Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

هرنوع توجیۀ وچشم پوشی از جنایت پاکستان در افغانستان گناۀ بزرگ است آرمان ملی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 21 تیر 1395 ، 10:08

پاکستان دستان فرعون را از پشت بسته و قارون را ده ها بار تشنه بر سر آب می برد و برمی گرداندپاکستان دستان فرعون را از پشت بسته و قارون را ده ها بار تشنه بر سر آب می برد و برمی گرداند
هرنوع چشم پوشی از جنایت های پاکستان و ابراز نوعی همدردی با آن با هر واژه و هر رویکردی که صورت بگیرد، این جز جفا به حق مظلوم ترین انسان این سرزمین و مزدوری پنهان با پاکستان مفهوم دیگری ندارد. پاکستان نه تنها توانسته است که از چندین  دهه بدین سو نه تنها افغانستان را به میدان رقابت با هند بدل کند و برای رسیدن به این هدف در پی رسیدن به عمق استراتیژیک خود در افغانستان است؛ بلکه در تار و پود شماری از شخصیت ها، حلقه ها گروه ها به اندازۀ کافی در درون حکومت نفوذ کند و خیلی ماهرانه توانسته است مهره های خود را در نقاط حساس حکومتی و غیرحکومتی مخفی کند و هر یک به گونه های مختلف به نفع پاکستان مصروف لابی گری و حافظ منافع این کشور در افغانستان اند. در هسته گذاری و جابجاسازی آنان زیر پوشش های گونه گون سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و بویژه در اشکال فعالان مدنی و رسانه یی و حقوق بشر چنان دقت به عمل آمده است و مهره ها خیلی ماهرانه چیده شده اند که در بسیاری موارد شناسایی آنان دشوار است. این مزدوران به مثابۀ دایه های شیرین تر از مادر در حالات مختلف چنان دو پهلو و چند لایه عمل می کنند که با فرو رقتن کارد های شان حتا تا استخوان این ملت شناسایی نمی شوند؛ زیرا نقاب های گونه گون و رنگین برای  پتهان کردن چهرۀ اصلی خود را دارند. پاکستان توانسته تا با استفاده از ضعف شخصیتی و اسلامی شماری افراد به موفقیت های چشمگیری در افغانستان دست یابد. این افراد در ساختار های دولتی و غبر دولتی جاسازی شده اند و هریک برای پیشبرد وظیفه مشخص توظیف شده اند. شماری ها در مقام های ارشد دولتی در فساد گسترده دست دارند تا حکومت را فاسد و بی کفایت و ناتوان جلوه دهند و فاصله میان مردم دولت را بیشتر کنند. این فساد چهره های متفاوت دارد که فساد مالی به گونۀ شایع آن یعنی اخذ رشوت، فساد در قرارداد های دولتی، فساد در مقرری ها و بالاخره هر نوع استفاده بد از وظیفه که در حدود هفتاد نوع می باشند، شامل فساد است که عامل آن مفسد خوانده می شود. این ها توظیف شده اند تا در هر مقام دولتی و غیر دولتی که قرار دارند، سرگرم ثروت اندوزی و کارشکنی و و قانون گریزی باشند. هریک از این جاسوسان که بیشتر شان مفسد، ضعیف النفس و ثروت جو ونام جو اند ،  طعمۀ خوبی برای شبکه های استخباراتی اند. این افراد تنها شامل آنانی نیستند که در مقام های حکومتی به فساد گستردۀ امنیتی، دفاعی، اداری و اقتصادی مصروف اند؛ بلکه در بخش  دیگر دولتی چون مجلس نماینده گان و سایر اداره های سه گانۀ دولتی نیز سرگرم فساد پراکنی اند تا نوکری خویش را برای شبکه های استخباراتی منطقه و جهان به پیش ببرند. این جاسوسان در مجلس نفوذ کرده اند تا مانع تصویب قوانین شوند و اصلاحات و برنامه های حکومت را به تعویق افگنند تا چرخ های حکومت را از حرکت بازداشته و بحران حاکمیت را بوجود آورند. آنان افراد استفاده جو و ثروت جو اند و