Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حمله به دانشگاهء امریکایی افغانسنان حمله به منافع امریکا و یا ضربه زدن به نظام آموزشی کشور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 8 مهر 1395 ، 04:53

مهرالدین مشیدطرح ریزی حمله بر دانشگاهء امریکایی افغانسنان از سوی استخبارات پاکستان بار دیگربر دشمنی آشکار نظامیان این کشور برضد مردم افغانسنان مهر تایید نهاد و این حقیقت را برملا کرد که پاکستان برای رسیدن به اهداف خود در افغانستان از هیچ نوع جنایت دریغ نمی کند. کور دلان شبکهء استخباراتی پاکستان نه تنها در طراحی این گونه عملیات؛ بلکه در رهبری، تمویل و آموزش تروربست ها نیز نقش مستقیم دارد. این موضوعی است که حالا آفتابی شده و جهانیان به این اجماع رسیده اند که پاکستان لانه تروریزم است و نظامیان این کشور حامیان و تمویل کننده گان و رهبران بدنام ترین شبکه های تروریستی چون لشکر طیبه، جیش محمد، سپاهء صحابه، لشکر جنگوی و گروه های هراس افگن دیگر می باشتد؛ نظامیان پاکستان هر از گاهی تلاش می کنند تا توطیه های شان در افغانستان را مخفی کنند و برای این کار در بیشتر موارد به تیوری توطیه روی می آورند. چنانکه نظامیان پاکستان در برابر این حمله رویکرد دیگری اتخاذ کردند. چنانکه **رییس ارتش پاکستان در یک تماس تیلفونی با رییس جمهور، حمله بر دانشگاهء امریکایی افغانستان را محکوم کرد؛ اما نیرو های افغان را متهم به ناکارایی کرد و دلیل این حمله را ضعف نیرو های امنیتی افغانستان عنوان کرد.وی پس از آن این حمله را تقبیح کرد که مقام های افغان سه نمرهء موبایل را به مقام های پاکستانی داده بودند و تروریستان در هنگام حمله و درگیری در این دانشگاه از آن شماره ها در خاک پاکستان در تماس بودند. هرچند این نخستین بار نیست که تروربستان در هنگام حمله با رهبران شان و نظامیان پاکسنان در خاک پاکستان تماس گرفتند؛ بلکه پیش از این نیز در هنگام حمله های انتحاری شان در افغانستان و بویژه در شهر کابل از طریق تیلفون های همرای شان با رهبران شان و مقام های آی اس آی در پاکستان تماس گرفته و به دستور آنان حمله های شان را به پیش برده اند؛ اما اینکه حالا چگونه شده است تا پس از اطلاع دهی مفام های افغان، راحیل شریف این حمله را تقبیح کرد و حتا وی از اجرای عملیات در آنسوی سرحد به این ارتباط سخن گفت .هرچند روی این حرف های قراردادی نظامیان پاکستان نمی توان باورمند بود، اما این می تواند یک حرکت نمایشی و ساختگی برای فریب دادن افکار عامه باشد تا بدین وسیله از بار اتهام برضد خود کم کند؛ زیرا در این روز ها پاکستان بیش از هر زمانی زیر عینک انتقاد و فشار جامعهء جهانی قرار دارد و بیشتر از هر زمانی منزوی شده است. آشکار است که هدف از واکنش جدید راحیل شریف خاک افگنی به چشم جهانیان است. این در حالیاست که به همگان آشکار است که آی اس آی پس از به تعلیق افتادن کمک های امریکا به پاکستان حمله های انتحاری، انفجار و تهاجمی اش را در افغانستان افزایش داده است. حملهء اخیر آی اس آی به دانشگاهء امریکایی افغانستان در واقع واکنش این شبکهء جهنمی در برابر قطع شدن سیصدو و پنجاه و چهار میلیون دالری امریکا به پاکستان بوده است؛ زیرا این پول ها به گونهء مستقیم به نظامیان پاکستان داده می شد تا اعمال تروریستی در افغانستان را شدت ببخشند. این حمله به دنبال آن صورت گرفت که چند روز پیش دو استاد این دانشگاه توسط طالبان به