Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

خانم سمر نباید با صدور فتوا های یک حانبه از داعیهء حقوق بشری استفادهء ابزاری کند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:39

مهرالدین مشیدسیما سمر بابد خواهان به محاکمه کشاندن تمامی جنایتکاران جنگی شود و از سکوی کمیسیون حقوق بشر نباید استفادهء ابزاری کند و با داوری های یک جانبه و گروهی زیر نام دفاع از حقوق بشر، حقوق بشری مردم افغانستان را زیر پای بگذارد. مردم می دانند که سمر به یک جناح ارتباط و همدردی دارد که در دشنام دهی ها و بد گویی ها سرآمد روزگار خود بوده است

که نشر مجلهء زن از سوی سازمان ”راوا ” در کویته گویای آن است. این اظهارات یک جانبهء سمر بار دیگر سیمای واقعی اش را به نمایش نهاد.

مردم افغانستان بدون تفاوت و امتیاز خواهان به محاکمه کشاندن تمامی جنایتکران جنگ های گروهی پیش از دههء هفتاد و بعد از آن هستند؛ اما خانم سمر چشمان خود را در برابر تمامی جنایتکاران بسته است و با بیشترین آنان از یک یخن سر می کشد و با بسیاری از آنان سرگوشی ها و همدردی ها دارد؛ اما چه شده است که خانم سمر تمامی جنایتکاران جنگی بزرکتر از حکمتیار را مورد عفو قرار داده است و تنها خواهان عفو خواستن حکمتیار از مردم شده است. این در حالی است که طرفین در جریان گفت وگو ها و پس از گفت و گو ها تاکید کرده اند و تاکید می کنند که این صلح به معنای معامله بر سرحق کسی و شخصی نیست و حق مردم در آن حفظ شده است؛ اما این که صلح در شرایط کنونی امری ناگزیری و خیر کثیراست و تمامی مردم افغانستان به آن نیاز دارند. این نیازی برتراست که باید برای ایجاد فضای محاکمۀ مجرمان باید نخست صلح در کشور تامین شود. سیما سمر در یک نشست خبری از حکمتیار خواست که از مردم افغانستان عفو بخواهد. وی زمانی این اظهارات را کرده است که تامین صلح و ثبات برای تامین حقوق بشری محاکمهء تمامی جنایتکاران جنگی به شمول رهبران گروهء دلخواهء او میسر شود و تا” سیاه روی شود هرکه در او غش باشد” ؛ اما مردم از وی می پرسند که چرا در نخست خودش بحیث رییس کمیسیون حفوق بشر افغانستان از مردم افغانستان عفو بخواهد؛ زیرا که او متهم است که در جنگ های گروهی پس از دههء هفتاد بحیث منشی یک گروهء متهم به جنایت بشری کار می کرده و ده ها فرمان جنایتکاری را نوشته است و به اجرای آن جنایت ها باور داشته است. هدف از این تذکر مخالفت با به محاکمه کشاندن جنایتکاران نه بلکه؛ دادخواهی و درخواست رعایت عدالت در حصهء مجرمان جنگی است که خانم سمر از شانزده سال بدین سو روی آن به مانور می پردازد و از جند سال بدین سو از نشر گزارش تحقیقاتی این سازمان به نام عدالت انتقالی به بهانهء امنیتی خود داری کرده است.  از آن باجگیری کرده و در بهای آن مقام کمیسیون حقوق بشر افغانستان را به ارث برده است. خانم سمر می داند که با باز شدن کلافهء سر در گم جنایت و فساد در افغانستان پای خود اش نیز به صحنه می آید. چند سال پیش وی از سوی نجیب کابلی متهم به اختلاس بیش از یک صد هزار دالری شد و اما این موضوع در یک معاملهء پنهان برچیده شد. کابلی ادعا داشت که در مورد ادعای خود اسناد موثق دارد. هدف از این نوشته دفاع از مجرمان جنگی و جنایتکاران نیست ؛ بلکه مخالفت جدی با اظهارات یک جانبهء خانم سمر می باشد که این یک جانبه گرایی های او بصورت قطع مخالف منافع ملی است. پرسش این است که خانم تمر چگونه تا کنون چنین خواست را از جنایتکاران حاکم پیشین و حالیه نکرد و چنین خواست را در شرایط بسیار حساس که صلح مهم تر از همه است، محدود به حکمتیار کرده است. این به وضوح از تمایل شخصی او پرده بر می دارد که حقوق بشر را ابزاری برای رسیدن به هدف های یک جانبه و معین خود گردانیده است.  