Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تروریزم محصول اشتباۀ تاریخی و استراتیژیک غرب و امریکا است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 18 مرداد 1395 ، 07:17

مهرالدین مشیدحادثۀ شهر نیس در روز ”باستیل” برابر به روز ملی مردم فرانسه ثابت کرد که تروریزم در واقع محصول استعمار کهن و جدید و تجاوز کشور های غربی به کشور های شرقی و بویژه اسلامی و حاکمیت های استبدادی و پشتیبانی غرب از زمامداران مستبد شرقی است که در کل تجاوز خارجی، استبداد داخلی و فقر و تنگدستی دست بدست هم داد و بالاخره در نتیجۀ مداخلۀ شبکه های استخباراتی منطقه یی و جهانی و سرکوبی جنبش های جنبش های اسلامی و حرکت های ملی یعنی نیرو های دلسوز و جامعه ساز اسلامی و رانده شدن آنها از صحنۀ نظام سازی و مبارزۀ فعال و خالی کردن جای آنان به نیرو های تندرو و افراطی سبب شد تا تروریزم بحیث قدرت فرامنطقه یی و جهانی مرز های جغرافیایی را بدرد و امروز توانایی آن را پیدا کرده است که به مثابۀ سلطان بی تاج و تخت در هر کجایی که خواسته باشد، با حمله های انتحاری و دهشت آفرینی قدرت خود را به نمایش بگذارد. حادثۀ ظهور طالبان و القاعده در پاکستان و ظهور النصره شاخۀ القاعده و داعش در سوریه و عراق همه یک داستان از یک روند برخاسته اند و سناریوی یکسان و هم سرنوشت دارند. این تذکر مختصر می رساند که چگونه تروریزم در بستر سیاست های چندگانۀ غرب و بویژه امریکا به گونۀ کنونی قدرتمند شده است. دلیل آن آشکار است، غرب خواست از تروریزم استفادۀ ابزاری کند و با به خاک و خون کشیدن ملت ها و بازی با سرنوشت آنها به اهداف استراتیژیک منطقه یی و جهانی خود برسد. از همین رو بود که تروربزم در راستای رسیدن به اهداف استراتیژیک آنها در کشور های شرقی شکل گرفت. به گونۀ مختصر گفته می توان، جریان هایی که سرنخ تشکیل و طراحی شان در دست امریکا و هزینه های آنان در دست شیخ های مستبد و عیاش کشور های خلیج است، تمام آنان تروریستی بوده و در پیوند با شبکه های جهنمی استخباراتی به فعالیت های ضد بشری نه تنها در افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لیبیا؛ بلکه در سراسر جهان مشغول اند. معلوم است که چه اهدافی را دنبال می کنند و در عقب فعالیت های آنها چه چیزی نهفته است و حامیان شان بالاخره از آنها چه می خواهند. تروربزم در واقع محصول اشتباۀ استراتیژیک غرب و امریکا است که امروز به” فرنگشاین جهانی هراس افگنی” بدل شده و به گونۀ خطرناکی فرامرزی شده است. و جغرافیا و مرز را نمی شناسد.
آنانی که دیروز بنیادگرایی را به مثابۀ کمربند سبز خطرناک تر از کمونیزم خواندند و در صدد قبر کندن و توطیه چینی بر ضد ملت های سلحشور و آزادیخواۀ جهان شدند و به این بهانه جنبش های ضد تروریستی و دهشت افگنی اسلامی را از صحنه راندند. امروز خود آنان بیشتر بهای این بازی خطرناک شان را می پردازند. در این شکی نیست که جریان های سیاسی و نظامی و اجتماعی در روند زمان متحول می شوند و اما این تحول در وجود جریان هایی مانند افغانسنان که با جنگ های فرسایشی رو به رو شده اند، به گونۀ غیرعادی شکل گرفت که حتا کنترول آن ناممکن شد؛ زیرا جهاد مردم افغانستان در برابر ارتش نیرومند شوروی نیاز به ظرفیت های کلان منابع بشری و امکانات نظامی و مالی داشت. این نیاز پای کمک غرب را برای مجاهدین به میدان آورد و هزاران تن از بریگارد های اسلامی را با رهبری و همکاری عبدالله اعزام و اسامه بن لادن، الظواهری و ابوالحسن و ده های دیگر از سراسر جهان برای نبرد با ارتش مهاجم شوروی وارد پشاور کرد که بیشتر آنان را شهروندان سعودی، مصری،الجزابری و سایر کشور های خلیج تشکیل می دادند که در میان شان شماری از داوطلبان فلپینی از جنوب آسیا و شهروندان اروپایی و امریکایی نیز سامل بودند که  تعداد آنان در حدود چهار هزار تن ذکر شده اسن. تمامی هزینه های جنگی آنان را عربستان سعودی به رهبری شاهزاده سلمان رییس استخبارات وقت سعودی و شبکۀ استخبارات امریکا تامین می کردند که بالاخره از درون آن القاعده به رهبری اسامه و طالبان به رهبری ملاعمر زاده شدند.  به همین گونه در نتیجۀ برنامۀ براندازی صدام بوسیلۀ امریکا و تمویل و تجهیز مخالفان صدام بوسیلۀ کشور های غربی و امریکا سبب شد که از متن آن گروه هایی مانند النصره و داعش در سوریه و عراق ظهور کنند. در حالی که تمامی امکانات نخستین جنگ و نظامی آنان بوسیلۀ غرب و امریکا آماده شده بود. چنانکه امربکا تنها در زمان خروج نیرو های عراقی از موصل در حدود هزار موتر زرهی را برای داعش در این شهر گذاشت. رخداد ها و پیشامد های چند دهۀ اخیر به خوبی نشان می دهد که تروریزم اشتباۀ بدون قید و شرط امریکا در جهان است.
