Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

قدرت های موازی با دولت؛ عامل ویرانی وحدت ملی وساختاردولتی!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 08:06

محمدعلی- مهرزاددرافغا نستان کارشناسان سیا سی درتعریف حکومت وحدت ملی ؛ چون بحرانات گونا گون درکشور به یک نوع بن بست رسیده اند ، اگرنجات ازین بن بست ها ی سیا سی، اقتصادی واجتماعی زمان گیرباشد ، ولی درقسمت تعریف حکومت وحدت ملی به این تعریف متحد القول اند که حکومت وحدت ملی عبارت است: ازحکومتی تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر، طالبان ناراضی ومخالف ملاعمر،سران جهادی هوادارگروپ سراج الدین حقانی واعضای سا بق وکنونی حزب اسلامی گلبدین حکمت یار، خلقی ها، پرچمی ها ، وگروهای چپ وراست دیگروطرفداران سلطنت سابقه، سران جهادی وبقایای اتحاد هفت گانه درپاکستان وهشت گانه درایران، ستمی ها ، افغان ملیتی ها و اعضای جنبش اسلامی عبدالرشید دوستم ، وافغانهای تکنوکرات تحصیل یافته های غرب وهم طرفداران اقای کرزی. این هم یکی از ابتکارات حکومت وحدت ملی است  که می خواهد حکومت مشا رکتی را درترمینولوژی جد ید توسط کارگردانان عرصه سیاست درافغا نستان پیاده وحتی برای دیگران نیزالگو باشد. رقابت جدید درافغا نستان ، بخصوص درین چهاردهه اخیربین دولت- ملت ها مخرب ترین ، خشن ترازرقابت های گذشته بوجود آمد.زمامداران که درسا لهای اخیر برسر اقتدار آمد ند با وعده های شعارگونه وغیرعملی برای ارتقای زندگی وتوسعه افتصادی تحول بنیادی واصلاحات سر دادند ؛ ولی پیامد ومظاهر وعده ها آنها منجربه اختلافات نه تنها درون حکومتی انجامید بلکه بدتر از آن وحدت نسبی اقوام باهم برادرافغانستان را خدشه دارساختند، که این همه نا بساما نیها ناشی ازدولت های موازی درافغانستان است. کشاکش وتنش های سیاسی جاری در افغانستان اسا ساً اگریک بعد ان مداخله خارجیان باشد ، ولی بعد داخلی ان نهایت مهم تربه نظر می آید ؛ که درحول این می چرخد که کدام دولت باید دولت رسمی باشد . دولت دردولت ویا دولت موازی که میراث حکومت داری چهاردهه ای اخیر است ، دراکثربخش ها دولت موازی قدرتمند تر ازدولت رسمی مخرب تروویران کننده تراست، این دولت که به همکاری وحمایت امریکا وناتو دل بسته است؛ از آغازکار قابل پیش بینی بود ؛ که آشتی دادن تضاد ها ویا عدم تشخیص وشناخت از تضاد عمده از غیرعمده ازدید طبقا تی جامعه ای افغانی ، به عنوان مشارکت درساختاردولت داری یک توهم بیش نبود، که عده ای تشنه گان قدرت وثروت درکنار دولت چون عضو ناقص وبازدارنده تحولات اجتماعی عرض وجود کردند،هدف را فدای وسیله ووسیله را هدف قراردادند؛ که اکنون یکی بردیگری می تازد وبرسرتقسیم غنیمت جنگی دربدل خون بهای عزیزان ما درحال چانه زنی وزورازمای برای کسب مقام وبخصوص این قدرت های موازی با دولت، جوانان کشوررا که اینده سازان این کشوراند ومی خواهند خارج ازین گرداب هولناک ومتعفن تعصبات رنگارنگ ،دربازسازونوسازی کشوربا مشارکت خود مفهوم واقعی وحدت ملی را به تجربه بگیرند، به گروگان گرفته وتحرکات مدنی وانسا نی را درراه منافع شخصی خود به خشونت وخلاف تمام ارزشها ونهضت های آزادی بخش در تقا بل با نیروهای امنیتی کشوربه میدان کشیده مسیر واقعی جنبشهای مرد می را در اذهان جها نیان وارونه جلوه دادند، واز جوانان ما که سرمایه این کشوراند، قربا نی گرفتند.دربعضی از محافل روشنفکری وجامعه مد نی افغانستان از دولت موازی طورعنوان وتعریف وبرداشت می شود ؛که روش ایجاد (( دولت پنهان))ویا(دولت دردولت)از طریق ایجاد شبکه ها ی استخباراتی وارگا نهای جداگانه در دولت رسمی فعالیت جریان دارد که مانع تطبیق تحول وتداوم می شود ، چرادرعمل اعضای دولت پنهان هم وغم شان ، خصوصاً در مورد اشغال پست های حساس دولتی و امنیتی آب دراسیای دشمنی که  با مادرحال شدیدترین جنگ قراردارد می ریزند. دولت موازی همواره در یک دادوگرفت ومعامله چون شرکت سهامی دولت را از کارهای بنیادی باز داشته موجب رکود درتطبیق پلانهای دولت گردیده است.