Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شهید استاد اکبر ستارۀ تابناکی در آسمان جهاد مردم افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 24 شهریور 1395 ، 07:20

مهرالدین مشیدبه مناسبت سالروز شهادت حمیدالله شهید مشهور به استاد اکبر
به نام پروردگاری که عزت و ذلت از آن او است. هر آن که را خواهد، برایش عزت می دهد، هر آنکه را خواهد ذلت می دهد و بنده گان اش را با اعطای عزت و ذلت هر از گاهی به آزمون می گیرد. آنانی که از این آزمون پیروز بدر می شوند، به عزت و شکوۀ شان می افزاید. این آیت ” الذین جاهد فینا لنهدینهم سبلنا” شامل حال شان می شود. یعنی خداوند هردم بیشتر نور هدایت را بر آنان می وزد و به چراغ هدایت آنان روغن رستگاری های ابدی عنابت می فرماید. این مردان دیگر نمی میرند و مرگ ندارند؛ زیرا که آنان زنده گی را با عشق و ایثارآغاز کرده اند. آنانی که چنین هرگز نمی میرند؛ یعنی” هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق” استاد اکبر شهید از جمع آن رهروان نور و منادیان آزادی و عدالت بود که به مثابۀ چراغ ایزدی روشن شده بود و هردم نفخ نور رهایی را برای انسان زمانش پف می کرد. به قول شاعر ” چراغی را که ایزد برفروزد .... هر آن کس پف کند ریش اش بسوزد. آری استاد اکبر از آن مردان معزز الهی بود که عزت را در رزم صادقانه و صمیمانه در راۀ خدا و رهاییذمردم اش دریافته بود و تا پایان عمر از آن پاسداری کرد که به نور این پاسداری ها دیروز حیات اش عزیز و با عزت بود و امروز مرگ اش باعزت و افتخار آفرین است. .برعکس آنانی را که از این عزت به گونۀ درست پشتیبانی کرده نمی توانند و این عزت را به بازی می گیرند. خداوند چنان ذلیل شان می سازد و ذلیل شان ساخته است که حتا به معنای قرآن ”اثرالسجود” در سیما های شان باقی نمانده است و منفور مردم شده اند. نمونۀ بارز آن پابرهنگان دیروزی جهاد اند که خدا معزز شان داشت و به گونۀ رهبران و فرماندهان در صف مردان بزذگ درخشیدند و از نام آوران بی تاج و تخت زمان شان شدند؛ اما زمانی که این عزت خدا را به بازی گرفتند؛ امروز چنان ذلیل شده اند که هرچند به خود نمی گیرند و مشق های دیروزی را می کنند. در حالی که در اصل مرده اند و اگر نمرده اند، به قول حافظ ”اگر نمرده به فتوای من بر او نماز کنید. ” زیرا آنان عزت خدا را به بازی گرفتند، غارت و تارج کردند، به کاخ های سبز معاویه دست یافتند، حتا بر وارثان راستین حسین تاختند، جهاد را ابزاری برای رسیدن به قدرت و ثروت به کار بستند و گویا ظلمت را با نور و عزت را با ذلت مبادله کردند و امروز آن سر گردن های بلند شان بر زمین افتاده است و نزد مردم ذلیل و خوار اند؛ اما پاسداران راستین عزت خدا همیشه سربلند و سرافراز اند که هر از گاهی چه در حیات و چه در ممات در شکوهی از حماسه ها عروج می کنند و در خرگاۀ خاکستر روزگار شان چراغ امید به زنده گی بهتر را روشن می کنند که در نتیجه حماسه های آنان حماسه گستر می شوند. حماسه آفرینی های آنان در حرف و در عمل نمودار می شوند. چنان عشق آتشین در شوری از حماسه ها در درون آنان مشتعل می شود که ذکر آنان حماسی می شود که یاد خدا و نام او برای آنان به حماسۀ جاودانه بدل می شود. زبان به آسمان های بلند عروج می کند و در اوج این حماس ها حتا خدا را در محراق حماسه هایش به تماشا می نشیند. فردوسی وار فریاد بر می آورد و چنین بغض گلوی خود را می شکند: "به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد" هرچند این سخن فردوسی این شهنامه سرا و حماسه پرداز بزرگ تاریخ است که به قول ایرج شهبازی استاد دانشگاۀ تهران و عضو هیأت علمی موسسۀ لغتنامۀ دهخدا، فردوسی در کنار سعدی، حافظ و مولانا از جمله چهار رکن بزرگ ادبیات فارسی اند. به گفتۀ او فردوسی تبحر در مثنوی دارد و اما حماسه پرداز و شهنامه سرای بزرگ است؛ اما خیر ابن جا سخن از مرد دیگر تاریخ ساز و حماسه آفرین است که با خون پاک خود حماسه های جهاد مردم افغانستان را نوشت و شکوه و جلال حضور همیشگی این ملت را در صحنۀ حق و باطل تاریخ با خون خود به تصویر کشید که شهکاری های ایثارگرانه و حتا پیامبرانه اش در خاطره های مردان و زنان کابل زمین است و سنگ چوب و خس و خاشاک آن به زبان بی زبانی گواهی می دهند که حمیدالله شهید معروف به استاد اکبر به قول قرآن از جمله بنده گان صالح در زمین بود که خداوند چنین بنده گان اش را وارثان برحق زمین خوانده است. بلی حقا که استاد اکبر رادمرد مجاهد و شهید راستین راۀ جهاد و وارث قیام آوران تاریخ و علم بردار نبرد حق در برابر باطل بود که همیشه جاودانه است و جاودانه خواهد بود؛ زیرا، ”هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق” البته بدین دلیل که مزید برعلت هم است و  
منادیان آزادی پنجرۀ سکوت می شکنند و از ساقیان معرفت کمک می جویند و رمز ببخودی ها را در شور آزاده گی ها از آنان می آموزند:
ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر زلذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ؛ زیرا
تبت است در جربدۀ عالم دوام ما
آری استاد اکبر شهید چنان نام ماندگار اش در جریدۀ دوران به ثبت رسیده است که از ماندگاری اش دیر انگشت حسرت بر لب می نهد و حتا روز یادبود اش به روز بزرگ قصه پردازی های یاران و همرزمان اش بدل می شود. روزی که با تعببر از شب های ” قدر قرآن” می توان از آن به نام روز قدر یاد کرد و در کنار آن روز عاشقان لحظه های دشوار هم بوده می تواند. روز قدر یعنی روزی که نه تنها حادثۀ بزرگ در آن رخ می دهد؛ بلکه حادثه های شکوهمند و به یاد ماندنی نیز در آن به خوانش گرفته می شوند. در چنین روز ها است که گویی تاریخ از سر آغاز و حوادث جدید آبستن می شوند و در شکوۀ زایش و رویش آن عاشقان روز های دشوار که عشق انسان داشتن در دل های آنان زبانه می کشد و در نماد انسانی ترین عشق یعنی عشق مولانا با شمس زیبا و دل نشین تجلی می کند و رمز دوست داشتن های بی شایبه را در فرازه های رنج انسان داشتن و احساس کردن به نمایش می گذارد. از این رو است که در چنین روز بزرگ عاشقان روز های دشوار بار دیگر تازه پیمان می بندند و میثاق های جدید را برای رهایی و رستگاری انسان جامعه و جهان خود از سر می بندند. این روز یادبود استاد اکبر شهید از همان روز ها است و اگر نیست ما بابد حساب اش را با همان روز ها برابر بدانیم و برابر کنیم؛ زیرا در این روز به قول نیچه از یک ابرمرد بزرگداشت به عمل می آید که زنده گی شیرین خود را صادقانه و صمیمانه و تهی از ریا و فریب در راۀ خدا قربانی کرد و برای رسبدن به آرمان های انسانی اش از هیچگونه سعی تلاش دریغ نکرد.چه بجا خواهد بود که از این روز هرچه باشکوه بزرگداشت به عمل آورد و یاد آنانی را تازه کرد و با آنان از سر پیمان بست که مردانگی ها د رکاب شان جوانمردی یافتند؛ اما صدها دریغ و درد که نامردانی در حق آنان جفا ها کرده اند. بنابر این می سزد که این روز را دوست داشت و آن را صمیمانه و بیریا به ستایش گرفت  و بسا ارجمند اش داشت؛ زبرا این روز روز یادبود استاد اکبر شهید است. مرد در واقع نامداری که با همه نام آوری هایش بی نام و بی نشان باقی مانده است. مردی که از شهیدان و رهروان و شیفتگان واقعی خط توحید و پیش آهنگان و پیش کسوتان نهضت اسلامی افغانستان استکه با تاسف با همه کارنامه های معجزه گر و افسانه یی اش مانند صد ها شهید دیگر گمنام باقی مانده است.
