Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

روسیه حامی وشریک جرم درسوریه!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
چهارشنبه ، 20 ارديبهشت 1396 ، 08:01

محمد علی مهرزادروسیه بعدازتجاوزبه افغانستان وکشتارمردم بیگناه وویرانی داشته های مادی ومعنوی درکشور ما؛ این دومین فاجعه ای ننگین درقاموس جنایات بشری است که درکشتاردسته جمعی توسط حکومت دست نشانده خود درسوریه با استفاده ازبمب های خوشه ای وفلج کننده اعصاب ، که منجربه کشتن بالاترازصدنفراعم ازطفل، جوان، پیرمردان ،و زنان معصوم، بیگناه و غیرنظامی شد، قلب ملیون ها انسانان با وجدان را جریحه دارساخته است؛ حتی در ملل متحد به حدی انعکاس داشت که با اکثریت تام مخالف وموافق این عمل ددمنشانه را محکوم کردند. بازگشت روسیه بعد ازشکست درافغانستان درسطح بین المللی حادثه ای مصیبت باردرسوریه ، تکرار جنایت تاریخی است که موقع تجاوزواشغال افغا نستان انجام گرفت. روسیه قبل از اینکه مبارزه علیه تروریستان انجام دهد ،خود به حیث تروریست دولتی درکشتارمرم غیر نظامی دیروز درافغانستان وامروز درسوریه صفحه ای جدید از جنایت گشود. تاریخ خاطرات جنگهای اول ودوم جهانی را بیاد دارد که استعمارگران غرب وشرق روی منافع مادی و تقسیم کشورها  به بهانه آبادانی وبازسازی مفهوم استعمار را جایگزین این مفاهیم ساختند، وازین طریق جای پای برای خود باز کردند؛ واقدام به ایجاد متحدین اجباری واختیاری ویا بعبارت دیگر به بردگی اختیاری واجباری توسط ایجاد احزاب مزدور مردم ومنابع مادی ومعنوی این کشورهارا تا امروز بتاراج می برند  ومردم شان را بگروگان گرفته اند. امریکا وشوروی سابق ، وروسیه امروزی این میراث خوارتزار،به بهانه حمایه از حکومات دست نشانده واحزاب خود ساخته ومزدور خود زمینه مداخله ازطریق کودتا های نظامی وبه قدرت رساندن دکتاتوران ، مستبدین ، جلادان وجباران خون آشام را برای بقای منافع خود برسرکارآوردند. حزب بعث درسوریه وعراق وزمانی حزب خلق وپرچم یکی ازنمونه های است که امروزما نتایج تلخ ونفرت انگیزانرا درسوریه وعراق مشاهده کردیم که حوادث اخیردرسوریه را می توان به حیث شاهد وگواه یاد آورشد. روسیه درظاهربرای پنهان ساختن جنایت که توسظ حزب بعث سوریه به همکاری ومشوره روسیه با اگاهی کامل صورت گرفته ازجانب دیگرروسیه مدتیست جبهه جدید مذاکرات  وارتباط را با گروه طالبان درافغانستان ادامه داده ، تا ازیک طرف شکست وحادثه ای که درسوریه بوجود اوردند افکارعامه را به این سو معطوف داشته ،ونظربه فشارجهانیان روسیه دلیل این گفتگوهارا با طالبان ، موضوع تامین امنیت سفارت روسیه درافغانستان عنوان نموده است ، واز طرف دیگرطوری وانمود ساخته است که هدف ازین تماس اینست تا طالبان را برای گفت وگو با دولت وحدت ملی افغانستان وادارسازد .!؟ درحالیکه درکشتارمردم بی گناه وغیر نظامی سوریه ادامه داده وموجب کشتار صدها نفر طفل زن ومرد توسط مواد زهر آگین وفلج کننده شده است ؛ بازهم ادعا دارد که موضوع افغانستان ازطریق نظامی راه حل ندارد، وازجانب دیگردرتجهیزومشوره دهی واکمالات نظامی به شکل مستقیم وغیر مستقیم طالبان را اماده برگشت دوباره به صحنه نبرد اماده می سازد؛ این همه دروغ وتناقض گوی می تواند درشرایط که برای همه مردم افغانستان وجهان ثابت است که رقابت واتنقام گیری با امریکا موجب شده تا باردیگراز مردم افغانستان انتقام شکست وقربانی بگیرد می خواهد انکار کند؟. حادثه ای بمباران بمب های خوشه ای که به اثر آن درسوریه اطفال که درحال جان دادن ازین نوع مواد زهرگین کشته شدند ؛ سنگدل ترین قلب ها ی نماینده گان سازمان ملل متحد رابه صدا درآورد ؛ به حدی این حادثه درین مقطع زمانی اثرات ناگوارروی همه نمایندگان مخالف وموافق گذاشت ؛که رئیس جمهورامریکا ( ترامپ) به چنان شدت وشتابی ، بدون درنظرداشت عواقب وعکس العمل روسیه ومتحدین وحتی بدون فیصله ای قبلی نما یند گان جمهوری خواه ودیموکرات امریکا دستوروهدایت داد ، تا همان میدان که طیارات سوریه روی مردم بی گناه وغیر نظامی بمب زهراگین ریخته بودند ازدریای مدیترانه راکت باران کنند.! روسیه بعد ازشکست وخروج از افغانستان به اشتباهات خود  حالا متوجه شده که نباید بدون شناخت از موقعیت وشناخت از مردم افغانستان دست به تهاجم نظامی میزد؛ حتی بعد ازحادثه ای 11سیپتامبر2001 برای امریکا توصیه کرد که نباید اشتباهات مارا درافغانستان تکرارکند!شوروی به این تصوربود که ارزشهای سیوسیالیستی وکمونیستی را به گفته ای خودشان وارد کشورمانند افغانستان کنند ،توقع داشتند تا شهروندان کابل وولایات دیگرانهارا بپذیرند. درحالیکه درآغازین روزهای اشغال، مبارزه علیه مذهب ومسایل ملی را توسط جریان خلق وپرچم ، درحالیکه این احزاب خود از جامعه ای افغانستان شناخت واقعی نداشتند ؛ شتاب زده ودرعین حال ناشیانه عمل کردند؛ ازجمله درهرجلسه به عوض اینکه قرائت قرآن کریم درآغازهرجلسه شروع شود ، درعوض با پخش سرود (( انترناسیونال)) مراسم را شروع می کردند، که اصلاً برای جامعه افغانستان قابل قبول نبود ، شوروی جنبه مذهبی افغانستان را درنظرنگرفت. اکنون روسیه امریکارا نیز متهم می کند که درافغانستان اشتباه مارا درحال تکرارکردن است. به این معنی که امریکا با ارزشها ودیدگاه های خود وارد افغا نستان شدند، امریکا درمقابل تروریستان موفقیت انچنانی نداشته وندارد. درین اوضاع واحوال روسیه عقیده دارد تا طالبان را اولاً درمقابل داعش تقویه کند ؛ ولی غافل از اینکه گروهای زیادی از طالبان با داعش پیوسته وفاصله زیادی دربین طالبان وداعش وجود ندارد، این تقسیم بندی ذهنی از کسانیست که افکارمردم افغانستان را به بیراهه می کشاند، وبروی جنایات طالبان سرپوش داعش می گذارد.درین مفکوره نه تنها روسیه کورخوانده بلکه درداخل عده ای مردم مارا به این تقسیمات درانتخاب بد وبدترقرارداده واغفال کرده اند. درین روزها روسیه اعلان می کند که هدف ما از ارتباط با طالبان تشویق وقانع کردن انها برای ورود به روند مذاکرات صلح با دولت وحدت ملی افغانستان هست وما از نزدیکی طالبان وگروه داعش با یکدیگرعلیه دولت جلوگیری می کنیم.! روسها درین سال های اخیر به فکرویتنامی ساختن جنگ افغانستان برای امریکا ی ها با ورود ودخالت غیرمستقیم خود درهمکاری با طالبان به گونه برنامه ریزی شده درسرنمی پروراند ند ؛ پس حالاچه شد که درصدد تغیراین رویکرد درآمده اند؟