Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تروردولتی درافغانستان خطرناک ترازداعش است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگردرامور روابط بین المللی   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 10:00

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگردرامور روابط بین المللیشانزده سال ازحضورنظامی امریکا درافغانستان سپری میگردد. درسال 2011 یکصد وسی هزار نظامیان امریکایی به هدف مبارزه باتروریسم، قاچاق موادمخدر، تامین امنیت وحکومت داری خوب درافغانستان مستقر گردیدند. امریکا طی این مدت طولانی با وجود حمایت کشورهای منطقه وجهان نتوانست ماموریت خودرا موفقانه انجام بدهد.درسال 2014 تعدادی زیادی ازسربازان امریکا ونیروهای ائتلاف افغانستان را ترک گفتند و بیشترازسیزده هزارنیروهای آنان ظاهرا بخاطرحمایت وآموزش نیروهای ملی افغانستان اما درواقع برای حفظ دولت دست نشانده باقی ماند. اوضاع درافغانستان بدتراز16 سال پیش گردیده است، تروریستها درکابل، قلب افغانستان آزادانه وبدون موانع مرتکب انفجاروقتل مردم بی گناه می گردند وحتی درکنار سفارت های خارجی که تحت کنترل ومراقبت شدید امنیتی قراردارند خودرا منفجر میگردانند، با این عملیات وحشیانه وزنجری تروریستها نه تنها صد ها خانواده بی گناه داغدارمی گردد بلکه پنتاگون وناتو را نیزلرزانید تا پیرامون وضع افغانستان دراستراتژی نظامی خود تجدید نظر نماید .درفجایع رمزآلود ومشکوک سران امنیتی،  کارشناسان وحتی مقامات بلند پایه افغانستان دولت را در این انفجارها چون مشارک وهمکارتروریست های داعش وطالب متهم ومحکوم می نمایند که تروردولتی وتمرکزقدرت درارگ ریاست جمهوری  شرایط قیام های قهرآمیز را ایجاد نموده است. جوانان افغانستان درکشورهای اروپا ودرجوارکاخ سفید بابرگزاری تظاهرات عادلانه ترورهای دولتی رادرافغانستان خطرناک ترازداعش وطالب می دانند وازدولت امریکا وکشورهای اتحادیه اروپا درخواست می نمایند تاپول مالیات مردم این کشورها را به جیب تروریستها دولتی نه ریزند. امریکا باید به سیاست خود درافغانستان تجدید نظرنماید وپشتبانی امریکا از تروردولتی لطمه جبران ناپذیر به حیثیت امریکا درجهان ومنطقه وارد خواهد نمود. اگر چه درافغانستان نیروهای مسلح ناتو درکنارامریکا برعلیه تروریسم می جنگند ولی جهانیان می دانند که جنگ افغانستان ، جنگ امریکا است .امریکا اولترازهمه باید با تروریستهای دولتی مبارزه نماید که باعث تشویق تروریستهای افراطی درنقاط مختلف افغانستان گردیده است. دونالت ترامپ که درتاریخ رئیسان جهمری امریکا چون فرد غیر عادی وغیرقابل پیشبینی اداره اموربزرگترین قدرت اقتصادی ونظامی جهان را دردست دارد، می داند که جامعه امریکا دستخوش انشعاب بی سابقه گردیده است وبحرانهای داخلی می تواند پایگاه نظامی واقتدار سیاسی آنرا درجهان تضعیف نماید او می خواهد امریکا رامتحد بگرداند کاری را که رئیسان جمهوری سابق مانند پوش پسرواوباما نه توانست انجام بدهند، ترامپ می خواهد تاروح تازه به تن پژمرده امریکا بدمد وبه جهانیان وعده داد که امریکا به امورداخلی سایرکشورهای جهان مداخله نمی نماید وازکودتا ها برای سرنگونی دولتها حمایت نمی نمی کند، استراتژی سیاسی ترامپ پیرامون افغانستان تاهنوزفاش ومشخص نگردیده است ولی ترورهای دولتی درافغانستان مایه نگرانی شدید نظامیان امریکا گردیده است، امریکا بعدازشانزده سال مبارزه بی ثمر که بیشترباعث بدنامی آن گردیده است نمی تواند افغانستان راترک بگوید، وقتیکه امپراطوری ها قلمرواشغال شده راترک میگوید معنای سقوط امپراطوری را میدهد.