Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

تنش های لفظی سیمای رهبران حکومت را عریان و مشت های آنان را خیلی افتضاح آلود باز کرد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 07:18

مهرالدین مشیددرد شما پنجا در پنجا و چیغ های شما نه دلیل قوت؛ بلکه دلیل  ضعف شما است
در این شکی نیست که انحصار طلبی برای قدرت در موجی از اختلاف های  فزاینده رهبران ارگ و سپیدار را به سوی پرتگاهء تنش تا سرحد سقوط کشانده است. این تنش که به سان آب زیر کاه در تنهء ببمار دولت جاری بود و چون زخمی هر روز التهابی تر می شود. هرچند موجودیت اختلافات میان ارگ و سپیدار چیز تازه نیست و اما اظهارات اخیروی در گردهمایی جوانان تنش ها میان ارگ و سپدار را آفتابی کرد. رییس اجراییه از اشرف غنی انتقاد کرد و گفت، رئیس جمهوری که در سه ماۀ فرصت ملاقات با رییس اجراییه حکومت را ندارد وپس او با چه کاری مصروفت است و وی افزود کسی که حوصلۀ بحث را ندارد، لیاقت سیاست کردن را هم ندارد . وی افزود که امضای او روی توافقنامۀ سیاسی بر حکومت مشروعیت بخشیده  است و افزود که در مسایل اصلاحات انتخاباتی، تقرر پُست های مهم دولتی به شمول تعیین لوی سارنوال و مقرری‌ها در سفارتخانه ها با وی مشوره صورت نه گرفته است.
سخنگوی رییس جمهور در پاسخ به این اظهارات رییس اجراییه گفت :"با تأسف صحبت‌های روز گذشته محترم داکتر عبدالله عبدالله در مطابقت با موازین و روحیۀ دولت‌داری نبوده، زیرا اساس حکومت‌داری بر اصول و ضوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجراآت صورت می‌گیرد."وی افزود که روی این موضوع بحث های مهمی آغاز خواهد شد واما نگفت که چگونه بحث ها. پس از این واکنش ارگ، سخنگوی ریاست اجرائیه اظهارات عبدالله عبدالله را بجا خوانده گفت، اگر رفتار شریک حکومت آنها به گونۀ دیگری می‌بود، مسئله به اینجا نمی‌کشید.وی افزود که حکومت باید به گونۀ مساویانه به  پیش برود. وی نشست آقایان غنی وعبدالله را سرنوشت ساز خواند. وی افزود: چون ما دو طرفی هستیم که حکومت وحدت ملی را به صورت مساویانه شکل دادیم و باید بطور مساویانه حکومتداری و پرداختن به مسایل ملی در آن تصمیم گرفته شود و هر دو طرف حضور داشته باشند. وی افزود : توقع ما این است که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و منافع کشور بتوانیم، میکانیزم و راه حل معقول تری را برای پیشبرد امور در این نشست جستجو بکنیم و روی آن توافق نمائیم." به گفتۀ وی تا تنش هایی که از دو سال بدین سو ادامه دارند، پایان یابند. شماری ها این واکنش عبدالله را برخاسته از برکناری داکتر شاهد دامات استاد ربانی از ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و برکناری احتمالی سرپرست ولایت بلخ عنوان کردند و  شماری هم این واکنش تند او را به پایان رسیدن میعاد توافقنامۀ سیاسی و احتمال صدور فرمان از سویی رییس جمهور برای لغو مقام اجراییه خواندند؛ زیرا لویه جرگه دایر نشد تا حکومت مشروعیت پیدا می کرد. هرچند این حکومت از لحاظ قانونی وحقوقی مشروعیت نداشت و با پایان یافتن دو سال مشروعیت سیاسی آن در حال از بین رفتن است. روزنامۀ نیویارک تایمز اظهارات عبدالله را در هنگام تشدید حمله های طالبان در  هلمند و شماری از ولایت های دیگر نشانه هایی از پدیدار شدن یک بحران احتمالی قانون اساسی در افغانستان خواند.