ایجاد رابط با طالبان که با گذشت هرروزابعاد این روابط افزایش وگسترش می یابد ، حکایت ازین تغیردارد.جالب است که روسها به جای کتمان این رابط تمایل دارند تا ازآن اشکارا سخن بگویند ودرواقع به گوش امریکا ی ها وغرب برسانند.شاید همسویی روسها با جمهوری اسلامی ایران وپاکستان درکمک با طالبان برای زمین گیرکردن امریکا درافغانستان باشد، روسها را این موضوع امکان دارد امید وارساخته باشدکه امریکا یی ها واداربه خروج از افغانستان شوند؛ وسرنوشت مشابه به سرنوشت خودش را برآن ها تحمیل می کنند. پرسش اینست که اگرامریکایی ها با جدیت سد راه این مبارزه طلبی روسها شوند؛ ایا روس ها توان عبورازاین سد را خواهند داشت.؟ایا پاکستانی ها درین بازی با روس ها آن گونه مشارکت وهمسویی خواهند کردکه دردهه هشتاد با امریکا یی ها کردند.؟پاسخ این پرسش بخاطرمنفی است که پاکستان یک کشورمعا مله گرودلال بین المللی است وهرگزاستقراروثبات سیاسی نداشته وندارد، درپاکستان مراکز تصمیم گیری متعدد قانون جنگل ادامه دارد.!اگرامریکا وغرب اراده ای دوام بازی را درافغانستان با روسها داشته باشند ،روسها ظرفیت پیروزی را درین بازی ندارند.روسها نه از نظراقتصادی ونه ازنظر نظامی قادر نیستند که هزینه جنگ را برای غلبه بر امریکا وغرب درافغانستان تامین کنند. پاکستان درین جنگ هیچ گونه صداقتی درهمسویی با روسها ندارد وتظاهربه این همسویی را ابزاروبهره گیری وباج گیری ازامریکا می      سا زد، این خاصیت  کشور پاکستان ازبدوپیدایش با سیاست ان عجین شده است. عملکرد روسیه مبنی براشغال شرق اکراین ، والحاق کریمه به روسیه بدون شک ازنظرحقوق بین الملل کاملاً یک عدول ازپیمان های بین المللی شمرده می شود، ولی روسیه هرگزبه به این انحرافات وقعی نمی گذارد. تحرکات روسیه درجزیره کوریل جاپان واحداث پایگاه در آنجا وهم چنین حضورآن در انجاه می شود گفت یک نوع اعلان جنگ علیه ناتو وامریکا بحساب می آید. از سوی دیگر، پایگاه دریایی روسیه در بندر(( سواستیل)) اوکراین وهم چنان حضورآن دربندر(( طرطوس)) سوریه به نوعی این سیگنال را درین مدتی که امریکا در افغانستان وخاورمیانه وشاخ افریقا مصروف بود؛ توانست زراده خانه ای خودرا فعال ساخته ودرعین زمان به شکل تاکتیکی حالت دفاعی را اختیار نموده بود ؛ اما ازسال گذشته به این سوبه صادرات اسلحه  ومسلح ساختن هردو طرف جنگ را چون امریکا اعم از گروهای شورشی چه مخالف وموافق را تمویل نموده وضعیت تهاجمی را بعد ازانهمه شکست وسکوت ، تحقیر به خود گرفته است. حتی درین اواخرتلاش دارد تا درصف متحدین سنتی امریکا درزایجاد کند، وارتباط جدید ایجادنماید ؛ ازجمله برقراری روابط ازسوی مسکوبا عربستان سعودی ، مصر، وپاکستان ودیگرکشورها موجب شده تا روسیه بفکرتقویت جایگاه سابق خود درمنطقه وجهان خود باشد. غرب همیشه تلاش داشته ودارد تا اقتصاد روسیه را بطرف نظامی بکشاند ، تا درتعهدات اقتصادی وزیربنایی برای کشورهای دیگرنا موفق باشد؛  براستی تاحدی غرب درین راه همیشه موفق بوده ، وفعلاً روسیه سخت روی تولیدات اسلحه وفروش ان