Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مرکــز عــدلی و قضــایی بــرای به محاکمــه کشــاندن فســاد پیشـــگان بــزرگ یا مانــور فیشــنی تــر بــرای فــربهی مفســدان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 22 تیر 1395 ، 07:12

مهرالدین مشیدمبارزه با فساد، محاکمهء مفسدان کلان درون دستگاهی و به محاکمه کشاندن بیرون دستگاهیان فساد پیشگان بزرگ است که به مثابه قدرت های موازی هر از گاهی در برابر دولت به مانور پرداخته اند و دولت را به چالش کشانده و حتا ارادهء نیم بند حکومت را برای مبارزه با فساد به چالش برده اند. از این رو محاکمه کردن زورمندان فاسد شامل فرماندهان پیشین جهادی و غاصبان بزرگ زمین بزرگترین چالش در برابر حکومت افغانستان بوده است که حتا عرصه را برای غارت های کلان برای لیبرال ها و تکنوکرات های از غرب آمده نیز فراهم کرد که با تاسف حکومت ها بویژه در یک و نیم دههء اخیر بجای مبارزهء شفاف و واقعی برای محو فساد و محاکمهء مفسدان به مصلحت های کشنده تن داده و صرف به مانور های سیاسی برای مبارزه با فساد پرداخته است. این رویکرد سبب فربه تر شدن مفسدان شد و فساد پیشگان بزرگ قدرتمندتر شدند و به شبکه های کلان مافیایی بدل شدند و در طیفی وسیع در تار و پود جامعهء ما رخنه کرده اند. این مفسدان در لایه های متفاوت و گونه گون شکل گرفتند و احراز موقعیت کردند. مبارزه با مفسدان زمانی دشوارتر شد که فساد پیشگان بزرگ در بیرون از دایرهء حکومت با در تن کردن لباس تقدس با تاسف که به دزدی های شان رنگ جهادی دادند و دزدی های شان را در لاک تقدس پنهان کردند که به مثابهء تابو ها در برابر حکومت و قوانین نافذهء کشور عرض اندام کردند. راستی هم مبارزه با این بلعم باعور که دستان قارون و فرعون را از پشت بسته اند و حتا از فتوای شرعی برای پوشاندن و توجیهء دزدی های شان نیز دریغ نکرده اند و نمی کنند و حتا با پر رویی تمام  دزدی های شان را با قیافه های خیلی مقدس وارونه نمایی می کنند که این وارونه نمایی ها حتا دستان حکومت را برای محاکمهء آنان از پشت بسته و به رویکرد فراافگنی از فساد و محاکمه مفسدان بدل کرد. فساد و مفسد چنان لاک فولادین بر تن کرد که هرگز تبر حکومت به بدن آنان درز نیاورد.  در این مدت تا حال ده ادارهء موازی برای مبارزه با فساد در کشور ایجاد شد که بجای مشکل گشایی مبارزه با فساد را پیچیده و دشوارتر کرده است. در این شکی نیست که شماری از این اداره ها کار هایی انجام دادند و دست کم دوسیه سازی هایی کردند و شماری مفسدان معزز را هم افشا کردند که کار های مرحوم لودین در این عرصه قابل تحسین است و اما به نسبت نبود ارادهء سیاسی برای محاکمهء مفسدان و دستور های جناب کرزی که دزد را به دزدی ترغیب میکرد و صاحب خانه را می گفت خبردار.  این دوسیه ها پیهم در الماری های لوی سارنوالی انبار شدند. امیدواری ها برای محاکمهء مفسدان زمانی چون زنگوله های یخ ذوب شد که آقای کرزی گفت؛ دزدی کنید و اما پول ها را به بیرون نبرید، در واقع زنگ چور را به صدا درآورد و مفسدان حتا از دغدغهء محاکمه خاطر جمع شدند؛ بویژه پس از آن که حکومت کرزی به اساس مصوبه یی بررسی روی دوسیه های مفسدان را قدغن قرار داد و دوسیه های مفسدان حفظ شدند که به گفتهء سخنگوی لوی سارنوالی حالا شمار شان به ۴۵۰ دوسیه رسیده است و گفته می شود که در میان آنها هژده دوسیه مربوط به دزدی های میلیون ها دالری است؛ اما هنوز معلوم نیست که آیا دوسیه های کلان اختلاس میلیون ها دالری سامان و آلات شفاخانهء سردار محمد داوود و یک میلیارد دالری قرارداد های وزارت دفاع و داخله و قضایای مکتب های خیالی، کلینیک های خیالی و پولیس خیالی و ده ها ساختار های خیالی دیگر و غاصبان بزرگ زمین شامل آنها است یا خیر.
