Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شرح مسخره بازیهای سفیرصغیر محب! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمدقوی کوشان، وودبرج – ورجینیا   
چهارشنبه ، 28 مهر 1395 ، 08:42

محمدقوی کوشان، وودبرج – ورجینیادرپایتخت ایالات متحده، درمیان باورمندان به جهادمقدس ومقاومت ملی، درچهارده سال،رسم براین رفته که حداکثردرفاصلۀ چهارپنج روز ازنهم سپتمبر(روزشهادت آمرصاحب بزرگوار) وگاه یک هفته، هفتۀ شهید وسالگردشهادت آن شادروان، محافل بزرگداشت برگزارشود، اما امسال درمورد یک توطیه نامردانه واحمقانۀ دولت مزدورپاکستان و انگریز عنی احمدزی چیده شد ومجری آن کوچک مردی به نام حمدالله محب، سفیرصغیرش (هنوزسی ساله نشده) درامریکاانتخاب گردید، واین خبیث چوچۀ ابلیس هم ماهرانه با ابرازمحبانۀ (نشان دادن باغهای سبزوسرخ) کمیتۀ برگزاری آن محافل درواشنگتن را(غولاند)!
شرح ماجرا دردنبالۀ این معروضه به شرف مطالعۀ تان میرسد، اماباید افزودکه نصایح پدرانه وکریمانۀ ریش سپیدمرد مورداحترام جامعۀ افغانستانیهادرین منطقه، جناب الحاج امان الملک جلاله به آن کوچک مرد، بر حُکم استاداستادان زبان فارسی، حضرت سعدی(چون گردکان برگنبد)، همچون (زمین شوره زار) ومثل (سگ برگشته ازمکه و بیرون شده ازآب که پلیدترمیشود) مُهرتایید گذاشت !
اینهم سخنان آغازین این عاجزدرمحفل17 سپتمبردرچری بلاسم :
به نام ایزد داناوتوانا، من ناگزیرم توضیح کوتاهی عرض کنم که امسال چرامحفل مااینهمه دیرتر برگزارشد، روز7سپتمبر، ده روزپیش، ازسفارت صغرای افغانستان درواشنگتن دی سی کسی بنام حمدالله محب سفیرصغیردولت دست نشانه ومزدوربیگانگان ورهبرفاشیستهای پشتون،یعنی عنی احمدزی، به من پیام دادکه امسال شمادرهرمحل، هرساعت وروزی که باشدبما اطلاع بدهید ماهمه اعضای سفارت می آییم وشخص خودم سخنرانی میداشته باشم، که البته نظربه اینکه سفارتهااولین جایگاههای اندکه درخارج افغانستان این کاررابایددر طول14سال هم میکردند، بدین خاطرمن واقعا خوشنودشدم. باز فردایش (8سپتمبر) من اعلان محفل رابامفاهمه باشخص رابط بین سفیر وبنده، نوشتم که این محفل ازطرف سفارتکبرای دولت جمهوری اسلامی افغانستان (آنوقت همینطور نوشتم)، باهمکاری جمع کثیری از افغانهای مقیم شرق امریکا، درمقرسفارت (دایرمیشود)، ومتن آنرا به نشانی ایمیل رسمی سفارت، که ازسایت سفارت نقل کردم، فرستادم و به شخص رابط هم خواندم، واوآنراتایید نمود.
دوروزبعد درتلویزیون آریانای کابل دریک برنامۀ زنده (لایف) به من فرصت دادندوآن آگهی راباصدای خودم خواندم، وطبق گفتۀ نمایندۀ آن تی وی درنیوجرسی، شام 15 سپتمبرهمان متن راسه بارپخش کرد.
روزدیگر بازبمن اطلاع دادندکه جناب سفیرمیخواهد، چون امکانات پذیرایی مهیاست، محفل روزشهیدوقهرمان ملی رادرساختمان سفارت برگزارکند، اگردوستان قبول کنند. من راستی بیشترخوشنودشدم و گفتم نورعلی نور! فهوالمراد ! به دوستان که عرض کردم همه خوشحال شدند. روزدیگر باردگراطلاع گرفتم که آقای سفیرمیخواهند روزجمعه 16 سپتمبرچندنفراعضای کمیتۀ برگزارکننده رادرسفارت ببیندتابرنامه را باهم مرورنمایند، پس ازآن ازسفارت گفته شدکه چون سفیرروزجمعه ملاقاتهای زیاددارد، شماروزپنجشنبه 15 سپتمبرساعت 30/12 چاشت بیایید.
