Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تشدید تنشهای امریکا و روسیه وپیامد آن برای افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگر اموربین المللی   
شنبه ، 11 شهریور 1396 ، 11:35

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگر اموربین المللی                 کنگره امریکا باتصویب تحریم های جدید روسیه رادرلست کشورهای سرکش ودشمن امریکا شامل گردانید ودرواقع واشنگتن رسما عصرجدید مقابله جویی ویا جنگ سرد دوم را اعلام نمود. تحریم های جدید کنگره امریکا نه تنها برای  روسیه،ایران وکوریای شمالی بلکه برای جهان عواقب خطرناک وغیرقابل انتظاردرپی خواهد داشت واین تحریم ها به اعتراض شدید بین المللی وحتی متحدین واشنگتن روبروشده است وتحریم ها می تواند به شرکتهای اروپایی که باایران وروسیه همکاری دارند ضربه  بزند . واشنگتن انگیزه تحریم های جدید رادرمقابل روسیه الحاق جزیره کریما، مداخله روسیه درشرق اوکرائین،سوریه ومداخله احتمالی روسیه درانتخابات ریاست جمهوری امریکا ذکرمی نماید وآیت الله های ایران وخاندان کیم را به تمرین ودستیابی سلاحهای اتمی متهم می نماید. دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا که علاقمند به سرگری روابط وحل اختلافات باروسیه است،اما به سرنوشت لایحه قانون جدید درواقع سلب اختیار گردیده است، چون رئیس جمهورباید براساس توافق کنگره جهت لغو وتسهیل لایحه تصمیم اتخاذ نماید. تحریم های جدید امریکا حساس ترین پروژه های اقتصادی روسیه چون نفت ،خط انتقال لوله های گاز،بانکها وتمام زمینه ها را دربرمیگیرد که ازمنظره حقوق بین المللی غیرقانونی به نظرمیآید. کریملین تاهنوزبا استفاده از انعطاف ومدارا واشنگتن رابه درایت ودوراندیشی فرامی خواند وطبعا درباره پاسخ متقابل نیزفکرمی نماید.آنچه مسلم است تحریم های جدیدافق روابط دوابرقدرت بزرگ جهان راقوق العاده تیره گردانیده است، روسیه وامریکا دوباره چون رقیب همدیگردرجنگ سرد دوم روبرو گردیده اند. دامنه اختلافات دوکشوردرزمینه های منافع استرا تیژیکی وسیاسی فوق العاده متاقض وجنجال برانگیزگردیده است. روسیه ازسیاست مستقل درروابط وهمکاری ها پیروی می نماید وسیاست آقا بابایی را در نظم جدید جهانی مردود می داند وامریکا می خواهدتا روسیه مطابق قواعد امریکا بازی نماید. تاهنوزمعلوم نیست که پاسخ روسیه چگونه خواهد بود، به باورکارشناسان معتبر، روسیه باید ازابزارهای استفاده نماید که به ضررخود آن تمام نگردد، روسها تحریم را وسیله موثر درمسابقات سیاسی نمی دانند ومعتقداند که تحریم روسیه راوادارمیگرداند تا تولیدات داخلی خودرا تقویت بخشد، روسیه اززمان شوروی سابق تجربه تلخ تحریم ها آزمایش نموده است وتحریم جدید ادامه تحریم های سابق است.اما روسیه ازقدرت بزرگ نظامی برخورداراست، روسیه می تواند مواضع خودرا درسوریه تقویت بخشد وهمکاری های نظامی خودرا باایران بیشتربگرداند ووضع را برای امریکا ومتحدین آن درمنطقه خاورمیانه وخیم تر وتنگ تربگرداند، روسیه درشرق اوکرئین تاثیرونفوذ دارد ومی تواند وضع رادرداخل اوکرئین برای امریکا مشکل سازبگرداند تاکشورهای اروپای غرب نیز متاثرگردند.  روسیه میتواند به طالبان که مخالف امریکا هستند وبرعلیه آن میجنگند اسلحه بدهد . ضمیرکابلف نماینده فوق العاده رئیس جمهورروسیه درامورافغانستان بارها اعلام نموده است درصورتیکه داعش درشمال افغانستان برای جمهوری های آسیای میانه خطرایجاد نماید روسیه از اقدامات نظامی استفاده خواهد نمود.