Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حکمتیــــار و تفــاهم مــــلی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 10:27

هفته گذشته آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز پس از تشکیل ائتلاف منتقدان آقای اشرف غنی رئیس جمهور در ترکیه طی نشست اعلام کرد که ائتلافی را با نام «تفاهم ملی» با حضور احزاب و جریان‌های سیاسی ایجاد مینماید به گفته آقای حکمتیار یگانه راه بیرون رفت از بحران موجود ایجاد تفاهم ملی است از سوی دیگر در این نشست رهبر حزب اسلامی نظام موجود در افغانستان  را به‌عنوان یک واقعیت هرچند تلخ قبول نمود

اما به گفته حکمتیار حکومت وحدت ملی  از ابتدا مورد پشتیبانی و تائید ما نبوده و نیست، طرح تفاهم ملی نه تنها از زبان آقای حکمتیار بلکه از زبان هر شخصیت دیگری که بعد از چهار دهه به این باور رسیده باشد که فتنه ها و آسيبهای تقریاً چهار دهۀ تاریخ پراضطراب کشور ما به معنی نگارش غمنامۀ چهار دهه اندوه و درد مادران داغدیده و پدران قامت خمیده و خواهران به ماتم نشسته است.

بازتاب چهار دهه تراژیدی خونبار با تعفن دود و باروت و چهار دهه بازی با خون و استخوان  و بازی به ابرو عزت و چهار دهه خورد کردن ملت سرفرازیکه در دوام تاریخ، افتخارات انکار ناپذیر داشته و بالاخره چهار دهه تجربه و تکرار بازیهای سیاسی (هم مضحک وهم غم افرین) که روح هر انسان آزاده و بیداردل را می آزارد و اثر مشابه بر آینده گان نیز خواهد داشت؛ نه تنها جناب حکمتیار همه باید با گذشته ای که هرگز جز ویرانی دست آورد دیگری نداشته برای همیش وداع کنیم و به آینده بخاطر تفاهم ملی صادقانه گام برداریم.

این راه بهتر است اکثر از سیاسیون این کشور با گذشته که جز ویرانی ثمری نداشته منحیث یک عبرت نامه نگاه کنند از طرف دیگر به باور  من طرح تفاهم ملی آقای حکمتیار آئینه خواهد بود برای نمایش پیشینۀ زنده گی سیاسی بازیگران میدان سیاست و حتی زندگی سیاسی شخص خودش که پیوسته جرعۀ تلخ ناکامیها و ناگواری ها را به کام کشیده  و کوله بار رنج ها وغم ها را تا امروز بدوش داشته چه خوب است که این تفاهم ملی را که گذشته اش رنگ خون و بوی دود و باروت و طعم زقوم دارد و آینده اش امید و روشنی به مردم افغانستان تقدیم نماید من نویسنده نیز در این سرزمین  زیادی از ائتلاف ها و زد و بند های سیاسی را دیده ام از شورای هماهنگی گرفته تا عهد و پیمان در خانه خدا همه را به یاد دارم متاسفانه در گذشته زیر این ائتلاف ها و تفاهم ها خون های زیادی به زمین ریخت امیدوارم این تفاهم عاری از گذشته ها باشد  شاید اعلان را که رهبر حزب اسلامی نموده صادقانه باشد اما زمانی که مردم به گذشته نگاه میکنند ديگر به وعده های نوبتی بعضی از سیاسیون ما در مورد اينکه همين امروز يا فردا تفاهمی صورت میگیرد یا  دشمن قاطعانه سرکوب میشود صلح به پيروزی نهايی خود ميرسد، باور ندارند. در جامعه و نزد هر فردی این کشور اين سوال مطرح است که بالاخره ادامه اين جنگ به کجا می انجامد. بهتر است قبل از تفاهم ملی  وضعیت پیش آمده  را به شيوۀ جديد تحليل نموده و به حالت رکود و بن بست موجود پايان داده شود.  تحليل انکشافات اوضاع، باید طوری ارزیابی و تفسیر شود که ديگر نميتوانیم به چنين جريان امور کشور و مردم را بطرف سعادت رهنمون شویم زمانیکه حرف از تفاهم ملی یا اجماع ملی به میان می آید که ما طراحان تفاهم ملی
نخست به پیشینۀ تفکر عدالت‌محور و داد خواهانه باید پرداخته شود. اعتراض هدفمند، ناسازگاری های آتش افروزی های گذشته با وضع موجود و تمایل به تغییر و مبارزه برای عدالت و آزادی را در بیش از چهار دهه  اخیر یعنی  چهار دهه خون و آتش چهار دهه تحقیر و توهین مقایسه کنیم اگر جناب حکمتیار  تمایل به قانون و نظم، اندیشۀ دگرگون‌شدن و تغییر در کشور را در باور های خود صادقانه جا داده اند امیدوارم جناب عالی آگاهی از وضع سیاسی و اجتماعی افغانستان و کشورهای دیگر هم گام و هم زمان شوند. تفکر عدالت‌محور در افغانستان از تمایل به جامعۀ سامان‌مند، قانون‌مدار و تغییر مایه می‌گیرد. نه در لفظ خوشبختانه درحال حاضر با همه کمی و کاستی ها با گذشت اضافه تر از یک و نیم دهه افغانستان از نگاه آزادی بیان و دمکراسی گام های خیلی استواری را بر داشته که در منطقه نظیری ندارد چون رسانه ها در حقیقت اکسجین دمکراسی اند. مردم افغانستان تشنه ای صلح اند و هر صدای که بخاطر تفاهم ملی بلند شود مورد استقبال اکثریت مردم افغانستان قرار میگرد  اما طراحان تفاهم ملی باید بدانند