سارنوالی پس از شانزده سال سکوت در برابر مفسدان را شکسته و با ارایه ۴۵۰ دوسیهء مقام های ارشد سخن از ارادهء سیاسی حکومت برای محاکمهء فساد پیشگان بزرگ می زند و باب جدیدی را برای محکمهء فساد پیشگان نامدار و با نشان گشوده است که این دوسیه ها شامل اختلاس های کلان اند. قرار است این دوسیه ها به مرکز عدلی و قضایی منتقل و دوباره بررسی شوند. به گفتهء سخنگوی سارنوالی بررسی ها روی این دوسیه ها تکمیل نشده و باید تکمیل شوند و هرچند گفت که شماری از این مفسدان در خارج از کشور اند و از چند و چون بازگرداندن آنان چیزی نگفت
حالا که دوسیه های فساد پیشگان بزرگ به مرکز عدلی و قضایی منتقل می شوند. گفته شده که در این مرکز یک گروپی از سارنوالان نیکنام مجرب در کنار یک گروپی از قاضی های خوش نام و پاک توظیف شده و از سوی پولیس خاص محافظت می شود. گفته می شود که این افراد بربنیاد اصلاحات اخیر در لوی سارنوالی و ستره محکمه برگزیده شده اند و از متن اصلاحات جدید بر خاسته اند . این مرکز دوسیه های وزیران، معینان و سایر مقام های ارشد را بررسی میکند و پس از بررسی دوسیه های آنان به ادارهء قضایی این نهاد منتقل و فیصله می شوند. هم چنان گفته می شود که دوسیه های غصب زمین نیز شامل کار این مرکز است .گفته می شود ترتیباتی در این مرکز اتخاذ شده که حتا رییس جمهور و رییس اجراییه در آن نفوذ کرده نمی توانند. این اداره در حالی آغاز به کار می کند که پیش از این ده مرکز مبارزه با فساد به گونهء اداره های موازی ایجاد شده اند و اما ناکام مانده اند. گفته می شود که ادارهء نظارت برای مبارزه با فساد منحل می شود و ادارهء کمیتهء مبارزه بافساد که دارای کادر های خوب است، مرکز عدلی و قضایی را همکاری خواهد کرد. خوش بینی هایی وجود دارد که این اداره پس از ایجاد یک سلسله اصلاحات در لوی سارنوالی و ستره محکمه تشکیل شده و امید است که به موفقیت هایی نایل آید و اما هنوز زود است که به ارادهء سیاسی و قاطع حکومت برای محاکمهء مفسدان باورمند بود. بنا بر این هنوز پیش از وقت است که به کار این اداره ابراز خوش بینی کرد . هرچند رییس جمهور غنی حین افتتاح این مرکز به قاطعیت و استقلال آن اشاره کرد گفت که هر سه رکن دولت به کار آن حق دخالت را ندارند و دلیل به تاخیر افتادن افزایش فساد در لوی سارنوالی و قضا و علت تشکیل این مرکز را ایجاد اصلاحات در هر دو اداره یاد کرد. وی تشکیل این اداره را گامی برای تحکیم قانونیت در کشور عنوان کرد. وی گفت که کار این مذکز از خود او آعاز می شود و هیچ کس در برابر این مرکز مصوء نیت ندارد. حال مردم افغانسنان لحظه شماری دارند که این مرکز هرچه زودتر کار عملی را آغاز کند و از ارگ باید آغاز کند. به موضوع مکتب های خیالی پرداخته و آقای وردک را مورد بازپرس قرار بدهد و موضوع رشوت ده میلیون دالری به آقایان اتمر و زاخیلوال به گفتهء ویکی لکس در پیوند به مسکوت نگهداشتن افتضاح کلان مالی کابل بانک را بررسی کند و بعد به هژده دوسیهء کلان فساد وزیران پبشن بپردازد؛ اما بسیاری نهاد های ناظر بر مبارزه با فساد حکومت تشکیل این این مرکز را نمایشی می خوانند؛ زیرا مجازات افراد یادشده از سوی ارگ و سپیدار ناممکن است.