نظامیان امریکایی درگزارشهای رسمی خود تصویرسیاه وتاریک ازوضع افغانستان ارائه می نمایند، پیشنهاد پنتاگون مبنی به اعزام چهارهزارنیروهای تازه نفس درافغانستان بیانگرفصل جدید استراتژی نظامی امریکا درافغانستان است وامریکا این باربه چالش های دشوارترازگذشته روبروگردیده است. امریکا درمقابل چالش های جدید باید وظایف جدید را انجام بدهد تا اشتباه های گذشته تکرارنگردد. پیروزی امریکا درافغانستان بدون احترام به خواسته های عادلانه مردم ناممکن است. دولت وحدت ملی این اختراع نامبارک امریکا به حکومت ترورملی تبدیل گردیده است که وظیفه آن رفتارهای غیرقانونی برای سرکوب مخالفین، تصفیه حساب بارقبای سیاسی، بخاک وخون کشانیدن اعتراض های مدنی می باشد. هرانسان باوجدان وعلاقمند به آینده افغانستان ترورهای سیاسی ارگ را چون توطئه به قانون اساسی می داند درقانون اساسی کشورهیچ فردی باید بدون موجب متضررنگردد،حکومت ترورملی شرایط رابدست خود برای فعالیت های قهرآمیزآماده گردانیده است.  امروزترور های دولتی درافغانستان خطرناک تراز داعش است.دردولتهای دست نشانده امریکا مردم افغانستان بیشتر قربانی ترور دولتی گردیده اند. مبارزه با تروریستهای افراطی بدون مبارزه برعلیه تروردولتی نامکن است.حمایت رهبری جدید امریکا ازحکومت ترورملی بی احترامی به اراده مردم افغانستان وتشویق به داعش خواهدبود. امریکا تا هنوزدرافغانستان ازمهم ترین اصول و اساسات دموکراسی که حقیقت، واقعیت ، منطق، شایسته سالاری ،تلرانس، تساوی طلبی های بشردوستانه، دموکراسی وحاکمیت قانون است چشم پوشی  نموده است. جنگ بامردم می تواند عواقب ناگوار داشته باشد. دیده میشود که امریکا ویژگی ملی مردم افغانستان را خوب تشخیص نه نموده است ، افغانها درطول تاریخ با اخلاق حکومت های فاسد خوب آشنا می باشند وهیج زمانی ازسقوط حکومت ها طرفداری نه نموده اند،این حکومتها بوده اند که باترورمکارانه همدیگرسربریده اند ولی مردم افغانستان به حکومت های ترورملی اجازه نداده اند واجازه نه خواهند داد که به تمامیت ارضی  کشوربه معامله گری های خائینانه خود ادامه بدهند. مادرافغانستان قوم تجزیه طلب نداریم .اما تروردولتی براساس تقسیم کن وحکومت کن می تواند کینه های  حسادت ورقابت را میان اقوام مختلف چنان شعله وربگرداند که تروخشک دراین آتش خواهد سوخت. رهبران نوبه روزگاررسیده وتنگ نظر دولت وحدت ملی که مسئولیت ملی وتاریخی ندارند این شرایط خطرناک ایجاد نموده اند.مردم ازاین دولت خسته ومتنفر گردیده اند، مردم ازدولتی حمایت می نماید که ازحقوق طبیعی،مالکیت شخصی وسیاسی آنها ازشرتجاوزگران دسیسه جو که درسینه های شان باد تکبروخود خواهی وتفرقه افگنی می وزد دفاع نماید.اگر امریکا استراتژی سیاسی خودرا درافغانستان تغیرندهد با عملیات نظامی واستفاده اززور نمی تواند درجنگ باتروریسم موفق گردد وبدون اصلاحات سیاسی مردم را نیزبرعلیه خود تحریک خواهد نمود. مردم افغانستان ازرهبری جدید امریکا انتظاردارند تا اشتباهات سیاسی گذشته درافغانستان تکرارنگردد .
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 150 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.