Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

حکومت دور باطل دیگر را پشت سر گذاشت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:08

مهرالدین مشیدگفته می شود که به دلیل اختلاف نظر میان ارگ و سپیدار قانون اصلاح نظام انتخاباتی از توشیح رییس جمهور بازمانده است. این در حالی است که رخصتی جدید شورای ملی به سر رسیده است و فرمان تقنینی گذشته نیز که از سوی مجلس نماینده گان رد شد، در روز های آخر رخصتی های شورای ملی صادر شده بودند. این بار از بازی ارگ و سپیدار بر سرنوشت مردم افغانستان به کلی پرده برداشته شد و تشت رسوایی ارگ و سپیدار در موجی از جنگ های زرگری خود ساخته به زیر افتاد و سیما های هردو عریان شد که در اصل جنگ آنان”برسر لحاف ملانصرالدین” است و اما هر از گاهی کوشش می کنند تا با خاک افگندن بر چشم مردم به این جنگ سیمای دیگری ببخشند تا نیات اصلی خویش را پنهان کنند؛ اما مردم افغانستان دندان های گوسالهء خود را حساب کرده اند و دریافته اند که قضیه از چه قرار است و این دور باطل به کجا می انجامد. شاید رهبران حکومت در یک محاسبهء اشتباه آلود تصور کرده باشند که سه سال دیگر را نیز به همین گونه در موجی از وعده های میان تهی سپری خواهند کرد؛ اما فکر کنم که زمان کنجاره خواب دیدن ها سپری شده است و مردم حالا آگاه شده اند و پشت صفحهء بازی های سیاسی را به ساده گی خوانده می توانند. دولتمردان این را می دانند و اما صبر مردم را به آزمون گرفته اند، ولی کاسهء صبر مردم لبریز شده است و کارد فریب و ناکارایی حکومت به گلوی آنان رسیده است و دیگر تحمل تماشای زیر پای بودن فرزندان شان را ندارند؛ زیرا مردم دریافته اند که این حکومت نه اراده برای اصلاحات در نظام انتخاباتی و نه هم برای برگزاری لویه جرگه به هدف تعدیل در قانون اساسی و مشروعیت بخشیدن نظام کنونی دارد که با تکمیل شدن دو سال مشروعیت نسبی این حکومت مصلحتی به کلی به سر رسیده است. هرچند رهبران حکومت ادعا دارند که میعاد حکومت پنج سال است و جان کری در دور دوم سفرش به کابل بر آن مهر تایید نهاده است. چنانکه رییس اجراییه چند روز پیش گفت که میعاد حکومت پنج سال است و اعتراف کرد که حکومت برای عملی کردن وعده هایش کوتاه آمده است؛ اما وی تاکید کرد که سه سال آینده تهداب اصلی حکومت شکل می گیرد. این فاش کویی های ناگزیرانهء آقای عبدالله دلیل روشن دارد؛ زیرا حکومت از عملی کردن چهار وعدهء کلان خود چون اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناخت نامه های برقی، تعدیل قانون اساسی و مشروعیت بخشیدن حکومت و ایجاد اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد به کلی ناکام مانده است و هیچ یک تا کنون تحقق پیدا نکرده اند؛ اما از این که حکومت از بسر رساندن تمامی تعهد هایش کوتاه آمده است و در ضمن ناامنی ها ونارضایتی ها در کشور به اوج اش رسیده است. از این رو این حکومت ناکام ناگزیر شده تا خودش بگوید که نتوانسته به وعده های خود جامهء عملی بپوشد تا بدین وسیله ترحم مردم را نسبت به حکومت ناکام جلب کند. از اظهارات اخیر رییس اجراییه فهمیده می شود که رهبران حکومت با رویکردی جدید می خواهند تا عاطفه های مردم افغانستان را به بازی تازه بگیرند و با تیغ نهادن بر دمار مردم