Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ائتلاف جدید سیاسی یا معمای جدید سیاسی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نجیب الله عظیمی   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 08:03

نجیب الله عظیمیائتلاف سیاسی جدید که چند روز قبل توسط دوستم، عطا محمد نور، محقق و صلاح‌ الدین ربانی در انقره اعلان موجودیت نمود، رباعی خیام را در ذهنم تداعی نمود، که گفته بود («خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه») افرادیکه، نه تنها از اعضای برحال کابینهء فعلی هستند، بلکه از کارمندان بلند پایهء آن نیزمیباشند، دست به ایجاد ائتلاف سیاسی جدید می زنند؟؟؟
به این معما چگونه می توان جواب دریافت نمود، که هم عضو برحال دولت بود و همزمان اپوزیسیون مخالف درون حکومتی بود؟؟؟
من به این گونه انسانها که خود را از جملهء نخبه گان کشور نیز می شمارند، حیران مانده ام، یا به واقعیت که چیزی از سیاست نمی دانند ویا آنکه توان درک واقعیت های موجود در کشور را ندارند و یا نمی خواهند درک نموده و قبول نمایند، که چگونه می شود، که هم خود شامل نظام بود و همزمان اپوزیسیون مخالف درون حکومتی آن نظام بود؟؟؟

نگاه مختصر به گذشتهء تاریخی کشور:
در دوره های حکومت های قبلی،یعنی پیش از حکومت مجاهدین، زمانیکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان میان سال های 1978 الی 1986 قدرت دولتی را در دست داشت و حاکمیت دولتی آن توسط (تره کی ، حفیظ الله امین و ببرک کارمل) تمثیل می گردید.
همه مخالفین آیدیولوژیکی و سیاسی آن دولت ها به شمول جهان متمدن، همه رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان را یکسره به «تک روی و تصاحب یکه تاز قدرت» محکوم نموده و همه مشترکن شمشیر مخالفت را از نیام بیرون کشیده و با تمام قوا و پشتیبانی بی دریغ جهان غرب«گویا» علیه ء یکه تازی های حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار گرفته و آنرا نه تنها به انزوای ملیء بلکه به انزوای بین المللی نیز کشانیدند.

