Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

از انحصـــار طلــبی هــای قــدرت تــا تقســـیم پیســه هــای ســیاه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 22 تیر 1395 ، 07:09

جنرال دوستمجنرال دوستم بالاخره سکوت را شکست و از سهم نداشتن در حکومت و از بی عدالتی در میان رهبران حکومت سخن زد و از تقسیم پیسهء سیاه میان رهبران حکومت پرده برداشت که سهمی برای او داده نشده است. وی با گشودن زبان پس از دو سال از نوعی رقابت، اختلاف، امتیاز طلبی و انحصار طلبی در حکومت وحدت ملی سخن گفت که گویا قدرت پنجا در پنجا میان ارگ و سپیدار تقسیم شده است. هرچند موجودیت رقابت، اختلاف و انحصار طلبی ها در میان رهبران حکومت پدیدهء تازه نیست، اینها همزاد دولت اند و مانند موریانه بنیاد های حکومت را می خورند. هرگاه چنین نمی بود، حالا حکومت در جایی قرار می داشت که از آن قافله خیلی عقب مانده است. از همین رو بود که حتا تشکیل کابینه چندین ماه به تعویق افتاد، اصلاحات نظام انتخاباتی که از نخستین وعده های حکومت توافقی در سفارتخانهء امریکا بود، هنوز هم عملی نشده است، نه تنها این که ایجاد اصلاحات ژرف و گسترده، مبارزه با فساد، محاکمه کردن فساد پیشگان بزرگ، اشتغال زایی ، برگزاری لویهء جرگه برای مشروعیت بخشیدن حکومت و ایجاد تحولات چشمگیر و تداوم دگرگونی ها و ایجاد اصلاحات وسیع و وتقویت همگرایی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که از شعار های پرطمطراق دو جناح حکومت یکی تحت نام ”تحول و تداوم”و ” دیگری ” اصلاحات و همگرایی” بود؛ عملی نشد و برعکس پس از افتضاح تقلب درانتخابات و تشکیل حکومت نامنهاد وحدت ملی یکسره به زنگوله ها یخ بدل شدند تا کنون هم در یخچال های تنازع بقای حکومت باقیمانده اند و نزدیک است که به موزهء سیاسی آن سپرده شوند؛ اما هنوز ارگ و سپیدار از سراشیب اختلاف و چانه زنی ها اندکی فرود نیامده اند و دعوا ها و نزاع ها به گونهء خاموشانه برای تحقق یافتن وعده های شان ادامه دارد و از کوتاه آمدن های منافع جناحی برای منافع ملی در میان آنان خبر های خوشی در راه نیست که معاون اول رییس جمهور از نابرابری ها و به حق نرسیدن ها سخن می گوید. آقای دوستم پس از دو سال سکوت را یک باره شکست و از بی عدالتی ها در حکومت وحدت ملی سخن زده است. وی در بخشی از انتقادات خود چنین می گوید، که همین پیسهء سیاه را هم میان خود
تقسیم می کنند.(هرچند وی از چند وچون این پیسهء سیاه چیزی نمی گوید) وی میگوید که او عاشق وطن، مردم و ملت خود است و عاشق معاونیت نیست و این چوکی او بالاتر از معاونیت است. وی میگوید که رییس جمهور چطو می تواند، از امریکا شیسته و از فرانسه و آلمان شیشته کشور را اداره میکند ، اداره مبکده گی ابن طور کشور را اداره می کند. وی میگوید که اینی گپ مخالف بود و پنجاه فبصد و پنجاه فیصد آنجا تقسیم است، رول جنرال دوستم را می داند و کجا است فیصدی او در حکومت. وی می گوید که او یک سفیر ندارد و تنها دو والی از سوی او انتخاب شده است و او را هم سبا بگیرد، عادلانه نیست. وی می گوید که افغانستان با یک صدو و هفتاد و چند کشور