنظیمی وسلیقه ای  بسیج و اتحاد همه گانی در شمال وحمایت از جنرال دوستم، امریست ضروری و وسیلۀ مطمئن دفاع درمقابل هر نوع دسایس پروژهٔ داعش  درشمال وهر گونه سهل انگاری وتعلل درمقابل پروژهٔ بی ثباتی شمال بهای سنگین وجبران ناپذیر دارد. اشرف غنی تلاش دارد تا آقای عطای نور را به نوعی بخود متمایل سازد تا از یک طرف میان اعضای جمعیت اسلامی اختلافات وچند دسته گی را ایجاد واز جانب دیگر او را در مقابل جنرال دوستم تحریک نماید. ا ین روش از طرف آقای کرزی قبلا موفقانه  انجام شد،  واکنون آقای غنی از روش تفرقه افگنی میان جنبش اسلامی وجمعیت اسلامی  از یکطرف ونفاق میان جمعیت وحزب اسلامی از جانب دیگر  استفاده میکند.
اما اگر از زاویهٔ دیگر به قضیه نگاه شود، به مشاهده می رسد که تلاش های از طرف ارگ نشینان و هواداران گروه های طالب وحزب اسلامی از داخل وخارج نظام ، همزمان  با تخریب هویت سیاسی جنرال دوستم ، برای ترمیم هویت حکمتیار، قاتل و ویرانگر اصلی شهر کابل، جریان دارد، که نمی توان آنرا در ارزیابی وتحلیل مربوط به افترا واتهام علیهٔ جنرال دوستم نا دیده گرفت.

دولت کابل،  به دستور پاکستان، عربستان وبه اصطلاح دوستان بین المللی شان با  قاتلان، دزدان وناقضین حقوق انسان مصروف معامله است. زیرعنوان موافقت نامهٔ صلح با گلب الدین ، قاتل شخصیت های ملی ویک صدهزار شهریان کابل، مخرب زیر ساخت های اقتصادی و تعلیمی،  همراه با رهزن ها، سگ های پاچه  گیر راهگیر وجنایتکاران معلوم الحال حزب نامنهاد " اسلامی!؟"  وارد میدان می سازد، تا آتش جنگ وکشتار، ترور واختناق راطور لا ینقطع در افغانستان ادامه دهند.
روشن است که رهایی  زرداد فریادی ، جنایتکار وراهگیر شهرهای سروبی وجلال آباد، از زندان انگلیس ورهایی سایر جنایتکاران حزب اسلامی، برنامۀ است که استخبارات پاکستان و جهان در نظر دارند  تا همزمان با بد نام ساختن جنرال دوستم   با ورود حکمتیار به کابل  آنرا به منصهٔ اجرا قرار دهند.
استقبال از جنایتکاران گواه آنست که مردم ما روز های نحسی را در انتطار دارند. هنوز حکمتیار از فهرست سیاه خارج نشده که رقابت ها، حسادت ها وانتقام جویی ها میان  حزب اسلامی وجمعیت اسلامی آغاز گردیده، چسپاندن عکس ذردادی بر پیشانی عکس احمد شاه مسعود شاهد این مدعاست.
مردم خوب به یاد  دارند که به هزار ها نفر از قاتلان،  خرابکاران  دارایی های عامه وناقضین حقوق بشر که بالفعل هنگام ارتکاب جرایم دستگیر وزندانی شده بودند با وساطت کرزی از زندانها رها شدند ومردم پیامد شوم انرا در انتحار، انفجار، راهگیری وباجگیری دزدی واختتاف تجربه کردند.
اکنون بار دیگر این سناریو را پاکستانی ها، عربستانی ها به استشاره وحمایت استخبارات خارجی به نوع دیگر برنامه ریزی کرده اند، که گلب الدین را وارد صحنه سازند همزمان زرداد فریادی  را از زندان  انگلیس رها میکنند تا با سایر حامیان حزب به اصطلاح " اسلامی!؟"  یکجا در راه اندازی پروژهٔ داعش در شمال سهم گیرند. رهبر این گروه، حکمتیار، از دهشت افگنان داعشی که گروه تندروتر طالبانی اند ، قبلا پشتیبانی وحمایت  خود را اعلان کرده بود.
استقبال دستهٔ از حامیان حزب در میدان هوایی از " زرداد"   نشانگر آنست که بار دیگر عناصر قطاع الطریق، باجگیر ودهشت افگن در صف واحد مجری برنامهٔ مهندسی شدهٔ اند که مردم هنوز خاطرات تلخ دوران دهشت افگنی " زردادیان! "  را  به خاطر دارند.
گرفتاری زرداد فریادی، از میدان هوایی بین المللی کابل توسط نیرو های امنیت ملی  برای محافطت وی می باشد تا هنگامی که حکمتیار را  از فهرست سیاه خارج سازند.
راه برون رفت از این توطیه های سازمان یافتهٔ پشت پرده را در بسیچ همه نیروهای ملی، جوانان میهن دوست  وقوای مسلح کشور عاری از تمایلات قومی زبانی  تنظیمی وسیاسی می توان سراغ کرد، که برای نجات کشور از شر وفساد چهره های منحوس امریست لازمی و یگانه وسیله خنثی سازی دسایس فتنه گران شیاد  با چهره های عریان وکارنامه های ویران پنداشته می شود.
هشدار  شاعر را باید در نظر داشت:
ای تن به یقین دان که ترا عاقبت کار
چون گرد تو پیچیده دو مار است دمار است.
به قول  معروف جلو حادثه را قبل از وقوع باید گرفت مولانا می فرماید.  
کآنکه از زخم تو میرد در دمار
بر تو تاوان نیست باشد آن جبار.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 189 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.