ممکن دلیل اش این باشد که او هرچند خط درشتی به سوی شفق تاریخ کشید و عاشق سرخی های بی سرانجام بود و به قول شاعر ”به خون خویش خطی می کشم به سوی شفق ... چه خوب عاشق این سرخی سرانجامم
جا دارد تا چراغ گمنامی آنان را از پشت دیوار ها بیرون کرد و چراغ مبارزاتی مردان بزرگی چون استاد اکبر ها تا جابلقا و جابلسای تاریخ جاودانه روشن باقی بماند. راستی هم چراغی روغن اش از ”کسره الزجاجه” منشا گرفته باشد و با سرچشمۀ ابدیت راه برده باشد، دیگر به پف کردن ها خاموش نمی شود و به قول ساعر: ”هر آ نکس پف کند ریش اش بسوزد”؛ البته بدین دلیل که خاموش کردن چراف امت ساده و سهل نیست، زبرا که به قول مرحوم علی شریعتی به تنهایی خود امت بود البته بخاطری که پیام دار یک امت پیام آور و پیام رسان یک امت بود. حماسه آفرینی ها و قهرمانی های او بود که امروز به اسطورۀ بی بدیل جهاد مبدل شده است. او بود که از شنیدن نام اش لرره براندام دژخیم می افتاد و او در همه جا چنان حضور اساطیری در شهر کابل پیدا کرده بود که افراد رژیم مزدور به هر سو که نگاه می کردند، گویی ناخودآگاه استاداکبر در چشمان شان سبز می شد؛ زیرا او تنها استاد اکبر نبود و نام های مستعار زیادی داشت چون واسع ، تاچ، ماما و ده های دبگر. ارتباطی ها و دوستان اش در هر محل او را با نام جداگانه می شناختند؛ البته به گونۀ آدم های متفاوت. از همین رو بود که او برای رژیم مزدور سخت دردسر ساز شده بود و در همه جا از او هراس داشت. هراس رژیم تاحدودی موجه هم بود؛ زیرا یاران و همرزمان او در هر جا حضور فعال داشتند و از نیروی کافی معنوی و روحیه ء ستیزنده گی برای ضربه زدن رژیم برخوردار بودند. شاید دوستانی که تا حال نامی از او نشنیده اند و یادی نخوانده اند فکر کنند که این آدم را حالا شماری ها می خواهد، اسطورۀ جهاد بسازند؛ البته به دلیل این که امروز جهادخواران زیر نام داعیه داران جهاد چنان جفا ها بر حق مجاهدان و اسلام عزیز روا داشته اند که در موجی از غارت ها و تاراج ها و غصب های بی پیشینۀ آنان، دیگر جهاد رنگ باخته است و کارنامه های مجاهدین هم به موزه های سیاسی تاریخ سپرده شده است؛ زیرا دیگر دیدن رنج مجاهدین . دیروزو وارثان شکم گرسنه ء آنان را از کاخ ها و ویلا های کابل، دوبی، لندن و جا های دیگر هرگز دیده نمی توانند. آری در این بازار مکاره سیاست بی مهری و کم لطفی در حد جفای بزرگ به استاد اکبر هم ناموجه نیست و بابد از سوی تیکه داران به باد فراموشی سپرده شود؛ زیرا او عزیز ترین جان خو را در راۀ خدا قربان کرد و با دو دست آن را در کاسۀ اخلاص به پیشگاۀ رب العزت تقدیم کرد. بنا براین آنانی که به جهاد نگرش ابزاری داشتند و دارندحضور همیشگی استاد اکبر در صحنۀ حق و باطل تاریخ به مثابۀ ذورق شکستۀ تاریخ کم رنگ و بی مفهوم است. در حالی که او تاریخ جهاد مردم افغانستان را رقم زد. از همین رو است که می گویندملتی که شهید ندارد تاریخ چه که هویت تاریخی و فرهنگی نیز ندارد. در شکوۀ شهادت ابرمردان تاربخ چون استاد اکبر ها، آدم خان ها و ده های دیگر است که تاریخ و هویت اسلام و ملی ملت ما رقم می خورد. یاد این مردان بزرگ گرامی و روح شان شاد
باد که درخت دوستی ها را در جامعۀ ما غرس کردند، به بار و برگ بنشاندند و به سگوفایی رساندند و اما صد ها دریغ و درد که بوسیلۀ سیاه دلان رهبرنما به تاراج رفت و مجاهدین قربانی غارت های آنان شدند و این گرامی دلاور مردان شجاع بدنام ساخته شدند که حالا سوگمندانه در زیر سایه درخت بدنامی های جهادخواران نفس های سنگین می کشند. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 197 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.