Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

امریکا هم مانند مهاجمان دیگر در باطلاق جنگ افغانستان زمینگیر شده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 07:15

مهرالدین مشیدافغانسنان یگانه کشوری در جهان است که از چهاردهه بدین سو به گونۀ ببرحمانه یی قربانی تجاوز شوروی پیشین، درگیری داخلی، تهاجم امریکا و حالا باز هم قربانی جنگ نیابتی پاکستان هم پیمان نزدیک و متحد استراتیژبک امریکا زیر نام خیلی فریبنده و جذاب مبارزه با تروریزم است. شوروی ها به بهانۀ ساختن جامعۀ دموکراتیک مارکسبستی افغانستان را مورد تجاوز قرار دادند. شعار های پرزرق  برق فراهم آوری "خانه، لباس و خانه "را پیشقراول تجاوز خود قرار دادند و با این شعار جذاب توانستند، شماری افغان ها را شکار کنند؛ اما هدف اصلی شان نزدیک شدن و رسیدن به آب های گرم هند، تحقق بخشیدن رویا های پترکبیر و جلوگیری از پیشروی های امریکا در منطقه بود که افغانستان را بحیث سکوی پرش خود برگزیدند. شوروی ها در همان زمان درک می کردند که غرب و امریکا رویا های رسیدن به چشمه های نفتی بحیرۀ خزر و آسیای میانه را در سر می پرورد و برای رسیدن به آن ناگزیر بود تا پوزۀ سردمدار بلاک شرق آن روزگار را بشکند و با استفاده از روابط پرتشنج شوروی و چین، خود را به چین نزدیک کند. یعنی رهبران کریملین آن روزگار می دانستند که دیر یا زود جنگ نفت، گاز و آب در منطقه در حال شعله ور شدن است و غرب و امریکا را عامل آن تلقی می کردند. کریملین باتهاجم خود خواست افغانستان را به پایگاۀ محکم ضد امریکا و غرب مبدل کند و با نزدیک شدن بر مرز های پاکستان در همکاری نزدیک باهند متحد سنتی شوروی پیشین امریکا را در مرز های ایران بحیث ژاندارم امریکای آن روز میخکوب کند. در آن وقت رضا شاه در ایران حکومت می کرد واز لحاظ سیاسی و اقتصادی وابسته به امریکا بود ؛ اما با تاسف که شوروی ها در معادلۀ تجاوز خود قربانی لفاظی های رهبران جناح حزب دموکراتیک خلق و خوش باوری های خود شدند و پرامتر ها و ضریب هایی را نادیده گرفتند که به اشتباۀ استراتیژیک شوروی ها منجر شد. شوروی ها در این تهاجم ویژه گی های تاریخی و فرهنگی و ساختار جغرفیایی افغانستان را از لحاظ مردم شناسی و انسان شناسی دست کم گرفتند که مردمان این سرزمین چگونه در برابر مهاجمان بزرگ تاریخ از سکندر مقدونی در قرن سوم پیش از میلاد تا چنگیز در قرن هشتم خورشیدی و انگلیس در قرن نوزده و بیست میلادی دست به مقاومت زدند. شوروی ها بدون توجه به ویژه گی های تاریخی و فرهنگی افغانستان با تهاجم نظامی شان به افغانستان اشتباۀ بزرگی را مرتکب شدند که نه تنها نقد و نسیه را هم از دست دادند. شوروی ها با این تهاجم خود نه تنها متحمل زیان های هنگفت مالی و اقتصادی شده، به شکست فاحش سیاسی و نظامی رو به رو شدند و امپراطوری بلاک شرق از هم پاشید؛ بلکه بزرگترین اشتباۀ آن کشاندن امریکا به منطقه بود که امروز پس از چهار دهه جنگ و درگیری در منطقه هنوز هم آشوب بزرگی منطقه و جهان را فراگرفته است که با ظهور گروه های افراطی چون طالبان، القاعده، بوکوحرام، الشباب، داعش نه تنها مبارزه با هراس افگنی در منطقه و جهان خیلی پیچیده و دشوار شده؛ بلکه با ظهور نو به نو گروه های رنگارنگ افراطی حتا جهان را خطر نابودی تهدید می کند و ترس آن می رود که با افتادن مواد هسته یی و اسلحۀ کیمیاوی و بیولوژیکی بدست هراس افگنان تمدن و فرهنگ کنونی جهان از میان برود. در واقع عامل اصلی وحشت و دهشت در جهان رهبران پیشین شوروی اند که با حملۀ شان