در گفتگوی ها سیاسی چیزیکه خیلی اهمیت دارد که  طرفین، همدیگر را درست بفهمند. بد فهمی همدیگر باعث عدم تفاهم وحتی می تواند باعث تراژدی گردد. در گفتمان سیاسی یا تفاهم ملی برای پرهیز از بد فهمی باید در شرایط برابر حقوق به گفت و شنود پرداخت. آقای حکمتیار را نمیدانم اما به نظر من با گذشته که موثر نبوده برای همیش وداع کردن و آینده نگر، بودن هم انسانی است و هم اسلامی اعتراف به گذشته چه مربوط به ما باشد چه مربوط به آینده به اندازه ای اهمیت دارند که می توان مجموع  آندو را اکسیجن دمکراسی و عدالت پروری خواند.  به یقین جناب حکمتیار میدانند تفاهم ملی از باور ها و  سیستمهای سیاسی با  اجزاء مختلف که دارند تشکیل می شوند. بدیهی است عملکرد همآهنگ این اجزاء نهایتا باعث می شوند یک سیستم سیاسی که محتوای تفاهم ملی را شکل گذاری نماید رضا بخش شمرده شود  اگر هر یک از این اجزاء کار کردی متضاد با اجزاء دیگر داشته باشد باعث تاثیر منفی در کل سیستم سیاسی و تفاهم ملی خواهد شد. برای مثال در طرز تفکر دموکراتیک نحوه ی اعمال قدرت سیاسی بر اساس پلورالیسم یعنی پذیرش چند گانکی ارزشهای سیاسی، دینی، فرهنگی، زبانی و ملی صورت می گیرد و تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی هم بر پایه ی این چند گانکی ارزشها تحقق می یابد. در کشور کثیر الملله ای مثل افغانستان پذیرش پلورالیسم به آن معناست که سیاسیون این کشور بشمول جناب حکمتیار همه باید بپذیرند که در این سر زمین همه اقوام با یک دیگر برادر و از نگاه حقوق برابر اند درست است که ما  دارای ارزشهای متفاوت زبانی، فرهنگی و ملی هستیم و باید از حق آ زادی بیان و از حق آزادی تشکل بر خوردار باشیم و نهایتا در تقسیم قدرت سیاسی سهم مستقل خود را داشته باشیم. اما متاسفانه در رفتار وگفتار اکثریت از سیاسیون کشور ما در گذشته و حال تضادی آشکار وجود داشته و دارد. آنان در حرف پلورالیسم را اساس دمکراسی می شمارند اما در عمل از به رسمیت شناختن اقلیت های کوچک بعضی اوقات ابا ورزیدند  (کنفوسیوس ) می گوید حرفهای سیاستمداران را بشنوید اما بر اساس اعمالشان قضاوت کنید. اگر ما رفتار  و کردار گذشته بعضی ها را ملاک عمل و قضاوت  قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که متاسفانه نوعی برتری طلبی و ناسیونالیسم کور بر ذهنیت بعضی از آنها تا هنوز  حاکم است. در جهان امروز برتری طلبی بر اساس ملیت، فرهنگ و نژاد امری مطرود به حساب می آید البته هر فردی بنام عضوی از یک جامعه حق دارد تلاش کند موقعیتی ممتاز در کشور داشته باشد و هر شخصی هم در مقام مقایسه با اشخاص دیگر حق دارد تلاش کند تا جایگاه برتر و بهتری را برای خود اختصاص دهد. د ر جهان امروز یگانه شاخص برتری، دانائی است. جهان به اردوگاه دانایان و نادانان تقسیم شده است و هر فرد و یا هر شخص خود انتخاب می کند به کدام یک از دو اردوگاه تعلق داشته