Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ارگ و سپیدار با جلوگیری از استیضاح وزیران بحران در کشور را فربه تر کرده اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 10 آذر 1395 ، 08:43

مهرالدین مشیدموضعگیری واحد ارگ و سپیدار در پیوند به استیضاح وزیران به اثبات رسید و بالاخره آشکار شد که تمامی اختلاف های آقایان غنی و عبدالله بر سر منافع شخصی و تیمی شان و نه بر سر منافع ملی است. حالا که بیکاره گی وزیران پرتابی و رسوایی آنان آفتابی شده و مجلس در یک تصمیم بی پیشینه حساب و کتاب را با آنان آغاز کرده و به استیضاح آنان اقدام کرد. هر دو جناب به گونهء شگفت آوری باهم نزدیک شده اند و در یک تصمیم شتاب زده باهم متفق شدند و موضوع استیضاح وزیران را به استره محکمه فرستادند. بدون تردید این نزدیکی و تفاهم مشترک آنان برای مردم افغانستان عجیب و پرسش برانگیز است. شگفت انگیز از این لحاظ که آقای عبدالله چندی پیش شکایت داشت که حتا او نتوانسته در ظرف دوماه با قای غنی ببیند و رییس جمهور را به باد انتقاد گرفت که پس او مصروف چه کاری است. پس چگونه شده که عقربهء زمان با شتاب بی پیشینه یی آهنگ سفر کرده و این دو آقا را به یکدیگر رسانده است. پرسش برانگیز این که به گفتهء جنرال دوستم در اصل هر دو بر سر تقسبم پول های سیا چنان نزدیک شده اند و تحت قانون” آ وو گدرو” دانشمند فزیک و به هم چسپیده اند که جدایی آنان ناممکن شده است. از زد و بند های پنهان و پیدای ارگ و سپیدار معلوم می شود که در اصل اختلافی میان آنان وجود ندارد؛ بلکه این اختلاف ها دستوری اند و هدف از بزرگ نمایی و راه اندازی آن خاک افگندن در چشم مردم است و در اصل به قول معروف ”نه چرکی است و نه هم پرکی” یا این که بر مصداق داستان معروف مثنوی مولانای روم این همه دهل زنی ها و نغاره کوبی ها گاهی زیر نام اختلاف و زمانی هم در موجی از گرم جوشی ها بحث بر سر استخوان است. به گفتهء مثنوی این گونه دوستی ها را فقط با افگندن استخوان می توان به آزمون گرفت و بس. وحدت نظر ارگ و سپیدار در مورد عدم استضاح وزیران و توافق آنان روی ارسال نامه به استره محکمه بوضوح می رساند که هر از گاهی که منافع شخصی و تیمی ارگ و سپیدار بهم می خورد، به شاخ و شانه کشی ها آغاز کرده و زیر شعار رنگین حفظ منافع ملی مردم را به قربانی می گیرند و هر از گاهی که منافع باهمی شان تامین می شود، هیچ گپی نیست و حتا آب از آب هم تکان نمی خورد. وحدت و اتفاق نظر آقایان غنی و عبدالله در مورد عدم استیضاح وزیران هم از همین خم خم رفتن های هر دو آشکار می شود که جز قتل مردم هدف دیگری ندارند. برمصداق این ببت بیدل ” تواضع های دشمن مکر صیادی بود ببدل ... که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است ” هرگاه چنین نمی بود، چگونه شد که رییس جمهور و رییس اجراییه با وقوع بدترین رخداد ها در کشور در ارگ گردهم نیامدند و سر از یک یخن نکشیدند و اما با آغاز اسیضاح وزیران با این شتاب هردو از یک یخن سرکشیدند. شاید این عالی جنابان هنوز هم ملتفت نشده باشند و اما مردم مظلوم افغانستان می دانند که در چه جوالی افتاده اند و با چه سناریوی عجیب و غریبی رو به رو استند که خود را به گونهء بیرحمانه یی قربانی ”شب خبمه بازی ” های ارگ و سپیدار یافته اند. آنان برای مردم تلقین هم می کنند که گویا تقدیر تان چنین نوشته شده است. هرچند ارگ و سپیدار تا کنون ندانسته اند و اما مردم آگاه اند که آنان مصروف چه نوع بازی اند و در عقب این سر از یک یخن کشی آنان چه چیزی نهفته است؛ زیرا ارگ و سپیدار در استیضاح وزیران ناکاره و بی کفایتی آنان، بیشتر آبرو یابی خود را جستجو می کنند تا این که در صدد اعادهء آبروی آنان