Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

گــذشت زمــان واقعیتهــا رامحــک میــزند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر صاحبنظر مرادی   
چهارشنبه ، 3 شهریور 1395 ، 08:12

گــذشت زمــان واقعیتهــا رامحــک میــزندمیگویند، عقیق را زرگر سفته مینماید، وحقیقت راگذشت زمان صیقل میدهد. نقش واهمیت احمد شاه مسعودرا درمبارزه علیه تروریزم بین المللی وواقعیتهای پس از او رابا توجه به غامض گردیدن اوضاع سیاسی ونظامی درافغانستان وجهانی  دکتر صاحبنظر مرادیشدن این روند برضد تروریزم بعدازگذشت پانزده سال ازشکل گیری رویدادهای سیاسی نظامی کشور بیشترمحک میزند.

اهمیت شناخت مسعود درشرایط کنونی علاوه بر درک وشناخت ماهیت جبهه مقاومت افغانستان برهبری او دربرابر تجاوز نیروهای بنیادگرای منطقه وشبه نظامیان کشورپاکستان میباشد،

بلکه بسیارضرور است تا کشورهای درمعرض تهدید دهشت افگنی مقیاس خطرات نهفته درین راستا رایکباردیگرنقد وارزیابی کنند، واین خطربزرگ رادست کم نگیرند. زیرا قضایای جاری که درگستره وسیعی ازمنطقه، ازخاورمیانه عربی تاهندوپاکستان وافغانستان وسایر کشورهای منطقه رادریک نوار متسلسل فراگرفته، وتشنجات تسلیحاتی ایران برآن افزوده است، خودزمینه پیشروی تروریزم ودهشت افگنی رادرپهنای آسیای مرکزی بگونه ای مساعد نموده است.

احمد شاه مسعود کاشف خطر تروریزم وسنگرداراصلی دهشت زدایی وقهرمان مقاومت  مردم ما در مبارزه علیه تروریزم است.

شناخت احمد شاه مسعود درواقع پی بردن به رازهای عدیده سیاسی واجتماعی کشور، منطقه ما درجهت بروز نیروها وحلقات بنیاد گرای دهشت افگن درین جغرافیا خواهد بود. برای شناخت درست هرشخصیت که دست اندرکار امورسیاست واجتماع میباشد، مقدمتاً لازم می آید تا به مناسبات سیاسی وشرایط اجتماعی مربوط به زمان ظهوراین شخصیت ها نگاهی افگنده شود.
سالهای پایان سلطنت محمد ظاهر شاه(1352) واعلام نظام جمهوری محمدداود خان، که درآستانه این رخدادها مسعود جوان وارد مشقهای سياسی و اجتماعی گرديد، جهان بگونه جدی دستخوش جنگ سرد و دسته بندي های اردوگاهی درچارچوب بلوک سوسیالیستی وامپریالیستی در سطح جهان بود، ومنافع گره خورده انسانها، کشورها و کل بشريت درين تنصنيف های انقطابی و تقسيم جهان به دو حوزه، موضع گزينی های ايديولوژيک منسوب به(شرق و غرب) تهديد ميگرديد. جنگ سرد تبليغاتی در جهان با کارزارهای عملی و فزيکی توام بود، و رخدادهای باهم پيوسته در پهنه جهانی تلفات و قرباني های عظيمی را به بشريت تحميل ميکرد.  
افغانستان برحسب موقعيت جيوپولتيک خويش در محاسبات جهانی هردو اردوگاه، در صدر آجندای تحولات سياسی نظامی آينده قرار داشت. وقوع جنگ دوم جهانی(1939-1945) وپیشروی نیروهای فاشیستی آلمان بسوی مرزهای اتحادشوروی منجر به موضع گزینی دوگانه دولت افغانستان گردید. یعنی ظاهراً حفظ مناسبات دوستی وادامه روابط سیاسی با اتحاد شوروی، اما درخفا دریافت وبرقراری نوعی تفاهم پنهانی با نازیستهای رقیب آن بنام همنژادی"آریایی" گردید، ودولت افغانستان پس ازتدویرکنفرانس باندونگ که سازمان عدم تعهدها(عدم انسلاک) راپایه گذاری نمود، خودرابحیث عضوفعال این سازمان اعلام داشت.
