Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

استقلال عمل وبیگانه ستیزی ضرورت مدیریت سیاسی افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرشته حضرتی   
سه شنبه ، 18 فروردين 1388 ، 09:58

افغانستان درآستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد؛ انتخاباتی که ظاهرا توسط آن سرنوشت سیاسی افغانستان برای یک دوره ی مشخص تعیین میگردد. هرچند که به دلیل شرایط نامساعد امنیتی، فشارهای سیاسی و امکان دستبرد در آراء مردم، برگزاری انتخابات آزاد، شفاف وبامعیارهای دیموکراتیک غیرممکن به نظر میرسد،...

اما امیدواریهایی وجود دارد که این انتخابات شاید به تغیر مدیریت سیاسی دراین کشور منجر گردد اما آنگونه که تاریخ افغانستان نشان میدهد، تنها تغیرمدیریت سیاسی نمیتواند گره ازمعضل موجودگشوده و زمینه های خوشبختی مردم افغانستان را هموار نماید. ازچشم انداز تاریخی، وابستگی رهبران سیاسی این کشور به منابع بیگانه و تحمیل آنها توسط بیگانگان برسرنوشت مردم افغانستان ازدلایل اصلی مصیبت مردم و تداوم بحران دراین کشور دانسته میشود. نظامهای سیاسی دراین سرزمین حد اقل دریک سده ی اخیر پیوسته توسط بیگانگان تحمیل گردیده اند که وابستگی این نظامها به قدرت های بیگانه، تاریخ این کشور را باخون وآتش رقم زده است.بازخوانی رفتار وداده های نظامهای وابسته و آراسته با دست بیگانگان به بسیاری از سوالات امروز پاسخ میگوید. درحافظه تاریخ سیاسی افغانستان هیچ سلطان وپادشاهی را سراغ نداریم که بازتاب اراده مردم بوده و با دست بیگانگان برسرنوشت مردم این سرزمین تحمیل نگردیده باشد. به دلیل همین وابستگی نظامهای سیاسی به منابع بیگانه، چرخه های بحران دراین کشور همواره با فواره های خون مردم چرخیده است.

اکنون که افغانستان درآستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، تاهنوز اشخاص زیادی نامزدی شان را برای احراز کرسی ریاست جمهوری اعلان کرده اند که درمیان آنها چند چهره ی شناخته شده ای سیاسی نیز حضور دارند. این چهره های برجسته دریک برش زمانی عمدتا ازاعضای کابینه دولت آقای کرزی بوده اند که ازیک سو توفیقی چندانی دررهبری ومدیریت دولت نداشته اند وازسوی دیگر، وابستگی های ناتعریف شده ی برخی ازاینها با شبکه های بیرون مرزی از خصوصیات بارز شخصیتی آنها میباشد که حتی درمواردی آن را برگ افتخار و ضامن موفقیت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری میدانند.

اما گذر تحولات سیاسی دراین کشور نشان میدهد که شخصیت های دیکته شده ای سیاسی که با اشاره ی بیگانگان برسرنوشت مردم افغانستان تحمیل شده اند، فقط عمق وپهنای مصیبت این مردم را دوچندان کرده اند. مردم افغانستان خوب میدانند که رهبری ومدیریت سیاسی افغانستان قبل ازهمه چیز مستلزم تعهدو صداقت به سرنوشت مردم واستقلال اندیشه میباشد که هیچ بیگانه ی نتواند اراده سیاسی مردم را به بازی بگیرد. اما برخی ازنامزدهای مطرح درانتخابات آتی ریاست جمهوری عملا نشان داده اند که درخدمت منافع بیگانگان عرق ریخته اند ودرراستای تامین منافع بیگانگان تلاش میورزند.

