Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شکست سکــوت؛ در بــرابر آزار و ازیت خیـــابانی!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 28 آبان 1395 ، 09:28

محمد علی مهرزادتاریخ کشورما بسیارمسایل وحوادث گاهی خوب وگاهی آزاردهنده را درقلب خونین خود جای داده است؛ ولی امروزبه ندا آمده است که ادم نما های بد با طینت شیطانی در فکرویرانی ارزشهای اسلامی وملی اند. آلبته نه بخاطراینکه صرف آدمهای بد اندیش وبد کنش وجود دارد؛ اما خطرازآنجا ناشی می شود که آدمهای خوب وبا وجدان انسانی درباره این پدیده سکوت می کنند. عامل این خشونت وتجاوزرا درکجا باید جستجو کرد؟ درنژاد-مذهب-نظامهای مستبد وعیاش-ویا درسیستم سرمایه داری جهان خوارویا درنظام کمونیستی که اخلاق ودین را مانع پیشرفت می داند -ویا برپا یه تبار گرایی وقبیله سالاری- ویا تفنگ سالاری- استوار است – ویا درجبهات کاذب شخصیت سازی هفتگانه وهشت گانه که درکشورهای ایران وپاکستان ساخته وبافته شده اند ؛ وبرجان وشرافت مردم تاختند ویا درشرایط اقتصادی وسیاسی – واجتماعی ویا در سنت های دست وپا گیروبالاخره در باورهای زهرآگین که توسط مزدوران استعمار درلباس مذهب که خارج از مرز تربیه شده بودند به خورد مردم افغانستان دادند . درین مورد شما خود تصورکنید اگر دزدی به خانه  حمله کند  واثاث خانه شمارا بدزد د یا اگرجیب بری در سرک جیب شمارا بزند-شما فوری به پولیس شکایت می کنید وخواستارپیگیری ماجرا می شوید اینک جرمی اتفاق افتاده برای همه روشن است ؛ اما اگرزنی مورد تجاوزقرار بگیرد - نه تنها جسم او بلکه روح وروان اودچارضرباتی خواهدشد که شاید تا ابد قابل ترمیم نباشد.ایا او می تواند به سادگی شکایت کند ؟چگونه می تواند ثابت کند که آنچه اتفاق افتاده برخلاف میل وی ویا به زور وتهدید به زورانجام شده است ؟ اوبا شرم وننگ اجتماعی چه خواهد کرد؟.اکنون که اقتصاد دانان وسیاست مداران ـدرحل مسایل اجتماعی کوتا آمده اند -حتی برای حل بحران ها ی اقتصادی وسیاسی به بن بست رسیده اند وابرازنگرانی ونا توانی می کنند ؛ در حالیکه بحران اخلاقی به حیث بسترومادر کلیه بحرانات دیگر از نوع اقتصا د ـ سیاست روابط اجتماعی همگی بدون تردید دنباله رو اوهستند ـ چه انسان در سرنوشت خام خود تمایلش انست که هرچه دلش خواست به انجام برساند ؛ چرا تا حالا قانون ومقررات ولوایح رسمی وعرف نتوانسته جوابگوی ارامش درونی بشررا ارضاکند ـولی اخلاق از عواطف انسانی ووجدان مایه می گیرد ـ هنوزبا این همه فراز وفرود اتفاقات غیرقابل جبران وناگواردر کشورما به شکل سازما ن یافته می خواهد راه خودرا توسط شبکه های جنایت کارواستخبارات ودشمنان اسلام بازکند.!؟

