Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

هرچند پیمودن کوره راهء صلح دشوار است واما ناگزیر باید آنرا پیمود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 11:07

مهرالدین مشیدهرچند اوضاع کنونی افغانستان خیلی پیچیده و جنگ روان در کشور به کلافهء سر در گم بدل شده است که با پیوستن انجنیر حکمتیار به روند صلح نمی توان زیاد امیدوار بود و اما پیوستن او به روند صلح می تواند، بدون توجه به بدبینی های شماری ها کلید گشایشی باشد برای صلح و ثبات در کشور؛ زیرا جنگ کوله باری را بر شانه های مردم ما ماند که دست کشیدن از جنگ و پیوستن کوچک ترین گروه به روند صلح می تواند، بر روند صلح تاثیر خوب برجا بگذارد؛ هرچند ورود حزب اسلامی به روند صلح برای آنانی که صلح و جنگ را از عینک تقسیم قدرت می بینند و با حکمتیار به مثابهء رقیب به منافع ملی نمی اندیشند، چندان خبر خوشی نیست؛ اما این می تواند، خبر خوشی برای اکثریت مطلق مردم افغانستان باشد که تشنهء صلح اند و برای استقرار ثبات و آرامش لحظه شماری می کنند؛ زیرا از نظر مردم ما نیاز به صلح بیشتر از نیاز آنان به آب، هوا و غذا است. تنها دشمن صلح آنانی اند که از جنگ سود می برند و در همدستی با شرارت پیشگان بزرگ و در تبانی با مافیا های سیاسی، اسلحه، مواد مخدر و اقتصادی، مردم افغانستان را زیر دندان جنگ به گروگان گرفته اند.
آشکار است که صلح برای آنان نه آب حیات؛ بلکه زهری است که بر کام شان می ریزد، گلوی آنان را فشرده و چشمه های عایداتی آنان را می خشکاند. در صورت استقرار صلح و ثبات در کشور نه تنها آنان مورد بازپرس قرار می گیرند و کاخ ها، ویلا ها و میلیون ها دالر ثروت های بادآورده و به غارت برده شدهء آنان مصادره می شود؛ بلکه در برابر تمامی کارکرد های زشت گذشتۀ شان پاسخ گو خواهند بود. از همین رو است که مردم افغانستان شبکه های استخباراتی منطقه و بویژه کشور های پاکستان و ایران و مزدوران آنان را در داخل کشور عامل ادامهء جنگ و مخالف صلح می خوانند. آی اس آی پاکستان و استخبارات ایران با رویکرد های دوگانه و به قول معروف ” دزد را می گوید دزدی کن و صاحب خانه را می گوید، خبر دار”  از یک طرف مخالفان مسلح را تجهیز، تمویل و رهبری می کنند و از سویی هم در بدنهء دستگاهء حکومت نفوذ کرده و از طریق آنان موانع را در راهء تامین صلح و ختم جنگ در کشور بوجود می آورند تا بوسیلهء آی اس آی و سپاهء پاسداران ایران و سایر شبکه های استخباراتی منطقه و در داخل هم عمال از طریق عمال شان جنگ نیابتی شرق و غرب و شمال و جنوب را در افغانسنان مشتعل نگهدارند. از این رو دشمنان صلح دشمنان مردم و دشمنان صلح و ثبات افغانسنان می باشند. گفتنی است که دفاع از صلح را نباید دفاع از گروه و جناحی تلقی کرد و هم تاکید به صلح را نباید تن دادن به صلح ذلت بار با مخالفان تلقی کرد؛ بلکه صلح کوره راهء دشواری است که برای پیمودن آن به قول بیدل”کوه و کتل” ها را باید طی کرد و تا به منزل مقصود آن رحل اقامت گزید. از این رو پیمودن دراز راهء صلح دشوارتر از طی کردن دراز راهء جنگ است؛ زیرا صلح امر سازنده گی و علم وهنر آبادانی جامعه سازی است و اما جنگ رسم نابودی و ویرانگری می باشد، آشکار است که رسم آبادانی دشوارتر از رسم ویرانگری است. از این رو رفو کردن و یا یا بخیه کردن تار و پود بساط صلح دشوارتر از جنگ است. این به معنای آن نیست که هر صلحی به خیر کثیر منجر می شود و اما پیشگیری از شر بزرگتر و کاستن از دامنهء زشتی ها و پلشتی ها و یا رخنه وارد کردن در صف شر خود می تواند، از زشتی ها بکاهد که کستن از زشتی ها معنای سنگین شدن پلهء صلح را دارد.
