Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اخوند های ایرانی صبر مردم ا فغانستان را به آزمون گرفته اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:13

مهرالدین مشیدآخوند های ایرانی از مداخله در افغانستان دست بردارید
در این روز ها مداخلۀ بی شرمانۀ ایران در افغانستان نسبت به گذشته آفتابی تر شده است که رسانه ها از گفت و گو های هیأت ایرانی با طالبان در ولسوالی گرم سیر هلمند خبر می دهند. هرچند این گزارش ها را وزارت خارجۀ افغانستان رد و یا تایید نکرده و گفته است که روی این موضوع تحقیق می کند؛ اما والی هلمند بر بنیاد اطلاعات استخباراتی دیدار نمایده گان ایرانی با طالبان را در ولسوالی گرمسیر ابن ولایت تایید کرده است. پبش از این والی فراه نیز از مداخلۀ ایرانی ها در این ولایت سخن گفته بود. هرچند مداخلۀ ایران در افغانستان تازه نیست و این مداخله از سال ها قبل آغاز شده که زمانی بطی و زمانی هم تندتر می شود. چنانکه طی سال های گذشته بار ها در ولایت های غربی کشور بویژه هرات و فراه سلاح و مهمات بدست نیرو های امنیتی کشور افتاده  که ساخت ایران بوده است و کابل با توجه به روابط همسایگی نخواسته است تا این مداخلۀ ایران را رسانه یی کند؛ اما آخوند های ناعاقبت اندیش ایرانی بدون توجه به روابط نیک همجواری صبر و گذشت کابل را ضعف خوانده و هرگز از مداخله در افغانستان خود داری نکرده اند. آخوند های ایرانی بابد بدانند که مداخله در افغانستان خطرناک است و پایان خوبی ندارد. در این روز ها در حالی مداخلۀ ایرانی ها در افغانستان افزایش یافته است که سخن بر سر تشکیل مثلث روسیه، طالبان و ایران در رسانه های داخلی و خارجی بازتاب زیادی یافته است. چنانکه مقامها ی افغان از مداخلۀ روسیه در کندز سخن می گویند و یک مقام کندز به رادیو آزادی گفت که جنگ کندز را روسیه بر ضد دولت افغانستان به پیش می برد. هرچند ایرانی ها ضرب شمشیر افغان ها را در تصرف اصفهان در زمان شاه محمود هوتکی شاید فراموش کرده باشند و اما گمان نکنم که روسبه شکست افتضاح بار شان در افغانستان را به این زودی فراموش کرده باشند. مردم افغانستان در پیوند به مداخلۀ روسیه آنقدر شاکی نبوده و آن را ناموجه هم نمی دانند؛ زیرا که روسیه به مثابۀ وارث شوروی پیشین در صدد فرصت یابی و انتقامجویی از افغانسنان است تا با مداخله در این کشور انتقام شکست تاریخی خود را از افغان ها بگیرد و اما شهروندان افغانستان از ایران به حیث یک کشور همسایۀ مسلمان هرگز چنین انتظاری را ندارند که با این گونه سیاست های دو پهلو و ضد اسلامی تیغ زهرآلود را از نیام کشیده اند و ناجوانمردانه بر کالبد زخمی مردم افغانستان فرو می برند. ایرانی ها باید بدانند که روزی این روزگار آشفتۀ مردم افغانستان پایان خواهد یافت و آن روز را در پیشرو داشته باشند که انتظار نیک از مردم افغانستان را داشته باشند؛ اما آخوند های ایرانی چنان عجول و لجوج اند که نه تنها به عواقب مردم ایران و آیندۀ روابط آنان با کشور های همسایه شان؛ بویژه افغانستان فکر نمی کنند؛ بلکه به هیچ اصول و موازین حسن همجواری و روابط بین المللی و ببن دولت ها هم باورمند نیستند. هرگاه چنین نمی بود، از یک دست دولت و نهاد های زیر حاکمیت این کشور و از دست دیگر طاابان