باشند. شماری از این وزیران و مقام های ناکاره پس از چانه زنی های زیاد میان ارگ و سپیدار از کشور های خارج با اسناد بیشتر جعلی به افغانستان پرتاب شدند و بر گرده های مردم افغانستان تحمیل شده اند و حالا که رسوایی شان به هفتاد فلک رسیده و نتوانسته اند کار کنند و میلیون ها دالری را که به مردم افغانستان کمک شده، به گونۀ  درست مصرف کنند. آنان در برابر این بی کفایتی نه تنها مستحق برکناری اند که باید به سارنوالی نیز معرفی شوند و پاسخ بگویند که به چه دلایلی این پول ها را مصرف نکرده اند وهرگاه مسوءول شناخته شوند و باید محاکمه شوند. حال ارگ و سپیدار کمر بسته تا زمینهء ابقای آنان را برای ادامهء فساد از استره محکمه ممکن بسازند. در این شکی نیست که استره محکمه در خدمت ارگ است و به سود ارگ رای می دهد؛ اما استره محکمه باید بداند که با هر گونه فیصلهء جانبدارانه خود را در برابر مجلس قرار داده و بر اساس مادۀ 123 قانون اساسی منتظر برکناری مقام های مسؤول خود باشد؛ زیرا این وزیران در حالی استیضاح می شوند که ناکاره گی شان را در گذشته مجلس بررسی کرده و مجلس دریافته است که کار در کجای مساله می لنگد. ارگ در حالی مانع استیضاح وزیران شده است که در آغاز معرفی آنان گفته بود که هرگاه آنان شش ماه از عهدهء کار های شان به خوبی بدر نشدند؛ مجلس حق دارد که آنان را به اسیضاح بکشد و سلب صلاحیت کند؛ اما حالا چه شده است که کاسهء ارگ و سپیدار یک سره چپه شده و شاید هم در نتیجهء درگیری های ررگری به بیماری یاد فراموشی دچار شده باشند که دو پا را در یک موزه کرده و مانع استیضاح وزیران شدند. این در حالی است که مجلس حق دارد تا برای وزیرانی که رای اعتماد داده و آنان نتوانسته اند به وعده های خود عمل کنند، باید آنان را مورد بازپرس قرار بدهد. مگر ارگ و سپیدار می خواهند با این تلاش های مذبوحانه جلو کار قانونی مجلس را بگیرد و زیر پوشش فیصلهء استره محکمه بر ناکاره گی های وزیران و خود شان پرده بکشد. فکر کنم که ادامهء این تلاش ها نه تنها آبروی ارگ و سپیدار را برجا نخواهد کرد که از آنچه مانده از آن هم کمتر خواهد شد؛ زیرا کشور تحت ادارهء این وریران به پرتگاهء نابودی کشانده شده و اوضاع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی کشور به گونهء بی پبشبنه یی خراب شده است و ناامنی، فقر، ببکاری و بی روزگاری در کشور بیداد میکند و مسوءول این همه دشواری ها وزیران و حامیان آنان ارگ و سپیدار استند؛ اما شگفت آور ابن است که ارگ و سپیدار خمی برابرو نیاورده و برعکس زیر سایهء درخت شادکامی های خویش نشسته اند و از خاک پاشی ها بر چشمان مردم لحظه یی هم دریغ نمی کنند. این در حالی است که مردم افغانستان بدترین روزگار را در تاریخ این سرزمبن تجربه می کنند و اما هزاران دریغ و درد که ارگ و سپبدار از اضافه از دو سال بدین سو سرنوشت مردم افغانستان را زیر نام حفظ منافع ملی به بازی گرفته اند و کشور را به پرتگاهء نابودی کشانده اند. هر دو برای بازی بیرحمانه با سرنوشت مردم و منافع آنان چنان سرگرم چانه زنی ها اند که از اوضاع واقعی کشور بیخبر مانده اند. در حالی که در کنار مسوء ولیت آوزیران بخش بیشتر مسوءولیت ها بدوس رهبران حکومت سنگینی مبکند و عامل بخشی از این بد بختی ها وزیران ناکاره اند. شاید هم تلاش های بویژه ارگ برای ابقا و رهایی وزیران سلب صلاحیت شده از سوی مجلس در این نکته نهفته باشد که ارگ در واقع خود را مسوءول می داند و نه وزیران را؛ زیرا شماری مقام های ارشد دولتی به شمول وزیران از رییس جمهور شکایت کرده اند که برای پیشبرد امور برای آنان دست باز نداده است. به گونهء مثال یکی از علت های استعفای داوودشاه صبا وزیر معادن و صنایع پیشین همین بود.