حالا که حزب اسلامی وارد روند صلح شده است. در برابر گروه های شمال و بویژه جمعیت اسلامی و شورای نظار خیلی حساس باشد.  بجای پیش آمد از در رقابت های خصمانه که نتیجهء آن را حالا با گوشت و پوست خود لمس میکنیم، باید از در مدارا و مصالحه پیش آید تا مبادا بار دیگر قربانی بازی های شبکه های استخباراتی شود. پس بر حکمتیار است تا این بار خوب بازی کند؛ زیرا غرب همیشه تلاش کرده تا از طریق پاکستان و نوکرانش در افغانستان نفاق و اختلاف های گروهی و قومی را دامن بزند. چنانکه با سقوط طالبان به این رویکرد شوم ادامه داد. اظهارات گیتس در کناب خاطرات اش قابل تذکر است که نوشته است که کرزی از او خواسته بود تا دست کرزی را برای تقویت طالبان برای نابودی و سرکوب جبههء شمال باز بگذارد. گفته می شود پس از آن کرزی به کمک انگلیس طالبان را زیر پوشش عودت کننده گان به شمال جابجا کرد.  از همین رو بود که کرزی برای محافظت خود امریکایی ها را به ارگ آورد و بعد ها برای پنهان کردن چهرهء اصلی خود و کشاندن گروه های شمال و بهره برداری از آنان در رویکرد خود تغییر آورد و زیر شعار دشمنی با پاکستان و امریکا به فریب مردم افغانستان دست یازید. سناریوی اخراج یک شهروند انگلیسی که معاون یوناما بود، از هلمند به اتهام همکاری با طالبان بخشی از پروژهء جابجایی بود که کرزی پس ار افشای موضوع و کشته شدن خبرنگار افغان بوسیلهء طالبان ، ناگزیر به اخراج او از افغانستان شد.
امید که خواننده گان اندکی به میزان شتاب ما برای صلح پی برده باشند و علاقمندی ما را برای صلح قربانی گرایش های شخصی، گروهی، قومی و سیاسی خود نکنند؛ زیرا به قول معروف قدر عافیت را آنان بدانند که به روز بد دچار شوند و یا زمینی می سوزد که در آن آتش شعله ور است. بنا براین داوری های آنانی در پیوند به صلح پرسش برانگیز است، آشکار است  که از این آتش بدور اند و از خوان تلخ فقر جانکاهء آن درامان هستند. هرچند صلح و جنگ دو همزاد تاریخ اند؛ اما جنگ های چهار دههء اخیر بیش از هر زمانی مردم افغانستان را خسته و ذله کرده است. از این رو صلح خیر کثیر خوانده شده است و اما صلح بدون جنگ و جنگ بدون صلح وجود نداشته و می شود گفت که نیاز مبرم به صلح و مبارزه با مهاجمان، مستبدان و قلدران مشروعیت جنگ را رقم زده است. از همین رو است که می گویند، تاریخ مبارزهء داد است با بیداد و جنگ پیهم هابیل است با قابیل که فلسفهء تاریخ را از خدا تا به خدا یا به عبارت دیگر خدا - انسان - خدا به تصویر کشیده است. افغانستان به دلیل موقعیت حساس جیوپولیتیک، جیو استرتیژیک و جیو ایکونومیک خود
در طول تاریخ هر از گاهی میدان رزم آوری های لشکرگشایان تاریخ بوده است که مردم شجاع و تسلیم ناپذیر این مرز و بوم با رویارویی های پیهم بیشترین قربانی ها را متحمل شده اند و هنوز هم در سینهء بی کینهء این کشور نقش های سم اسپ های مهاجمان موجود است و شاید که فوسیل های آنها هم موجود باشند؛ اما چهار دهه جنگ کنونی بیش از هر زمانی مردم ما را از پای درآورده است. افغانستان کشوری که مردمانش در طول تاریخ جنگ های ویرانگرو تباه کن را تجربه کرده اند و اما ده ها دریغ و درد که با وجود تمامی حماسه آفرینی ها و شهکاری های ایثارگرانه کمتر صلح و ثبات را تجربه کرده اند. برعکس دستاورد های شان را شاهان و سلاطین به غارت برده و بررغم تحمل دشواری ها باز هم سیاه روزی و بدروزگاری ها را ناگزیرانه تجربه کرده اند؛ اما جنگ کنونی به دلیل استخباراتی شدن و مافیایی بودن آن به مراتب دشوارتر از گذشته است که سرنخ آن تنها در اسلام آباد، نه بلکه در واشنگتن، لندن، پاریس، برلین و ... است که کابل در این جنگ به گونه یی به حاشبه رفته است.