بر گرده های آنان بیشتر فشار آورند؛ زیرا این حکومت در برابر ناکرده گی های خود چنان احساس شرمساری و خجلت می کند که در برابر هر پبشامدی خود را بازنده و شکست خورده احساس می کند و بی میلی حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری لویه جرگه از آن آب می خورد؛ زیرا با اصلاح نظام انتخاباتی باید انتخابات برگزار شود که حالا از نظر زمانی ممکن نیست و از سویی هم یک پارلمان نیرومند برای این حکومت ناتوان و ناکام غیرقابل تحمل است. بدون تردید در پارلمان آینده کمیشنکاران کنونی پارلمانی حضور پر رنگ نخواهند داشت و شهروندان افغانستان از نماینده گان کنونی  این سخن لقمان حکیم”ادب را از کی آموختی؟ پاسخ داد، از بی ادبان” چیز های خوبی باید آموخته باشند. آشکار است که این آموزش ها را سرمشق تصمیم های شان برای رای دهی به افراد پاک و میهن دوست قرار خواهند داد. از این رو حکومت از ورود افراد شایسته و مسوءولیت پذیر به پارلمان آینده نگران است و فکر میکند که خریدن آنان کار ساده یی نباشد و وارد معامله شدن با آنان به مثابهء عبور از هفت خوان رستم خواهد بود. از این رو حکومت از ادامه کار مجلس فعلی که از بار مشروعیت اش کاسته شده و فلسفهء وجودی آن زیر شصت رییس جمهور است، خوشنود می باشد. آشکار است که حضور انسان های باشرف و میهن دوست و حساب ده در نشست لویه جرگه هم برای حکومت چندان دلخواه نیست؛ زیرا هراس دارد که یک باره کارکرد های ناکام حکومت در فضای جرگه سنگینی کند و بقای این حکومت را سخت به چالش بکشد و جرگه خلع این حکومت را اعلان و به تشکیل ادارهء موقت و برگزاری زود هنگام انتخابات رای بدهد که این نگرانی در میان رهبران حکومت محسوس است. چنانکه چندی پیش داکتر عبدالله در یک سخنرانی خود گفت که هدف لویه جرگه ها مشخص است و برای اهداف خاصی دایر می شوند. وی افزود که برگزاری لویه جرگه داشتن اختیار های نامحدود آن نیست که هرچه بخواهد، فیصله کند. این اظهارات او نمایانگر نگرانی هایی است که وی هر روز از بام و در صدای نارضایتی مردم را از حکومت می شنود و خواهان استعفای آن می باشند. از این رو برگزاری لویه جرگه برای حکومت به امری سهل و ممتنع بدل شده است. در این شکی نیست که اختلاف ها میان ارگ و سپیدار در پیوند به منافع شخصی و تیمی و نه برسر منافع ملی آنان موجود است که این اختلاف ها در واقع سکویی برای پرش بازی های سیاسی آنان بدل شده است که هرگونه صداقت ارگ و سپیدار را در نزد مردم زیر پرسش برده است. چنانکه گفته هایی به رسانه ها درز کرده است که از جمله اختلاف های ارگ و سپیدار در یک مورد مهم محاکمهء فساد پیشگان بزرگ خوانده شده که دوسیه های پرحجم اختلاس های میلیون ها دالری در اداره های عدلی و قضایی دارند و رسانه ها از شماری از آنان نام برده اند. هرگاه چنین اتهامات درست نباشد، در گام اول این افراد برای اعادهء حیثیت خود باید دادخواهی کنند و اگر اتهامی موجود است، مراجع عدلی و قضایی کشور باید موضوع را بیطرفانه و عادلانه بررسی کند. در ضمن آقای عبدالله از مراجع عدلی و قضایی بخواهد تا اتهام های وارده بر فساد پیشگانی که همکاران نزدیک و یاران ارگ اند، شامل وزیران، مشاوران و سفیران را به گونهء عادلانه بررسی کند و مردم افغانستان را در جریان