Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

گپ هایی با خلقی ها و پرچمی ها PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط ضیا؛ ناشر هفته نامۀ "افق" استرالیا   
شنبه ، 22 خرداد 1395 ، 06:38

ضیا؛  ناشر هفته نامۀ "افق" استرالیا به بهانۀ هفت ثور
انقلاب کبیر فرانسه (1799-1789 م) و  جنگ جهانی دوم ( 1939 -1945 م ) در زمرۀ حادثات مهم تاریخ معاصر به حساب می روند که تاثیرات دگر گون کننده  را در جهان از خود به جا گذاشته اند.
انقلاب کبیر فرانسه توانست،  دگرگونی های بنیادی را  در برابر ستم  و یکه تازی های حاکمان همسو با ( کلیسا) در اروپا و با مرور زمان در سایر کشور ها به وجود بیاورد و انسانهای در زنجیر افتاده را رهایی بخشد.

در نتیجه در وضعیتِ سیاسی، اجتماعی و کلیه شئون زنده گی مردم اروپا حرف جدید به میان آمد. واما پس از جنگ جهانی دوم که متفقین ( امریکا، انگلیس، روس، چین ...) در برابر هتلر و متحدین آن فایق آمدند، جهان به دست دو اَبر قدرتِ شرق ( شوروی)  و غرب ( امریکا) افتاد. هر کدام ازین دو ابر قدرت به خاطر جذب کشور های مختلف ، با پیش کش کردن چراغهای سبز به منظور رسیدن به زنده گی شایسته از راه های مختلف باشیوه های استعمار نو وکهنه در امورسیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و به ویژه آیدلوژیکی ی کشور ها دست زدند، آنها به سر باز گیری ایدیالوژیک از کشور ها پرداختند و به جنگ سرد متوسل شدند.
اتحاد شوروی به رهبری لنین و سپس استالین؛ در گرماگرم پیروزی در مقابل آلمان و متحدین آن با نوعی مستی و غرور آیدلوژیک خواست تا به سهم خود، کشور ها و مردم کشور های جهان را  زیر تاثیر قرار دهند. مهمتر ازان که خوابهای پتر کبیر، یعنی دست یافتن به بحر هند را در بیداری نصیب شوند. ازهمینجاست که روسها روابط دپلوماتیک را از جمله با افغانستانِ تازه به استقلال رسیده تحکیم می بخشد و در جهت رسیدن به اهداف ستراتیژیک از تکتیک های بسیار ماهرانه استفاده به عمل می آورد.
تکتیک های  روس، تزریق آیدلوژی ( مترقی !!)  از پروردنِ  اشخاص و اشاعۀ افکار مارکسیستی و لنینیستی توسط کتابها، دیالوگها ، میتنگ ها و تشکیل جریانهای ( انقلابی!!) تا ساختن پروژه، فابریکه، بند آب، زراعت، معادن، اهدای بورسهای تحصیلی همچنان احداث میدانهای هوایی و تربیت نظامی و دخیل ساختن سلاح و مهمات نظامی در ساختار دفاعی و جنگی افغانستان بود. با تاسف که تعدادی از صید شده گان اندیشه های روسی که برخی انها با درک از سیاست های مستبدانۀ شاهانِ افغان، طوری در دامِ روسها و اندیشه های روسی گرفتار شده بودند که باور آنها به اندیشۀ  مارکسیزم لنینزم  و تسلیم شدن آنها به رهبران کمونیستی به عقیدۀ مرتاضانه تبدیل شده بود. چنانچه ببرک کارمل که لقب فرزند صدیق خلق را پرچمی ها به او داده بودند، این فرد صدیق!! چنان وابسته گی اش  را به روسها تبارز داده بود که گفته است:( ... معیار وطن دوستی و انقلابی بودن ما را دوستی با شوروی تعیین می کند). اما زمانی که مزاج روسها نسبت به ببرک کارمل تغیر کرد، این مردِ با ایمان به حاکمانِ روس و اندیشۀ مارکسیزم لیننیزم طوری از اوج قدرت به  گودال ذلت نشست که در آخرین روز های زنده گی اسفبارش در حیاط خلوتِ حیرتان به این حقیقت:        ( ... نباید دنباله رَو بیگانگان بود و نباید چشم طمع به بیگانه دوخت...) اعتراف کرد. به هر حال دیده می شود که همزمان با سرمایه گذاری های سیاسی و آیدلوژیک روسها در افغانستان، غربی ها و از جمله امریکا نیز دست زیر الاشه نمی نشینند و ماشین های سیاسی را در وجود جریانهای مختلف سیاسی با آلایشهای دینی، قشری، قومی، زبانی .... به چرخش می اندازد که نمونه های بارز آنرا در جریانهای سیاسی دین باوران، قوم گرایان، دموکراتها و تکنوکراتها در افغانستان تجربه کرده ایم. اما درین میان روسها توانستند، پیشتر از رقبای غربیو ماهوئیزم چین با پرورش دادنِ خلقی ها و پرچمی ها و استفادۀ ابزاری از نام و نشان عنعنوی سردارمحمد داوود، کودتای 26 سرطان را به پیروزی برسانند و بالآخره با کودتای هفت ثور، نهالی عاشقانِ دلباخته و مرتاضانِ اندیشه مارکسیزم لیننیزمِ نوع روسی را به ثمر برساند.
