Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جنایات وفجایع بدتردرافغانستان درآستانه تکوین است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگردرامور روابط بین المللی   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:53

دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگراموربین امللی- مسکوکشورهای بارفاه وهدفمند که ازترقی وافتخارات ملی و حقوق طبیعی افراد جامعه دفاع می نمایند شبه همدیگراند وبه گفته ولترتاریخ آنها شرح فکرانسان است.کشورما شکل خاص خودرا دارد. تاریخ کشور ما تاریخ  استبداد های سیاسی وموهومات پوچ وخرافات جاهلانه مذهبی است که اندیشه های والای انسانی وکرامت های بشری قربانی تعصبهای ابلهانه گردیده است. بدترین وسیاه ترین عصردرتاریخ کشورما دوران سیزده سال زمامداری کرزی است، او دراین دوره سیاه روند فاسد سازی ملت واحد را بامشروعیت بخشیدن تمرکزقدرت وثروت به دست ابلهان جاه طلب ،ضعیف النفس،دروغگو،حریص و بداخلاق نه تنها امید وآرزوی مردم رابه آینده شفاف وانسانی بی اعتماد گردانید بلکه اکثریت مردم اقوام مختلف رابرده وپیرو تکه داران بیرحم سفله پرور ساخت وتساوی طلبی های بشردوستانه را باسپردن تمرکزقدرت وثروت به نمایندگان خائین وتاجران دین ووطن روند فاسد سازی ملت واحد راسریع ترگردانید وملت فاسد نمی تواند با هم متفق باشند وسرنوشت ومنافع مشترک داشته باشند. دوره زمداری دولت وحدت ملی رسواتر غم انگیزتر ازعصر کرزی است چون مقبولیت مردمی ومشروعیت قانونی ندارد،سران این دولت مزدورواجیراند ومزدوران واجیران نمی تواند آزاد باشند وکسانیکه آزادنیستند احساس مسئولیت نمی نمایند وازهمین سبب ازنواندیشی و تساوی طلبی های بشردوستانه هراس دارند، بزرگان تاریخ میگویند آزادی یعنی مسئولیت وبه همین جهت اغلبا از اومی ترسند وآزادی حقیقی یعنی نیروی که انسان رامجبور به وظایف ومسئولیتها می نماید. دولت وحدت ملی هیچ دستآورد مثبت ندارد که انسانهای باوجدان به آن افتخارنماید. ننگین ترین  دستآوردهای این دولت مفلوک ودر حال احتضارقتل های زنجیری، بی امنیتی وفساد است، دراین دولت افراد واشخاص شایسته درحاشیه رانده شده اند اما اززورگویان تفنگدار وقسی القلب درارگ ریاست جمهوری استقبال میگردد.مردم ازظلم وبی عدالتی دولت بی حیا وبی شرم وحدت ملی به ستوه آمده اند، رویداد های دلخراش وفجایع ملی در این دولت وبه ویژه روزها وماه های اخیر که قلب کابل را لرزانید وصدها هموطن ما قربانی وزخمی گردیدند ودرماه مبارک رمضان پدران، مادران ،  خواهران وبرادران باسینه های سوخته درسفره اشک و خون افطار نمودند وازبارگاه الهی آرزوی سقوط وزوال این دولت ناکارآمد را نمودند تامردم مظلوم افغانستان ازشراین گرگان درنده درامان مانند........ هنوزاجسادقربانیان دفن نگردیده بود یک روزبعد عزادران این بارنه برای دادخواهی بلکه با شعارهای استعفای اشرف غنی،عبدالله عبدالله، اتمروسایرمقامات بلند رتبه وبی مسئول امنیتی راهی ارگ  گردیدند. مزدوران تشنه به خون ازترس خشم مردم وجلوگیری قیام سرتاسری ازسرکوب وحشیانه برعلیه مردم بی سلاح استفاده نمودند یک روزبعد دراثرسه انفجارپی درپی درمراسم نمازجنازه یک تن ازقربانیان ارگ نیشینان ده ها خانواده دیگر  عزادار گردید.هجوم مردم به کاخ ریاست جمهوری خود جوش،هیجانی ونامنظم بود و حضورافراد مغرض، توطئه گر ودلال های سیاسی که درکاسه سرقربانیان درفکر منفعت جویی های زودگذراند این اعتراض مدنی راکه مردم دیگربه این دولت دروغگو وفاسد اعتماد ندارند کمرنگتر گردانید ونه توانست ازحمایت اکثریت اهالی جمعیت پنج میلونی کابل برخوردار گردد واگرازنقاط مختلف کابل لااقل یک میلون نفربطورآرام ومنظم به اطراف دیوارهای کانکریتی و سیم های خاردارارگ  به خاطرسرنوشت مشترک تجمع می نمودند ارگ نشینان مانند موروملخ ناپدید وفرارمی نمودند، بار ها نوشته ام وباردیگرتذکرمی دهم که دولت کنونی به دولت نفاق ملی وارگ به منبع  ام ا لفساد وام البلاء افغانستان تبدیل گردیده وتازمانیکه ریشه های این درخت لعنتی درارگ قطع نگردد افغانستان تباه ومردم افغانستان به سرنوشت بدترازاین مواجه خواهد گردید. درافغانستان فجایع وجنایات بدترازامروزدرآستانه تکوین است،علایم این جنایات وفجایع آشکار است. مردم حتی درروزهای مرگ ومصیبت احساس مشترک درباره سرنوشت مشترک و کشور