هرگاه خانم سمر از سکوی مانور ها بر سر ارزش های حقوق بشری اندکی فرود آید و بدور از سلیقه ها و گرایش های قومی، زبانی و گروهی به واقعیت های منازعهء چندین دههء گذشته نکاه واقعی و همه جانبه کند. در این صورت به این باور می رسید که در منازعهء چهاردههء گذشته در کشور ”سفید روی خوش نام و خوش خط و خال ” وجود ندارد. وی هرگاه کارنامه های اشخاص درگیر در منازعه” کشور بویژه پس از دههء هفتاد را به گونهء واقعی مورد تحلیل قرار داده و هر یک را زیر عینک نقد به گونهء بیطرفانه و عقلانیت به بررسی می کرد. در این صورت از قضاوت های یک جانبه دوری اختیارمی کرد و در پرتگاهء داوری یک جانبه قرار نمی گرفت و با حنایتکار خواندن شخصی بر برائت جنایتکاردیگر به گونۀ غیر مستقیم  رای نمی داد، در نتیجه آن یکی را با چکش و میخ فولادین اش می بخشد و از دیگری می خواهد که از مردم عفو بخواهد. این نگاهء یک جانبهء خانم سمر کارکرد او را در گزارش ترسیم منازعه نیز زیر پرسش می برد شاید یکی از دلایل عدم انتشار این گزارش هم نکات و بررسی های یک جانبه آن باشد که با جنایتکار خواندن شماری جنایتکاران از ذکر نام شماری جنایتکاران در آن خودداری شده  است. از این فهمیده می شود که گزارش ترسیم منازعۀ افغانستان او مانوری است، به گونه گازک بر حکومت برای بقای او که خلاف ارزش های حقوق بشری است. خانم سمر باید بداند که جنگ بیشترین ارزش های حقوق بشری را نابود می کند و بیشتر از همه حقوق بشری کودکانرا به مثابه مظلوم ترین قشر آسیب پذیر جامعه آسیب پذیر می کند. از همین رو است که
برای کودک هلمندی و کندزی نوید صلح شیرین ترین ترنم است . در این شکی نیست که تک تک زنان و مردان این سرزمین صلح می خواهند و آنانی بیشتر مشتاق صلح اند که در آتش جنگ می سوزند و شعله های جنگ و بیرحمی در نزدیک ترین دراوازه ها و دریچه های شان زبانه می کشد. گرمی آغوش صلح را کودکی می تواند، بیشتر احساس کنند که صفیر های وحشتناک گلوله ها بار بار خوشی های کودکانهء آنان را به تاراج برده است و فضای زنده گی کودکانهء آنان  را یک باره به آشوب کشانده است. نوید صلح برای این کودک و خانوادهء وحشت زده اش خوش آهنگ ترین ترنم است که هر لحظه آرزوی خاموشی صدای مرگبار گلوله ها را بی صبرانه منتظر است و می خواهد که بدون هرگونه دغدغه به بازی های کودکانهء خود با شور تمام ادامه بدهد. بدون تردید صدای کشندهء خمله های انتحاری و انفجاری برای زنان و مردان و بویژه کودکان این سرزمین زشت و مردود است و اما درجهء زشتی و عمق فاجعهء جنگ را بیشتر آن کودک هلمندی، کندزی، اروزگانی، بغلانی و ... احساس می کند که هر لحظه شعلهء بیرحم جنگ نه تنها گرمی بازی های کودکانهء آنان  را می بلعد؛ بلکه دار ندار خانواده شان را به یغما می برد. راستی هم زمینی می سوزد که آتش در آن شعله ور است. از همین رو است که می گویند"  قدر عافیت آن داند که به روز بد دچار شود". آری این کودک منتظر بیشتر از دیگران برای صلح پایدار در کشور لحظه شماری می کند. این کودک از دشمنان صلح و جنگ افروزان می طلبد تا هرچه زودتر به صلح تن بدهند و به ندای ساده و کودکانهء آنان ارج نهاده و گوش فرا بدهند و از نهاد های حقوق بشری می خواهند تا برای آنان عادلانه دادخواهی کنند و با دادخواهی های یک جانبه به حق شان خیانت نکنند. این کودکان از جنگ افروزان داخلی و خارجی و بویژه طالبان و شبکهء آی اس آی پاکستان می خواهند تا از کشتار و بیرحمی در افغانستان دست بردارند و از طالبان به گونهء خاص می خواهند تا دیگر برای ویرانی کشور شان از شبکهء جهنمی آی اس آی فرمان نبرند و از وحشت آفرینی ها دست بردارند تا کودکان این سرزمین در فضای صلح و آرامش بسر برند و بگذارند که آنان زنده گی کودکانه شان را در فضای آرام و خالی از صدای وحشتناک و ترسناک گلوله ها سپری کنند. بدون تردید آن غارتگر غدار و حواریون آنان هرگز به صلح نمی اندیشد؛ بلکه از صلح حتا نفرت هم دارند.  خانم سمر با توجه به ارزش های صلح در کشور بایداز صدور فتوا های یک جانبهء حقوق بشری خودداری کند تا با استقرار صلح و تبات در کشور حقوق بشری از دست رفته و به تاراج رفتهء شهروندان وبویژه کودکان کشور اعاده شود. ایجاد موانع در راه صلح خود کمک به جنگ، همدستی با جنگ افروزان است که ین خود خلاف ارزش های حقوق بشری است. یاهو.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 185 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.