واقعیت این است که خصلت بیگانه ستیزی واستقلال طلبی بخشی از رفتارو اخلاق مردم افغانستان میباشند. جهاد ومبارزه مردم افغانستان علیه قدرتهای بیگانه، باورهای ملی ودینی این مردم را تمثیل می نمایند که جوشش این باور درجهاد ومقاومت شهید احمدشاه مسعود وسایر شهدای راه عزت وسرافرازی این مردم تجلی وتبلور یافت.درتاریخ معاصر افغانستان، شهید احمدشاه مسعود را میتوان نماد تعهدو استقلال فکری در رهبری ومدیریت عملی دانست. هرچند که قبول این سخن برای مخالفین آن شهید دشوار می نماید، اما مدیریت ورهبری یک جنگ نابرابر دربرابر طالبان، استخبارات پاکستان و تروریزم بین المللی نماد مدیریت موفق آن شهید در دشوارترین لحظه های تاریخ افغانستان میباشد. درآن لحظه های دشوار که طالبان باحمایت حلقات پاکستان، عربستان وغولهای نفتی بریداس و یونیکال مواضع مقاومت را آماج شدید ترین حملات قرار میدادند، خرد وعمل گرایی مسعود شهید درمقاومت نظامی و ابتکارات سیاسی او تبلور یافت که دریک تعامل مشترک مدیریت موفق سیاسی اورا به نمایش می گذارد.

کسانی که درداخل افغانستان پدیده های سیاسی را باچشم مسلح می نگرند، نمونه های متعددی ازبیگانه پذیری و اعمال نفوذ بیگانگان وتبلیغات گسترده ی آنها برای اغفال ذهنیت مردم افغانستان در پوشش شبکه های تلویزونی قابل درک ودریافت میباشد. اما کسانی که درخدمت منافع بیگانگان قرار میگیرند وبا امکانات بیگانگان برسرنوشت مردم افغانستان تحمیل میگردند، دربسترتاریخ سیاسی افغانستان سرنوشت بهتر از سرنوشت شاه شجاع نخواهند داشت. افغانستان معاصر، ضرورت به رهبری ومدیریت کارآمد وخردگرا دارد. رهبری ومدیریت عقلانی وکارآمد سیاسی قبل ازهمه چیز مستلزم گزاره های متفاوت ازجمله استقلا ل اندیشه، تعهد و صداقت سیاسی میباشد که درصورت فقدان هرکدام ازاین گزاره ها در اخلاق ورفتار مدیر ورهبر جامعه، مهارکردن بحران وکنترول ناهنجاریهای اجتماعی ناممکن میگردد.

مردم افغانستان درمقاطع مختلف تاریخی دربرابر طمع وتجاوز بیگانگان جنگیده اند اما رهبران سیاسی جامعه به دلیل وابستگی های بیرونی، حاصل مبارزات و فداکاریهای این مردم را برسر سفره ی بیگانگان به معامله نشسته اند وافتخارات تاریخی این مردم را درپای بیگانگان ریخته اند. اما همانگونه که اشاره شد، افغانستان معاصر به رهبری صادق، متعهد به سرنوشت مردم، غیر وابسته به منابع بیگانه، و با خصایل ملی ضرورت دارد که بتواند چرخه خونین بحران این کشوررا متوقف نموده و زمینه را برای تبلور اراده ملی هموار نماید.ازچشم انداز تاریخی بحران افغانستان حاصل رفتار نظامهای وابسته به منابع بیگانه میباشد که همین وابستگی به منابع بیگانه بحرانهای متفاوت را دراین کشور طرح وتمویل کرده است.

اما دریک نگرش ساده، آنچه که می تواند چرخه بحران را دراین کشور متوقف نموده ومسیر سعادت وخوشبختی رابرای مردم افغانستان هموار نماید، مدیریت متعهد سیاسی و برخاسته از اراده مردم میباشد که خردگرایی، عدم وابستگی به منابع بیرونی، تعهد وصداقت سیاسی ازگزاره های لازم آن دانسته میشوند. لذا باتوجه به این ضرورت، تصویری را که تاهنوز نامزدهای مطرح درانتخابات ریاست جمهوری از اخلاق ورفتار سیاسی خود نشان داده اند، عمدتا وابستگی برخی از آنها را به منابع بیگانه به نمایش میگذارد؛ درست چیزی که پیوسته برای مردم افغانستان مرگ ومصیبت آفریده هست. 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 6 ارديبهشت 1388 ، 18:07
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 159 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.