دیده شود که این اداره جنرال های کلان وزارت دفاع را که در دزدی تیل دست دارند و در فساد یک میلیارد دالری دخیل اند و یا وزیران پیشین و برحال که در فساد اداری کلینیک های خیالی، مکتب های خیالی، پولیس خیالی و سایر موارد فساد کلان دست دارند، به محاکمه خواهد کشاند یا خیر و یا این که این اداره هم ابزار تبلیغاتی دولت برای صفایی دادن به نشست های وارسا و بروکسل خواهد بود که پس از نشست های یادشده همه چیز مانند گذشته به حال خود باقی خواهند ماند. یا این که این اداره به چند کار نمایشی مبادرت خواهد کرد و چند فساد پیشهء درجه آخر را زیر نام فساد پبشگان بزرگ به قربانی خواهد گرفت و بالاخره ”نه چرکی خواهد بود و نه پریکی”. ممکن حکومت بالاخره تصمیم گرفته تا برای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات در آستانهء برگزاری کنفرانس های بروکسل و وارسا اقدام های عملی را انجام بدهد؛ اما این که در چه سطحی خواهد بود، هنوز نمی توان آن را به داوری گرفت؛ زیرا ترس آن می رود که این اداره هم به ابزاری برای مانور های سیاسی حکومت و خاک افگندن به جشم جهانیان در آستانهء برگزاری کنفرانس های یادشده بدل شود . در این میان یک چیز مایهء امیدواری است که لوی سارنوال برای نماینده گان مجلس و مردم افغانستان تعهد سپرده است که با مفسدان می رزمد و آنان را محاکمه می کند. هرگاه لوی سارنوال به این تعهد خود عمل نکند، در واقع خود را در برابر مردم افغانستان خواهد یافت و من یقین دارم که لوی سارنوال به خواست مردم افغانسنان ارج می گذارد و هنوز یارای نه گفتن در برابر قدرت را دارد و به یقین که قدرت زبون تر از آن است که آن را به بهای قبول ذلت و شکست شخصیتی خود معاوضه کند. حال لوی سارنوال در برابر آزمون بزرگ قرار گرفته است و رهایی از این آزمون برای او دشوارتر از عبور از هفت خوان رستم است و اما آنگاه که انسان اراده کند، کوه ها از هیبت تصمیم اش فرو می ریزند و دیوار های فولادین در برابر ارادهء او ذوب می شوند. از همین رو است که ارادهء انسان شبه ارادهء خدا است ؛ البته در صورتی که او انسانی عمل کند و ارادهء انسانی از او به ظهور برسد. بدون تردید چنین اراده، ارادهء یک فرد نه؛ بلکه ارادهء مردم است و این اراده را زور مردم خوانند که زور مردم بصورت قطع زور خدا است. حال با جناب لوی سارنوال است که برای محاکمه کردن فساد پیشگان بزرگ به اراده یی متوسل می شود که تجسم عینی قوت مردم و زور خدا است و یا این که پایش در عسل قدرت می چسپد و در شیرینی آن پادرگل می ماند و رنگ می بازد. در حالی که او برای اتمام حجت در برابر مردم تعهد دارد و پاسداری از این تعهد صدها بار گرانسنگ تر از ماندن در قدرت است که به بهای کشتن شخصیت او بیانجامد.
.به هر حال هرچه باشد مردم افغانستان آغاز کار این مرکز را فال نیک گرفته و برای اقدام های عملی و جدی آن لحظه شماری می کنند و برای دست اندرکاران این مرکز از خداوند توفیق مزید می خواهند تا به بهای سنگ بستن در شکم ها مبارزهء شان را به گونهء سازش ناپذیر بر ضد فساد پیشگان بزرگ تا کشاندن آنان به پایه های دار آغاز و به گونهء خستگی ناپذیر ادامه بدهند و در این راه استقامت کنند تا نشود که خدای نخواسته چون گرداننده گان اداره های گذشته در برابر روی نازک دالر نه تنها سر که پا ها را هم خم کنند و اقدام های شان تحت شعاع پول و سفارش قرار بگیرد و این مرکز هم به پرتگاهء ترکستان ناکامی ها بیافتد.یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 180 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.