این در حالی بود که یک روز پس از اظهارات آقای عبدالله، آقایان دادفر و وثیق یکی زبان سپیدار و دیگری زبان ارگ در تلویزیون یک گفت و گو های محتاطانه یی داشتند. هرچند از اظهارات شان معلوم می شد که هرگاه کل گپ های شان همین است، نفس زدن های سنگین در ظاهر میان ارگ و سپیدار در حال به خاموشی گراییدن است. آقای وثیق مسوءول امور فرهنگی و اجتماعی ادارهء امور تایید کرد که رییس جمهور تمرکز گر است. وی این واژه را در برابراتهام انحصارگرایی به کار برد.  دادفر سخنگوی اجراییه دیدار  های آن روزی عبدالله را با متحدان داخلی و خارجی اش بحث خطرناک و تهدید ثبات افغانستان ندانسته و هدف از این این دیدار ها را رفع سوء تفاهم عنوان کرد. هرچند دادفر رفتن اوضاع کشور را به پرتگاهء بحران و تنش تکذیب کرد و اما نشست های عبدالله با متحدان اش نوعی مانور قدرت سپیدار در برابر ارگ را نشان میداد که دیدار سفیران خارجی و بویژه سفیر امریکا با عبدالله نوعی جلوگیری از افزایش تنش و سوء تفاهم میان آقایان غنی و عبدالله بود. از اظهارات آقایان دادفر و وثیق معلوم بودکه هردو این پیشامد ها را در کشوری که از چهاردهه بدین سو در آن جنگ است و فرهنگ جنگ در آن حاکم شده است، طبیعی دانسته و آن را غیرمترقبه تلقی نکردند. از اظهارات هر دو؛ آ نهم در صورتی که خیلی سیاسی صحبت نکرده باشند، طوری پیدا بود که سپیدار و ارگ هر دو تمایل به خویشتن داری با توجه به اوضاع خیلی پندیده و آشفتهء کشور دارند؛ اما یک روز پس از آن، واکنش تند آقای غنی نشان داد که هنوز برهوت تشنج میان ارگ و سپیدار در حال دامن گستردن است.  با تاسف که تنش های لفظی میان رهبران حکومت به این جا پایان نیافت و واکنش های بعدی به قول معروف به نحوی از " پاچه کشیدن های سیاسی"را به نمایش گذاشت. هرچند کارکرد های دو سالۀ شما پرده از سیمای نامدیریتی و ضعف شما به خوبی برداشته است و اما پاچه پرانی های سیاسی شما برای مردم چیز های تازه را آموختاند که  باتاسف شایستگی های سیاسی شما را به کلی زیر سوال برده است. رییس جمهور غنی در واکنش به سخنان آقای عبدالله  و با متلک گویی هایی چون "م زرما و تول زما ” و ” که زه وایم زه یم او ته وایی زه یم نه ته یی او نه زه یم که ته وایی چی ته یی او زه وایم چی ته یی هم زه یم او ته یی” خواست به رییس اجراییه پاسخ بگوید . در حالی که با این متلک گویی ها نمی توان سیاست کرد و کاری را برای ادارۀ کشوربه پبش برد. بعد رییس جمهور در پاسخ به این سخنان آقای عبدالله که گفت، کسیکه حوصله ندارد ریاست هم کرده نمی‌تواند. چنین پاسخ داد. "صبر، بررسی اوضاع و ترازو را در دست گرفتن ضروری است. این به این معنی نیست که کسی باید قاطعیت را از دست دهد." رئیس اجرائیه بعد  با صراحت گفت که توافقنامه سیاسی حکومت باید صد فیصد تطبیق شود نه چیزی کم نه چیزی زیاد. در این توافقنامه خواست‌های مردم افغانستان منعکس شده‌است."
