Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

امـــریکا از باطـــلاق ســیاست هــای اســلام آباد محــور بیــرون شــود و در مبــارزه با هـــراس افـــگنی راۀ مســـتقل و شفـــاف را در پیـــش گیـــرد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 25 مرداد 1395 ، 07:44

مهرالدین مشیداین که  پاکستان حامی طالبان و هراس افگنان جهانی و پیش قراول جنگ نیابتی در افغانستان و از سویی هم امریکا متحد ستراتیژیک پاکستان و سردمدار مبارزه با تروریزم، است، این دیگر سخن تازه نیست و بلکه به همکان آفتابی است؛ اما افغانستان کشوری در خط مقدم جبهه به گونۀ بیرحمانه یی قربانی مبارزه باتروریزم شده است. این در حالی است که ناامنی ها در افغانستان رو به افزایش است و عامل اصلی افزایش ناامنی ها هم پاکسنان است که استخبارات این کشور به گونۀ بی پیشینه نه تنها به تمویل و تجهیز طالبان می پردازد و بیشترین بار جنگ طالبان را بدوش دارد؛ بلکه مقام های بلند نظامی پاکستان در رکاب ده ها ملیشه های این کشور به گونۀ عملی در جنگ و ناامنی های افغانستان نقش دارند و طالبان را رهبری می کنند.  در این میان این پرسش مطرح می شود که چگونه افغانستان به مثابۀ کشوری در خط نخست نبرد باتروریزم به گونۀ بیرحمانه یی قربانی بازی های سیاسی و نظامی امریکا و قماری در تحتۀ شطرنج اسلام آباد و واشنگتن قرار گرفته است که مردم آن در جغرافیای نبرد با تروریزم سخت قربانی شده اند. پس در این بازی شگفت انگیز هرچند پاکستان و افغانستان دوست امریکا است؛ اما امریکا در برابر پاکستان نه تنها به مثابۀ دو دوست برابر؛ بلکه به گونۀ دوست بزرگتر و بزرگتر از افعانستان عمل می کند. امریکا خوب می داند که پاکستان لانۀ تروریزم است و منطق سیاسی و تعامل پاکستان با تروریزم، هراس افگنان خوب و بد است؛ آن ترورریستانی که حافظ منافع ستراتیژیک پاکستان یا به عبارت دیگر مزدوران گوش به فرمان آی اس آی اند، خوب اند. این در حالی است که امریکا این همه را می داند و در برابر این همه سرکشی های پاکستان بیشتر مدارا می کند. این پرسشی است که در ذهن هرکس خطور می کند و اما امریکا در برابر آن سکوت اختیار کرده است؛ سکوت مرگباری که هر لحظۀ آن فرصت های حیاتی را می گیرد و دندان حامیان تروریزم در پاکستان تیزتر می شود که آینده بدون تردید خطرناک تر و کنترول آن دشوارتر می شود و امریکا بدون تردید بهای گزاف تری به آن خواهد پرداخت. این پرسش در افکار عامه تداعی می شود که آیا سکوت امریکا در برابر این همه کجروی های پاکستان سترانیژیک است و یا تکتیکی؛ زیرا چگونگی این دو رویکرد تاحدودی از یک سلسله رمز های پنهان و مبهم مبارزه باتروریزم برمیدارد و از روی بازیگزان آن پرده می افگند؛ زیرا مبارزه باتروریزم به فرنگشتاین هراس افگنی مبدل شده است که نه تنها یک سر که صدها سر و هزاران پا پیدا کرده است که حتا کنترول آن برای بنیانگذاران و حامیان شان هم دشوار و حتا ناممکن شده است.  
جریان های هراس افگنی هم در بستر قوانین جامعه از فلتر های جامعه شناسی عبور می کنند ،  آشکار است که فراز و فرود ها را دنبال میکنند،  پیمودن فراز ها و فرود های آن همراه با یک سلسله تغییرات است و عامل ها و پیشامد های جدید تغییرات را چنان جدی و پیچیده می کند که نه تنها از کنترول بیرون می شوند؛ بلکه خود دچار دگرگونی های بنیادی نیز می شود. یک نگاۀ گذرا به ظهور و تحولات افراطیت پس از طالبان و بعد از آن القاعده، بوکوحرام، الشباب و داعش برای شناسایی پیچیده گی جریان های تندرو کافی است. باپیچیده شدن جریان های تروریستی رویکرد ها هم در برابر آنان پیچیده و دشوار می شود. بویژه این که ظهور داعش جنگ با تروریزم را وارد فصل جدیدی کرده و صف آرایی ها با تروریزم را متحول کرده است. عمق و گسترده گی دهشت و خشونت داعش نزدیک است روی طالب را سفید کند و آنان را به نور چشمان کریملین و واشنگتن بدل کند؛ چنانکه تمایل شدید مسکو به طالبان و گسترده گی روابط آن با طالبان و علاقمندی واشنگتن برای مصالحه با طالبان گواۀ روشن رونمایی این تغییرات است. گفتنی است که رسانه ها در ۱۹ ام اپریل از افزایش تماس های مسکو با طالبان خبر دادند و از آن به عنوان رابطۀ دوگانۀ مسکو در نبرد با تروریزم و از سویی هم با کابل و طالبان یاد کردند. در این شکی نیست که حالا امریکا در موقعیت دشواری در برابر جریان های هراس افگنی قرار گرفته است که به گفتۀ لخضر ابراهیمی از فرزندان نامشروع وی به شمار می روند. به گزارش رشد‌‌؛ الاخضر الابراهیمی فرستاده ویژه سابق سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، که یک دیپلمات الجزایری است، در مصاحبه شبکه ماهواره‌ای «النهار الیوم» گفت: القاعده در عراق فرزند قانونی آمریکا است؛ زیرا زمانی‌که تجاوز آمریکا به عراق اتفاق افتاد، القاعده در عراق به‌وجود آمد. ولی داعش فرزند غیرقانونی آمریکا است؛ چرا که آمریکا با مداخله در این کشور، آن را محل درگیری‌های طایفه‌ یی کرد.