رابطه دیپلوماتیک دارد. وی می گوید که او زحمت کشیده است و رای آورده است و حداقل از او هم یک ده تا سفیر باشد. وی میگوید که بابد یکی از معاونان وزارت داخله و دفاع از او باشند. وی می گوید که هرچیزی را فیصله می کنند و بعد از فیصله (جنرال دوستم) وی میگوید که چرا او جان می کند. وی مبگوید گپ او با اشرف غنی این بود که اگر داکتر عبدالله برنده شد و آنان اوپوزیسیون می مانند و اگر آنان برنده شدند، داکتر عبدالله در اوپوزیسیون بماند. وی از ناهماهنگی در میان نیرو ها شکایت دارد و میگوید که چرا میان وزارت دفاع و داخله هماهنگی نیست. وی میگوید که او بار ها گفته است و این اشتباه است و چرا پولیس ملی و اردوی ملی می گویند وی تاکید می کند که چرا و به چه دلایلی این دو اداره میان دو تنظیم تقسیم شده و سیاسی شده است. یکی نمی تواند قوماندان امنیه و ولسوال را تبدیل کند. وی می گوید که قدرت حکومت در سرک های قیر ریزی محدود شده است و در متباقی پاکسنان حکومت می کند. آقای دوستم در گذشته ها نیز ابراز نگرانی کرده بود و اما این نخستین بار است که وی این گونه واکنش نشان داده و برهنه سخن گفته است. سخنگوی آقای دوستم به تلویون یک گفت که آقای دوستم این سخن را بعد از دو سال سکوت ابراز کرده است. وقتی که تلویزیون یک در پیوند به چگونگی تقسیم پیسهء سیاه از سخنگوی دوستم پرسید. وی اشاره به قرا دادهای تیل نیرو های خارحی کرد که از مالیه معاف اند و افزود که این قرارداد ها مربوط به وابستگان هردو رهبران حکومت است. ( الغیب عندالله) وی در پاسخ به این پرسش که اگر گفته هایش در در نظر نشوند، چه واکنش نشان خواهد داد،گفت، اگر خواست های دوستم قبول نشد به آرای آنانی مراجعه می کند که برای او رای داده اند و تصمیم خواهد گرفت؛ اما سخنگوی ارگ می گوید که آقای دوستم معاون اول رییس جمهور است و از مقام خود برخوردار است. آقای مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در حالی این سخن را گفت که پیش از آن آقای هاشمی معاون سخنگوی دیگر رییس جمهور گفته بود که رییس جمهور با استفاده از فناوری کشور را اداره کرده می تواند؛ در حالی که نظر به قانون اساسی آقای دوستم در غیاب رییس جمهور سرپرست ریاست جمهوری است. هم چنن آقای مرتضوی در پاسخ به پرسش تلویزیون یک در پیوند به اظهارات هاشمی گفت که باید این را خود هاشمی پاسخ بدهد که این در ضمن بیانگر آشفتگی ها و ناهماهنگی ها میان سخنگویان رییس جمهور است که نمی تواند، بیرابطه با موضعگیری های انحصار طلبانهء به گفتهء آقای فرهاد سخنگوی ریاست اجراییه یک حلقهء خزنده در ارگ باشد. هرچند رهبران حکومت هر از گاهی اختلافات درونی شان را پنهان کرده و اند و از وحدت و یک پارچگی سخن می گویند؛ اما از ناکارایی ها، کندکاری ها و ناکامی های شان پیدا است که ارگ و سپیدار گرفتار اختلاف مزمن است و در رقابت های درونی چون ظرف گداخته پشت و پهلو می زنند. هرگاه به گفتهء رهبران حکومت در میان شان دشواری وجوددندارد؛ پس این پرسش مطرح می شود که چه عواملی دست به دست هم داده و به قول معروف ”یک نان حکومت دو نان نمی شود” و بر برج و باروی آن ورشکستگی سایه افگنده