Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مخــالفت بــا احمــد شــاه مســعود ضــدیت به اتحــاد مـــلی افغــانســـتان است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
چهارشنبه ، 20 شهریور 1392 ، 09:33

مخــالفت بــا احمــد شــاه مســعود ضــدیت به اتحــاد مـــلی افغــانســـتان استاقتباس از کتاب «مسعود و آزادی» به کوشش عبدالودودظفری، سال چاپ2012 م. کلیفورنیا
عنوان فوق پیغام بسیار سنجیده شده بود که در دهمین سلگرد شهادت قهرمان جهاد افغانستان، احمدشاه مسعود شهید، مورخ هژدهمدکتور محمد فرید یونس سپتمبر 2011 مسیحی که در رستوران چاندنی در شمال ایا لت کلیفورنیا برگزار شده بود، به اجازه برادر گرامی و دانشمند جناب محمد عمر مهربان که گردانندگی محفل را به عهده داشت، اظهار داشتم. من در جمله سخنرانان که برای سخنرانی دعوت شده بودند، نبودم. فقط اجازه خواستم که پیغام فوق را بگویم و بس. اعتراف می‌کنم که کوتاه ترین سخنرانی من در زندگی بوده است زیرا کمتر از بیست ثانیه دوام کرد و اما انعکاس آن از تصور من بالا بود. فردای آنروز از اروپا،کانادا و آمریکا تیلفون ها گرفتم که ” یک پیغام نبود بلکه یک کتاب بود”. بلی
مدت‌ها میشد که مخالفین مسعود شهید می‌خواستند و هنوز هم این آرزو را دارند که بدون استدلال و منطق استوار سیاسی این بزرگمند تاریخ کشور را بد نام کنند و نقش او را در صحنه سیاسی بی‌اهمیت جلوه دهند و عاقبت الامر چهره او را با اتهاما ت بی‌اساس از صفحات تاریخ مهو و نابود کنند.
برای اینکه نشان داده باشیم که اتهاما ت نه می‌تواند از شناخت که ما از تاریخ کشور و سرگذشت جهاد داریم،موثر باشد؛ در یکی از برنامه‌های «داکتر یونس شو» اعلام کردم که میدان هوائی کابل باید به نام میدان بین‌المللی احمد شاه مسعود مسمی گردد. این هشدار به آنانِ بود که فکر میکردند که با اتهامات و دروغ پردازی ها می‌توانند تاریخ را چنانکه در زیاد تر از دو صد سال نوشته‌اند، بنویسند.غافل ازینکه واقعیت‌های تاریخ خود به خود بر ملا می‌شود و اما زمان کار دارد. سؤال درین جاست که چرا باید مسعود شهید بد نام شود؟ امروز سیاستمدران، نویسندگان و محققین که در باره افغانستان تحقیق میکنند از اروپا که حتی فرانسویان پوسته ی مراسلاتی مسعود را چاپ کردند، آمریکا مانند تامسن که حقایق را بر ملا ساخت و تا امریکای لاتین مانند گارسیه که زندگینامه اورا نوشت، و دیگران که فهرست آن به درازا می کشد و تکرار احسن را لازم نه می بینم زیرا یقین دارم دیگران در مورد کافی نوشته اند، در مورد زعامت آن مرد تاریخ کشور مد لل نوشته اند. این‌ محققین که نه مسلمان هستند و نه افغان، به جزء از چند نویسنده محدود که یا در خدمت امپریالیزم قرار گرقته اند و یا برای اینکه شکست خوردند باید تفرقه را به وجود بیاورند تا از یک‌سو انتقام گرفته باشند و از سوی دیگر منافع راهبردی سیاسی (سترا تیژیک) خود را با تجزیه افغانستان نصیب شوند، دلیل دیگری را نه میتوان سراغ کرد زیرا همه اتهامات بسیار مبسوطانه نه تنها از جانب هواخوان هموطن بلکه از جانب محققین خارجی رد شده است، پس چرا اینهمه تخریب و بد نامی؟
دلیل آنرا در تغییرات سوسیوپولیتیک افغانستان چنانکه هم در برنامه‌های تلویزیونی گفتم و هم در تارنمای خاوران که در سویدن نشر می‌شود نوشتم این است که افغانستان در اثر جهاد علیه قوای سرخ سه تحول بزرگ را تجربه نمود. اول جهاد افغانستان باعث هجرت مردم شد و این هجرت برای همه مردم فوقلعاده آموزنده بود. مردمان این سرزمین که روزی خواب رفتن به یک کشور همسایه را نه می‌دیدند، عازم دیار هجرت شدند و زندگانی نو را تجربه کردند، جوانان شان راه دانشگاه‌های معتبر جهان شد، و پول‌ها و نظریات مترقی به کشور سرازیر شد. نتیجه اینکه آن شهروند دیروز در اثر هجرت زندگی‌اش از نگاه علمی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فکری تغییر نمود. افغان امروز دیگر نه می‌خواهد و حتی اجازه نه می‌دهد که به خاطر قوم و زبان و مذهب از حقوق حقه انسانی اش محروم باشد و راه نداشته باشد که به خاطر اینکه از گروه «اقلیت» است شهروند دست دوم باشد و یا به خاطر که در مذهب اکثریت نیست به وزارت خارجه کشور راه نداشته باشد و یا به خاطر نژادش در رشته نظامی جنرال نشود. تاریخ اسلام با هجرت آغاز می‌یابد نه فتح مکه و یا تولد پیشوای اسلام (ص) زیرا هجرت انسان ساز است.