این یک امر مسلم وقبول شده که خشونت نه تنها از منظراصول اسلامی واخلاقی امری کاملاْ وذاتاْ ناروا وخلاف منش انسان وانسانیت است؛ بلکه پیامد ناگواروابعاد گسترده ان اثرات ماندگاردر روح وروان انسان بجا می گذاردـ یعنی توسل به ان وتحت هرنوع شرایطی اخلاقاْ زشت ونادرست وغیر انسانی است.خشونت ورزی – تجاوزجنسی یا تعرض جنسی خلاف کرامت انسانی می باشدـ خشونت حس نفرت وانتقام جویی را در قربانی خشونت بر می انگیزد واورا همه وقت به فکر اسیب رساندن به طرف مقابل می اندازد. این حمله تلافی جویانه بدون شک به نوبه خود به اتش تنفر وانتقام گیری را بیشتر شعله ور می سازد.این رفتارهای خشونت آمیزوتجاوزبه حریم شرافت وکرامت مرد وزن- نهایتاْ بنیان وشیرازه اجتماعی را ویران می سازدـ با هزاران تاسف که درین سه دهه اخیردرافغانستان این حالت خشونت وتجاوزوتعرض رفته رفته جامعه را سنگدل واز فضایل شریف انسانی تهی ساخته است؛ سکوت درمقابل خوومنش خشن وعاری از انسانیت عده ای بدون تردید به جنون فکری وروانی وغریزه حیوانی دچار وکاملاْ بیماراند ـ این یک جفا وفاجعه ای به حق طبقه ای اسیب پذیرجامعه زن در افغانستان است. از طرف دیگرفرهنگ ما اصولاْ پرده سیا وتاریک برمسایل جنسی کشیده  هنوز در لاک حیا وحجب پنهان می شود ومعنای رابطه جنسی سالم وشرعی را انطورکه لازم است نه تنها بیان نه شده بلکه درعمل به حیث جرم پنداشته نه شده است ـ باید برای مردم توضیح داد ونباید درابهام قرارداشته باشد؛ جرم بودن ان یک امرمسلم شمرده شود . بدبختی اینجاست که اصلاْ ما برای استفاده از زور وخشونت در رابطه جنسی غیر مشروع به آن پیمانه ای که ازکلیت وجامعیت برخوردارباشد تعریف درست در گذشته نداشته ایم ـ اگرچه درین روزها قانون منع خشونت وازاروازیت خیابانی  پاس شده ومراحل نهایی خودرا طی نموده است؛ ولی بازهم بسیارمسایلی است که در آینده ها به آن پرداخته شود؛ چه عدم درک از قانون نظربه عدم توانایی ارگانهای تنفیذ قانون مبنی برفقدان اگاهی جامعه راه طولانی درپیش داریم. این راه زمانی کوتا می شود که در تطبیق وتنفیذ آن نهایت توجه صورت گیرد. برای براوردن این مامول مقدس وانسا نی نه تنها ارگانهای تنفیذ مکلفیت دارند بلکه همه ما از جمله از دولت گرفته تا به اپوزیسیون ـ از هنرمندان گرفته تا روشنفکران ومدافعین حقوق بشروجامعه مدنی واحاد جامعه افغانی درین مورد نباید تنها در تیوری د رطی محافل نمادین وتجملی خشونتهای جنسی را تقبیح واکتفا کنیم ـ بل آنچه مهم است تا درعمل ایفای مسولیت های وجدانی اسلامی وملی دربرابرناموس وطن واز( عفت عمومی)انطوریکه مقام والای این قشراسیب پذیرایجاب می کنددفاع واز جریحه دار شدن احساس پاک شان جلوگیری کنیم. شما می دانید که که پیامد فاجعه بارجنگ های تنظیمی وادامه دهند گان شان در افغانستان یکی ازمسایل غیر قابل انکاراست که درقدم اول تندرستی وسلامتی جسمی وروانی زنان را نشانه گرفت وتا اکنون حیات این طبقه را مورد تهدید عملی قرارداده است . درسه دهه اخیرمیزان واقعی تجاوزجنسی وخشونت علیه زنان را پنهان نگهداشته اند؛ ازجمله ایجاد خانه های خانه های امن خود گویایی افزایش این پدیده ننگین وشرم اورونشان دهنده ای وضع نا به هنجاراجتماعی عمل خشونت آمیزنیروهای اهریمنی ا ست. نبود گفتمان اجتماعی خود سا نسوری حکومتی وتلاش سیستماتیک برای پنهان نگاه داشتن مسایل جنسی ومشکلات اجتماعی می باشد.چه این پدیده شوم تا هنوزدر لاک ابهام قرارداده شده است؛ وهرروزبه پیمانه زیاد درجامعه ما فاجعه می افریند.

باید به این سوال پاسخ داد که در جامعه ای که به دلیل توزیع نا عادلانه ونا برابرثروت درگیرشگاف روزافزون طبقاتی شده؛حرف زدن در باره زنانه شدن اسیب های اجتماعی چه ضرورتی دارد.؟وقتی می گوییم فقر- زنانه شده یا ازدامنه دارشدن اعتیاد وشیوع روبه گسترش آن در بین زنان سخن می گوییم – هد ف ما به عنوان یک فعال حوزه زنان-قطعاْ این نیست که زنان را درجزیره ای دورافتاده ازجریان اصلی فعل وانفعالات اجتماعی نشان دهیم که انگارهیچ نسبتی با اموراجتماعی نداشته اند وتنها وقتی آسیب ها به وجود آمده است - زنان هم به آن ورود پیدا کرده اند وزره ای ازدریای بی کران آن چشیده اند.جامعه شناسانی که سالها در حوزه اسیب شناسی کتاب ها نوشته اند وفعالیت کرده اند معتقد اند: اسیب ها ی اجتماعی وقتی بروزوظهورپیدا می کند که جامعه از نوع کژکاری وکج فکری یا بی نظمی اجتماعی رنج می برد. درچنین شرایطی وقتی نظم اجتماعی به مثابه واکنشی دربرابربسیاری ازبی نظمی های اجتماعی بروز پیدا می کند .