را کمک نظامی نمی کردند. از همین رو است که آخوند های ایران بیش از آن که به ارزش های اسلامی باورمند باشند، بیشتر به ارزش های ایرانی باور دارند و حتا شماری ها ریشۀ تشیع باوری های ایرانی ها را در ناسیونالیزم ایرانی می دانند که همانا هژمونیزم ایرانی است و مدعی اند که که در قاموس آنان جز ماجراجویی و حادثه آفرینی های ناعاقبت اندیشانه در کشور های دیگر مانند افغانستان، سوریه ، عراق، یمن، بحرین و سایر کشور ها چیز دیگری وجود ندارد.  ایرانی یعنی ناسیونالیزم سبز در لباس مذهب است که چهرۀ اصلی آن این آخوند ها می باشند که  بقای شان را در این گونه مداخله ها تلقی می کنند؛ زیرا از خشم وانزجار مردم ایران در پیوند به خود آگاه اند و برای فریب افکار عامه و انحراف افکار آنان در بیرون از این کشور حادثه آفرینی می کنند تا آنان متوجه اوضاع داخلی ایران نشوند. به همگان آشکار است که میلیون ها ایرانی از جنبش سبز ایران به رهبری کروبی و موسوی که از سال ها بدین سو تحت نظارت شدید به حبس خانگی به سر می برند، حمایت می کنند. لشکر کشی های ایران در یمن، عراق و سوریه و فرستادن سپاۀ پاسداران در افغانستان و فرستادن صدها افغان و پاکستانی در بدل پنجضد دالر معاش به سوریه  از جمله دخالت های بی شرمانه ایران در کشور های یادشده است. در تمامی این حادثه آفرینی ها سپاۀ پاسداران ایران دست دارد و عرادۀ شیطانی این جنگ ها را در کشور های مختلف جهان به پیش می برد. ایرانی ها و طالبان در قول و قرار شان مانند دو روی یک سکه می باشند؛ زیرا هر دو خدعه در برابر دشمن را مجاز می شمارند. آخوند های ایرانی لجوج و و عده خلاف اند و برای انتقامجویی ها از هیچگونه ترفندی خودداری نمی کنند. آخوند های ایرانی به همان اندازه که خود را در حرف  اسلام گرا جلوه می دهند؛ اما در عمل برضد اسلام و ارزش های اسلامی قرار می گیرند، هیچ خط قرمزی برای آنان وجود ندارند و تنها در حریم هر خط قرمز منافع خود را مشاهده می کنند. از این رو هر از گاهی به عقب نشینی های تکتیکی یک گام به پیش و دو گام به عقب دست می یازند و گاهی دشمنان خود را به پشت و زمانی هم با روی می زنند. شاید ایران از جمله کشور های جهان باشد که در داد و ستد سیاسی خود نه تنها دوست دایمی و دشمن دایمی ندارد؛ بلکه هر از گاهی در معامله با دشمنان خود در پشت پرده ید طولانی دارد و مهارت ویژه برای واگذاری دوست به چنگال دشمن دارد. چنانکه رابطۀ مخفیانۀ ایران با اسراییل افشا شده و یک ایرانی نویسندۀ کتاب " خاینه تلواله " از آن پرده برداشته است که چگونه سه کشور ایران، روسیه و اسراییل زد و بند های مخفیانه داشتند که کتاب یاد شده از چند و چون آن پرده برداشته است. همچنان گفتنی است که چگونه کشته شدن چند دپلومات ایرانی در مزار شریف خشم و انزجار ایرانی هارا برانگخیت و حالا دیده می شود که گردن به گردن با طالبان می خوابند؛ اما زمانی دست به مخالفت برضد یکدیگر می زنند که استخوانی به سوی شان پرتاب شود. آخوند های ایرانی در این گونه معامله گری ها دست بالا دارند. چنانکه در جنگ های گروهی دهۀ هفتاد استاد مزاری را در یک معاملۀ پنهانی قربانی کردند و مانع خروج آن از غرب کابل به مرکز شهر شدند تا آنکه از سوی طالبان به بدترین حالت اسیر و به شهادت رسانده شد.