خواست جهان غرب برای مجاهدین:
خواست اول متحدان آنزمان همین« مجاهدین» وادار کردن دولت مردان آنزمان افغانستان غرض برگشت به سوی یک دولتی « با پایه‌ های وسیع اجتماعی و سیاسی» در افغانستان بود، که گویا قدرت دولت ذریعهء یک کودتا غصب گردیده و دیگر نیرو ها شامل آن دولت نیستند؟؟؟
به نظری جهان غرب دولت های که توسط تره کی ، حفیظ الله امین و ببرک کارمل هدایت و رهبری می گردیدند، مشروعیت قانونی نداشتند و آنها از حزب دموکراتیک خلق افغانستان می خواستند، تا حزب و دولت دست به عقب نشینی زده و باید که برای سایر نیرو های سیاسی کشور زمینه فعالیت های اجتماعی و سیاسی را مساعد گردانیده و اجازه ء کار و صلاحیت های وظیفوی را به همه ارگان های دولتی بدهند!!!
تشکیل یک حکومت با پایه‌های وسیع، نسخه‌ای بود، که سازمان ملل متحد، دهه‌ ها قبل برای افغانستان پیچیده بود. سازمان ملل متحد از دهه‌ء هشتاد به این سو به این نتیجه رسیده بود که: «منازعه‌ء خونین افغانستان معلول نبود یک حکومت با پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی است. حکومتی که تمام گروه‌ها و احزاب در آن نقش داشته باشد و هیچ قشر اجتماعی و گروه سیاسی خودش را بیرون از آن حساب نکند.»
تا آنکه همان حزب یعنی(حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بعدآ وطن) با توجه به خواست های جهان غرب، که گویا«گروه های مجاهدین و سایر نیرو های بیرون از دولت اکثریت  مردم افغانستان را تشکیل میدهند» مجبور به اتخاذ سیاست نوین زیری نام «مصالحه ملی» گردانیده شد.
داکتر نجیب الله در ایام زمام داری اش از ( 1986 الی 1990) بالاخره تن به آوردن تغیرات در شکل و شیوهء حکومتداری اش داد و تلاش ورزید، که دولتی را با «پایه های وسیع تری اجتماعی و سیاسی» با مخالفان نظامی و سیاسی اش بر پا ایستاد نماید.
بالاخره حزب و دولت در تحت رهبری داکتر نجیب الله در اثری فشاری های ملی و بین المللی و منطقوی مجبور به پایه گذاری یک دولتی با قاعدهء وسیع گردید.
داکتر نجیب الله به اشتراک یک تعدادی زیادی از غیری حزبی ها و حتا نیرو های دارای افکار متنوع سیاسی دولتی با «پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» را به وجود آورد و از همان لحاظ چوکی وزارت دفاع خویش را الی شش ماه در انتظار آمدن احمد شاه مسعود بدون تعین یک فرد خالی گذاشت.
ولی آنهمه تغیرات، نه تنها که نتوانست قناعت یک تعدادی از افراد و اشخاص شامل در آن دم و دستگاه (خصوصآ جناب دوستم و یاران شانرا) برآورده سازد، بلکه ایشان با «بهانه تراشی ها و عین حرف ها و تهمت های که امروز نیز به آدرس غنی می فرستدد» در آن زمان علیهء رئیس جمهور نجیب الله قدعلم نمود.
دوستم با گروه یی از همفکران و همراهان اش سر به نا فرمانی زد و تا آن دم پیش رفت، تا دولت و نظام را به بهانه «قوم گرایی رئیس جمهور و تغیر و تبدیل خود سرانه افراد و اشخاص از جانب رئیس جمهور و غیره حرف ها ) به سویی سرنگونی سوق داد.
بدین ترتیب تجربهء حکومت داری با«پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» در ایام حکومت داری داکتر نجیب الله در اثری همین نافرمانی ها و بهانه گیری های جناب دوستم با جمعی از یارانش به ناکامی انجامید و سقوط داده شد؟؟؟
سازمان ملل متحد برای افغانستان که از چند دهه به اینطرف « گویا» خود را در اعم و غم مردم افغانستان شریک دانسته، پیوسته اعلان داشته که،از این پروژه به اصطلاح «دولتی با پایه ‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» «همیشه » پشتیبانی نموده است و می نماید؟؟؟
مجاهدین نیز پیوسته ادعا می نمایند، که در ایام حکومتداری شان تلاش ورزیدند، که حکومتی را قاعدهء وسیع به وجود بیآورند، که دارای «پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» باشد و از همان لحاظ هم صبغت الله مجددی و هم برهان الدین ربانی دوستم را نظر به گفتار حکمتیار گرچه که« یک ملیشای» دولت داکتر نجیب الله بود به شکلی از اشکال تحمل نمودند، در حالیکه جنگ های خونین میان گروهی ایشان هیچ گاهی و حتا تا آخر زمامداری شان پایان نیافت.
دعوت و آوردن و گلبدین حکمتیار در پایان حکومت ربانی و تعین او به حیث صدراعظم کشور نیز ناشی از همان پندار مجاهدین، یعنی دولتی با «پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» بود، که بالاخره در اثری دوام زد و خورد ها و قتل و قتال ها حکومتداری شان دیگر دیر دوام نیافت و در آخرین حملهء که طالبان به تاریخ 26 سپتامبر سال 1992 به کابل نمودند، مجاهدین همه یکجا مشترکن کابل را مانده و به مناطق شان عقب نشینی نموده و بدان ترتیب کابل بدست طالبان افتاد.
تجربهء دیگری از حکومت داری با «پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» در ایام حکومتداری مجاهدین (صبغت الله مجددی و برهان الدین ربانی) نیز در اثری جنگ های میان گروه یی مجاهدین به ناکامی انجامید و همه جهادی ها مشترکن از حکومت داری ساقط ساخته شدند؟؟؟
طالبان که حکومت مجاهدین را حکومت « شر و فساد » نام نهاده بودند، در حالیکه به پندار «جهادیون» حکومت شان، یک حکومت با «پایه ‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» بود، ولی طالبان حکومت آنها را نه پذیرفته و به مبارزهء مسلحانهء شان الی سقوط کامل  کابل دوام دادند.
تجربهء حکومت «تک روانه» و خود کامه که توسط گروه طالبان در افغانستان حاکم گردانیده شد، نه توانست بیشتر از 5 سال دوام بیآورد و در اثری یورش نیرو های نظامی ایالات متحدهء امریکا به کمک نیرو های نظامی(جنبش سمت شمال و نیروی مقاومت از پنجشیر) از پا در آورده شد ؟؟؟
با پیروی از مشوره های سازمان ملل و هدایات جناب خلیل زاد، حامد کرزی رییس جمهور پیشین هم تلاش زیادی کرد، تا حکومتی که او رهبری می کند، دارای پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی باشد؟؟؟
لخضر براهیمی نماینده‌ء ویژه‌ی سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان درسال ۲۰۰۲ گفت که :«اخراج این رهبران، سبب می‌ شود، که آنان به کوه بروند و جنگ را از سر بگیرند.»
با وجودیکه کرزی سمپتی چندانی به مجاهدین جنبش و نیروی مقاومت از پنجشیر نداشت ، از روی مجبوریت 13 سال تمام دولت خود را با ترس و لرز از برآمدن مجاهدین به کوه ها سپری نمود و مجاهین هم به خاطری آنکه او را در هراس پیوسته نگاه داشته باشند، هر باری با استفاده از موقع رفتن به کوه ها را بیاد او داده و او را در واهمه و هراس نگاه داشتند.
چنانچه که مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس جمهور افغانستان روز سه شنبه سال 1392 که در جمع والیان افغانستان صحبت می کرد، گفت: «که اگر مورد ظلم قرار بگیرد، “سلاح می گیرم و به کوه بالا می شوم.»
تجربهء حکومت داری با «پایه‌های وسیع اجتماعی و سیاسی» در ایام زمامداری کرزی (یکی از جهادی های که سمپتی، فراوان به طالبان داشت) نیز به ناکامی انجامید. دولت کرزی که در طی این اضافه از سیزده سال به اشتراک مستقیم مجاهدین رهبری و هدایت می گردید، نه توانستند با سرازیر گردیدن این ملیارد ها دالر افغانستان را به جنت روی زمین برای مردم آن تبدیل نمایند،ولی با تاسف فراوان و درد و دریغ که همین کرزی با خورد و برد مشترک با همین مجاهدین آنرا به جهنم روی زمین برای مردم افغانستان تبدیل نمودند؟؟؟