به افغانستان پای شیطان بزرگ یعنی امریکا را به منطقه کشانیدند. امریکایی ها با استفاده از فرصت به سرعت به کمک مجاهدان افغانستان شتافتند و زیر نام کمک به مجاهدان مشغول طراحی ستراتیژی های کلان خود شدند که در اصل جنگ راهکاری میان شرق و غرب زیر نام جهاد افغانستان به را افتاد. رهبران جهادی افغانستان هم در حدی نبودند که بتوانند، از این رقابت ستراتیژیک شرق و غرب به نفع کشور سود جویند؛ برعکس مثلی که رهبران گروه های چپ قربانی مکر و فریب رهبران شوروی شدند، به همین گونه رهبران جهادی هم قربانی اهداف شبکه های استخباراتی کشور های منطقه بویژه پاکستان و ایران و کشور های غربی بویژه امریکا و انگلیس شدند و بیشترین نفع را از این بازی تاکنون پاکستان برده است. این بازی خطرناک را شوروی ها با تهاجم خود بر افغانستان به هدف رسبدن به اهداف ستراتیژیک و درازمدت آغاز کردند که امریکایی ها با عبرت نگرفتن از تهاجم ناکام شوروی افغانستان را زیر نام مبارزه با نروریزم مورد حمله قرار دادند. اشتباهی را که شوروی ها با فرستادن یکصدو سی هزار سرباز به افغانستان مرتکب شدند. امریکایی ها که هنوز هم درگیر جنگ اند، با فرستادن یک صدو سی هزار جمع بیست هزار سرباز اروپایی اشتباۀ شوروی را در افغانستان تکرار کردند. بالا گرفتن رخداد های تروریستی در منطقه جهان درواقع محصول تجاوز امریکا به افغانستان است . گروموف آخرین جنرال شوروی با عبور از دریای آمو اظهار شکرانه کرد که از افغانستان زنده بیرون شد و بعید نیست که آخرین جنرال امریکایی هم با خروج آخرین سرباز امریکایی چنین شکرانه را برای  زنده ماندن از جنگ افغانستان بخواند؛ اما جنگ در افغانستان چنان پیچیده و دشوارتر می شود که موج خشن و وحشتناک گروه های تروربستی در حال افزایش اند که بیرون شدن کامل امریکایی ها را از افغانستان ناممکن کرده است. شوروی ها به بهای قربانی کردن حکومت حامیان شان به رهبری داکتر نجیب افغانستان را ترک کردند و فرار را بر قرار ترجیح داد؛ اما هنو معلوم نیست که امربکایی ها با از دست دادن چه بهای دیگر خود را از باطلاق جنگ افغانستان رها می کنند. امریکایی ها تاکنون در حدود دو هزار و چهارصد سرباز خود را در این جنگ از دست دادند و یک هزار میلیارد و حتا بیشتر از آن را هزینه کردند که ارقام بین المللی هزینه های جنگ امریکا در افغانسنان و عراق را تا ۲۳۰۰ میلیارد دالر تخمین کرده اند. بعید نیست که زلزلۀ جنگ افغانستان امریکا را هم تکان بدهد؛ زیرا امریکا تا کنون دو هزار میلیارد قرضدار است، به کسر شدید بودیجه رو به رو است و با دشواری های زیادی از این دست مواجه است. امریکا با یک محاسبۀ شتاب زده زیر نام مبارزه با تروریزم افغانستان را مورد حمله قرار داد و پیشقراول آن را تامین دموکراسی و حقوق بشر و آزادی های بیان عنوان کرد که هیچ یک به گونۀ درست عملی نشدند و برعکس افغانستان جایگاۀ فاسدترین کشورجهان را اختیار کرد و دموکراسی اش در آخرین انتخابات قربانی تقلب شد و حکومت غیر دموکراتیک زیر نام "وحدت ملی" تشکیل شد. تمامی این مقوله های کلان  قربانی زد و بند های سیاسی شدند و تنها از نگاۀ رسانه ها افغانستان با داشتن سرسارترین رسانه ها در منطقه در وضعیت بهتری قرار دارد که آن هم به همت دست اندرکاران رسانه یی کشور است که در برابر سانسور و فشار حکومت قدراست حرکت کردند و با قبول فشار ها حاضر به تسلیم نشدند. هرچند ترس آن می رود که شماری مفسدان و مافیایی قدرت برگردن رسانه افساربندد. به هر حال امریکایی ها رویا های قشنگی را به گونۀ شوروی ها در