بهتر است تا رویکرد زمامداران ایران در پیوند به افغانستان را نوعی منافقت آمیزخواند که قرآنکریم منافق را به بدترین واژه ها یاد کرده و منافق را از بدترین انسان ها حساب کرده است. منافق در قرآن بدتر از کافر تعریف شده است. آخوند های ایرانی هم مانند روسیه هرگز به اصول پایدار در سیاست باورمند نبوده و دوست دایمی و دشمن دایمی در قاموس سیاسی آنان به گونۀ درست تعریف نشده است. ایرانی ها هم مانند روسیه هرآنچه که به نفع شان باشد، به آن به چشم خوب دیده، از آن حمایت می کنند و در عین حال با بخشی از سیاست های یک کشور موافق و با بخشی از آن ناموافق اند. این گونه رویکرد ها سیاست های آنان را چند پهلو نگهداشته است.  از همین رو روابط خود با کشور ها را در سطح دولت ها بر بنیاد همان اصل موافق و با مخالفان آنان بنا بر اصل همان ناموافق عیار می کنند. هرچند چنین رویکردی در شماری موارد سیاست های ملی را بازتاب می دهد و اما ایرانی ها انحصار گرایانه و تمامیت خواهانه  از هر کشوری در این زمینه عمل می کنند.  
سیاست های ایران در برابر افغانستان از گذشته ها غیر شفاف بوده که نه تنها پس از کودتای ثور و تجاوز ارتش سرخ؛ بلکه بعد از سقوط طالبان و تشکیل حکومت موقت تا حالا نیز برخورد دوگانه دارد که روابط پنهان تهران با رژیم داکتر نجیب و قول و قرار آن برای دادن خودمختاری به ولایت های مرکزی از جملۀ آن است. ایران از همان زمان تا حالا با یک دست مجاهدین وبا دست دیگر رژیم کابل را پشتیبانی سیاسی و مالی می کنند و به این رویکرد خود تا کنون ادامه می دهد. کابل بر رغم مداخلۀ دوامدار ایران، بویژه پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان هر از گاهی شاهد دخالت این کشور در افغانستان بوده است. چنانکه در یک و نیم دهۀ اخیر بار ها نیروهای امنیتی کشور از کشف سلاح ایرانی و بازداشت سپاۀ پاسداران انقلاب ایران خبر داده اند واما دولت افغانستان با توجه به حفظ روابط همسایگی و اشتراکات بزرگ فرهنگی میان دو کشور نخواسته تا به گونۀ رسمی دربرابر ایران اعتراض کند؛ اما با تاسف که آخوند های ایرانی این گذشت کابل را دلیلی بر ضعف آن تلقی کرده است و برعکس بجای خودداری از مداخله به دخالت های خود در افغانستان افزوده اند. درحالی کابل در برابر دخالت آخوند های ایرانی و سپاۀ پاسداران آن که حیثیت ژاندارم در منطقه را دارد، از سعۀ صدر کار گرفته است که ایرانی ها ده ها سازمان و نهاد های رسانه یی و خیریه را در داخل  نظام تمویل می کنند و دولت از آن آگاهی کامل دارد. این در حالی است که کابل خوب می داند، سفارت ایران در کابل مصروف چه کار هایی است. در این شکی نیست که سفارت ایران بحیث نمایندۀ رسمی ایران در افغانستان سیاست های دو پهلو را در پیوند به افغانستان بازی می کند و اما کابل باز هم این را نادیده گرفته است؛ اما شگفت آور این است که آخوند های ایران این صبر و تحمل کابل را دست کم گرفته اند و آنان فکر نمی کنند که این حوصله هم پایانی دارد و نباید آخوند های ایرانی صبر و استقامت شهروندان افغانستان را به آزمون بگیرند.
مردم افغانستان از آخوند های ایرانی می خواهند تا از سیاست های دو پهلو در برابر این کشور خودداری و با اتخاذ سیاست های شفاف و اسلامی بدور از زد و بند های استخباراتی فصل واقعی روابط را با افغانستان آغاز کنند تا باشد که باب جدیدی از مناسبات میان کابل و تهران گشوده شود. این رابطه پایدار بوده و تنها روابط حقیقی میان دو دولت را استحکام نمی بخشد؛ بلکه روابط میان مردمان دو کشور را نیز تقویت کرده و بر میزان باور و اعتماد هر دو ملت برادر نیز می افزاید . یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 203 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.