در سیاست سخن معروفی است که می گویند، چشمداشت قدرت های بزرگ از راه اندازی برنامه های شان در هر کشوری زودهنگام و شتاب آلود نیست و دست کم پنجا سال بعد انتظار رسیدن به هدف را دارند. از همین رو است که می گویند، پای استعمار ”سپل” شتر را ماند که برداشتن و بلند کردن آن از زمین زمانگیر است و این سبب شده که رویکرد های سیاسی غرب هر از گاهی ماجراحویانه باشد. تهاجم غرب و بویژه امریکا در سال ۲۰۰۱ به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به عراق برخاسته از این ماجراجویی های شتاب زده بود و این ماجراجویی ها گاهی سبب شده تا غرب و امریکا در برابر دموکراسی قرار بگیرند و فرزند خود را بیرحمانه  ذبح کنند و از نظام های کودتایی چون در مصر برضد حکومت انتخابی مرسی یپشتیبانی کنند و شایعات دست داشتن امریکا در کودتای ترکیه ضربۀ دیگر بر نظام های مردم سالار و و جرات بخشیدن به تروریزم است که این سبب تقویت تروریزم در جهان شده و امروز کشور های زیادی از افغانستان تا عراق، سوریه، یمن و لیبیا به گونۀ مستقیم و تمامی کشور های جهان از آسیا تا اروپا و امریکا در آتش تروریزم می سوزند. پس از تهاجم امریکا طالبان، القاعده و بوکوحرام فربه تر شدند و شاخه های القاعده مانند النصره در سوریه و داعش در عراق و سوریه زاده شدند. تمامی جریان های یادشده به گونۀ مستقیم و غیر مستقیم از سوی امریکا و غرب تمویل شده اند. این که داعش در عراق و سوریه از متن جبهه های مقاومت در سوریه و عراق برخاستند،  یک طرف بحث است و این که امریکا از سال ۲۰۰۱ تا کنون ۳۳ میلیارد دالر برای پاکستان زیر نام مبارزه با تروریزم کمک مالی کرده است، طرف دیگر بحث است و حالا به گواهی اسناد و شهادت مقام های امریکایی و اعضای سنای امریکا بیشترین این پول برای تقویت و تجهیز شبکه هایی چون حقانی و طالبان برضد مردم افغانستان استفاده شده است. زد وبند های پنهان و آشکار امریکا با عربسنان سعودی و پنهان کاری های کاخ سفید در پیوند به مخفی نگهداشتن نقش سعودی بر بنیاد بازرسی های ۲۸ صفحه یی نشان دهندۀ بازی های دوگانۀ امریکا در مبارزه با تروریزم است. در حالی که بر بنیاد افشا گری های اخیر از ویکی لیکس تا سنودن و و در این اواخر موسسۀ انگلیسی،  سعودی و شیخ های خلیج تمویل کننده گان بیشترین شبکه های تروریستی در جهان هستند. چقدر به ساده گی می توان باور کرد که امریکا که امریکا حالا پس از پانزده سال متوجه سیاست های تروریست پرورانۀ پاکستان شده  و با این حال چقدر می توان سخنان خلیل زاد و به همین ترتیب سخنان اعضای سنای امریکا را در پیوند به پاکستان جدی تلقی کرد. این در حالی است که خلیل زاد می گوید، در زمان سفارت خود در افغانستان بار ها موجودیت مرکز های طالبان در پاکستان را به جنرال مشرف یادآوری کرده بود که آنروز کاخ سفید در برابر انکار مشرف سکوت کرد؛ اما این که حالا مقام های امریکایی از کاخ سفید تا بروکسل و کابل با کوس و سرنا آهنگ پاکستان دشمن را سر داده است. آگاهان سیاسی این را نوعی چرخش سیاسی امریکا برای پنهان کردن شکست افتضاح بار اش در افغانستان تعبیر می کنند که نشانه های تغییر در استراتیژی امریکا در منطقه نیز می تواند باشد