عقب تهاجم خود در افغانستان خواب دیده بودند و تخته مشق سیاست جنگی را در افغانستان ناخوانده آغاز کردند و خواستند، رویای بی سرانجام شوروی ها را معکوس تعبیر کنند و به چشمه های نفتی خزر و آسیای میانه شکم افگنند و پایگاه های محکمی برای تهدید روسیه، چین و ایران در افغانستان ایجاد کنند و اما اکنوو افغانستان به لقمۀ آتشین امریکایی ها بدل شده است که نه توان بیرون افگندن و نه توان بلعیدن آن را دارند ، با بازی های سیاسی هم نمی شود آن را از دهن خود بدور اندازند و بازی هنوز ادامه دارد و رقبای امریکا در منطقه مانند ایران، چین و روسیه ناظر بر اوضاع منطقه اند و امریکا را برای بیشتر غرق شدن در افغانسنان ترغیب می کنند که اعلان آماده گی روسیه برای همکاری با طالبان بیشتر هدف کشاندن امریکا را در منطقه دارد.  شوروی ها اشتباۀ شان در افغانستان را با به قربانی دادن حکومت داکتر نجیب و ماندن در کنار جبهۀ شمال خواستند، جبران کنند؛ اما بازی تغییر کرد
، شوروی ها به گونۀ استراتیژیک از رسیدن به هدف بازماندند و از فرستادن یک سرباز هم به افغانستان خود داری کردند.
در این تردیدی نیست که شوروی پیشین و امریکا در کنار آن که از تهاجم شان به افغانستان اهداف ستراتیژیک و دراز مدت را دنبال می کردند و می نمایند؛ اما برای بقای راهکاری شان در صدد کمک های مالی و اقتصادی برای بازسازی ها و توسعۀ زیر ساخت های افغانستان نیز بودند و هستند؛ این که از لحاظ روش و اتخاذ شیوه های کاری تفاوت های فاحشی میان هر دو وجود داشت و دارد. بحثی است که بر می گردد به چگونگی نظام های سیاسی و اجتماعی آنها که اولی به شیوۀ سوسیاایستی و دومی به شیوۀ سرمایه داری به آن مبادرت کردند که باتوجه به قلت و نبود فساد در اقتصاد متمرکز شوروی و افزایش فساد در اقتصاد بازار آزاد بیشترین پول های امریکا قربانی فساد اداری در افغانستان شدشششز که گزارش های روزانه سرمفتش اکریکا در افغانسنان گواۀ آن است. در این میان بخش بیشتر این فساد برمی گردد به نظام های فاسد و رهبران فاسد حکومت های افغانستان از دیروز تا امروز که حاکمان امروزی دهۀ اخیر فاسدترین رهبران حکومتی در تاریخ افغانستان بوده اند. آن چه که از هر دو تهاجم و بویژه تهاجم امریکا در افغانستان باقی مانده است کمتر و حتا هیچ به بازسازی و تقویت زیر ساخت های اقتصادی افغانستان در حوزه های تولیدی، صنعتی توجه نکرده اند. امریکایی ها ادعا دارند که بیش از یکصد میلیارد افغانی را در افغانستان صرف بازسازی نظامیر. ملکی کرده اند. این در حالی است که نیرو های امنیتی افغانستان به کمبود تجهیزات رو به رو اند و از نداشتن تجهیزات هوایی رنج می برند و افغانستان از نگاۀ پیشرفت اقتصادی از عقب مانده ترین کشور های جهان است. این مصداق شعر اقبال است که می گوید: رفتن به پای مردم بیگانه در بهشت حقا که با عقوبت دوزخ برابر است .
حال دیده شود که امریکایی ها جگونه خواب های شان را در افغانستان و منطقه عملی می کنند و یا این که شکست افتضاح بار شان در افغانستان را چگونه جبران خواهند کرد. امروز امریکا در کل با مار ها و دست پروده های دیروزی و بعضا امروزی خود در افغانستان و منطقه دست و پنجه نرم می کند. اسناد و شواهد و افشاگری های مقام های پیشین و حالیۀ سیا همه گواۀ روشن بر این ادعا است. مار هایی که حالا افعی شده اند، از کنترول امریکا خارج شده و به فرنگشتاین هراس افگنان جهانی بدل شده اند.یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 202 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.