Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آیا ممکن است تا با بد بازی کنان و بد میدان داران، بازی را برد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1396 ، 08:27

هرچند با شنیدن واژۀ بازی، به گونۀ فوری ورزش و میدان های ورزشی و بازیکنان در ذهن انسان خطور می کند و پیش چشمان انسان آدم های رنگه در لباس ورزش تداعی می شود که هیجانی به سوی توپ می دوند و هر یک تلاش می کنند تا با پاس دادن ها توپ را به گول حریف شلیک کنند؛ اما همیشه این طور نیست که با یاددهانی این واژه میدان بازی و بازی کنان در ذهن ما تداعی شود؛ بلکه این واژه گاهی بیشتر با سیاست هم همخوانی پیدا میکند تا با با ورزش. هرجند بازی های سیاسی چندان بی شباهت به بازی قمار چه که حتا پرجاذبه تر از آن است؛ زیرا در میدان سیاست هم گاهی سیاستگر به امید برد، دار و ندار خود را از دست می دهد و زمانی میر سد که مانند قمار باز شال خود را می تکاند و با این حرف دل خوش می کند که " ما سال ها باختیم"؛ اما  نباید فراموش کرد که بازیکن در بازی قمان تنها پول خود را از دست می ده و مگر بازیکن سیاسی گاهی بسیار چیز های دوست داشتنی تر از پول را می بازد. واژۀ بازی زمانی بیشتر بار سیاسی پیدا می کند که این پرسش در ذهن انسان جان بگیرد که آیا با بدبازی کنان و بد میدان داران ممکن است، بازی را برد. این پرسشی است که دشوار است تا با آن به ساده گی پاسخ گفت؛ زیرا بازی در سیاست دشوار تر از بازی با ورزش است و سیاست تنها اخطاپوت هفتاد سر و هفتاد پای نیست؛ بلکه به سان پرندۀ هزار چهره است که از هر پهلوی هفتاد رنگ جلوه کند. هرچند نویسندۀ کتاب اصول سیاست از آن به حیوان تانژیرو یاد کرده است که از یک کنار به سان شیرو از کنار دیگر به گونۀ روباه جلوه می کند و با این تعبیر سیاست گاهی قیافۀ روباه و زمانی هم قیافۀ شیر را به خود می گیرد که درهر مکتب فکری از آن تعریف خاص شده است. مارکس سیاست را فشردۀ اقتصاد، غرب سیاست را شیوۀ ادارۀ کشور و نظریه پردازان مسلمان چون موسی صدر از آن به عنوان فشردۀ اعتقاد یاد آوری کرده است. هرچند  این تعریف ها مربوط به  دوران جنگ سرد و نبرد های شدید و گرم ایده ئولوژیک است که در مقطع خاص تاریخی شکل گرفته اند و حالا که مارکسیزم به موزه های سیاسی تاریخ رفته است و به طاق نسیان رحل اقامت افگنده است و  اسلام سیاسی هم در بحبوحۀ ظهور طالبان، القاعده، بوکوحرام و داعش حال و هوای دیگری پیدا کرده است.  این تعریف ها از سیاست هم  در حال جامه عوض کردن است؛ بویژه حالا که غرب با سردمداری امریکا بر بخشی عظیمی از جهان فرمان می راند، پس از فروپاشی شوروی جهان را یک قطبی کرده است  و دعوای باداری دنیا را دارد. این تعریف ها دیگر  رنگ باخته شده اند و سیاست به قول مائوتسه تونگ از برچۀ تفنگ بیرون می شود. این سیاست را در لشکرکشی ها و تهاجم امریکا به افغانستان، عراق، بمباران های وحشتناک آن در سوریه، یمن عراق، سومالی  جا های دیگر جهان می توان به گونۀ  آشکار مشاهده کرد. امریکا در این رویکرد سیاسی جهان را عرصۀ منافع ملی خود تعریف کرده است و هر جا که منافع خود را در خطر ببیند، برخود  حق می دهد که با زور و سرنیزه و نابودی هزاران انسان از آن دفاع کند. این چه که حتا اگر برای امریکا گفته شود که بالای بینی ات پشه است، بدون آنکه به بینی خود نگاه کند، صدها بینی را می برد و بعد به بینی خود نگاه می کند.
سیاست از قدیمی ترین فعالیت های انسان است که به تحلیل و بررسی جنبه های سیاسی پدیده های اجتماعی می پردازد. شماری ها سیاست را علم قدرت و هنر ادارۀ حکومت دانسته و می گویند که هدف و موضوع علم سیاست بررسی و شناخت قدرت سیاسی است. خواجه نظام الملک سیاست را آیین حکومت داری خوانده است. فارابی رابطۀ فرمانبری و فرماندهی و خدمات حکومت خوب را سیاست می داند. به همین گونه عبدالرحمن کواکبی در کتاب " سیاست  استبداد "روش عقلانی و حکمت جامعه را سیاست می داند. میرزا ملکم خان سیاست را حکم و تنبه خوانده است.  مرحوم شریعتی در کتاب " تاریخ ادیان " سیاست را عبارت از خود آگاهی انسان به محیط، جامعه، سرنوشت و زندگی مشترک خود وجامعه  یی که در آن زنده گی می کند و به آن وابسته است، می داند. به همین ترتیب مک آیور در کتاب جامعه  و حکومت  می گوید، سیاست علمی است که به ما می آموزد چه  کسی می برد؟ چی می برد ؟کجا می برد ؟چگونه می برد؟ و چرا می برد؟ اما موریس دورژه در  کتاب اصول علم سیاست هستۀ اصلی سیاست راقدرت می داند و ریمون آرون می گوید سیاست تصمیم گیری در مورد رویداد های ناهمگون در جامعه  است . وی سیاست راقدرت و توان برگزیدن میان گزینش های بسیار متفاوت می داند.