عالی جنابان مردم افغانستان از این حرف های شما به اندازۀ کافی خسته شده اند و دیگر حتا حوصلۀ شنیدن سخنا نرا ندارند؛ زیرا شما از روز اول با مردم افغانستان فریب کردید و تا امروز وعده های تان را عملی نکردید و بالاخره سلطنت تقلب را به پرتگاهء سقوط نزدیک کردید. شما از همان روز اول حکومت وحدت ملی عنوان کردید و اما در عمل مقام ها را میان تیم های خود تقسیم کردید و در اصل برای مردم افغانستان جز رنج و درد هیچ چیزی ندادید و حالا هم مردم می دانند که در نزاع کنونی شما جایگاهی برای مردم افغانستان وجود ندارد. ابن نزاع برخاسته از اختلاف های شخصی و سلیقه یی و تقسیم قدرت میان تیم شما است. جناب درست است که افغانستان سرزمین دیکتاتوری نیست؛ اما با تاسف رویکرد شما برای ادارهء این کشور بدتر از دیکتاتوری است و مقرری های افراد فاسد و ناتوان که در اختلاس های میلیونی دست دارند، بحیث مشاور، سفیر و وزیر و غیره از سوی شما از نیات واقعی شما برای خدمت به مردم افغانستان پرده داشته است که هرگز در فکر مردم افغانستان به گونهء واقعی نیستید. شما جنابان چه بخواهید و چه نخواهید مسوءول کشتار ده ها سرباز جوان این کشور هستید و امروز یا فردا دستان ده ها مادر و پدر در یخن شما خواهد بود و خون فرزندان شان را از شما خواهند خواست؛ زیرا شما خون های فرزندان آنان را به بازی گرفته اید و آنان را قربانی منافع شخصی وتیمی تان کرده اید. دو سال گذشته کارنامه های ناکام و حتا مساوی شما با تفاوت هایی تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کرده است و شما بدانید که امروز یا فردا برای ملیون ها مردم خاموش افغانستان پاسخگو هستید. آقایان غ و ع تنش های لفظی سیمای اصلی شما را عریان و مشت های شما را خیلی افتضاح آلود باز کرد و بیشتر از همه ضربه بر روحیهء سربازانی وارد کرده است که به بهای خون شان در سنگر های نبرد در برابر ملیشه های پاکستانی می رزمند. بدون تردید شما پاسخگوی تمامی حوادثی هستید که در حال شکل گیری است. آنگاه نه زمزمهء م زرما و طنطنهء تول زما و اتهامات دیکتاوری و انحصار گرایی و تمرکز پسندی سبب نجات شما نخواهد شد. از چیغ های شما بر یکدیگر در شرایط حساس کشور که در هژده ولایت جنگ شدبد ادامه دارد و ولسوالی ها یک پی دیگر بدست طالبان سقوط می کند، عمق احساس و پهنای درد شما نسبت به این مردم مظلوم و کشور ویران پیدا است که به گونهء واقعی پروای این ملت و مردم را ندارید و پاسپورت های تان در جیب های تان آماده است و فقط مشکل تان رسیدن به میدان هوایی کابل است؛ زیرا خانواده های شما در امریکا و هند در ناز و نعمت به سر می برند و سرنوشت مردم افغانستان را برای ادامهء زنده گی پرتنعم آنان بیرحمانه به گروگان گرفته اید و این گروگان گیری شما نه برای حفظ منافع ملی مردم افغانستان؛ بل برای نابودی آنان و مهیا کردن زنده گی خوش باش برای فرزندان شما است. این چیغ زدن های شما بر یکدیگر دلیل قوت شما نیست که از عقب تان صدای ناخوشایندی می آید؛ بلکه دلیل آشکار ناتوانی، ضعف و شکست شما است که مردم افغانستان شکست تدریجی شما را از دو سال بدین سو با چشمان باز مشاهده می کنند. مردم افغانستان خوب آگاه اند که شما به قوت فاسد ترین افراد دست به مانور های سیاسی می زنید و در برابر این دزد های میلیون ها دالری بی تفاوتی اختیار کرده اید و از یک یخن با آنان سر می کشید. این در حالی است که شما از عمق نفرت و اوج خشم مردم نسبت به آنان آگاه هستید.