درجامعه ای مانند افغانستان که توزیع نا برابرمنابع رفاهی واستخدامی درسالهای اخیربا وجودهشدارهای چندین باره جامعه شناسان واقتصاد دانان وکارشناسان سیاسی کشورما داده وبرخلاف شاهد افزایش این  اتفاقات نا گوار بوده اند  درصورتیکه بروزانواع اسیب های اجتماعی رشد بیشتری داشته باشد؛ درین میان -زنان که درمعادلات سیاسی واجتماعی برخی نگاهای مرد سالارانه چند قدم عقب تراز مردان قراردارند - بیشتراز سایرین درمعرض خطر قرارمی گیرند - طبعی است که آسیب بیشترمی بینند .؛با تاسف فراوان که کودکان نیز ازنتایج اعمال ضد انسانی این سیا ست ها بی بهره نمی مانند.درجامعه ما برخی نگاهای مرد سالارانه- ایجاد زمینه ظهوروبروزاسیب ها ی اجتماعی نیزبرعهده مردان است ؛ چه انکه زنان حتی دراین پرده هم بازیگران ثانوی بحرانهای اجتماعی شده اند.در چنین شرایطی – توجه به وضعیت زنان وموقعیت های فرود ستی که برخی از انها دارند-به این دلیل حایز اهمیت است که خطرات متعد دی درکمین زنان درمعرض اسیب است.زنان که زباله جمع می کنند - وبی سرپرست ودرگیرسوءمصرف مواد- بیش از مردان در یک جامعه با خطراتی هم چون تجاوز- خفت گری وسوءاستفاده به عنوان قاچاقچی مواد مخدرمواجه است؛به همین دلیل ساده -مدافعان حقوق زنان در کشورهای درحال توسعه عمدتاْ از سیاست گذاران ومتولیان امورمی خواهند صدای این زنا ن را که به دلیل برخی کژرویها به حاشیه رانده شده اند- بیش از سایرگروهای اجتماعی بشنوندتا انها نیزبعنوان عضوی از یک اجتماع روبه سقوط بتوانند مجدداْ به صحنه زندگی اجتماعی باز گردندوازخدمات عمومی بهره مند شوند-اما وقتی این گفتمان تبدیل به گفتمان مسلط درنگاه برخی دولت مردان ومسولان می شود - باید مورد توجه جدی قرارگیرد.باید فهمیده شود وقتی با نگرانی از رشداعتیاد دربین زنان سخن می گوییم؛چه هدفی دنبال می شود.؟نگاهی به خبرهای منتشرشده ونقل قول های که عمدتاْ ازسوی سیا ست گذاران حوزه های مختلف اجتماعی مطرح می شود ـ نشان می دهد که سخن از دامنه دارشدن برخی از اسیب ها دربین زنان بیش ازانکه جنبه وا کاوی دلایل زیاد اسیب را داشته باشد- صرفاْ نگرانی از بابت شکسته شدن قداست زن اسطوره ای است که درذهن هاست وبه همین دلیل- فکراساسی برای حل مشکلات صورت نمی گیرد.

این زن عمدتاْ به عنوان- مادر- همسر- ودختردر ادبیات فرهنگی وعرفی جامعه افغانستان شناخته می شود.این زن گاهی صاحب هویتی مستقل به مثابه یک فرد از یک جامعه درگیربحران نیست ؛ بلکه جزیره ای جدا آفتاده از جریان اصلی جامعه است وتنها زمانی دارای هویت می شود که بتوان بازهم از اوبه عنوان یک قربانی نام برد؛ حال انکه با فهم عمق فاجعه – باید به دنبال چاره ای برای حل آن بگردیم؛ نه اینکه مدام واژه های مانند زنانه شدن اسیب هاراچنان یک درد جدا افتاده ومهلک تراز سایر اسیب ها ی اجتماعی برزبان بیاوریم.نهایتاْ ما به این باورهستیم که خشونت وتجاوزوازاروازیت خیابانی برحق زنان کشورکه نیمه پیکراین جامعه را تشکیل می دهد؛ درعمل نه درنظرچگونه می توان با این خشونت ویران گروتباه کن به دست اوردهای ا نسانی واجتماعی سازنده ودرعین حال مانده گاررسید وبه نسل امروزوفردا چه نوید وامیدی می توان از یک جامعه سالم که پایبند ارزشهای اسلامی وملی باشد داد.؟درست است که ما درنظراز خشونت وتجاوزبه حریم پاک زنان بی زارونفرت داریم؛ اما توجه کنید به اوضاع فعلی درکشورچه می گذرد؛ درحالیکه هیچ فردی از افراد جامعه ما احساس مصونیت نمی کند ؛ چه رسد به طبقه اسیب پذیرزنان درکشورجنگ زده ما افانستان. باید عدم خشونت ورعایت واحترام به حریم مقد س زنا ن از خانواده گرفته تا مکتب وپوهنتون به جوانان آموزش داد. صرف به قانون ومقررات ولوایح که ضمانت اجرای نداشته باشد ویا با ایجاد ادارات غیرموثروتغیرمهره ها ی دولتی وجانشین کردن عده ای راه وچاره اساسی نیست؛ بلکه با بسیج توده ها توسط جامعه مد نی واجتماعی- نهاد های دولتی – رهبران دینی – دست هم دهند دربرابرتلاش نظام های سازش گروفرصت طلب را که فرهنگ بیگانه گان را اجازه می دهد تا ازادانه ارزشهای اسلامی وملی مارا از بین ببرند ؛ با فعالیت های فرهنگی ومد نی به شکل سر تا سر ی سازماندهی وبراه اندازیم وازریشه انراخنثی سازیم.Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 192 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.