Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بازگشت مزدوران استعماردرافغانستان!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
پنجشنبه ، 18 آبان 1396 ، 11:45

محمد علی مهرزادپدیده تروریزم همزاد تاریخ بشریت است،اماسازمانهای اطلاعاتی امریکا آن را به یک تهدید جهانی تبدیل کردند، آوانیکه سازمان سیابا هدف درگیرساختن افغانستان با اتحاد شوروی جنگ را سازماند هی کرد، می توان نقطه مبداءاین خطرجهانی نامید.استخدام مزدور،وبکارگیری از کشورهای نوکرمنش ودست نشانده روزبروزبیشتردربراه انداختن جنگهای منطقوی یک امرعادی پذیرفته شده تلقی شد. اکنون که مزدوران استعمارازخاورمیانه به عرصه کشورمابازمی گردند،بعید است که به این زودی طالبان عرصه را خالی کنند ومجددآبه حاشیه برگردند.جنگ افروزان ازمزدوران خصوصی درطول تاریخ استفاده ابزاری کرده اند ،ولی آنچه قابل توجه است بازگشت مزدوران جدیداستعمار درلباس مذهب به عرصه سیاست تازگی دارد.درصورتیکه با پول بتوان نیروی جنگی خرید ، شرکت های بزرگ وحتی افراد بسیارثروتمند می توانند به ابرقدرت های جدید جنگی بدل شوند.درسال 1998میلادی بریژینسکی نوشت:((به اساس اسناد رسمی کمک سازمان سیا به سران تنظیم ها درپاکستان ازسال 1980، یعنی پس ازورود اردوی اتحادشوروی در24 دسامبر1979به افغانستان شروع شده. اما واقعیت غیرازاین است که تا اکنون در لاک سیاست های فریب ونیرنگ پنهان نگهداشته شده،بطرزکاملاً دیگری خودرا نشان می دهد.عملیات سازمان سیا در واقع از 3ژوئن سال 1979 ، بعد ازصدورفرمان رئیس جمهوری کارترمبنی برکمک مخفیانه به مخالفان رژیم طرفدارشوروی درکابل اغازگردید. ما روسهارابه تجاوزتحریک نکردیم ، اما احتمال مداخله را عمداً تشدید کردیم.)) امروز، ایالات متحده وبسیاری از کشورهای دیگربرای اجرای اقدامات امنیتی درخطرناکترین مناطق دنیا با چنین شرکت های قرارداد می بندند، که بنام (پیمانکار)نامیده می شوند، این پیمانکاران نقش اردوی خصوصی را ایفا می کنند که اغلب نبردهای زمینی حاضررا درافغانستان انجام می دهندوقابلیت های دریای وهوایی را ندارند. مزدورانی را که امریکابه کمک پاکستان ازداخل وخارج علیه تجاوز شوروی استخدام نموده بود  ازجمله گروهی که زمانی به باغی های وحشی وشرارت  درزندانهای کشورهای عربی محبوس بودند  دروازه هارا روی انها بازنمودو روانه افغانستان نمود، درصورتیکه،انها به یاغی گری مشهوربودند، بعد از تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان ودرخاورمیانه دوباره از سایه بیرون آورده می شوندوبحیث افرادی متعارف برای اعمال قدرت دردنیای سیاست درمقابل قدرت های نوخاسته درافغانستان وکشورهای همسا یه بکارگرفته می شوند ؛ این را با کمی تفاوت می گویند تکرار تاریخ! امارت متحده عربی وپاکستان واسرائیل وصدها مزدوراز کشورهای امریکای لاتین استخدام کرده است وانهارا درافغانستان وخاورمیانه برای نبرد مورد حمایت وبکارمی گیرد.انگیزه اصلی این مزدوران درجنگ ها اهداف سیاسی ووطن دوستانه نیست ، همه انهای که در افغانستان بکارگرفته شده اندبه درجه اول برای کسب حقوق ودرآمد مادی چون گروهای شورشی که فعلاً علیه مردم بی گناه افغانستان مزدورشده وهمین اکنون می جنگند. اصطلاح (( مزدور)) یاد آورشرارت ، خیانت وقتل وغارت است، جنگ افروزان به علت افزایش تقاضا برای نیروهای نظامی به گونه جدیدی از صنعت جنگ افروزی درامده اند؛این پروسه بعد ازحادثه 11سیپتامبر درافغانستان به بهانه مبارزه علیه تروریزم تشدید یافته ودرحال شکل گیری نو،خود را نمایان ساخته است. شرکت های بزرگ وجدید به شکل (( سرمایه گذاری نظامی)) پدید آمدند که نقششان تجهیزنیروهای رزمی واجاره ای انهابه کسانی بود که به این خدمات جنگی وویرانی نیازداشتند.