تعریف  سیاست از نظر مجموعۀ مطالعات تاریخی، جامعه شناسی و روانششناسانه در بارۀ رفتاهای طبیعی انسان در حوزۀ سیاست  است ؛ اما سیاست علمی دانش دقیق تری در بارۀ ایجاد ثبات سیاسی ، تنظیم روابط بین دولت و شهروندان و چگونگی تبدیل خواست های عمومی به سیاست های عمومی است .
بعدتر موضوع این که سیاست علم است یا هنر، بحث های تازه را به دنبال آورد. سیاست از علم روابط پایدار بین پدیده ها  و همچنین علت و معلولی بین آنها بحث می کند، باچنین تعریفی  به  نظر میرسد که علم است و با چنین نگرشی علمی کردن سیاست همچون علوم طبیعی در قرن نوزدهم  و بیستم صورت پذیرف که پیشینۀ تلاش برای تاسیس علم سیاست به مکتب اثبات گرایی گوست کانت در قرن نوزدهم باز می گردد؛ اما در میان این تعریف ها سیاست از نظر شریعتی خیلی جالب و واقعی تر است؛ زیرا ازنظر او سیاست به سرنوشت انسان و جامعه تعلق دارد و چنین تعلقی پیوند واقعی انسان را با جامعه به تصویر می کشد و به نقش انسان بحیث خلیفۀ خدا در زمین توجۀ جدی دارد. این نظر نشان می دهد که  سیاست در اسلام خدعه و فریب نیست تا بدین بهانه تمامی ارزش ها را در جامعه به بازی گرفت، منافع ملی و کشوری را دستخوش رویکرد های سیاسی نادرست کرد و با پشت پا زدن به منافع ملی کشور ها جهانخواری ها را توجیۀ کرد؛ بلکه سیابست واقعی به گفتۀ نظام ملک آیین حکومت داری و به گفتۀ فارابی خدمتگذاری خوب به مردم و به گفتۀ کواکبی روش عقلانی و حکمت جامعه است؛ اما با تاسف که این اندیشه ها هرگز در شرق جامۀ عملی پیدا نکردند.
در این شکی نیست که سیاست به زبان امروز به بازی های پیچیده یی گفته می شود که بازیکنانش سیما های پیچیده تر از بازای های سیاسی دارد و میدان هایی که به بازی گرفته می شود، به مراتب پیچیده تر و آزمونی تر از اول و دوم است. از این رو برد و باخت در میدان سیاست امری دشوار است و بویژه زمانی که سیاست از دهن تفنگ با قوت اقتصادی بیرون شود. در این صورت دیگر سیاست کمتر با منطق کنار می آید؛ بلکه سیاست زور و سرنیزه جای منطق را می گیرد که اکنون در اشکال مبارزه با تروریزیم رنگ عجیبی را به خود گرفته است که به گفتۀ مرحوم رازق فانی " همه  جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند    در من به شیشه خون شد همه سنگ می فروشند."
هرچند بازی های سیاسی گاهی بی شبهات به میدان های ورزشی نیستند و حتا زمانی روابط تنگا تنگ با یکدیگر پیدا می کنند؛ اما پرسش این است که چقدر ممکن است تا با بد بازی کنانی که به میدان های سیاسی شکم افگنده اند، بازی کرد و توقع بردن را هم داشت. این در حالی است که به گفتۀ مرحوم استاد خلیلی :
" کشتند بشر را که سیایست این است       کردند جهان تبه که حکمت این است
در کسوت    خیرخواهی     نوع بشر        زادند چه فتنه ها مهارت   این است
ممکن در میدان های بازی گاهی برد و باخت هم قربانی سیاست شوند که این کمتر واقع می شود و اما در میدان های سیاسی که پر از بده و بستان است و چانه زنی ها مقداری میزان برد و باخت را تعیین می کنند و حتا گاهی چانه زنی ها دست لابی ها را هم در سیاست از پشت می بندند. این زمانی بیشتر واقع می شود که فضای سیاست عاری از معنویت پویا و سازنده  باشد، معنویتی که ارزش های سرشار انسانی را به ارمغان می آورد و روح آشفته و سرگردان انسان امروز را اندکی تلطیف می کند و او را از سرگردانی های دردناک و دلهره گی های خطرناک و کشندۀ سیاسی نجات می دهد. معنویتی که می تواند، روح درمانده و افسردۀ انسان امروز را که زیر چرخ های ماشین هر لحظه در حال سنگواره شدن است، از سقوط در پرتگاۀ سیاسی رهایی می بخشد. حالا که ماشین وصنعت بر سرنوشت انسان فرمان می راند و او را به پرزه تبدیل کرده است که حتا اراده اش را سلب، تو بودن اش را محو و از خود بیگانه اش کرده است؛ پس آشکار است که در چنین آشفته بازار سیاست هم حال وهوای دیگری دارد و برد هم از آنانی است که بد بازی می کنند و میدان های بازی را هم در اختیار دارند. یاهوAdvertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 143 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.