این که پارلمان همیشه غیرحاضر و متهم به فساد و معاملهء افغانستان چگونه یک باره از داخل و خارج کشور های بیرون به قول معروف ”سرکنده و پاکنده برای اسیضاح و رد صلاحیت وزیران به مجلس حاضر شده اند. این خود پاسخ طلب است که این حرکت پارلمان را برنامه ریزی شده نشان می دهد که حتا سر نخ آن را به انتخابات امریکا پیوند می دهند؛ اما این که در عقب این سازمان دهی چه دستانی نقش دارند و یا این که حرکت پارلمان خودجوش و برای اعادهء حیثیت آن است. بدین زودی نمتوان روی آن قطعی سخن گفت و بعدتر موضوع روشن خواهد شد. حقوق دانان استیضاح وزیران در غیاب را خلاف مادهء ۹۲ قانون اساسی می دانند؛ اما مجلس حاضر نشدن وزیران در مجلس را خلاف قانون و حتا جرم می پندارند. ماده ۹۲ برای مجلس حق داده که در صورت پیشنهاد بیست درصد مجلس وزیر استیضاح شده می تواند. مجلس می گوید دادگاهء عالی مرجع تفسیر قانون نیست؛ بلکه مرجع تفسیر قانون مراجع تفسیر فانون است. این در حالی است که شماری ها این را بحران حقوقی نه؛ بلکه بحران سیاسی می دانند که مسوءول آن ارگ را می دانند؛ اما این پرسش باقی است که رویارویی پارلمان و حکومت ناجور با قانون اساسی به کجا خواهد انجامید. در یک نگاه پرسش ساده است؛ همانا به بحران رفتن کشور است. با تاسف که حالا جنجال  به مسیری می رود که شاید عواقب اش ناگوارتر از آن باشد که حتا نمی توان از عمق گسترده گی آن سخن گفت؛ زیرا همین اکنون معلوم است که بحران پبشامده میان حکومت و مجلس از لحاظ شکلی حقوقی و اما محتوای آن سیاسی است. حالا که روند استیضاح وزیران به پایان رسیده و از میان هفده وزیر هفت وزیر سلب صلاحیت و در نتیجۀ فشار های حکومت نه تن دیگر آنان رای اعتماد بدست آوردند. در ظاهر سناریو به پایان رسیده است و اما هنوز استره محکمه در مورد استیضاح وزیران فتوا صادر نکرده است. دیده شود که استره محکمه چه گونه تصمیمی اتخاذ می کند و در صورت فتوای دلخواۀ حکومت از سوی محکمه، مجلس چه واکنشی نشان خواهد داد. هنوز روشن نیست که آیا صدور فتوار بر شاخ به شاخ شدن حکومت و مجلس می انجامد و یا این که دولت با راه اندازی بازی تازه از شاخ و شانه کشی ها میان هر دو کم می کند؛ اما آنچه مسلم است، این که زنگ بحران به صدا درآمده است و دیده شود که خاموش می شود و یا این که به صور اسرافیلی بدل می شود و اکنون پیش از وقت است که در این خاموشی پیش از توفان در مورد آن سخن گفت. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 168 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.