امریکا از جریان های طالبانی و غیر طالبانی در یک مرحله برای سرنگونی رقیبان خود سود جست و همه را باکمک های مالی سعودی چون ماری در آستین آی اس آی پاکستان تجهیز و تمویل کرد و آموزش داد؛ اما اکنون در ظاهر این مار ها افعی شده و به جان پدر نامشروع خود افتاده اند که عاق کردن آنان هم کارساز نیست. امریکایی ها پس از فروپاشی شوروی جریان طالبان را به کمک مالی سعودی، کمک های تدارکاتی و اجرایی پاکستان بوجود آوردند و فکر کرده بودند که با به قدرت رسییدن طالبان در افغانستان با ایجاد حکومت شبۀ عربستان می تواند به بقیه اهداف اش در منطقه نایل آید و اما پس از به قدرت رسیدن طالبان و نیرومند شدن القاعده در حکومت طالبان بازی از همان آغاز تغییر کرد و پیاده شدن طرح کمپنی های دلتا، بریداس و یونیکال بادشواری رو به رو شد؛ در حالی که یونیکال یک میلیارد دالر برای طالبان کمک مالی آماده کرده بود و لابی هایی چون آقایان خلبیل زاد، کرزی و شماری از مقام های دیگر حکومت پیشین و حالیه از لابی های امریکا و شرکت های یاد شده در کنار طالبان قرار داشتند. در این شکی نیست که امریکا هنوز هم به گونۀ پاکستانی ها به نحوی به منطق هراس افگنان خوب و بد باور دارد،  برای رسیدن به منافع ستراتیژیک اش در منطفه و جهان از آنان اسفاده میکند و حتا برای مخفی نگهداشتن اهداف اصلی خود دست به حادثه آفرینی های وحشتناک می زند و میلیارد ها دالر را برای راه اندازی و عملی شدن آنها هزینه می کند؛ اما این پرسش که چگونه امریکا در برابر تمامی جنایت های پاکستان در افغانستان سکوت اختیار کرده است. پرسشی است که هنوز پاسخ نیافته است. سکوت امریکا در برابر پاکستان این گمانه زنی ها را نیرو می بخشد که امریکا در برابر تروریزم برخورد دو روی در یک سکه دارد، در یک روی با تروریزم تاکتیکی و در روی دیگر ستراتیژیک عمل می کند. با رویکرد نخستین در برابرهراس فکنان می جنگد که این جنگ جادۀ دو طرفه را ماند که هر سفر بری اش بازگشت نیز دارد و در هر بازگشت وسوسه برای رسیدن به ستراتیژی های بلند مدت خود نیز دارد که این حالت نوعی سردر گمی و ابهام را در سیاست امریکا در مبارزه  بوجود آورده است. یا به عبارت دیگر هر حرکت امریکا دو قدم به پیش تاکتیکی و یک گام به عقب ستراتیژیک است که در رویکرد اولی با تروریزم می جنگد و در رویکرد دومی انتظار مدارا و مصالحه با تروریزم را دارد. اسلام آباد با وعده  کذایی واشنگتن را دست و پای بین خود کرده است و با وعده های فریبنده امریکا را برای مبارزه باتروریزم به سینه کش میکند و اما در عمل اهداف خود را پی می گیرد.  هرگاه امریکا در رویکرد های خود با پاکستان تغییر نیاورد و به وعده های کاذبانۀ  اسلام آباد بسنده کند، نه تنها به کم ترین اهداف خود نایل نخواهد آمد؛ بلکه به قول معروف” گاو شیردۀ بیش برای پاکستان تخواهد بود و نه تنها نقدینه را به کلی از دست خواهد داد و نسیه را هم از دست خواهد داد. امریکا پس از تهاجم اش به افغانستان باید دریافته باشد که پاکستانی ها از امریکا جه می خواهند. امریکا با اشارۀ پاکستان در باطلاق مبارزه با تروریزم غرق شده است و به شکست افتضاح بار اش در این مبارزه رو به رو شده است که این شرمساری امریکا بار دیگر در آینده ها دفتر شکست امریکا در جنگ ویتنام را به گونۀ دیگری ورق خواهد زد. پس بر امریکا است تا از باطلاق سیاست های اسلام آباد محور بیرون شود و در مبارزه با هراس افکنی راۀ مستقل و شفاف را در پیش بگیرد و در غیر آن در این نبرد از این بیشتر غرق خواهد شد که بهای پرداختن آن برای حاکمان آیندۀ کاخ سفید ناممکن و محال خواهد بود. یاهو
•    

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 162 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.