رویهمرفته دولت افغانستان برپایه توافقاتی بنام حسن همجواری که پس ازپیروزی انقلاب اکتبر1917درروسیه واعلام استقلال افغانستان درسال1919 توسط شاه امان الله خان وبامساعی جنرال محمدولی خان دروازی وزیرخارجه وقت افغانستان بین دودولت فوق الذکر بوجود آمده بود، عملاً درمدارتعهدات سیاسی با اتحاد شوروی قرارگرفت وباقی ماند.
رشد روزافزون مناسبات وهمکاری های سیاسی، اقتصادی وفرهنگی بین دوکشور منجربه نفوذ چشمگیر اتحادشوروی وترویج ایدئولوژی مارکسیستی درمیان حلقات سیاسی روشنفکری ودولتی افغانستان گردید. شکل گیری این وضعیت  برای کسانيکه درافغانستان مصروف تفکر و انديشه برای سرنوشت مردم و آينده کشور بودند قابل درک، وبرای عده دیگردرجناح های راستگرای اسلامی مایه نگرانی گردیده بود.  آنها ميدانستند که وقوع هر تحول سياسی در افغانستان از سوی هريکی از سرحلقه های بلوک شرقی يا غربی با واکنشها و عکس العملهای تند تا سرحد مداخله نظامی جانب مقابل مواجه خواهد شد. اينگونه تحليل و برداشتها برای آنهائيکه ميخواستند در همچو فضايی در قبال رسالت ميهنی خود دست زير الاشه ننشينند و تماشاگر فاجعه های جنگی بيگانگان در وطن خود نباشند، زمينه توجه دادن وپرداختن به فعالیت های  پيشگيرانه را در جهت تدارک نيروی نظامی و تربيه جوانان برای اشتراک در زرمایشهای چريکی و پارتيزانی درکشور بوجود آورده بود.  بهمين لحاظ بود که در برج سرطان 1354 احمدشاه مسعود ووکیل قیوم در پنجشير، در اسد همانسال دسته چریکی مولانا بحرالدين باعث در درواز، بدنبال آن داکتر محمدعمر در کشم، عبدالمجيد کلکانی درکوهدامن وبعضاً درنورستان وکنر دست به حرکت های نظامی و عمليات های چريکی تجربوی زدند. با اينکه آنها از طريق سازمانهای سياسی ناهمگون و حتی گرايشات چپی و راستی باين حرکتها روی آورده بودند،  اما همگی در آنزمان دربرابررژیم محمدداودخان که ازحمایت اتحادشوروی برخورداربود، دچارشکست ویا عقب نشينی تاکتیکی گرديدند.
راه اندازی همچو عمليات های چريکی برضد رژيم جمهوری محمد داوود خان درواقعیت هشداری بود به آنانيکه بی توجه به نیاز مردم ومحتوای سياسی وموقعیت تاریخی جامعه افغانستان در مراکز قدرت خويش پيرامون استراتیژی های آينده خوددرمورد این کشور  تصميم مي گرفتند.
خروج جامعه بين المللی از جنگ دوم جهانی در سال 1945 منجربه تحولات و صف بنديهای جدیدی درجهان گردید. تقسيم اروپا به بخشهای شرقی (کمونيستی) و غربی (کاپتاليستی) ، تجزیه هندوستان  به دوبخش هندوپاکستان در سال 1947 برهبری محمد علی جناح، وقوع انقلاباتی در امريکای لاتين (چيلی، کيوبا، بوليوی) با شوررشهای ضد استعماری در برخی ديگری از کشورهای امريکای مرکزی و جنوبی وشمال افریقا همراه بود. تعدادی از کشورهای افريقايی مثل الجزاير، کنگو، سودان، موريتانی و غيره با راه اندازی انقلابات آزاديخواهانه از استعمار فرانسه رهايی يافتند،  و در آسيای شرقی نيز انقلابات کارگری و دهقانی در چين، ويتنام، کوريا و مغولستان به پيروزی رسيده و متکای اردوگاه های استعمار را لرزان نموده بودند، این روندهابی تردید به افغانستان سرایت نموده و تاثیرگذار بودند.