بجای حضور دایمی در نشست های پارلمان به گونۀ کمیشنکاران در اداره های دولتی سرگرم اخذ قرارداد های دولتی اند و می توان گفت که مسؤولیت بخش کلانی از فساد از یک و نیم دهۀ گذشته بدین سو برمی گردد، به این نماینده گان مجلس تا بدین وسیله وظیفۀ شان را در برابر شبکه های استخباراتی که به آن وابسته اند، به خوبی انجام داده باشند. همچو نماینده گان نه تنها در صدد به فساد کشاندن حکومت اند؛ بلکه از همه بیشتر در صدد به فساد کشاندن مجلس نماینده گان نیز اند تا با رایج کردن فرهنگ نادرست رشوه گیری ها و امتیازگیر ها مشروعیت پارلمان را زیر سوال ببرند. چنانکه عبدالرحیم ایوبی گفت که فهرست اضافه تر از ۶۴ عضو مجلس را در اختیار دارد و اما به دلایل نامعلوم از افشای آن خود داری کرد. از همین رو است که امروز پارلمان افغانستان از فاقد اعتبار ترین پارلمان های جهان شناخته شده  و اکنون تنها از نداشتن مشروعیت قانونی رنج نمی برد؛ بلکه در صدر فهرست بیمار ترین پارلمان های جهان نیز قرار دارد. برخورد اعضای این مجلس در پیوند به رد فرمان تقنینی رییس جمهور برای اصلاح نظام انتخاباتی نشانه آشکار کار شکنی و قرار گرفتن آنان در برابر ایجاد اصلاحات نظام انتخاباتی در کشور است که به دلیل بقای منافع خود و ادامۀ کار شان در پارلمان مشروعیت باخته، انجام شده است. هرجند شماری از آنان بهانۀ خیلی فیشنی دارند که همانا استفاده جویی رهبران حکومت است که گویا رهبران حکومت می خواهند بدین بهانه مهره های شان را در کمیسیون های انتخابات جابجا  کنند. چنانکه به دلایل خلاف قانون خواندن که گویا پارلمان در سال آخر کاری خود صلاحیت تصویب فرمان ها را ندارد، حتا بدون آن که آن را به کمیسیون نظارت قانون اساسی بسپارند و یا بدون آن که در آن تعدیلات دلخواۀ خود را وارد کرده باشند، بالاخره فرمان را رد کردند. نماینده گان مخالف و موافق حرف های خود را داشتند و کسانی در مجلس چون آقای منصور این تصمیم را خلاف اقتضای دموکراسی خواند و شماری ها مانند آقای عبدالقادر زازی نمایندۀ مردم پکتیا حرف های دیگری برای توجیۀ رد خود داشت و نامه یی را در دست داشت که گفت از جایی آن را بدست آورده است و به گفتۀ وی بربنیاد آن باید آقایان غنی و عبدالله محاکمه شوند. آن نامه که از سوی هردو نوشته شده بود؛ در آن کمیسیون انتخابات به نحوی تهدید شده و از کمیسیون خواسته بودند که هرچه عاجل آنان را اعلان کنند. اما در این میان آنچه مسلم است، این که برای کسب اعتماد انتخاباتی، بازگرداندن روحیۀ باورمندی برای انتخابات، نجات دموکراسی جوان کشور و کسب اعتماد جامعۀ جهانی؛ ایجاد اصلاح نظام انتخاباتی یک امر حتمی و حیاتی در کشور است و نیاز بود تا بر رغم دشواری های قانونی و سلیقه یی فرمان تصویب می شد که نشد شماری از نماینده گان هم دلیل عدم تایید آن را سود جویی های شخصی شماری نماینده گان خواندندکه خواهان انتخابات نیستند و بخاطر استفاده جویی ها و دروغگویی ها و فریبکاری ها اعتماد شان را نزد مردم از دست داده اند؛ اما آنچه که در پس پرده های این سناریو وجود دارد افزون بر نفوذ شبکه های استخباراتی حرف های دیگری نیز وجود دارد که شماری از اعضای مجلس نماینده گان رهبران حکومت را متهم به کم کاری و سهل انگاری عوام فریبانه می کنند که ارادۀ واقعی برای برگذاری انتخابات را ندارد و دلیل رد فرمان را از سوی مجلس عدم همکاری و لابی گری رهبران حکومت در میان