روزمعهود باجنابان الحاج امان الملک جلاله، حاجی محمدعمر و ناصر و شیرشجاع، همراه باانجنیرافشار و فریدون رحیمی به سفارت رفتیم ومارابه اتاقی که قبلا دفترسفیربود بردندکه میزدرازی باچوکی ها زیاد دراطرافش بود، رهنما مارابه چوکی نشاند، پنج نفرازاعضای بلندرتبۀ سفارت ویک خانم برای یادداشت گرفتن حضورداشتند وبعد سفیر صغیر واردشد، ومن احساس کردم باهمۀ ما بایک کراهت ملموس به اصطلاح دست دادوخطاب بمن امرکرد ! شماچه پروگرام دارید ؟ من نخست دوستان همراهم رابه او معرفی کردم واندک ازسوابق جهادی و مقاومت ملی، ونیزهمکاری صمیمانۀ دوستان دیگرباکمیته گفتم وبه تشریح مفصل برنامۀ کمیته پرداختم، که بعدازآنکه فضیلتمآب مولانا محمداکبرشیرزاد محفل رابا آیات کلام الله شریف افتتاح فرمودند، نخستین سخنران جناب جلالتمآب شماهستید بدون قیدمحدودیت زمان، پس ازشمادیگردوستان سخنرانی خواهندکرد. اواین گپهایم رابسیاربا دقت شنیدویادداشتهایی نوشت وپرسید درحدودچه تعدادنفر خواهند آمد؟ گفتم سالهای اول بالاترازیکهزارنفرمی بود اماآهسته آهسته کاهش یافت، چون ازدل برود هرآن که ازدیده رود، گاه350 گاه300 وچندبارهم250 نفرحضوریافته اند! گفت بسیارخوب، چیزیکه مافکر کرده بودیم روزشهید راتجلیل میکردم باحضور50 نفروختم قرآن ونان وآب ! وهمه رخصت میشوند! آن سفیرصغیر درنظرداشت باما فقط ده دقیقه گپ بزند وبعدبه ملاقات هایش برود، اما چون ضرب زبانی ما او را خوش آمد، نزدیک به 45 دقیقه بامانشست! این محب آغا درطول گپهای درازش یکبارنام قهرمان ملی رانگرفت، که لعنت خداوند براین محب آغا باد ! درآخر هم نه برد ونه آورد، فقط (صفیر برآورد و) گفت مااین کار رانمی توانیم ! جناب جلاله برایش بسیارصریح توضیح دادکه این روزجنبۀ مذهبی داردکه شما این بخش رابسیارخوب گفتید، ختم قرآن مجید بهترین تحفه است به شهدای راه خداوند، ولی این روز جنبۀ ملی هم داردوماقهرمانان جهاد و مقاومت ازشرق تاغرب وجنوب تا شمال داشتیم که خونهای پاک شانرا درراه صیانت وطن ریختند، برای همۀ ماقابل احترام هستندوازهمین قبیل (حرفها). محب آغا ایستادشد وبدون رعایت آداب معاشرت معمول، بدون دست دادن با مه مانانش گفت شمابا همکارانم به یک توافقی برسید وخود اتاق راترک کرد !
وضع طوری پیش آمدکه وقتی ایستادبودیم، به دوستان همراهم گفتم خیال میکنم ماکدام مسألۀ دیگربااینهانداریم، میرویم وبرنامۀ خودرا پیش میبریم واینهاپروگرام خودرا ! مگرسه نفرازاراکین سفارت گفتند نی خدا نکنداینطورواقعه شود، برنامۀ که شمادارید، ماتمامش رابجامی آوریم ودرتأمین مخارجش هم سهم میگیریم. پس برای تقریبانیم ساعت دیگرنشستیم وگپ بجایی رسیدکه درموردنوع اغذیه وتهیۀ دو صدچوکی صحبت شد، وقتی ازسفارت برآمدیم پس ازیک ونیم ساعت، انجنیرافشاربمن تلفونی گفت یکی ازکارمندان سفارت به او گفته: من جرأت نمیکنم بخاطرریش سفیداین آدم، به اوبگویم، ولی واقعیت اینست که هیأت بزرگی ازکابل بخاطرمجمع عمومی ملل متحد میآیدویک نشست سه جانبه ونشست چهارجانبۀ دیگربرگزارمیشود، سفیربایددرآنجاحضورداشته باشد. منهم تاییدکردم که بایدباهیأت باشد، ویک راه ساده هم پیشنهادکردم که یکنفری که بتواندفلمگیری کند بیاید وسفیرگفتارخودرابیان کند وبه حضاردرمحفل سفارت توضیح کندکه چرا به نیویارک رفته، این قناعت مردم رادرمحفل بارمی آورد. ساعتی پسانترآقای افشار بازمرا درجریان اصل ماجراقرارداد (که خر سفارتیان از اول دُم نداشته !) که آنهااصلاحاضرنیستند چنین برنامۀ راتحمل کنند ! همان لحظه افشارحاجی عمرشجاع راازمسأله آگاه ساخت واخیرالذکربمن تلفونی گفت محفل رادرهمانروز وساعت در چری بلاسم دایرمیکنیم .
بایدیادآورشوم که ازچهارهفته پیش (شجاعان) سالون مجلل شانرا برای روز11سپتمبرجهت برگزاری محفل قورغ کرده بودند، اماچون سفارت خانه = فضیحت خانه + رذالت خانه دولت فاشیست عنی احمدزی فاقداین شهامت است وباحیا وشرم کاملا بیگانه، چنانکه حتی وقتی برایشان گفتم اعلان را ازنشانی سفارت، خودم درتلویزیون آریانای کابل خواندم... کوچکترین عرق شرم وخجلت برپیشانی شان نمایان نشد، یعنی مردمی هستند بیحیا، بیحیا شو هرچه خواهی کن ! ومارانزد مردم مان شرمنده ساختندوخجالت دادند. ازمردمم عذرمیخواهم، مگر تقصیرازمانبود وماوقع هرچیزیکه اتفاق افتاد، به اختصاربرایتان بیان کردم وباردیگرعفومی خواهم اگراسباب ناراحتی خاطرشریف شمارا بار آورده باشم ./
شمشیر خویش را بر دیوار آویختن نمی خواهم
با خواب ناز جز در گور آمیختن نمی خواهم
شمشیرمن همین شعراست، پرکارتر ز هرشمشیر
با این سلاح شیرینکار خون ریختن نمی خواهم
جز حق نمی توانم گفت، گر سر بریدنم باید
سرپیش می نهم وز مرگ پرهیختن نمی خواهم
هرلحظه آتش در شهر افروختن نمی یارم
هر روز فتنۀ در دهر انگیختن نمی خواهم
این قافیت سبکتر گیر، جنگ وجنون وجهلت بس
این جمله گر تومی خواهی ای نامرد من نمی خواهم (شعر ازسیمین بهبهانی)
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 179 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.