Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

با این گونه فرش هموار کردن ها زیر پای مخالفان ممکن نیست تا سیاستمدار محبوب شد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 5 آبان 1395 ، 16:12

مهرالدین مشیدبا هموار کردن فرش ابریشمین زیر پای مخالفان شما سیاستمدار محبوب شده نمی توانید
رییس جمهور پیشین در گفت و گوی خود با بی بی سی گفت، طالبانی که یک منطقه را از ادارۀ سربازان ارتش ملی کشور در می آورند، آن منطقه نباید از چنگ طالبان دوباره گرفته شود؛ زیرا طالبان نیز افغان هستند و حق دارند که یک منطقه را تصرف کنند. او گفته بود: "طالبان افغان هستند و یک قوت افغان یک منطقه را تصرف می‌کند؛ ما نیز افغان هستیم و هرگاه یک منطقه را تصرف می‌کنیم ما چی حق داریم. اگر همه ی ما افغان استیم پس یک افغان چرا افغان دیگر را می‌‌گوید که تو این منطقه را گرفته نمی توانی." این اظهارات وی که در ظاهر پشتیبانی از طالبان است، معنای از نظر افگندن کارنامه ها نیرو های امنیتی و جانبازی های آنان را در برابر مخالفان مسلح دارد که واکنش های تندی را به همراه داشت. آقای کرزی باید بداند که با قالین های سرخ هموار کردن به زیر پای طالبان کاری را از پیش برده نمی تواند و برعکس به دشواری های موجود در کشور می افزاید که خود او بدون تردید از قربانیان نخستین آن خواهد بود و بدون تردید این هیاهو ها  او را  دیگر سیاستمدار بحیث سیاستمدار محبوب مطرح نمی کند. اظهارات و موضعگیری اخیر کرزی نه تنها عطش قدرت خواهی او را آفتابی کرده؛ بلکه از سیمای واقعی او نیز پرده بر میدارد که او به گونۀ عمدی با بازی دوگانه زمینه را برای احیای طالبان فراهم کرد. سیاست های فساد گسترانه و بی تفاوتی او در برابر فساد و و ترغیب مفسدان برای غارت و پشتیبانی از آنان گویای این واقعیت است که او ارادۀواقعی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نداشت و ندارد؛ زیرا اگر او چنین اراده یی می داشت، برای حکومتداری خوب و مبارزه بافساد با استفاده از فرصت تلاش های صادقانه به خرج میداد؛ اما برعکس هیچ کاری نکرد و فرصت های گرانسنگی را از دست داد و سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفت. حال معلوم می شود که خود را خیلی درمانده یافته است و مانند کسی خود را یافته است که در دریا غرق شده و به هر خس و خاشاک برای رسیدن به قدرت دست می زند. حال پرسش این است، چگونه شده که به بهانۀ دشمنی با امریکا موضع غلطی را در پیوند به طالبان اتخاذ کرده و مانند ابران، روسیه و پاکستان برای بقای طالبان تلاش دارد و و دلیل اش این است که شاید از سوی طالبان چراغ سبزی به وی نشان داده شده و سخت بدنبال آن افتاده است. اما باتاسف که هوای قدرت آنقدر او را از خود بیگانه کرده است که خدعۀ طالبان را در محاسبۀ خود به اشتباه گرفته است. آقای کرزی باید بداند که مردم هدف اصلی این تلاش های مذبوحانه او را درک می کنند و به توانایی های او برای استفاده از فرصت ها پی برده اند اما هرگز این تلاش ها نمی تواند، جایگاۀ او را بحیث یک شخص قابل اعتماد در میان مردم باز گرداند. زیرا مردم نبض او را دریافته اند که خیلی ها مشتاق قدرت است و برای رسیدن به آن از هیچ ابزاری به شمول پشتیبانی از مهره های سوخته تر از خودش چون اعضای حراست و غیره دریغ نمی کند که موضع های زیکزاک او در پیوند به طالبان هم از این طبع او آب می خورد. امید است که آقای کرزی برای رسیدن به قدرت از مجاری خوب به یاری افراد نیکنام و نه افراد فاسد، غاصب و غدار دست به کار شود و از سویی هم ناکارایی های گذشتۀ خود پوزش بخواهد؛ زیرا ریاست او از فاسد ترین حکومت و پشتیبانی او از فاسد ترین شریکان قدرت اش به همگان روشن است. او مکلف است پیش از همه برای صفایی دهی به مردم افغانستان دست به کار شود و با این هموار کردن گلیم پیش پای طالبان کاری را از پیش برده نمی تواند.