باشد و نادانان باید بدانند بهای حماقت خود را از جمله با فقر، بیکاری، بیمای، جنگ و مرگ زودرس خواهند پرداخت. اگر ما برای حل مشکلاتمان به جای پناه بردن به گذشته، چشمانمان به آینده است باید باور کنیم که معلومات علمی یگانه راه حل مشکلاتمان می باشد و برای دسترسی به آن راهی جز گفتمان سیاسی و آزادی بهره مندی از حقایق چیزی دیگری نداریم. اگر  سیاسیون ساکن در افغانستان در عملی ساختن تفاهم ملی موفق شوند گامی بسیار مهم و اساسی به جلو برداشته شده است. طبیعی است برای رسیدن به این هدف باید میتود و عملکرد های گذشته مورد بازنگری قرار گرفته و نقاط ضعف آنها تعیین گردد چون بدون شناختن درد امکان درمان وجود ندارد در واقع آسیب شناسی گفتمان سیاسی ما را قادر می سازد میتود و روش ها را تغییر داده و در گرفتن نتیجه ای بهتر کامیاب باشیم. با بازنگری تجارب گذشته می توان راه فردا را بهتر دریافت به باور من در افغانستان گفتمان سیاسی یک نرم رفتار تجربه شده نیست چون بعضی از سیاسیون ما به آن عادت ندارند در نتیجه در بکارگرفتنش هم دچار مشکل می شوند. اگر به گذشته نگاه کنیم همه جنگ ها در افغانستان منازعه بر سر قدرت بوده است
نباید فراموش کرد مباحثات و مبارزات سیاسی در کشور ما متداوم  بخاطر دستیابی به قدرت سیاسی و اقتصادی صورت گرفته است  بنابراین در گفتمان سیاسی که هدف صادقانه تفاهم ملی فراگیر باشد برد و باخت هم موضوعیت دارد و به همین دلیل بعضی از سیاستمداران برای اینکه طرف بازنده نباشند به اصول اخلاق پایبندی کمتری نشان می دهند و این موضوع هم به نوبه ی خود سلامت گفتمان سیاسی و تفاهم ملی را تهدید می کند.
دانش اجتماعی جوامع بشری نیز مانند افراد از نقطه نظر دانش سیاسی باهم فرق دارند. در کشورهای پیشرفته بطور کلی افکار عمومی می تواند بین شانتاژ سیاسی و گفتمان سیاسی فرق بگذارد و شانتاژ سیاسی را مورد نکوهش قرار دهد چون برای شانتاژ سیاسی تقاضای زیاد وجود ندارد به این دلیل بطور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد. در افغانستان  برای شانتاژ سیاسی تقاضا وجود دارد و می توان با توصل به آن به اهداف معین سیاسی رسید بنابراین فقر دانش اجتماعی باعث می شود در بسیاری از موارد شانتاژ سیاسی جای گفتگوی سیاسی را بگیرد. و تفاهم ملی نتیجه ندهد  سخن آخر اینکه گفتمان سیاسی اگر زهر حس انتقام جوئی، نفرت و پیشداوری در آن نهفته نباشد با حوصله مندی و برده باری دنبال شود  در دراز مدت می تواند شیرازه ای معقول و پیوند نا گسستنی  ملی را ایجاد نماید در غیر آن از یک حرف که در کنفرانس های مطبوعاتی سیاستمداران در خور مطبوعات میدهند بیش از آن چیزی دیگری نیست .


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 11 شهریور 1396 ، 11:46
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 180 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.