تشدید بخشیده ، برای اینکه عایدی انچنانی ندارد تا درکشورها نفوذ داشته باشد. بعد ازشکست شوروی درافغانستان وتجزیه ان به 15 جمهوریت های مستقل ، سرانجام فعالیت های امریکا مبنی بر یک قطبی بودن به ثمرنشست. ولی تاجاییکه نتایج این یک قطبی بودن درعمل به تجربه گرفته هردونظام چه یک قطبی ویا دوقطبی جهان را بسوی بحران غیرقابل برگشت سوق داده است. چرا اززمانیکه امریکا درسطح جهان یکه تازی را تجربه می کند ، شوروی تلاش می کرد تا یکباردیگرراه رفته سابق را به شکل وشما یل فریبنده تر دوباره تکرارکند. با تاسف زیاد که روسیه برای رسیدن به این هدف نسل دیروز وامروزتزارهرگزاز تاریخ واز شکست خود درافغانستان نیا موخته ؛ وباردیگرامریکارا درسرزمین شام یعنی سوریه وافغا نستان به بهانه مبارزه علیه تروریزم وحمایه ازدست نشاندگان سابق خود یعنی حزب بعث بمارزه طلبیده است . البته از ابتدای عملیات نظامی روسیه درخاک سوریه ، شاهد به اصطلاح کلید خوردن یک سلسله ازمذاکرات میان مسکو وواشنگتن درخصوص مسایل سوریه بودیم ، البته هدف ازین مذاکرات را می توان پیشبرد اهداف دوطرف وکسب منافع زیادتردرچارچوب روابط متقابل دانست. روسیه ازهمان آغاز می دانست که به تنهای وازطریق نظامی نمی تواند ، دستاوردی درسوریه داشته باشد ، روی این ملحوظ فهمیده بود که باید رهبرد سیاسی را درکنارعملیات نظامی پیش ببرد، وبه طورکلی در دومحورمیدانی وسیاسی به سوریه وارد شد؛ روسیه می خواهد همین تجربه سوریه را درافغانستان پیاده کند. برعلاوه روسها می دانستندکه اگربخواهند درآینده سوریه ایفای نقشی داشته باشد، باید ایالات متحده را با خود همراه کند. این بدان معنی است که اگرروسیه وامریکا نتوانند درحوزه سیاسی باهم کنارنیایند؛ نشود شاهد تقابل مسکو وواشنگتن درسرزمین سوریه خواهند بود ، وحتی احتمال دارد زمانی عملیات ها افزایش یابد.این عملیات میدانی ، می تواند ازنظرشکلی وماهیوی درگفت وگوها طرفین خلل ایجاد نماید. بمباردمان واستفاده ازمواد کیمیایی بالای غیر نظامیان باعث این شد تا امریکا مجبورشود دربدل این عمل وحشیانه روسیه ، میدان هوایی سوریه را که قوای شوروی نیزموجود بود راکت باران کند. موضوع اصلی که به باید زیاد ترتوجه داشت ، این است که درمورد سرنوشت سوریه ، اگرقرارباشد که به یک توافق بین المللی نهایی را شاهد باشیم ، بدون شک دوقطب تشکیل دهنده این توافق نامه مسکوو واشنگنتن خواهند بود ، واین دوکشورتصمیم گیرنده اصلی دراین خصوص به حساب می ایند. ولی بمباردمان اخیرسوریه به همکاری ومشوره روسیه  صورت گرفته ،و لی باایجاد این شرایط فعلی  به نظر نمی اید که توافق کلی دربین شان به این زودی ها صورت گیرد. پس ازفروپاشی شوروی وانحلال نظام دوقطبی ، یکی ازچالش های روسیه نزدیک شدن ناتوبه مرزهای این کشوربود. چرا انها نگران بودند که کشورهای مشترک المنافع که به عنوان جمهوریهای جدا شده ازشوروی مطرح هستند، به سمت اتحادیه اروپا تمایل پیدا کنند ، ازین نظر همیشه نزدیک بودن ناتو وغرب به مرزهای خود را نوعی تهدید برای امنیت ملی خود قلمداد میکند. اگرچه تا اندازه ای راه گفتگوها بعد ازحادثه ای 11سیپتامبربازشد ، ولی اتفاق که دراکراین نمایان شد ، مجدداً تنشها میان روسیه وناتو درامتداد آن نمایان وتشدید یافت. میزان این تنش ها به حدی رسید که اخراج روسیه از گروه جی 8 دردستورکارقرارگرفت ، وهم چنان به تعقیب آن  عراق وسوریه ازوجود داعش یکی ازمسایل بود که درطول سال گذشته دردستورکار اردوی روسیه قرارگرفت ، هدف روسیه شاید این بوده باشد که آنرا وجهه بین المللی به ان داده شود.! هدف روسیه درین امراینست تا درعملیات پاکسازی از وجود شورشیان مشارکت ایا لات متحده وسازمان ملل متحد را با خود همراه داشته باشد . به این ترتیب پس ازاتمام عملیات ،موضع گیری سازمان ملل متحد وکشورهای دیگرنسبت به عملکرد ونوع عملیات برای اینکه جان غیر نظامیان توسط حملات روسیه بخطرافتید ، تا حدودی زیادی این مشارکت ازبین رفت.اختلاف روسیه وامریکا دربرخی از موضوع ها با یکدیگرکاملاً از آغازهویدا بود، چرا این دوکشوردرطول تاریخ به شکل رقیب به یکدیگر معامله کرده اند. اگرچه روی هژمونی هردو کشورباهم درتخاصم وتلاش داشتند ، بازهم چون هردو کشور ماهیت امپریالیستی واستعماری دارند بازهم با یکدیگر منافع مشترک دارند. دراوایل هردو علاقه مند بودند که درحل موضوع سوریه باهم همکاری کنند .جالب است که درین همکاری ونزدیکی اسرائیل نقشی مهمی دارد ، چون اسرائیل با هردو کشورهمکاری استراتیژیک دارند. یکی ازسناریوهای پس ازپاکسازی داعش از عراق وسوریه موضوع بازگشت نیروهای افراطی به اسیای مرکزی وجنوب روسیه است، واین موضوع را بدون شک می توان خط سرخ کرملین نشینان دانست ؛ چراکه این نیروها اکنون ازتجربه کافی درنبرد پیدا کرده اند وبه صورت تشکیلات وسازماندهی شده درآمده اند.درین صورت به نظر میرسد که هردو طرف مقابله با داعش ، محلی را برای انتقال این گروها ی تروریستی فراهم کنند که شاید طور یقین گفت افغانستان محل مناسب تری برای ائتلاف ضد داعش است ومی توان انهارا با رویا روی با طالبان مواجه ودچارفرسایش کرد. ازین جاست که ارتباط روسیه وامریکا درآسیا ی میانه برای مقابله با داعش  یکی از اهداف روس ها پس ازعملیات درعراق وسوریه درصورت تقویت داعش دراسیای مرکزی  روبروکردن طالبان با داعش دراین جغرافیای پرتنش باشد. ممکن است پس ازعملیات حلب شاهد یک آرامش نسبی درسوریه باشیم، اما امکان دارد به موازات آن نظاره گر به وجود آمدن جنگ فرقه ای میان داعش وطالبان در افغانستان واسیای میانه هم باشیم . باید انتظارکشید که حملات اخیر امریکا به میدان هوای سوریه وگفت وگوی وزیرخارجه امریکا با وزیرخارجه روسیه درمسکو چه نتایج وپیامد بعدی رابارخواهد آورد. نشودتمام بیلانس وتحلیل گران را یکباره به سوی یک جنگ فرسایشی بکشاند.درنتیجه باید گفت که شانس واحتمال غلبه روسها در بازی ودشمنی با امریکا درزمین افغانستان بسیارضعیف ونامحتمل به نظرمی رسد، حتی اگرامریکا یی ها به این بازی ادامه ندهند وافغانستان را به حال خودش بگذارند روسها برنده اصلی این بازی نخواهند بود.                                          


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 151 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.