که شاید امریکایی ها دریافته اند که پشتیبانی از هند قدرتمند در برابر پاکستان برای آنان کم هزینه تر خواهد بود. این سبب شده تا طوطی های سیاسی شکر شکن امریکایی سخن از مداخلۀ پاکستان در افغانستان بزنند. در حالی که این مداخلۀ پاکستان از سال ها پیش و بویژه پس از سال ۲۰۰۳ تا کنون به شدت در افغانستان ادامه دارد و امریکایی ها بر آن اشراف و حضور کامل دارند. گفتنی است که آقای خلیل زاد در کنفرانس استماعیۀ در کمیتۀ روابط خارجی کنگرۀ امریکا گفت که پاکستان یک کشور غیرقابل اعتماد و دو روی است و نمی توان به عنوان یک متحد بالای آن سرمایه گذاری کرد. این اظهارات خلیل زاد در مورد پاکستان و سکوت دیروز وی در برابر تهاجم مثلث طالبان، القاعده و پاکستان به افغانستان قابل دقت است. دلیل اش آشکار است که سکوت آنروزی وی تایید سیاست امریکا در پیوند به پشتیبانی طالبان و اظهارات حالیۀ اش برخاسته از خشم امریکا در پیوند به پاکستان است که هردو موقف اش برای مردم افغانستان پرسش برانگیز است. افشاگری های آقای نببل هم در پیوند به مداخلۀ پاکستان در افغانستان به قول معروف "خینۀ بعد از عید را ماند" که داستان آن بی شباهت به آقای خلیل زاد نیست و شباهت هایی با او دارد.  پس این چقدر خوشباوری خواهد بود که قبول کرد، امریکا از مداخله پاکستان در افغانستان بی خبر بوده است. هرگز نه بازداشت اعضای شبکۀ رهبری القاعده در پاکستان و نه هم کشته شدن اسامه رهبر القاعده و بعد هم کشته شدن منصور رهبر طالبان یک شبه انجام یافته است. در حالی که اطلاعات استخباراتی زمانگیر بوده که برای بدست آمدن یک آگاهی  وقت زیادی باید صرف شود. پیش از این نیز مقام های امریکایی از موجودیت شبکۀ القاعده در پاکستان و پشتیبانی نظامیان این کشور از شبکۀ حقانی پرده برداشته بودند. حالا هم دیر نشده است و به قول معروف هر از گاهی که "ماهی از آب بیرون شود تازه است" .  حال امریکا دریافته است که از جمله اشتباه های بزرگ آن دست کم گرفتن نقش مداخله گرانۀ پاکستان در افغانستان بوده است و بخشی از اشتباه تاریخی امریکا می تواند  در پیوند به جان گرفتن هراس افگنان در پاکستان باشد که امروز منجر به قدرتمندی تروریزم و بلند رفتن توانایی های ضربه زنی آن در هر نقطه یی از جهان شده است. حال بر امریکا است که برای جبران سیاست های مبهم مبارره با تروریزم،  سیاست شفاف و روشن را در پیش بگیرد و با پاکستان بحیث کشور حامی تروریزم وارد معامله شود و افغانستان را یاری کند تا پاکستان به دادگاۀ بین المللی معرفی شود و پروندۀ مداخله اش در افغانستان آفتابی شود. تنها فشار های اقتصادی و سیاسی است که می تواند پاکستان را از مداخله در افغانستان باز دارد و در گام دوم وادار به پرداختن خساره های جنگی  برای افغانستان شود.  شورای امنیت باید از پاکستان تعهد بگیرد که دیگر در افغانستتان مداخله نمی کند و لانه های تروربستان را در پاکستان از ببن می برد رهبران شان را به محاکمه می سپارد تا مردم جهان دست کم در بخشی از جهان از شر هراس افگنان رهایی پیدا کنند. باهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 129 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.