با اوجگيری اين خيزش های جهانی قهرمانان و فرماندهان نستوهی در پيشاپيش اين جنبشهای آزادیخواهی و قيامهای ملی ظهور نمودند، که هرکدام به تناسب خواسته و داعيه های ملی و تاريخی خويش بر جايگاهی از تاريخ مبارزات ملل آزادیخواه جهان احراز موقعيت کردند، اما جايگاه مسعود در فاصله زمانی نيم قرن از آغاز اين انقلابات و قيام های ملی وبین المللی، برازنده و در خور توجه بيشتر است.
مسعود تجارب وکارنامه رهبران جنبش های نامبرده رافراگرفته وآنهارادرمیزان قضاوت خود به سنجش میگرفت. اوجنگ را به مفهوم متداول و متعارف آن صرفاً در مقاومت بخاطر دفاع از خويشتن يا بر اندازی فلان دودمان مستبدحاکم از اريکه قدرت نميدانست. زیرا در روزگار او در روند ظهور وگسترش چالش های سیاسی درمناطق جهان  که نهایتاً به زبانه کشيدن شعله های مهارناپذیر جنگ در شماری از کشورها،  بخصوص پس ازفروپاشی اردوگاه سوسیالیستی مربوط به شوروی انجامید، انتظار گسترش و جهانی شدن آن نه تنها بشکل جنگ جبهوی منظم، بلکه بصورت عملياتهای متحرک تروريستی اميد برای بقای صلح و امنيت جهانی ونهایتاً تمدن بشری را دچار افسرده گی روانسوزی نموده بود.
ازين رو در شناخت مسعود جنگ برای جلوگيری از رواج تباه سازی انسان و بحيث وسيله ای غرض مهار نمودن تهديد جهانی در مبارزه عليه ايديولوژي های وارداتی و نفوذ تروريزم در پی آن، تعبير و مفهوم گرديده بود. بناءً جنگ طولانيی را که مسعود در کشور خويش ودربرخی ازکشورهای منطقه بخصوص کشورهای استقلال یافته پس ازفروپاشی اتحادشوروی(درناگورنا قره باغ بین ارمنستان وآذربایجان، اسیتیای شمالی، چیچینستان ومناطقی درآسیای میانه) که بلافاصله درورطه جنگهای شهروندی افتادند شاهد گرديد، و خود به استخوان بندی اصلی نيروی محرکه مقاومت درکشورخویش مبدل شد.
تجارب عملی وروندظهوروعروج شخصیت مسعودغير از آنست که مردانی چون ارنستو چه گوارا، فيدل کاسترو در کيوبا و بوليوی، پاتريس لومومبا، موسی وچومبه در کنگوی برازاويل، هوشی مين و جنرال چياپ در ويتنام، کيم ايل سونگ در کوريا، بن بلا و هواری بوميدين در الجزايرشخصیتهای چون جورج حبش، فوادحواتمه، یاسر عرفات (ابوعمار) ودیگران درفلسطین را وارد تاريخ مبارزات مسلحانه ملل گيتی نموده است.
اين ابر مردان تاريخ در مبارزه عليه غولان بشريت خوار در روند مبارزه عليه استعمار جهانی قرار گرفتند و رزميدند و سرنوشت انسانها را در پيوند با يکی از ابرقدرتهای ايديولوژيک و انقطابی و توسعه قلمرو جهانی يکی ازين اردوگاه ها دچار دگرگوني های اجتماعی و سياسی نمودند، اما هيچکدام آنها به شيوه فرمانده مسعود شاهد بر افتادن دژهای استعماری نوين  و آب شدن گره های انجماددر مناسبات بین المللی انقطاب های جهانی نبوده اند. جنگهای سرد و گرمی که طی بيشتر از دو دهه افغانستان را به معراق زور آزمايی های ابرقدرتها درين بخش آسيا به پوليگون آزمايشات تسليحاتی ومدلهای تفکرواصلاحات وارداتی آنها مبدل نمود. ما طی اينمدت درکشور خویش حضور نظامی بالفعل  پيمانهای نظامی دوره انقطابها "وارسا" و "ناتو" را شاهد گشته ايم، که اين تحولات رويدادهای تصادفی و خود بخودی نبودند، اینها ازراهبردهای متراکم مراکزمتعدد قدرت های جهانی ومنطقوی درافغانستان خبرمیدهند. راه اندازی اينگونه فعل و انفعالات سياسی نظامی  بيگانگان متکی برواقعیت ها و انگیزه های داخلی در افغانستان، در واقع تداوم برنامه های درازمدت آن قدرتهای بودند که اسلاف شان از پايه گذاران استراتژيهای بزرگ جهانی و منطقوی بهدف دستيابی بازمانده گان شان به جغرافيای وسيع زمين بخاطر بلعيدن تروثها و ذخاير سرشار مادی آنها برنامه وضع کرده اند.