هجرت مردم ما را بیدار ساخت. دوم دین اسلام که در انحصار یک عده خاص به نام مذهبیون قرار داشت، از انحصار آن گروه خارج شد و مردم در اثر آزادی دین از دست یک گروه که سالها به مردم یک روش را املا کرده بودند و مردم را در فقر و تنگدستی، بیسوادی و جهل محکوم کرده بودند، آزاد شدند. اینکه یک عده به کفر گرائیدند و یک عده به غرب گرائی رفتند به خاطر این بود که مذهبیون در تنویر افکار عامه ناکام ماندند و نتوانستند تا نیازمندی های مردم را به اساس دساتیر قرآن پاک و ارشادات پیشوای اسلام محمد (ص) مرفوع سازند و در نتیجه جامعه از نگاه فکری به رکود مواجه شد. یکی از آرزو های شهید احمد شاه مسعود یک افغانستان مستقل اسلامی به موازین زندگانی امروزی بود. پس چرا نخواستند که همچو یک آرزو عملی شود همین است که منافع آنان که سالها مردم را استثمار کرده بودند، از بین می‌رفت و همان بود که از حربه قوم گرائی، زن ستیزی و اعما ل ضد ملی یعنی تفوق طلبی کار گرفتند و نه تنها که کابل را به خاک و خون کشیدند بلکه کشور را دو دسته به آی اس آی پاکستان تقدیم کردند. از قضا که به وجود آمدن آی اس آی بعد از به وجود آمدن پاکستان به تشبث یک انگلیس صورت گرفته است.یعنی آی اس آی یک نظر انگلیسی بود نه پاکستانی. درین بازی استثمار و استعمار مسعود شهید جا نداشت و برای اینکه مانند آقای حکمتیار مورد اعتماد آی اس آس نبود باید به نوع از انواع بد نام میشد. چون مردم از روس نفرت داشتند خواستند که دست شهید مسعود را با روس بسته کنند. کتاب جنگ‌های افغانستان اثر پیتر تامسن منتشره 2011 عکس قضیه را به ثبوت رسانده است.
دلیل سوم تحول بزرگ سیاسی بود که در اثر جهاد در افغانستان به وقوع پیوست و آن عبارت از دست دادن قدرت سیاسی قوم پشتون در افغانستان بود. قوم پشتون که 36 در صد از نفوس افغانستان را می‌سازد از تاسیس افغانستان معاصر تا جهاد افغانستان توسط یک قوم اداره میشد. با جهاد و هجرت طلسم این روند سیاسی از هم پاشید و در هم شکست. برای قوم گرائیان که به یک نوع روش قیادت خو گرفته بودند، قبول کردن یک قاید بزرگ از یک قوم دیگر نه تنها قابل قبول نیست و نبوده بلکه ننگ شمرده میشود. همان بود که تخریبات بر علیه یک فرزند فرزانه کشور که افغانستان را برای افغانستان میخواست نه بیگانه، شروع شد و اما موفقانه نبود زیرا مردم مانند گذشته در اثر هجرت و جهاد کور نبودند و نیستند و خوب را از بد خوب تشخیص کرده اند. و امروز که زیاد تر از ده سال از شهادت سپری می‌شود به دوستی آن شهید بزرگ، مرد و زن به نامش افتخار میکند، زیاد شده میرود. در افغانستان چنانکه در «داعیهء نامنهاد پشتونستان» نوشتم، در قرن بیست و یکم هیچ قومی بر قومی برتری ندارد و هیچ قومی در اکثریت نیست زیرا هیچ قوم بالا تر از 50 در صد نه می‌باشد پس مخالفت با شهید احمد شاه مسعود قهرمان بزرگ جهاد بر حق مردم شریف و مسلمان افغانستان بر علیه کفر، استبداد، استعمار و استکبار ضدیت به اتحاد ملی افغانستان است. شهید مسعود یک افغانستان اسلامی، متحد و آزاد از هر گونه اسارت را برای کشورش آرزو میکرد. مسعود تنها قربانی سیاستهای منطقه که آرزو نداشت قدرت‌های بزرگ جهانی و پرازیت های منطقوی دخالت مستقیم در افغانستان داشته باشد، نشد بلکه قربانی قوم گرائی داخلی هم شد. جالب این جاست که نظام قوم گرا عکس‌های مرحوم سردار محمد داوود را که باعث دخیل ساختن امپریالیزم سوسیالیستی در قضایای سیاسی و اقتصادی در دهه پنجاه در افغانستان گردید و به کمک گماشتگا ن روسی بار دوم به قدرت رسید با عکس خان عبدالغفار خان که اشغال افغانستان را توسط شوروی تائید کرده بود یک‌جا به نمایش گذاشتند و افتخار کردند و اما خواستند تا به شکل غیر عادلانه و ظالمانه مسعود شهید را به خاطر یک راهبرد سیاسی نظامی متهم به خیانت کنند
با این نوشتار منحیث یک محقق تاریخ و جامعه شناسی مسئولیت خود دانستم تا دَینم را در مقابل همصنفم که در لیسه استقلال کابل با هم یک‌جا بودیم و من به حیث یک همصنف به نامش افتخار می کنم، ادا کرده باشم. اگر امروز در جمع ما می‌بود، شصت سال عُمر میداشت. الهی روحش شاد باد

دکتور محمد فرید یونس
استاد دانشگاه ایالتی کلیفورنیا-ایست بی
وبرنامه ساز دینی و سیاسی تلویزیون نور

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 483 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.