زمانیکه کودتای ثور به حمایت روسها و رهبری ( داخلی) حزب دموکراتیک!!  خلق افغانستان به قدرت می رسد، اکثریت مردم رنجدیده ( اما، غافلِ)  افغانستان با شنیدن شعار های دلنشین که در سه کلمه:  ( کور، کالی، دودی) خلاصه شده بود واز سویی برچیده شدن نفیر ظلم و بی عدالتی را از حنجرۀ خلقی ها و پرچمی ها می شنیدند. حزب دموکراتیک خلق را اکسیر، نورمحمد تره کی، ببرک و امین را طبیبان حاذق و خلقی ها و پرچمی ها را فرشته های نجات تصور کردند. دران سوی خط، کرملین با غرور مضاعفی که پس از جنگ دوم جهانی از آسیای میانه، اروپای شرقی و تا کیوبا در امریکا حاصل کرده بود، افغانستان را طعمۀ بلعیده قیاس کرده بود. درین میان، رهبران خلقی و پرچمی تازه به دوران رسیده، یا به اصطلاح عام ( نادیده) خواستند با حمایت از توسِ لال ( اتحاد شوروی)،  با بسیار بولهوسی طفلانه راه هفتاد سالۀ شوروی را در هفت شب به پایان برسانند.
صفوف ( خلقی ها و پرچمی ها)  نیز که شدت عقیدت ( انتخابی نه علمی ) شان تا مرحلۀ فنا فی النورمحمد تره کی و فنا فی الببرک کارمل رسیده بود. برخ آنها با چشمهای بسته وعقلِ بسته، بدون آنکه حتی طریقۀ وضوگرفتن اندیشۀ مارکسیزم لیننیزم را بدانند، اما هوشیار تر از انتحاری های  فنا فی الملا عمر و  فنا فی البنلادن...، به حزب دموکراتیک خلق ایمان حاصل کرده بودند.
تیوریسن های کودتا با شعار دیکتاتوری پرولتاریا از خشونت های سیاسی شامل: تفتیش عقاید، زیر نظر گرفتن و تعقیب افراد تا توهین، تحقیر، تهدید، تبعید، توقیف، زندان، ترور های دولتی افراد از خانه، بازار، دفتر، مزرعه، فابریکه... کشتن های صحرایی، و اعدام کردنهای پولیگونی و دسته جمعی تا بمباردمان های هوایی و هر جنایت دیگر دریغ نکردند. از همینجاست که اژدهای غرب از فرایند منفی سیاست روسها و بولهوسی های  بد فرجام عُمال خلق و پرچم قدم به قدم استفاده کرد، با حمایت از تنظیمهای جهادی در تبانی با پاکستان و کشور های عربی، روسها و ایادی روسها را به زانو نشاند.
پس از فرو پاشی اتحاد شوروی و سقوط حکومت داکتر نجیب الله، آتش خشم غرب در برابر روسها و اخلاف افغانی آنها به خاموشی می گراید. یعنی که غرب خواسته است، پلان های جدید را به خاطر بدست آوردن منافع سیاسی و اقتصادی اش به وسیلۀ پاکستان در زمینِ افغانستان پیاده کند. افغانستان باردگر در دام جنگهای تنظیمی می افتد. روز و روزگار مردمِ خسته از جنگ 14 ساله با روسها و روس پرستان، سیاه تر از پیش می شود. چنانچه یک مرد روستایی به پسرش گفته بود: ( بچیم! من پدرت هستم، چیزی که میگویم، آن را انجام بده. فرزندگفت: چشم، انجام میدهم. پدر گفت: با لگد به دهنم بزن و دستهایم را زیر پاهایت لگد مال کن. پسرگفت: هرگزنمی زنم و از پدر خواست تا دلیل را بداند.
پدر گفت: با همین دهن، از خدا پیروزی مجاهدین را خواسته بودم و با همین دستها، دعای کامیابی مجاهدین را کرده بودم ....).
عطش امریکا و پاکستان در وقت حکومت تنظیمی ها با جاری شدن سیل خون از افغانستان فروکش نمی کند. به آتش افغانستان بنزین طالبان و القاعده را می ریزند. شعله های این آتش در 11 سپتامبر 2001 دامن امریکا را می سوزاند. کنفرانس بُن به میان   می آید و کرزی به پادشاهی!! می رسد. بار دیگر سیاست ها تغیر می کند، طالب، حقانی، ... داعش به ظهور میرسند و تا امروز دولت های کرزی و غنی کار های خانگی انجام نیافته شان را به انجام می رسانند.