مشترک ندارند. خطرنفاق های مذهبی ،اختلافات زبانی وقومی افغانستان رابه سرنوشت بدترازسوریه خواهد گردانید. بدترین وشریرترین ظلم بی عدالتی وتعصبات ابلهانه قومی وزبانی است، مامسلمانیم وخداوند درقران قاطعانه حکم نموده است که قوم ظالم را نمی بخشد چون قوم ظالم هدایت پذیرنیستند. حمله های انتحاری درارگ بطور رمزآلود ارزیابی میگردد، به منطق ارگ این حمله ها به همکاری چند گروه تروریستی صورت میگرد دربرخی حمله ها گروه طالبان تجهیزات لازم را فراهم مینمایند وشبکه حقانی آنرا به عهده میگیرد وداعش مسئولیت را میپذیرد، ارگ ازاین تحلیل ها ومنطق رمزآلود اکثرابرای سرکوبی اعتراض های مدنی وتصفیه حساب برعلیه رقبای سیاسی استفاده می نماید. مردم به ارگ نشینان اعتماد ندارند وازصدای گوش خراش وحرکات وادبیات نا مانوس اشرف غنی وتجمل پرستی های عبدلله ابن الوقت که داد ازحاکمیت قانون میزنند خسته گردیده اند وبرنامه های تفرقه افگنی و پشت پرده توسط اتمرمشاورشورای امنیت ملی طرح ریزی میگردد تا توجه مردم را ازکشف وقایع برای اثبات حقایق دوربگرداند درحالیکه دردکترین مشاورامنیتی سایرکشور ها افراد واشخاص تفرقه افگن ومتعصب های افراطی مورد تعقیب قرارمی گیرند چون وجود این نوع اشخاص خطربه امنیت ملی وبین المللی کشورمحسوب میگردد.  حکمتیارکه درمیان مردم کابل شهرت قصاب رادارد با گرفتن باج ازارگ قانع نخواهد گردید،اوباهزاران افراد مسلح تادندان درکابل وسایرشهرها بیشترازپیش ازسیاست تحریک یک قوم برعلیه سایراقوام استفاده ابزاری خواهد نمود، تلاش برای جلب طالبان انعطاف گراکوبیدن آب درآونگ است،آنها باگرفتن باج مانند حکمتیارراضی نمیگردند، پارلمان ما مشروعیت ومقبولیت قانونی ندارد،فساد اداری وبی وجدانی درادرات دولتی قاعده  گردیده است. دستگاه های قضایی وثارنوال ها مطابق اشاره ارگ رفتارمینمایند،میگویند قضاوت کارآسان است درصورتیکه قاضی بداند که بادارچه می خواهد، جوامع مدنی وشبکه های اجتماعی واحزاب سیاسی به افشاگری های دزدان، بی مسئولیتی ارگ نشیان که مقصر اصلی فساد اجتماعی وبی ثباتی اند دین خودرا ادا می نمایند ولی موفق نگردیده اند تااقوام افغانستان را با احساس سرنوشت مشترک درزیرشعاروطن مشترک درمقابل دشمنان مشترک که بنام دین به فاسد سازی ملت کمربسته اند بسیج نمایند. تحقیقات درباره رویداد خونین روزهای اخیرمانند پرونده های چهارصدبستر،قول اردوی شاهین، قربانیان اکادمی پولیس،فاجعه دهمزنگ کابل ، شهدای شاه شهید وغیره دفن خواهد گردید وجنایات و فجایع وحشیانه تردرآستانه تکوین است برای جلوگیری ازوقوع جنایات بدتر مردم ما بااحساس مشترک وسرنوشت مشترک باید گلیم سیاه این دولت فاسد رابر چینند. غنی وعبدالله غیرت افغانی وشهامت اخلاقی وسیاسی ندارند تاباعذرخواهی ازمردم کناربروند ،هردو میدانند که درتاریخ سیاسی کشورنام ننگین خواهند داشت و برای جلوگیری ازفجایع بدترازسوریه کاخ سفید درآینده نیزازآنها حمایت نه خواهد کرد،انشعاب درونی وبی حد متناقض دردولت امریکا، اختلافات آن بااتحادیه اروپا باعث درزبزرگ به آینده ناتو گردیده است وناکامی های اخلاقی،سیاسی ونظامی بزرگترین ابرقدرت جهان درخاورمیانه، بحرانهای سیاسی اوکرائین واختلافات شدید روسیه وامریکا این ابرقدرت بزرگ جهان را وادارخواهد گردانید تا درباره افغانستان مطابق اراده مردم مسئولانه رفتارنماید واگرامریکا به سیاست خود پیرامون افغانستان به خاطرحفظ آبروی خود تجدید نظر نه نمایدبه سرنوشت بدترازویتنام مواجه خواهد شد،زمان وشرایط به نفع امریکا نیست،امریکا درجنگ افغانستان که ازآن بنام جنگ ضرورت یاد می نماید وکمترخوانندگان وکارشناسان به این اصطلاح جدید نظامی امریکا توجه مینمایند درمحاصره کشورهای متخاصم واتمی قراردارد وامریکا زمانی میتواند دراین جنگ پیروزگردد که ازلحاظ سیاسی واخلاقی ازتساوی طلبی های بشردوستانه ورفاه وامنیت مردم ماکه شایسته وسزاوارامنیت اند دفاع وصادقانه برعلیه تروریسم مبارزه نماید واگرمردم افغانستان بااحساس مشترک بخاطرسرنوشت مشترک متفق ومتحد نگردند خدای ناخواسته به سرنوشت بد ترو رسواتر روبرو خواهند گردید.
دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگردرامورروابط بین المللی

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 185 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.