است. یا این که ضعف مدیریتی ارادهء استوار حکومت را دو نیم کرده و نزدیک است که با شکستن قامت اش سر و گردن اش به زمین بیافتد. مگر این که شبکهء فعال به مثابهء خزنده گان بر این ضعف مدیریتی ها و بی اراده گی های رییس جمهور سخت سنگینی دارد و این حلقه خزنده در ارگ به اطراف رییس جمهور گویی تار های عنکبوت را پیچیده اند و او را در انحصار خود درآورده اند که مانع عملی شدن اصلاحات او در حوزه های گونه گون شده اند و می خواهند، ربیس جمهور را در کوچهء بن بست به محاصره کشیده اند. هرگاه چنین باشد؛ پس چگونه شده است که با این همه تبلیغات رسانه ها رییس جمهور گویی پنبه در گوش اش نهاده اند و هیچ صدای مردم را نمی شنود. هرگاه چنین باشد، بعید به نظر می رسد که صدای شکوه و انتقاد آقای دوستم از دیوار های فولادین موانع حلقهء خزنده و یا به تعبیر دیگر شبکه ها و ستونک ها به آنسو برسد و از چهاردیوار های طلایی ارگ به داخل درز کند. این رویکرد گفته های نشریۀ نیویارکر را زیر سوال می برد که نوشته ، بسیاری‌ها در کابل، رییس جمهوری را شخص خودخواه می‌خوانند و باور دارند که غنی تنها بر اساس مفکوره‌های خود تصمیم می‌گیرد و او را جمی کارتر افغانستان می‌نامند.
هرچه باشد، اظهارات اخیر دوستم با افزایش  بی اعتمادی ها زنجیرهء حیات حکومت را می شکند و از اعتماد حکومت کم می کند. در حالی که آقای دوستم به نقطه های ضعف و قوت واکنش خود به نحوی اشراف دارد و پیامد های آن را پیش بین بوده است. بدون تردید حالا که زبان گشوده است و آستین ها را هم تا شانه بر زده و پیش از رسیدن به پایان خط، می خواهد با کشیدن خط درشت کوره راهان را ناگزیر هرچه بادا باد طی کند. ممکن افزایش بی عدالتی ها در موجی از جناح گرایی ها قوم گرایی ها در حکومت زیر چتر زیبای دموکراسی آقای دوستم را به لاک قومیت افگنده و بقای خویش را نه در دموکراسی؛ بلکه در ناسیونالیزم یافته است؛ زیرا او دریافته که دموکراسی در کشور ابزاری بیش در چنگال لیبرال ها و تکنوکرات های فاسد نیست. از همین رو به رسم اعتراض از تقسیم پیسه های سیاه میان ارگ و سپیدار سخن زده است.
این که آقای دوستم با این برهنه گویی ها با زبان ساده چیزی را بدست می آورد یا خیر و آیا تبر اش در شبکهء حاکم درز ایجاد می نماید و تیر اش به هدف می رسد. چندان ممکن نیست؛ زیرا این حکومت چنان با دشواری های دست و پاگیر دچار است که به گونهء” نمد” در برابر تبر آقای دوستم  واقع می شوند که جز به تحلیل رفتن انرژی اش اثری از آن به ظهور نخواهد رسید؛ زیرا آقای دوستم خود را با نهنگانی مواجه کرد که نوش جان کردن او برای شان ناشتای صبح و یا عصری بیش نیست. پس حالا که او درک کرده است، حق را نمیدهند و بلکه حق را باید گرفت، چپن را برتن کند و کمر را محکم ببندد و به میدان آید. با خواندن این شعر ”گر به میدان آمدی می دانیم” برای حریف چلنج بدهد تا با حلقه کردن دو دست بر دو کنار کمر حریف چنان او را نقش زمین کند که هیبت ”گلم جمع” قدیم را در خاطره اش زنده کند. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 136 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.