دستور آی اس آی ربوده شدند. پاکستان با این گونه حمله ها می خواهد،اهداف امریکا را در افغانستان به گونهء مستقیم نشانه بگیرد. این رویکرد جدید نظامیان پاکستانی است و هرگاه امریکا در برابر این حمله های آی اس آی سکوت اختیار کند. این سبب می شود تا این گونه حمله ها در افغانستان تشدید بیابند. در این شکی نیست که نظامیان پاکستان از هیچ گونه جنایت بر ضد مردم افغانستان دریغ نمی کنند و هر از گاهی دست به جنایت آفرینی های تازه و راه اندازی حمله های انتحاری و گروهی در این کشور می زنند؛ اما این حمله نه تنها حمله بر امریکا و منافع آن ؛ بلکه حمله به علم، ترقی و پیشرفت نیز بوده است که با به خاک و خون کشاندن دانشجویان مظلوم و بیگناه به دستور آی اس آی انجام شد. شاید این شبکهء جهنمی خواسته تا با این گونه وحشت آفرینی هراس و نگرانی را در میان دانشجویان بوجود آورد و نظام آموزشی را در کشور ضربه بزند؛ اما این شبکهء جهنمی نمی داند که این گونه حمله ها هرچه بیشتر دانشجویان افغان را برضد پاکستان تحریک می کند و نمی گذارند تا نظام آموزشی کشور با توطیه ریزی های آی اس آ ی به رکود مواجه شود. هرچند در عقب این حمله اهداف دیگری نیز نهفته است که
حملهء آی اس آی به دانشگاهء امریکایی افغانسنان از یک سو حمله به منافع امریکا و از سویی هم ضربه زدن به نظام آموزشی کشور است.

این در حالی است که جوانان افغانستان خود را وارثان امروز و فردای کشور دانسته و برای بسر رساندن مسوء ولیت خویش از هیچ نوع تلاش دریغ نمی کنند.شبکهء جهنمی آی اس آی از این واقعیت غیرقابل انکارآگاه است و از میزان خشم و انزجار جوانان و بویژه دانشجویان افغان در پیوند به پاکستان و سیاست های خصمانه و مداخله گرانه ء آن آگاهی کامل دارد؛ زیرا دانش جویان افغان به مثابهء پیش آهنگان ترقی و توسعه و پیشتازان تغییر و تحول از نقش حیاتی شان در جامعهء افغانستان آگاه اند و می دانند که در شرایط دشوار کنونی چه رسالت بزرگی در برابر مردم وکشور خود دارند. از همین رو است که آی اس آي دانشجویان نظامی و ملکی افغانستان را مورد حمله قرار می دهد. حمله بر دانشجویان دانشگاهء امریکایی افغانستان نخستین حملهء این شبگهء جهنمی نیست؛ بلکه پیش از این نیز کاروان دانشجویان اکادمی پولیس را در کمپنی و بار دیگر اکادمی پولیس را در افشار مورد حمله قرار دادد و به گونهء وحشیانه ده ها دانشجو را شهید و زخمی کرد. پاکستان می داند که هرگز نمی توانایی سربازگیری از جوانان آگاهء این کشور را ندارد. از این رو تلاش می کند تا مرکز های آموزشی را دربیرون از قلمرو های شان مورد حمله قرار می دهند و این مرکز ها را در منطقه های تحت کنترل شان به دستور آ اس آی ببندند تا جوانان این کشور ناآگاه باقی بمانند و زودتر در تور آی اس آی بافتند. هرچند این رویکرد نظامیان پاکستان تازه نیست و این سیاست جهل پروری را از ۶۸ سال بدین سو پس از تشکیل پاکستان در آنسوی خط دیورند اتخاذ کرده اند که تلاش های گروه های ملی گرای پشتون تا هنوز هم در این زمینه ناکام مانده است. نظانامیان پاکستان بویژه آی اس آی این سیاست جهل پروری در آنسوی سرحد را از انگلیس ها به ارث برده اند؛ زیرا یک انگلیسی بنیانگذار آی اس آی بود و از سویی هم این کشور خود را وارث انگلیس پس از دوران استعمار در منطقه می خواند. انگلیس با این سیاست در حدود سه قرن پشتون های قبایل را در جهل و بی سوادی نگاه کرد و سیاست آگاهی زدایی و جهل پروری را در برابر آنان اتخاذ کرد که تلاش های گاه بر سم و گاه بر نعل خان غفارخان رهبر خدایی خدمتگاران” و بعد سباه جامه گان هم به نتیجه یی نرسید. از آنچه گفته آمد هدف پاکستان در افغانستان آگاهی زدایی، جهل گستری و مزدور پروری است و برای بسر رساندن این هدف خود هراس افگنان را به افغانستان بسیج کرده تا به اهداف استراتیژیک اش در منطقه و بویژه در برابر هند نایل آید. برای رسیدن به چنین هدفی افغانستان را نخستین قربانی خود پذیرفته است. از این رو