من می خواهم به این سوالات جواب دریافت نمایم و آن اینکه:
اضافه از چند دهه به اینطرف می گردد که این رهبران و فرمان دهان « جهادی» به شکلی از اشکال در راس رهبری دولت و کشور قرار دارند، تا چند دهه دیگر می خواهند ،این رهبران و فرمان دهان، بالای مردم حکروایی نمایند ؟
از سه دهه اضافه تر به اینطرف این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای حکومت قرار داشته و کار نموده و آیا همین اضافه از سه دهه برای شان کفایت نمی نماید؟ یا آنکه اینها می خواهند تا زنده هستند، باید در راس حکومت ها قرار داشته باشند ؟
و یا آنکه اینها می خواهند، که به دوام خودی شان اولاد های شان هم در راس قاعدهء دولت قرار گرفته و بالای مردم حاکمیت نمایند؟
آیا اینها که خود را فرمان دهان و رهبران جهاد می شمارند ، متل مشهور را که میان مردم کشور مروج می باشد، نشنیده اند که می گویند « اگر آسیاب از پدر تان هم می باشد، باید به نوبت باشد».
با حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای حکومت در طی این چندین دهه، نه تنها که زنده گی مردم افغانستان بهتر نه گردیده ، بلکه زنده گی اکثریت مطلق از ساکننان آن کشور را به فقر و گدایی نیز کشانیده اند؟
حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای این حکومت ها در طی این چندین دهه شبکه ‌های فساد را چندین بار توانمند تر نموده، و امروز همه میدانند، که همهء این شبکه ها با همین سیاستمداران سنتی رابطه تنگاتنگی دارند ؟
حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای حکومت در طی این چندین دهه زرع ، تولید و فروش مقداری بزرگی از مواد مخدر در افغانستان را چندین برابر نه گردانیده است؟
حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای این حکومت ها در طی این چندین دهه، حاکمیت فاسدان را در افغانستان به نمایش نمی گذارد و حکومت را فاسد تر نه گردانیده و دولت مردان افغانستان را، دولت مردان آغشته به فساد به جهان معرفی نه نموده است؟
حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای این حکومت ها در طی این چندین دهه، عدم حاکمیت قانون در کشور را، فرار از قانون و عدم پیگیری قانون گریزان را به جهان نشان نه داده است؟
حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای این حکومت ها در طی این چندین دهه از عدم امنیت جانی، مالی و پولی در افغانستان حکایت تلخی ندارد ؟
حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای این حکومت ها در طی این چندین دهه باعث ازدیاد انتحار ، انفجار، سرقت، قتل و ادم ربایی در افغانستان نه گردیده است ؟
و بالاخره سوال آخر آیا حضور این فرمان دهان و رهبران جهاد در رده های بالای این حکومت ها در طی این چندین دهه کدام درد ملت و مردم رنجدیدهء افغانستان را مداوا نموده است؟