این موضع گیری ها برعکس رشته های خام بافته شدۀ پیشین او را به کلی به پنبه بدل می کند و این حرف های وی که به بی بی سی گفته است، بیشتر معنای خودکشی سیاسی او را دارد و به وضوح نشان دهندۀ ضعف یک سلطان بازنشسته است که هرگز او را سزاوار نیست؛ زیرا که  برعکس کارنامۀ حکومت چهارده سالۀ ش او را در جنگ با طالبان به کلی زیر سوال می برد و این گفته های شک آلود را به یقین بدل می کند که او را نمایندۀ طالبان می خوانند و رهایی صد ها زندانی طالبان را از زندان بگرام که خودش  زندان بگرام را فابریکۀ طالب سازی خوانده بود، دلیل اش عنوان می کنند؛ زیرا این عزیزان و برادران رییس جمهور پیشین اکنون بحیث فرماندهان بزرگ طالبان در میدان های نبرد در برابر نیرو های امنیتی می جنگند. موقف جدید شما آقای کرزی حسن نظر گذشتۀ او را در پیوند به مصالحه با طالبان به کلی زیر سوال برده و خدشه دار کرده است. این گمانه زنی ها را بیشتر تقویت می کند که او ارادۀ واقعی برای سرکوب طالبان را نداشته و در هر گام به قوت آنان افزود و چرخ نظامی آنان را سریع تر به دوران آورد که نوشتۀ های گیتس گواۀ روشن بر آن است. گیتس در کتاب خاطرات خود نوشته است که آقای کرزی از او خواسته بود تا دست او را برای تقویت طالبان برای نابودی و سرکوب جبهۀ شمال باز بگذارد. گفته می شود پس از آن به کمک انگلیس طالبان را زیر پوشش عودت کننده گان به شمال جابجا کرد. از همین رو بود که برای محافظت خود امریکایی ها را به ارگ آورد و در ضمن با رویکردی ماهرانه گروه های شمال را به دام خویش افگند و به بهانۀ مشوره گرفتن ها دست استاد سیاف را خوب فشرد و کارش را تمام کرد. وی زیر شعار دشمنی با پاکستان و امریکا سناریوی اخراج انگلیسی از هلمند را که کارمند یوناما بود، به اتهام همکاری با طالبان به پیش برد که دلیل اش افشای موصوع و کشته شدن خبرنگار افغان بوسیلۀ طالبان بود. از این رو کار نامه های وی در چهارده سال حکومت اش بیشتر زخم ناسور را در کالبد بیمار کشور ماند که درد آن برای تک تک از شهروندان این سرزمین محسوس است و آن را با گوشت و پوست خود احساس می کنند. هنوز افسانه های فساد های میلیون ها دالری و صدها هزار دالر بخشی های وی از کیسۀ دولت بر سر زبان ها است و قصه های میلیون بخشی های او از بسته های کمکی ایران و کشور های دیگر زبان به زبان است. مردم از رییس جمهور پیشین خواهان حساب دهی آنها هستند؛ اما شگفت آور این است که افتضاح وی هر روز بالاتر می گیرد و دوسیه های تازه یی از وی سر می شوند. افشای جعل کاری در ثبت دارایی هایش در سال ۲۰۱۵ تازه ترین مورد است که از یک جعل کاری کلان پرده برمیدارد. سیگار در گزارش خود نوشته است که فساد در اداره های حکومتی به باور رهبران حکومت وحدت ملی میراث زمان کرزی است؛ اما امسال نیز این چالش افغانستان را در رده فاسد ترین کشور های جهان قرار داده است. گزاری می افزاید که به تازگی اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان عدم مبارزه جدی علیه فساد اداری در هنگام کرزی را انتقاد کرده و در گزارش از این اداره آمده است که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ناکارا بوده و دارایی های اعلام شده توسط حامد کرزی رییس جمهور سابق و مقام های ارشد دولت سابق را ارزیابی نکرده است . در متن گزارش سیگار چنین امده است “کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و مقام های حکومت حامد کرزی در ثبت دارایی‎های شان به اداره نظارت از تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری معلومات ناقص داده و یا منابعی که آنها این دارایی‎ها را از آنجا به دست آورده، مشخص نکرده‎اند.”  درگزارش سیگار هم چنان گفته شده که حامد کرزی از دارایی های خود فقط   چند مورد را به ثبت رسانده است.  در صورت اثبات احتمال دارد که محرومیت یا حرمان سیاسی او را در پی داشته باشد. هرچند در این کشور قانون مرده است نعش مظلومانۀ آن هر روز دست به دست فساد پیشگان بزرگ می شود و هر از گاهی آن را بالای گور می برند تا دفن اش کنند و در این حال بازپرس امری دشوار به نظر می رسد ؛ پس واضح است که در چنین حالی زود است که نعش قانون از شانه های مفسدان به زیر افتد و به حساب او هم رسیده گی شود؛ اما اینقدر باید گفت که احتیاط کنید تا مبادا روح در نعش قانون بوزد و روز حساب و کتاب پیش از موعد برسد و به قول معروف کاسه های سرراسته چپه شوند و خان قبیله مورد بازپرس قرار بگیرد که حتا خاطره های خود کشی های سیاسی کنونی از یاد اش برود. هرچند تا آن زمان تکانه های کنونی را نباید دستکم گرفت. چنانکه این اظهارات واکنش تند ریاست اجراییه  و مجلس نماینده گان  را در بر داشت و داکتر عبدالله گفت که با صدور چنین فتوای آقای کرزی، حکومتداری سیزده سالۀ او غیر مشروع بوده است. شماری از اعضای مجلس نماینده گان این اظهارات او را نقض حاکمیت ملی خوانده و گفتند که این گفته ها جغرافیای سیاسی و منافع ملی را زیر سوال برده است. شماری از نماینده گان خواهان بازپس گیری امتیاز های او شدند و از حکومت خواستند تا موضوع را دنبال کند. از سویی هم نشست هایی چون فراخوان آقای ایماق و درخواست جوانان پنجشیر برای به محاکمه کشان رییس جمهور پیشین در پیوند به گفت و های او با بی بی سی از پبشامد هایی اند که شاید سازش های پشت پردۀ آقای کرزی  با ارگ هم جلو محاکمۀ احتمالی او را گرفته نتواند و سرگوشی های پنهان او  با زمامداران حکومت هم کاری را از پیش نخواهد برد. از سویی هم تلاش های دوسیه داران شورای حراست هم برای نجات وی  پادرگل خواهد ماند؛ زیرا که از فرط خواب غفلت، رخش های شان به سمنگان رسیده و اسپ های شان همه قاطر شده اند. بهتر خواهد بود تا جناب رییس جمهور پیشین پس از این پای خود را فراتر از گلیم اش دراز نکند.  یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 195 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.