طالبان نیزبارها اعلام نموده اند که درجنگ بادولت کابل وخروج نیروهای خاریجی ازافغانستان ازهرگونه ارتباطات با کشورهای خاریجی استفاده مینمایند واین ارتباطات شاخه های مختلف طالب را رویانیده است که هرکدام به نام طالبان افغانی،طالبان پاکستانی وطالبان ایرانی به فعالیت های تخریبکارانه خود ادامه می دهند و ظواهرامرحاکی ازآنست که امریکا باطالبان کشورهای مختلف باید پنجه نرم نماید. تنش روابط روسیه وامریکا برای افغانستان فاجعه بدترازسوریه خواهد بود وامریکا نه تنها باطالب وداعش بلکه باکشورهای مانند روسیه ، ایران و چین که انها را متمرد ورقیب خود میداند درگیرگردد. نظامیان امریکایی نیزبه پایان جنگ درافغانستان خوشبین نیستند وحتی دچاریاس وناامیدی گردیده اند. براساس گزارشهای معتبر ترامپ با استفاده از زور علاقمند به ادامه جنگ درافغانستان نیست اوازاعزام نیروهای تازه نفس درافغانستان حمایت می نماید تا حافظ پایگاه های امریکا باشند ومانعی ورود طالبان درمرکزگردند وروزنامه های امریکایی افغانستان را قبرستان امپراطوری ها می نامند. امریکا برای حفظ آبرو ومنافع درازمدت خود می خواهد درافغانستان باقی ماند وافغانستان را ترک نمی گوید واگرامریکا افغانستان راترک بگوید معنای شکست امپراطوری برترجهان را می دهد. تاهنوزکشورهای منطقه وجهان ازحضورامریکا درافغانستان پشتبانی می نمایند وتمام کشورهای پیشرفته جهان درکناراو ایستاده اند ومردم افغانستان نیزمخالف حضورامریکا نیستند، علی الرغم جنگ وبی امنتیتی طی سالهای حضورامریکا تحولات وپیشرفتهای عظیم ساختمانی،راه سازی، عمرانی، تعلیم وتربیت وبویژه پیشرفتهای چشمگیردرامورمطبوعات،جوامع مدنی وآزادی زنان بدست آمده که درطول تاریخ سه صد ساله شاهان تنبل وتن پرور که مانند گاومیش درسایه دیوارخاک آلود لمیده بودند بی سابقه می باشد  وامریکا درنظرندارد باسرنوشت شوروی سابق مواجه گردد، ولی تشدید تنشهای روابط میان امریکا وروسیه کشورهای منطقه وبویژه روسیه را بیطرف نه خواهد گذاشت تا امریکا هرکاری را خواست بدون رقیب انجام بدهد، روسیه نه تنها کشور های آسیای میانه را مناطق علایق خود میداند،بلکه در صدد گرفتن انتقام ازامریکا درافغانستان  نیزخواهدبود . روسیه می تواند به طالبان اسلحه بدهد واستخبارات روسیه اطلاعات نظامی را دراختیار آنان قراردهد ودامنه جنگ وبحران راتشدید بخشد اما این کار به نفع روسیه نه خواهد بود وباعث تشدید تنش روابط با امریکا خواهد گردید. درحال حاضر امریکا خودرا قدرت برترجهان می داندوروسیه  توانایی وظرفیت های شوروی سابق راندارد ومقابله جویی از طریق طالبان با امریکا می تواند به ضرر روسیه تمام گردد. روسیه باید اشتباه شوروی سابق را تکرارنه نماید.دولت افغانستان  حمایت روسیه را ازطالبان به بهانه اینکه افغان اند ودرمقابل بیگانه می رزمند بارها بطورشدیدلحن محکوم نموده اندو به مخالفت شدید اکثرمردم افغانستان مواجه گردیده است که گویا روسیه ازقاتلان مردم افغانستان حمایت می نماید. طالبان هم دردوره زمامداری خودازروسیه خاطره خوش ندارند روسیه نه خواست دولت طالبان رابه رسمیت بشناسند و بدیده بی اعتمادی به وفاداری روسیه می نگرند.افغانها باوجود رویداد اسف انگیزسال 1979 که سبب تهاجم شوروی درافغانستان گردید به روسیه وروسها بهتروخوبتر ازمردم اکثریت جمهوری های سابق روسیه به دیده احترام ودوستانه می نگرند ودرعین حال اکثریت افغانها درداخل، خارج وحتی درداخل روسیه ازبیوفایی روسیه می نالند،درداخل روسیه به خاطرترس ویامتیازگیری امریکا رادشمنام می دهند وازدرد دل روسیه را بی وفا می نامند. اختلافات میان روسیه وامریکا به خاطر تضاد منافع همیشه وجود داشته ودرآینده نیزادامه خواهد یافت ولی تنش جدید در روابط دو کشور خطراحتمالی تصادم های نظامی را درسوریه وسایرمناطق افزایش بخشیده است وتعدادی ازکارشنسان روسیه وغرب بیم دارند که منجربه جنگ بزرگ جهانی نگردد.
دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگر اموربین المللی                                  

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 166 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.