سرمایه گذاران نظامی با مزدوران گوناگون بالاخره درایجاد اردوهای کامل موفق شدند .سرمایه گذاران نظامی حتی چهره تجارت جنگرا دگرگون ساخت . مشتریان این بازار، تنها دولت ها نیستند ؛ صنایع مربوط به استخراج مواد خام وسازمان های بشردوستانه نیز برای حفاظت از پرسونل ودارای های درنقاط خطرناک جهان ، این مزدوران را استخدام می کنند. درشرایط فعلی دربازارازاد جنگ ،شکل کالایی به خود می گیرد؛ با این صورت که مصروف کنندگان وعرضه کنندگان کالای جنگ افروزی ، یک دیگررادربازارمی یابند، برسرقیمت کشتن انسانها چانه زنی می کنند ودرنهایت جنگ را به هرشکلی که ممکن است آغازمی کنند .امروزطبیعت بازار ازاد فروش وسایل جنگی بدون دخالت دولت رونق شایانی یافته است ویگانه مشوقی برای ترویج جنگ وخشونت درسطح جهان قرارگرفته است .این بازارهای جنگی وسایل کشتارجمعی تا آن حد پیشرفت نموده که بعضاً اداره امورنظامی را به شرکت های تجارتی شبه دولتی ودولت های د ست نشانده چون پاکستان واسرائیل محول می کنند.بهترین مثال کمپانی ها لندی یا بریتانیایی هند شرقی ، این شرکت هانیروی نظامی خودرا داشتند. اما آخرین باری که یک دولت اردوی از نیروهای مزدورخارجی تا سیس کرد ، درجنگ کریمه درسال 1854بود. درآن زمان بریتانیا کبیر 16500مزدوررا به استخدام خود درآورد.درقرن 21 اشغال نظامی عراق وافغانستان توسط ایالات متحده ومتحدین ناتو شان بازاررا برای عرضه خدمات نظامی خصوصی درپاکستان مجدداً مهیاکردند.سیاست گذاران درامریکا به خصوص دیگ چینی ، معاون اول رئیس جمهورودونالد رامسفلد ، وزیردفاع سابقه امریکا ، معتقد بودند که (( جنگ تنها چند هفته به طول خواهد انجامید وبه ماه نمی رسد)) . البته این موضوع مربوط به بیش ازیک دهه پیش است.سیاستمداران امریکا به زودی دریافتند که عساکرایالات متحده که نظامش مبتنی به سربازگیری اختیاری است،نمی تواند نیروی نظامی کافی برای ادامه جنگ را از امریکا استخدام کند .برای حل این معضل ، انها گزینه های متعدد و نهایت خطرناک را مطرح ساختند. اینکه قوانین تصویب کنند که بتواند جای خالی سربازان را پرکند ؛اول اینکه نیروهای خودرا ازمعرقه خارج کنند وشکست را چون شوروی بپذیرند، دوم اینکه قوانین تصویب کنند که بتواند جای سربازان را پرکنند، سوم اینکه منتظربنشینند به این امید که متحدانشان به همراه سازمان ملل متحد انهارا درخروج از جنگ یاری کنند، چهارم وآخرهم اینکه جنگ را با پیمانکاران ازطریق وهمکاری نزدیک پاکستا ن بعد شکست شوروی درافغانستان پیش ببرند. سه راه حل اول از نظرکارشناسان نظامی وسیاسی به خودکشی توام بود یا واقع بینانه نبود.بنابرین پناه بردن به پیمانکاران نظامی زیرنظرمستقیم سازمان اطلاعات پاکستان(آی-اس-آی) به جنگ نیابتی درافغانستان ادامه دادند. پیمانکاران احتمالاً چهره جدید جنگ امریکا را احتوا می کرد.برای کشوری ثروتمند که به دنبال فعالیت های نظامی درخارج باشد دلال وپیمانکار جنگی بهترازپاکستان نمی توانستند سراغ کند.