راه حل و بیرون رفت از بحران:
امروز همه مردم افغانستان به این عقیده رسیده اند، که وقت آن فرا رسیده، که همه فرمان دهان جهادی و رهبران فاسد جهادی که از چندین دهه به اینطرف، بالای گرده های مردم رنج دیدهء افغانستان سوار گردیده و چوشیدن خون مردم بیچارهء افغانستان، ملت و مردم شریف افغانستان را به گروگان گرفته، به تقاعد فوری و سریع سوق و همه ایشان را از همه ادارات و ارگان های دولتی بدور راند.
نسل نو و جوان افغانستان که نه دست شان به خون کسی آلوده بوده و نه مانند فرمان دهان جهادی بی شرمانه حاضر به خدمت به ادارات استخباراتی کشور های جهان  و همسایه بوده، باید به پیش کشیده شوند.
کشور را باید بالاخره از شری این رهبران فاسد جهادی و حاضر به خدمت به ادارات استخبارتی کشور های بیگانه رهانید.
با تفویض قدرت و صلاحیت های بیشتری کاری برای جوانان کشور به شریان های ادارات دولتی افغانستان خون جدید را انتقال داد و هم سرنوشت کشور را به نسل بدون تقلب، رشوت و خیانت سپرد.

نجیب الله عظیمی
جولای سال 2017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موخذ:
ـ «نسخه‌های کهنه»، جنجال‌های نو
هشت صبح یکشنبه ۱۱ سرطان ۱۳۹۶ - فردوس کاوش
ـ غنی یا ایتلاف جدید، کدام یک دست بالا دارد؟
هشت صبح شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۶ - فردوس کاوش
ـ دوستم، عطا و محقق ایتلاف جدید تشکیل دادند؛ ارگ: طرح بدیل ارایه کنید
هشت صبح شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۶ - ظفرشاه رویی
ـ آزمون ملی 20 ر 03 ر 1392

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 180 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.