هر طوری که است، حالا مردم افغانستان به صلح نیاز دارند. هرچند این صلح در داخل و در خارج کشور دشمنان انگشت شمار نه که دشمنان زیادی دارد؛ اما در این میان شبکه های مافیایی و جدا شده از بدنهء تنظیم های جهادی که بقای خود و بقای غارت های شان را در جنگ می دانند، خطرناک تر از دشمنان بیرونی برای صلح اند. صلح و ثبات در کشور به مثابهء مشت کوبنده بر دهن آنانی است که از چهار دهه بدین سو خون مردم افغانستان را  چون شیر مادر خیلی قشنگ می نوشند.*** آشکار است که صلح برای آنان تیغ آخته را ماند که برگلوی آنان سنگینی می کند؛ اما در این میان آنچه مهم است، این که صلح بیشتر از آب و نان نیاز مردم افغانستان است و نباید این نیاز بزرگ را قربانی اهداف پلید و تمامیت خواهانهء شماری غارتگران بدنام و دزدان سر گردنه کرد. مردم باید در این گونه داوری ها هوشیار و جدی باشند و حساب کرده حرف بزنند و عمل کنند؛ زیرا این موضوع حیاتی است و منوط به سرنوشت یک ملت است و چقدر بی انصافی خواهد بود که سرنوشت یک ملت را قربانی خم ابروی یک غارتگر کرد و هم جفایی بیشتر از این نخواهد بود که آن را قربانی خوش آمدها و بد آمد های ”فلان کج کلاه خان و بهمان زبرجد خان” کرد.
سکتاریست ها و فاشبست های قومی و تمامی آنانی که می خواهند، صلح را قربانی منافع شخصی، قومی، کروهی و تیمی خود کنند، باید بدانند که هرگز نمی توانند، مانع روند صلح شوند و با ایستادن در برابر رود خروشان صلح سرنوشت مردم افغانستان را به بازی بگیرند؛ اما مخالفان مسلح باید بدانند که تاکید به صلح تن دادن به خواست های لجام گسیخته و نامعقول آنان نیست که بجای ارجگذاری به منافع ملی، برعکس سرنوشت مردم افغانستان را زیر نام امر بزرگ صلح قربانی اهداف شبکه های استخباراتی شرق و غرب و بویژه پاکسنان کنند؛ زیرا صلح به همان اندازه که ضرور و دشوار است، به همان اندازه باریک و حساس نیز است که عبور از آن و رسیدن به صلح پایدار و عادلانه به معنای گذشتن از پل صراط را دارد تا عدالت در تمامی ابعاد آن در چهارچوب صلح تحقق واقعی پیدا کند. یعنی صلح با مخالفان باید منافع اقوام گوناگون کشور را بدون در نظر داشت روایت های کلان و کوچک به مفهوم عادلانه و راستین اش حفظ کند و خواست های کلان و غیر واقعی قوم گرایان را مهار کند . پس چه بجا خواهد بود بر دهن های شان افسار ببندد تا در کنار تامین منافع آنها جغرافیای کنونی افغانستان را نیز ضمانت آشکار کند. حکومت برای رسیدن به چنین صلح پایدار و عادلانه مسوءولیت دارد تا برای آنانی فرصت ندهد که به قول معروف ”با بیرون کردن بیشتر پاچه ها از پای شان” به بهای نوکری و خوش خدمتی به شبکه های استخباراتی هند زیر نام اهداف صلح خواهانهء صبح تا شام با ادعا های تاریخ گذشتهء قومی با ”جفنگ” گویی ها در راهء صلح سنگ اندازی می کنند تا راهء صلح بدون گذشتن از اسلام آباد، دهلی، واشنگتن، لندن و ... از کوره راهان کابل بگذرد. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 192 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.