درشرایطی که درپایان سالهای سده بیستم افغانستان باگذار از دو دهه جنگ فرسایشی باطاعون افراط گرایی وتحجر فوندامینتالیسم طالبانی مواجه گردید، وهرچیزی بعنوان ارزش ومعنویت درزیرچکمه های استبداد خشن طالبانی خردوخمیرمیگردید. موجی ازخشونت وشلاق کاری بازن ستیزی وفرهنگ دشمنی مردم افغانستان را مجبورمیساخت تابازهم ترک وطن کنند واین باربصورت گسترده تری رهسپار سراب های غربت درپهنه گیتی شوند.
سیاست زمین سوزی تاکستانهای خرم وفیض بار وادی کوهدامن وکاپیسا وهرنقطه ای ازکانون مقاومت را بخاکستردان جنگهای انتقامی مبدل نمود، وهر روستا و دهکده  درسرزمین مقاومت میزبان آواره گان وفراریان خشونتهای طالبانی بودند.
احمد شاه مسعود درهمین برهه مقاومت گفته بود: "من تازمانی به مقاومت خود ادامه میدهم که جهان برمظلومیت مردم افغانستان ملتفت گردد." اوبارها اذعان نموده بود که کسانی که ازافراط گرایی طالبان برضد مال وجان مردم افغانستان حمایت میکنند، دیری نخواهد گذشت که خود درمعرض آفات دهشت افگنان قرارخواهندگرفت ودرآتشی که برافروخته اند، خودخواهندسوخت، که الحق گذشت روزگار این واقعیت را محک زد.
تنها دو روز پس ازشهادت مسعود بود که دلباخته گان مرگ وتباهی باراه اندازی عملیاتهای انتحاری وتروریستی چون موروملخ برمراکزمهم سیاسی- نظامی واقتصادی امریکا ریختند، وبحیات حداقل سه هزارانسان بیگناه ملکی درپنجه های شراره های انفجاروآتش  خاتمه دادند.
این فاجعه سهمگین یازدهم سپتامبر2001 بود که برای نخستین بار جهان رابرمظلومیت مردم افغانستان واقف ساخت، وپیوندی رابین مردمان جهان با افغانستان بگونه شعوری وهمدردی برقرارگردانید، اما این زمانی بود که قلب مقاومتگرمسعود ازطپش بازمانده بود.
احمد شاه مسعود درصدر جبهه مقاومت ملی افغانستان پس ازسال1994 دربرابر هیولای تروریزم طالبی والقاعده قرارگرفت، وبا درک عمیق از ژرفای یک تهدید بزرگ درمقابل وطن ومردمش باردیگربا همرزمانش به سنگرمقاومت ملی روی آورد وبااستواری تمام رزمید. ایستادگی مسعود در برابر دهشت افگنی ازایمان او به حقیقت وستیزه دربرابر دسایس اهریمنی آنانی ناشی میشد که با ایجاد پروژه طالبان وبوسیله آنها میخواستند به عمق استراتیژی خود درافغانستان نفوذ نمایند به مامول استراتیژیک خود نایل آیند. بهمین خاطر بود که اودردیداری با خانم رابین رافایل فرستاده ایالات متحده امریکا دراستراحتگاه استالف گفت که "اگربه اندازه کلاهم درافغانستان جای داشته باشم باطالبان میجنگم."