پاکستان به جز یک افغانستان مزدور و نوکر جنرالان پاکستانی و همیشه دست و پای ببن پنجابی ها چیزی بیشتر نمی خواهد. از نظر نظامیان پنجابی افغانستان فقط یک گزینه دارد که همانا نوکر و دست نشان پاکستان در منطقه باشد. کشوری چنین توقوع واهی از افغانسنان را دارد که عمرش برابر به یک دوره پادشاه گردشی آن و رزم آوری ها حماسه آفرینی های چند شبهء شهروندان آن است؛ اما باوجود این سیاست ضد همسایگی پاکستان، بازهم آقای غنی برای ارج گذاشتن به صلح و تامین ثبات در افغنستان حاضر به امنیازدهی زیا به پاکستان شد. معاهدهء سلاح با هند را به حالت تعلیق درآورد و معاهده امنیتی با پاکستان را امضا کرد. اما بازهم اسلام آباد دست به فریب زد و به شمار صد ها موتر هایی افزود که روزانه از سوی نظامیان پاکستان به هدف اکمالات طالبان وارد افغانستان می شوند و به حمله های انتحاری و انفجاری شان در افغانستان افزود. از سوی هم اوضاع نابسامان سیاسی، اداری و اقتصادی شکنندۀ کشور در موجی از وعده های غیرعملی رهبران حکومت و بویژه ارگ برمصداق خاک افگندن بر چشم مردم همراه با اختلاف های شدید ارگ و سپیدار نه تنها زمینه را برای مداخله بیشتر پاکستان و نیرومند شدن طالبان فراهم کرده است؛ بلکه رویای سقوط کابل را در نظامیان پاکستان نیز تقویت بخشیده است و به این نتیجه رسیده اند که برگ های قدرت در کابل بیش تر از آنچه تصور می رفت، لرزان و پاشان است. از این رو نظامیان پاکستان کمک های شان را برای مخالفان مسلح افزایش داده اند و مخالفان هم به حمله های انتحاری و انفجاری شان افزوده اند. حالا می بینیم که در اثرناکارایی ها، ناهماهنگی ها و نامدیریتی ها در موجی از فساد گسترده و عمیق در میان نظامیان و فساد رو به افزایش اداری و سیاسی هر روز یک ولسوالی بدست طالبان سقوط می کند. سقوط ولسوالی ها نابهنگام هم نیست؛ بلکه سقوط هر ولسوالی پس از هشدار هایی بیشتر از یک هفته سربازان در پیوند به نداشتن تجهیزات و اعاشه صورت می کیرد و این سرگشتگی ها سبب افزایش بی نظمی ها و بی اعتمادی ها در ارگ و سپیدار شده و در نتیجه نیرو های امنیتی در موجی از دلسردی ها و بی تفاوتی ها از تامین امنیت کشور کوتاه آمده اند و دانشگاهء امریکایی افغانستان هم از جمله قربانیان ابن لجام گسیختگی های امنیتی می باشد که بس مایهء شرمساری برای رهبران حکومت است که به گونه یی تماشاچی رخداد های تند امنیتی کشور شده اند. حکومتی که پایه هایش هر روز لرزان تر می شود؛ اما رهبران حکومت چنان درگیر اند که ارگ سرگرم انحصار طلبی ها و وعده خلافی های شاخدار که از وحشت آن مو براندام انسان راست می شود و سپیدار هم گویی درمانده شده و تمامی تلاش هایش برای شکستن انحصار قدرت بی نتیجه مانده است و دیوار های بن بست بلندتر و فاصله ها بیشترمی شوند. باهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 174 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.