نماینده گان خواندند. آنان ادعا دارند که هرگاه رهبران حکومت چنین اراده می داشتند، فرمان مورد تایید اکثریت اعضای مجلس قرار می گرفت. هرگاه چنین می شد و باید اصلاح در نظام انتخاباتی بوجود می آمد که در این حال نخستین وعدۀ حکومت نام نهاد وحدت ملی جامۀ عمل می پوشید و این که آیا انتخابات برگذار می شد یا خیر؛ اما با عملی شدن نخستین وعده، باید کار تهیه و تدارکات لویه جرگه روی دست گرفته می شد تا دست کم ریاست اجرایی حکومت مشروعیت قانونی پیدا می کرد که عملی شدن آن برای حکومت ممکن دشوارتر از برگذاری انتخابات مجلس نماینده گان و شورا های ولسوالی ها باشد. شاید حکومت هراس داشته باشد که لویه جرگه یک باره بر نامشروعیت حکومت کنونی به دلیل ناتوانی ها و بیکاره گی ها و عدم ایجاد اصلاحات اداری و محو فساد و گسترش ساختار های موازی شبکه یی و مافیایی خاموش رای بدهد و در نتیجه تمامی رشتۀ آن یک باره پنبه شود.  شاید شماری خواننده گان بگویند که رد فرمان از سوی اعضای مجلس چه ارتباطی به پاکستان دارد؛ زیرا این بستگی به تصمیم و ارادۀ نماینده گان مردم در مجلس دارد. این در  حالی است که سرکلافه از همین جا آغار می شود و آن این که شماری از این آقایان اراده های شان را از پیش فروخته اند و صرف نقش بلندگو را دارند که ابزاری بیش برای تمثیل ارادۀ دیگران نیستند. صرف به گودی های کوکی بدل شده اند که تنها ابزاری برای خیمه شب بازی های سیاسی اند و بس. در قرن نوزدهم و قرن بیستم معقوله یی رایج بود که می گفتند، هرگاه دو موش در یک سوراخ باهم می جنگند، عامل جنگ آنها بریتانیا است که آن روز در قلمرو های بریتانیا آفتاب غروب نمی کرد و در عقب تمامی نزاع های جهانی قرار داشت؛ اما اکنون به مثابۀ وارث انگلیس در منطقه پس از تقسیم نیم قارۀ هند سکوی شیطانی نزاع را در منطقه بدوش دارد و بویژه در پشت تمامی حوادث و رویداد های کوچک و بزرگ کشور ما دست درازتردارد. به امید آن که روزی شاهد قطع این دست های شیطانی در حریم کشور خود باشیم.  از آن رو است که می توان گفت، اگر کاسه یی در ارگ می شکند، کوزه یی در پارلمان به زیر می افتد و یا شاکاسه یی در زیر نیم کاسۀ حکومت پیدا می شود و یا نهال فساد و توطیه یی در ارکان سه گانۀ دولت جان می گیرد و” آفتابه لکند ” آنها برای دست شویی مفسدان و شست و شو و صفایی دادن به آنان به حرکت می آید. بدون تردید دستان شیطانی پاکستان به گونۀ مقدس مابانه در زیر آنها در جنبش است؛ یعنی پاکستان تنها عامل جنگ افروزی و جنایت در افغانستان نیست؛ بلکه عرادۀ تمامی فساد پراکنی ها و ناکارایی ها وبهانه تراشی ها و توطیه ها را نیز در کشور ما به پیش می برد که رویکرد شماری نماینده گان برای رد فرمان تقنینی هم نمی تواند، مستثنا از ان باشد. این سیمای شیطانی تاریخ تنها چهرۀ قابیلی زمان نیست که برای نابودی مظلوم ترین انسان سرزمین ما یعنی نمایندۀ هابیل کمر بسته است؛ بلکه دستان فرعون تاریخ را از پشت بسته است و قارون تاریخ را هفت بار تشنه سر دریا می برد تشنه واپس می آورد. پس جا دارد تا هفت بار چه که هفتاد بار لاحول خواند تا از مکر ابلبس های بزرگ اپاکستان  چون ملا فضل الر حمان ها  و ملا سمع الحق هایش رهایی یافت و هفتاد دیگر لاحول گفت تا از چنگال آهنین آنان پا به فرار نهاد. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 200 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.