مسعودباین قاطعیت خود توانست حمایت مردم درساحات مقاومت وتوجه روشنفکران افغانستان رادرکشورهای مختلف جهان ازجمله دراروپا بطرف خود جلب نماید. اوبا سفرتاریخی که هشت ماه قبل ازشهادتش بدعوت پارلمان اروپا به کشورهای اروپایی انجام داد تصویر پر جاذبه ازخود درذهنیت مجامع سیاسی جهان ارائه نمود.  
جمع نمودن نماینده گان اقوام مختلف افغانستان ازچهره های نافذ قومی پشتون، هزاره،  ازبک، پشه ای، ایماق وسایرین، ازیکسو تبلیغات دشمن رادال بر قومی بودن جبهه مقاومت که بنام "جبهه شمال"، یا"پنجشیریان وتاجیکان"، ازآن یادمیکردند، در ترکیب جبهه مقاومت خنثی نماید، وازسوی دیگرباآوردن طیف گوناگون نماینده گان اقوام افغانستان به مقاومت خویش دربرابرتجاوز باصطلاح  کشورمیزبان دوره جهاد(پاکستان) وگروهی که ابتکار استقامتدهی راهکارهای پاکستان رادرافغانستان با شعارهای دینی "تطبیق شریعت خدابرسرزمین خدا"وتطبیق اسلام ناب راازرهبران مجاهدین گرفته بودند،  به مقاومت خودمشروعیت بخشید.
ازین روعنصرعمده درپایداری وایستادگی جبهه مقاومت دربرابرنیروهای حشری تروریستی درانگیزه دفاع ازوطن دربرابرتهاجم بیگانگان، وحضورنماینده گان همه اقوام کشوردرترکیب جبهه مقاومت نهفته بود. انگیزه ملی درهرکارزاری ودرهرمرحله ای ازتاریخ افغانستان برای ایجاد تحولات مثمر درچرخش های سیاسی کشور جایگاه نخست رااحرازنموده است.
علاوه برآن ایجاد جبهه سازنده گی باتشکیل گردیدن نهادهای سکتوری متخصیص درهیئت کمیته ها وکمیسیونهابخاطر رسیدگی به حل مشکلات روزمره مردم موجب امیدواری آنها میگردید، تابا تعهدات بیشترازجبهه مقاومت حمایت کنند. این نهادها علاوه باینکه به تنظیم نمودن زندگی گروه های مهاجرین وتامین نیازمندی های آنها درقلمرو مقاومت میپرداختند، درزمینه های تامین صحت عامه، معارف، زراعت وآبیاری، فعالیتهای رسانه ای و...میپرداختند.
مشارکت افسران مجرب اردو و پولیس بخاطرتعلیم وتربیه رزمی وآماده سازی ستاد حربی مقاومت درآن لحظات دشوارخالی ازاهمیت کارسازنبوده اند. باینحال مسعود تا واپسین نفس های هستی خویش ازتمامیت ارضی وشرافت ملی افغانستان بدفاع خودادامه داد، تااینکه باشهادت او ورق تاریخ تحولات درکشورتغیرخورد وماشاهد سناریوی جدیدی ازبازی های سیاسی درافغانستان پس از مسعود بوده ایم.
گذشت پانزده سال ازشهادت سپه سالارمقاومت شهید احمدشاه مسعود، حملات تروریستی بربرجهای دوقلویی مرکزتجارت جهانی درنیویورک، تدویرکنفرانس بن وحضورنیروهای پاسدارصلح ایتلاف بین اللملی درافغانستان بارویارویی های کجدارومریز بانیرو های مسلح طالبان والقاعده درافغانستان، روندکند ونامحسوس عملیاتهای تصفیوی طالبان و برگشت دوباره طالبان بقدرت، تشکیل حکومت موازی بادولت موردحمایت جامعه بین المللی، وتمثیل زورآزمایی دربرابراردوی میکانیزه شده "ناتو" نشان داده اند که احمد شاه مسعود باچه بلای عظیمی مقابل بوده وچگونه مسیر پیشروی وپیروزی نهایی آنها را در افغانستان سد بسته است؟ این موضوع میتواند محورتحقیقات بیشتری درباب شناخت شخصیت کاریزماتیک مسعود قرارگیرد. روحش شاد باد.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 15 شهریور 1395 ، 10:04
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 176 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.