پیمانکاران سهمی معادل پنجاه درصد نیروی نظامی پیمانکاران بودند.این سوال مطرح است که  ایا لات متحده قصد دارد درنبردهای آینده ، هشتاد تا نود درصد از نیروهای نظامی خودرا از طریق پیمانکاری تامین کند.؟حدود 25 درصد ازآمارتلفات سربازان امریکا از زمان آغازجنگ درعراق وافغانستان نیزمتعلق به پیمانکاران است.درسال 2003 مرگ ومیرپیمانکاران تنها چهاردرصد از کل کشته ها بود .درسال 2010 ، تعدادی سربازان پیمانکارکشته شده از تعداد تلفات نیروهای رسمی نظامی بیشترشد .سرمایه گذاری ایا لات متحده روی صنعت خدمات نظامی حصوصی ، جنگ را تبدیل به کالای تجارتی سود آوری کرده است. میزان وابستگی ایالات متحده به پیمانکاران به قدری است که می توان گفت این ابرقدرت برای جنگ افروزی به لحاظ راهبردی وابسته به بخش خصوصی است.ایالات متحده هم چنین ، درعمل صنعت نظامی خصوصی را قانونی کرده وکشورهای مثل نیجریه،امارات متحده عربی وروسیه را به استخدام مزدورتشویق می کند.حتی شرکت های نفتی وخطوط کشتی رانی امروزه اقدام به استخدام مزدورمی کنند.این رویداد ها کمتردر خبرها می ایندوحتی توجه عمومی به انها نیزچندان زیاد نیست .همین مسئله موجب شده است که استخدام مزدور، روزبه روزبیشتردرروابط بین المللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده تلقی می شود، خلاصه مزدوران به عرصه بازگشته اند. بعید است که به این زودی مزدوران که ازطریق پاکستان تجهیزوتمویل می شوندعرصه را خالی کنند ومجدداًبه حاشیه بروند.جنگ افروزان خصوصی درین آواخربه یک امر عادی تبدیل شده است. بازگشت انها به عرصه سیاست وجنگ افروزی تبعات مهمی در پی دارد ،چرادردسترس بودن ابزار های جنگی برای هرکس که بتواند پولش را بپردازد می تواند چهره جنگ، انگیزه جنگیدن وآینده جنگ را دگرگون سازد.اگربا پول بتوان نیروی جنگی خرید ، شرکت های بزرگ وافراد بسیارثروتمند می توانند به ابرقدرت های جدیدی بدل شوند.مزدوران جدیدی نیزبرای تقاضای بازار جدید ظهورخواهندکردوبراساس قانون جنگ ، سلاح ها روزبروزکشنده ترمی شوند. با تاسف فراوان که مزدوران جنگی روزبروز زیاد شده می روند؛ چراکه با آغازوگسترش جنگ انها نیزسود بیشتری می برندودرمدت قراردادهای جنگی خود نیزدست به اقدامات خرابکارانه می زنند.ازین روما شاهد ، نوع جدیدی از نبردخواهیم بود: جنگ های قراردادی تابع منطق بازاراست، پدیده های مثل رشوه ، خریدن رقیب وفریبکاری درجنگ نیز فراگیرخواهندشد. درهم چو اوضاع واحوال ویکه تازی وهژمونی بی رقیب بعدازشکست شوروی به اسباط رسید که نظم جهانی روزبروزشبیه به اروپای قرون وسطا خواهد شد.مزدوران شیوه جنگیدن وارایش جنگ را تعین می کنند وثروتمندان می توانند هرزمانی وبه هربهانه ای جنگی جدید را براه بیندازند. درتوصیف چنین نظمی تنها می توان اصطلاح  (( بی نظمی پایدار))را به کاربرد؛ نظمی جهانی که فقط دربردارنده مشکلات جهان است وراه حلی برای برون رفت از انها عرضه نمی کند؛ چنین جهانی مدتی است از راه رسیده است وما درخواب غفلت فرصت هارا ازدست می دهیم وقیمت این بی خبری را نه تنها ازادی خودرا ازدست می دهیم ؛ بلکه جوانان ما قربانی این دسیسه ها وفتنه گریهای این وآن می شوند.                                                       

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 205 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.