عالی جنابان خیلی ببرحمانه تشت رسوایی تان را از بام به زمین افگندید و آبرو و عزت مردم افغانستان را به بازی گرفته اید. مردم بدین باور اند که شما ظرفیت و توانایی پیشبرد دولت خود ساختهء جان کری را نداشتید و از رفت و آمد های کنونی سفیران امریکا و بریتانیا و نمایندۀ  سازمان ملل به کاخ های سپیدار و ارگ معلوم است که در کاخ های شما چه می گذرد و چگونه عزت و شرف مردم افغانستان را ابزاری برای بقای اختلاف آلود تان قرار داده اید و اما خیلی بیرحمانه لاف وطن دوستی و مردم پروری را سر داده اید و بر یکدیگر عربده می کنید. عالی جنابان می دانید که در هر عربده دلی را می شکنید و روحیهء سربازی را در میدان نبرد تضعیف می کنید با دشمن مکار شجاعانه می رزمند و جان های شیرین شان را قربان می کنند. با تاسف که شما از صبر و پایداری یی سخن می گویید که از دو سال بدین سو کاسهء صبر مردم را لبریز کرده اید و مردم را از خود رانده اید و خود را در پشت هفت دربند حلقه های مافیایی قدرت پنهان کرده اید. آیا فکر می کنید که با خاک افگندن برچشمان مردم برخود اتمام حجت می کنید؛ اما خوب است که کشیده گی های لفظی شما چهره های اصلی شما و اطرافیان مافیایی شما را آشکارتر می کند و در این میان شگفت آور این است که شما یکدیگر را متهم به فساد و پشتیبانی از فساد پیشگان بزرگ و شراکت در قرارداد های مافیایی می کنید. این در حالی است که هنوز شکوه های آقای دوستم در پیوند به تقسیم پول های "سیا" میان شما بجایی نرسیده است که موضوع قرارداد های مافیایی در رده های بالای مقام های ارگ از سوی سپیدار مطرح شده است. این در حالی است که ارگ عامل نارضایتی و انتقاد های تند سپیدار را احتمال به محاکمه کشاندن فسادپیشگان بزرگ در اطراف آن عنوان می کند؛ اما هرچه باشد بالاخره بار کج شما به منزل نمی رسد و به قول شاعر: ”خشت اول گر نهند معمار کج ... تا ثریا می رود دیوار کج”چه خوب است که راز های پنهان شما بر سر بازی با سرنوشت مردم افغانستان هرچه زودتر و کجی های مخفی شما بیشتر آشکار می شوند.شما سرنوشت مردم را به بازی گرفته اید و اما این بازی بالاخره سرنوشت خود شما را به بازی گرفت و در پردهء ابهام کشانده است.
حال که دوسال دو سال از حکومت وحدت ملی سپری شده است و این حکومت در این مدت به وعده های خود چون اصلاحات در نطام انتخاباتی و ایجاد اصلاحات و محو فساد و محاکمهء فساد پبشگان بزرگ جامهء عمل نپوشید و نه هم لویه جرگه برای مشروعت بخشیدن آن دایر شد. در این مدت ارگ و سپیدار نه تنها برای کاستن اختلافات شان موفق نشدند؛ بلکه برعکس اختلاف های شان کلان تر و آفتابی تر شده، به خندق عبور ناپذیر بدل شده است و در حال یخن به یخن شدن اند. حالا می خواهند به مشورهء شماری شیاطین افغانستان و سرنوشت آن را قربانی بازی های سیاسی و عقده های شخصی و تیمی خود کنند. با توجه به شرایط حساس کشور و قرار داشتن کشور در معرض مداخله و توطیهء پاکستان، باید کاری انجام شود  و پیش از آن که کار از کار بگذرد، هرچه زودتر بابد تدابیری اتخاذ شود تا مبادا کشور خدای نخواسته به بحران مهار ناپذیر برود و مردم افغانستان قربانی یک توطیهء بزرگ تر شوند. برای پیش گیری از این حالت قدرت باید به گونهء موقت به رییس سنا واگذار شود تا در ظرف چند ماه زمینهء انتخابات شفاف را در کشور فراهم کند و نیرو های دفاعی و امنیتی کشور از آن حمایت کنند و آشوبگران را به جهنم بفرستند؛ زیرا ادامهء وضع موجود و تماشاچی ماندن گناهء بزرگ است. این خواست میلیون ها انسان خاموش این سرزمین است که با تاسف این حکومت به آن جفا کرده است. یاهو

آیا نفس های سنگین میان ارگ و سپیدار رو به خاموشی است و  یا صور تازه می دمد؟Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 190 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.