خطاب به آشنا های خلقی و بیشتر ازان آشناهای پرچمی!

دیده می شود که هنوز هم، در یگان گوشه و کنار، در مجلس های خودمانی تان و زمانی با یک تعداد مخاطبین غافل و از جان بی خبر و یک وقت دیگر در وبسایت های خلقی ها و پرچمی ها و از همه زیاد تر در صفحه های فیسبوک های تان مجاهدین، طالبها، القاعده، حکومت های کرزی و غنی، امریکا و غرب را شدیداً انتقاد می کنید. امریکا را امپر یالیسم می خوانید، مجاهدین را دزد و چپاولگر، طالبان والقاعده را وحشی. یک وقت دیگر دل های نازک!! تان به یاد ریزش خون مردم بی پناه افغانستان آب می شود. وِش و آخ می کنید و اشک تمساح می ریزید. به نوعی میخواهید بیان کنید که گویا خلقی ها و پرچمی ها مردم خوب بودند و این مردم قدر ناشناس افغانستان بود که ما را قبول نکردند!!!
و اما: به یاد بیاورید که هزاران انسان وطن را به قتل رسانده اید، آیا دروغ است؟
به دین، آیین، وفرهنگ مردم تجاوز کردید، دروغ است؟
غیر از خود تان و اندیشه های روسی تان به فکر و اندیشه دیگران هیچ وقعی نگذاشتید، دروغ است؟
کرملین را قبله آمال خود دانستید و پای عساکر شوروی را بر سینه مردم ما گذاشتید، دروغ است؟
مرگ بر امپریالیسم می گفتید، هرگاه کسی سند تحصیلی اش از امریکا و یا سایر کشور های اروپایی می بود، و یا به زبانهای به قول شما کشور های امپریالیستی سخن می گفت، آنرا غرب زده می گفتید و حتی زندانی می کردید، دروغ است؟ اما اکنون خود در بستر غرب خفته اید و لذتی !!! را که ازین بستر می یابید، خیالات تان هنوز هم روس را در آغوش دارد و از همان گپ های تاریخ گذشتۀ سابق مثل: کارگر، دهقان، استثمار، استعمار، انقلاب و انقلابی ... بر زبان می رانید. بس است، شرم هم خوب چیز است.

شما انقلاب بر گشت ناپذیر ثور می گفتید و شعار ( یا وطن یا کفن ) را سر می دادید، اما خود تان قبل از دیگران وطن را ترک کردید.
خودتان میدانید و همه میدانند به جز مُشتی بی حیا ها و بی خبرانِ مادر زاد که: مایۀ این همه رنج، درد و غمی که امروز دامنگیر مردم مظلوم افغانستان شده است، عامل آن شما بودید و هستید. در غیر آن نه گلبدین جرأت جهاد را میکرد و نه طالب از شکم شهنواز تنی تولد می شد.

چشمی که حیا نیست در او حلقۀ دام است
آن لب که سخن سنج نباشد ، لب بام است

شما چه نظر دارید؟


 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 22 خرداد 1395 ، 07:16
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 178 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.