قرار بدهند تا سیاه رو شود، هرکه در او غش باشد. از سویی هم برد برد در محاکمۀ مفسدان دو طرف به درستی توزین شود. مردم افغانستان؛ البته جدا از تبار گرایان، بدون استثنا برای به محاکمه کشاندن مفسدان از هر قوم و تباری که باشند، اتفاق نظر دارند؛ زیرا شهروندان کشور عامل بخشی از اوضاع کنونی کشور آنان را می دانند. صداقت ارگ و سپیدار در نخست برای ثبوت ادعای یکی بر دیگری و همچنان برای مردم زمانی به اثبات خواهد رسید که هر دو نهاد تصمیم گیری فساد پیشگان دست راستی و دست چپی خود را محاکمه کنند. موضوعی که ارگ و سپیدار تا حالا از آن خودداری کرده اند و فقط با فراافگنی های فریب آلود سیاسی خواسته اند، قضایا را ماست مالی کنند و به چشم مردم خاک افگنند. آنچه مسلم است این که حکومت نه وحدت ملی؛ بلکه بهتر است که گفت حکومت آقایان غنی و عبدالله که خود را بر گرده های ملت افغان تحمیل کرده اند. این حکومت از آغاز شکل گیری اش بر بادبان سریع السیر دور باطل سوار است و می خواهند افغانستان را بر سکوی این بادبان خیال به ناکجاآباد تاریخ ببرند. این حکومت خواسته که با سپردن وعده های کلان مردم را فریب بدهد. از همین رو بوده که حکومت تا کنون نتوانسته است تا به نخستین وعده اش که همانا اصلاح نظام انتخاباتی است، جامهء عملی بپوشد. تنها اصلاح نظام انتخاباتی قربانی سه دور باطل نشده است؛ بلکه وعده های حکومت برای مبارره با فساد هم قربانی این دور باطل شده است که در محاکمهء نمایشی فیروزی و فرنود و چشم پوشی از ده ها متهم دخیل در اختلاس کابل بانک به نمایش گذاشته شد و به رسوایی شهرک هوشمند انجامید که حالا سرنخ آن هنوز هم در ادارهء جدید مرکز عدلی و قضایی به درستی گشوده نشده است و به مثابهء حلقهء گم شده در منازعهء ارگ و سپیدار خودنمایی دارد. شاید داستان گزارش گونهء  واشنگتن پست در پیوند به کار لوی سارنوال جدید برای مبارزه با فساد کافی و بسنده نباشد. این روزنامه نوشته است، " لوی سارنوال افغانستان در زمینه دستیابی مردم به عدالت تلاش می‌کند" اما می افزاید که   سیستم عدلی و قضایی افغانستان به گونۀ شدید مورد انتقاد است که کارهای آن بطی بوده و فساد در آن افزایش یافته و به حد کافی سیاسی شده‎است. نیویارک تایمز نیز نوشته است که، "محمد فرید حمیدی، در گوشه اتاق یکی از فاسد ترین نهادهای حکومتی افغانستان، موظف شده تا عدالت را به گونه واقعی تامین کند". به نوشته روزنامه، فرهنگ اختلاس و معافیت از دیر زمان به این سو در افغانستان وجود داشته و مردم عام دیگر به ندرت درین مورد صدای اعتراض بلند می‎کنند؛ زیرا مردم افغانستان مشتاق نتیجهء عملی و جدی اند. مردمی که بیشتر از ۵۰ در صد زیر خط فقر زنده گی می کنند ، از ابتدایی تربن نیاز های زنده گی محروم اند،  بیکاری و بی روزگاری در کشور بیداد میکند و از امنیت که حقوق اولیهء  آنان است، برخوردار نیستند؛ اما هر روز قربانی تصمیم های به دور باطل رفتهء حکومت نفاق ملی اند و راستی و تعهد و وفا به عهدی حکومت برای شان به حلقهء گم شده مبدل شده است. یاهو
1 – رادیو آزادی ،  5سپتمبر    2016
2 -  رادیو آزادی  ، 6 سپتمبر   2016

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 190 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.