درغیراین ترکیب نا متجانس وضد ملی حکومت ساخته گی امریکا هرحکومتی می بود نا گذیر بود تا به مثابه روح وروان ملت خود به واسطه مناسبات سالم وملی طورسیستماتیک می توانست به یک مکانیسم علمی طرح های خودرا ، که با روح و روان وشرایط عینی وذهنی مردم افغا نستان خودرا سازگاروعیار بسا زد. از انجاییکه مکانیسم درونی دولت دردولت قابل دیدن نیست ، از پیامد آن باید نهایت هراس ونگران بود. بعد از شکست شوروی در افغانستان دولت های موازی دروجود قدرت های تفنگ سالارووابسته به غیرشکل گرفت.هم اکنون بخش های از دولت وحدت ملی را همان شبکه های که دربالا از آن ها نام گرفتیم ؛ صرف سنگرتبد یل نموده اند ؛ وهرکدام خواهان تشکیلات ونظام حکومتی منحصربه منافع گروهی وتنظیمی خود اند، درحالیکه در پنهان تیشه به ریشه ای وحدت ملی می زنند، وهرکدام بحیث مهره های باز دارنده تحول واصلاحات بنیادی امروزوفردا عمل می کنند ؛ به عوض اینکه برای رفع نقاط ضعف دولت انتقاد تعمیری وممد دولت قراربگیرند دل به انتقاد تخریبی بدون طرح وارایه پیشنهادات سالم وسازنده دل خوش می کنند.این بدین معنی است که روند کشاکش واصطکاک های میان دولت رسمی ودولت موازی وپیوندی که هم اکنون جاری است بازهم منتظر اند تا ریئس جمهور امریکا روح تازه در کالبد بی روح وپرتشنج این دولت بوزد. حالا که مردم ما درک نمود ند که ترکیب حکومت وحدت ملی با این وضع غیرمتجانس وغیر متعادل با روح اصلی وواقعی حکومت وحدت ملی در تناقض ودرتضاد قرار گرفته وکاملابیگانه است .ازین رو تا زمانیکه ریئس جمهورافغانستان در ساختاراین حکومت به این وضع موجود تجدید نظر نکند وحکومت های موازی که توسط گروهای ضد منافع ملی که در سنگرقدرت وثروت لانه کرده اند وهرروزدرایجاد ائتلا فهاحتی درفقدان نام گذاری آن درفقرکلیمات سیاسی مواجه اند ودرترکیب کاملاً غیرمتجانس وغیرقابل باور، تمرین سیاسی میکنند جدی برخورد نکند در مدت باقیمانده ، انچه درین روزها هسته ای یک دولت مستحکم وپایداررا با آوردن وایجاد کمیسیون اصلاحات اداری که به گفته ای خودشان پیام آوریک دستگاه مقتدرومستقل وازمشروعیت واقعی برخورداراست وبتواند مستقلانه عمل کند احتمالاً شانس برای برآوردن ارزوهای مردم می رود. حد اکثر ریئس جمهور در ادامه فعالیت های خودباید تلاش کندتا در پهلوی ایجاد این کمیسیون ها که عنوان اصلاحات اداری وانتخابات را گرفته وتوقع مردم ، نسبت به این کمیسیونها زیاد شده ویک نوید برای مردم ریاضت کش افغانستان داده شده ؛ کوشش کنند تا حد اکثرامتیازهارا در حوزه اقتصاد واستخدام کادرهای ملی ووطن دوست خارج ازین شرکت سها می در سطح ملی وبین المللی کسب کندتا ازطریق شگوفا یی اقتصادی توسط انتخاب مهره های که تا اکنون الوده به فساد نه شده اند ، بتواند براراده ی سیاسی گروهای بازدارنده تحول وتداوم واصلاحاحات اداری که غرق درفساد وتعصب اند تاثیرگذارباشد.درحال حاضرمردم افغانستان را درانتخاب بد از بدترقرارداده اند، و لی  مردم خواهان رفع این تهدیدات به فرصتهای قابل استفاده قا بل دسترسی می باشند.این رویکرد در واقع یک بازنگری واعتراف تاریخی به شکست ترکیب غیرقابل قبول از ایجاد ودوام حکومت وحدت ملی با این سهمیه بندی می باشند؛ یعنی تقویت ان تشکیلات دولتی غیرسهامی ، تیمی ،تنظیمی وغیرقومی که درآغاز مشروطیت اول ودوم دوره امانی توسط پیشگامان عرصه تحول واصلاحات بنیادی اساس گذاشته شده بود؛ با تمام نیروخواهان درهم شکستن مهره های بازدارنده تحول واصلاحات بودند؛ تا برویرانه های آن یک تشکیلات دولتی نوین دیگری استوارشود. تقویتی آن دولتی که ساختارش از گذشته ها با سرمایه معنوی گره خورده ومی تواند دریک مقطع زمانی کوتاه با بکارگیری سرمایه ،عظیم معنوی ومادی جوانان ملی کشورپروبال بگیرد. همان طوریکه خود رئیس جمهوردرطرح های خود بیان داشته ، باید برای جلب سرمایه ی جها نی شرایط حقوقی ای را در افغانستان فراهم کند که سرمایه گذاری خا رجی وداخلی بخصوص بخش خصوصی نیز امکان سرمایه گذاری در افغانستان را داشته باشند.درصورتیکه رئیس جمهوربتواند شرایط را برای سرمایه جهانی در افغا نستان بازکند انگاه بریکی ازبزرگترین موانع کنونی که از طرف گروهای موازی دردولت ایجاد شده فا یق آمده است.طوریکه اکثریت کارشناسان سیاسی به کرات یاد آورشده اند ، ومردم عام نیز به این نتیجه رسیده اند که تا زمانیکه این روند حکومت داری سهمیه بندی وتیمی از نوع 50-50 در تمام شئون کاری وساختاری حکومت بخصوص دربخش استخدام ادامه داشته باشد دورنمای جد ید تعهد با منافع علیای کشور وبا تجربه کاری وتحصیلات عالی به ناکا می روبرو شود.                                        
شورای ملی وشوراهای ولسوالیهای به تارییخ 16سر طان سال 1397؛ بعد ا زانهمه فرازوفرود وانتقادات تخریبی وبعضاً تعمیری؛ رئیس جمهورمرحله دوم تطبیق پلانهای تحول وتداوم را ، بعد گذشت دونیم سال وبا طی طریق کوه وکتل درعمل توسط نهادها ی دولتی که سالها درفکر خدمت به این مردم حق شناس بودند، جا معه مد نی وکا رشناسان ملی وکارفهم بدون درنظرداشت تعلقات قومی وسمتی وتنظیمی تحقق به بخشد. از اینکه رئیس جمهوردرین مدت توانسته قدرت های که با تطبیق این پلانها منافع شخصی گروهی تنظیمی خودرا به خطردیده ودراینده دست شان را از گریبان مردم مظلوم که بنام قوم ومذهب شکار صیادان الوده به خون بودند نجات داده باشد ؛ ویا چگونه انهارا بدون امتیازکنارزده باشد ؛ ارتباط دارد به روند وتطبیق عملی اصلاحات درتمام سیستم نظام که درحال حاضردر دولت به حیث صوبه های قدرت غیرمسئول در دولت نه تنها لانه کرده اند،بلکه در سازمانها ونهادها، موسسات سرمایه گذاری از طریق تطهیرپول ویا (( پولشویی)) خودرا به حیث سرمایه دارملی جا زده اند،وهم چنان در بانکها حتی صندوقهای    پس انداز، یک سر شان به دولت موازی یا قدم دوم به مرجع قدرتهای ضد ملی داخلی وخارجی وصل است. موضوع قابل یاد آوری اینست وتجربه هم به اثبات رسانده که هر( خواستن) ( توانستن) نیست؛ برای تحقق هرخواسته باید شرایط واقعی ان وجود داشته باشد، درصورتیکه رئیس جمهوردرین مدت دونیم سال توانسته باشد، برای تحقق پلان های خودامکانات وظرفیت فراوانی را فراهم ومساعد کرده باشد ؛ ودرعین زمان، نیروهای بازدارنده  تحول و اصلاحات را ازبدنه دولت دورکند. جای هیچ گونه شک وتردید وجود ندارد که تصمیم واراده سیاسی ازفکتورهای یک تحول وتغیراست ولی کافی نیست ؛ آنچه ان دوفکتوررا قدرت اجرایی می بخشد همانا پیاده کردن انها درعمل به شکل اگاهانه وشجاعانه ودرنظرگرفتن تناسب  منطقی دربین تئوری و به اصطلاح پراکتیک نهفته است . اگرقرارباشد که درین مدت بستروشرایط این تحول وتداوم وایجاد اصلاحات را فراهم کرده باشد ؛ براستی اگرچنین باشد ، پشتیبا نی مردم افغانستا ن را با خود دارد ؛ومردم هم نباید از د ید بدبینی همیشه قضایارا از دید سیا ودودی رهبران تنظیمی ها ی ساخته شده درایران وپاکستان ائتلاف های نیم بند ببینند. وظیفه ای فرد فرد این کشوراست تا نبایددر رفع مشکلات ومسایل ملی نقش یک تما شا چی را با زی کنیم مشارکت واقعی نه مصنوعی درعمل می تواند مناسبات میان (( خواستن)) و         (( توانستن )) را در عمل بسوی یک افغا نستان متحد وشگوفا رقم بزند واین مربوط به این است که ما برای افغا نستان ومردم حق شناس خود چه کار کرده می توانیم.                                                                                     

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 125 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.