Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شناسایی طالبان، پاکستان مصدر حملات انتحاری وانفجاری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکترمحمداسماعیل رضایی، کسل – آلمان   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:59

شناسایی طالبان، پاکستان مصدر حملات انتحاری وانفجاریدردوره های اخیرمرحومان محمدظاهرشاه وداوودخان، اینجانب بحیث مستوفی ولایت هیرمند وبعدبحیث کفیل والی هیرمند ایفای وظیفه می نمودم. درین نوشتۀ مختصرمیخواهم جریانات وتشکل جامعۀ آن ولایت راشرح بدهم، البته همه جریانات رانمیتوان درینجا ارائه داد، امادربارۀ شناخت طالبان، تااندازۀ که باایشان برخوردداشته ام، بیان میدارم:
طالبان اصولأ به تعدادکمی بحیث طلبه درمساجددرس میخواندند، ولی بقیه همه دهاقین بودندکه بیشترنزدملاکین بزرگ گماشته میشدند. بعضی ازملاکین بزرگ راازنزدیک دیده ام که دهاقین رابصورت برده نگهداری میکنند ودرامر کشت خشخاش طبق پلان ملاک بزرگ ایفای وظیفه میکردند. کشت خشخاش درولایات جنوبغرب یک امر طبیعی بوده وازقدیم الایام آمرین ولایات کدام عمل جلوگیری انجام داده اند وچون رابط ملاکان بادرکابل بامراکزقدرت اصلی ارتباط می داشتند، پس والیان وسایرمراجع ولایات هم تحت تسلط ملاکان قرار میگرفتند. برای روشن شدن موضوع ازیک جریان گذشته یادمیکنم :
درزمان داوودخان اینجانب کفیل ولایت هیرمند بودم، درجریان تغییر رژیم بااوهمکاری نمودم، بخواست خداوندتغییرات وتحولات به آرامی انجام یافت وکدام تلفات رخ نداد، یکی ازسران قوم بلوچ مهمانی بزرگی ترتیب داده ازمن خواهش کرددرآن مهمانی که سران قوم بلوچ حضورمی یابند، اشتراک کنم. همان بودکه ساعت یک روزپنج شنبه به دعوت رفتم، عمارت خان مذکوردرساحۀ خارج شهرلشکرگاه قرارداشت، خوانین بزرگ بلوچ به تعدادزیاد دراتاقهای متعددنشسته بودند، درین وقت آمرشعبۀ ضبط احوالات نزدم آمده وآهسته گفت دسیسۀ درکاراست، همۀ خوانین وسران بزرگ آمده اندوباخودتحفه آورده اند، احتیاط لازم است ! من به اودستوردادم تاچنددقیقه بعدحاضر شود وبگویدکه رهبرشمارا به تلفون خواسته ومیخواهدصحبت کند. فورأ ازحاضرین معذرت خواستم وبااینکه دسترخوانهاهمه آمادۀ صرف غذا بود، عمارت ملاک راترک گفتم . فردای آنروز بودکه ملاک بزرگ حاضرشدواظهارداشت که همه خریطه های (پوند طلا) برای شما تحفه آورده بودند، ومن ازتحفۀ شان صرفنظرنمودم .
جریان واقعه رابرای این شرح دادم تاتعاملات تجارتی که درولایات مروج بود، بیان کرده باشم، واین تعاملات تاامروزهیچ تغییری نکرده است. بعدأ فهمیدم که چوکی های عمدۀ ولایات سرحدی وغیره همه درمرکز به سرقفلی داده میشودودرچنین معاملات همه باهم شریک بوده و میباشندکه بهمان طرزسابق جریان دارد .
رابطۀ ملاکان بزرگ باملاکان بزرگ آنسوی سرحد دایمی بوده، سالانه مقداری خشخاش خام بایدطبق قراردادهای مروجه تحویل آنها شود ودرآنجادردستگاههای پیشرفته به موادمخدر تبدیل ساخته شده و عوایدسرشار نصیب شان میسازد. البته مقامات امنیتی پاکستان وآی اس آی درتمام این معاملات شریک بوده وازآن منافع زیادی میبرند. صادرات موادمخدر طبق آمارهای ملل متحدبه ملیاردهادالر میرسد، و افغانستان بحیث منبع تولید(بصورت کشت خشخاش) مقام درجه اول دنیا رانصیبش ساخته است ! طالبان بعنوان دهاقین سالهادرخدمت شان بوده ومدرک اصلی پولی شان ازعوایدهمین کشت پرداخت میشود .
اقدامات دولت کنونی وگذشته جنبۀ عملی نداشته، چراکه درین معاملات ازمرکزتاولایات همه همدست بوده وجلوگیری آن ناممکن است، اقدامات ملل متحد درزمینه مانندنوشته ایست که روی یخ قرار دارد- بی نتیجه و هدر دادن منابع پولی افغانستان !
دست درازپاکستان درحملات انتحاری وانفجاری درافغانستان : عاملان انتحار وانفجاردرمراکزمدارس دیوبندی سرحدات جنوبی وشرقی کشور ماآموزش میبینند، تاباحملات خود هموطنان مارابکُشند، سرزمین مارا به آتش بکَشندوازصلح وآرامی میهن ماجلوبگیرند. البته درسوءاستفاده ازعوایدسرشار موادمخدر سهمی برایشان میرسد. ازطرف دیگرپاکستان ازمنابع آبی ومعادن گوناگون وچوب سایرپیداوارکشورما رایگان بهره میبرد، بخاطرقضیۀ کشمیر، ازنزدیکی روابط ماباهندوستان خوشنود نیست، لذا دولت وآی اس آی پاکستان هرگزنمی خواهددولت مستقل وملی درافغانستان ایجاد شود. به عقیدۀ من، دولت ما جریانات حملات انفجاری و انتحاری رابه ملل متحدگزارش بدهدتا مقامات پاکستان ازتربیۀ تبهکاران تحت نام طالبان جلوگیری به عمل آورند.
اخیراَ نشریۀ واشنگتن پست اشاره کرده که امریکاباید درجلوگیری از آموزش برپاکستان فشارموثربیاورد، درغیرآن مصارف جان وپول جامعۀ جهانی مثل چهارده سال گذشته هدرمیرود وکدام پیشرفت قابل ملاحظه درایجادپروژه های زیربنایی که احتیاجات اولیۀ مردم مارا بر آورده ساخته نمیرودوهیچ کارزیربنایی عملی شده نمیتواند. دولت نباید بابرق وانرژی دل خوش بداردوافتخارکند، بلکه بایدازآبهای خروشان رودخانه های کشور رامهارساخته بابستن بندهای آبگردان، سراسرمیهن راسرسبزبسازد وانرژی برق برای تمام مردم میسربگرداند.
واما تازمانیکه تروریستان طالب وحقانی والقاعده وداعش ازپاکستان به کشور مااعزام میشوند، ملت ماروی آرامی وصلح وپیشرفت رانمی بیند. وقتی ماوجهانیان مرکزومنشأ سرطان رادرپاکستان تشخیص داده ایم، معلوم نیست چرادولت افغانستان درزمینه به ملل متحدشکایت نمی نماید؟ بایدپاسخ این پرسش رارؤسای جمهور واجراییه یک آن زودتر به ملت مظلوم ما بدهد . /
داکترمحمداسماعیل رضایی
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 193 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.