Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

هر روز عاشورا و هر میدان کربلا ست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 21 تیر 1395 ، 11:39

طالب و کابل در این آتش زنی ها همنواستطالب و کابل در این آتش زنی ها همنواست
طالبان این مزدوران آی اس آی ونوکران گوش به فرمان نظامیان پاکستان و نور چشمی های اسلام آباد و دشمنان سوگند خوردهء مردم مظلوم افغانستان، یار و یاور قدرت های استکباری و به تعبیر قرآنکریم سنگ های دوزخ و چوب سوخت اهداف نظامیان هژمونیست پاکستان در قلعۀ حیدر خان پغمان فاجعهء دردناکتری را  راه اندازی کردند، ده ها جوان و جگر گوشهء مادران دردمند این کشور را به خاک و خون کشاندند و صد ها خانواده را به سوگ عزیزان شان بنشاندند؛ اما ده ها دریغ و درد که طالبان با دست کم گرفتن این مصیبت بزرگ، به بهای پشت پا زدن به ارزش های اسلام و پیام های رهایی بخش و انسانی آن، این عمل زشت و ضد انسانی و اسلامی شان را توجیهء دینی می کنند تا باشد که وجدان های خفته و ببمار شان را خفته و بیمارتر کنند و به بهای این وجدان کشی نظامیان اسلام آباد را در شادی بنشانند. طالبان چگونه با این کشتار بزرگ هموطنان شان، آنهم در ماهء مبارک رمضان می توانند، احساس راحت کنند وجدان دینی خود را آسوده پندارند. مگر طالبان به آن جسد های آغشته به خون ولو که سرباز هم بودند، ندیدند که به چه عمل ننگین دست یازیده اند که شرمی بزرگ برجببن اسلام و ننگی فراموش ناشدنی بر دامن انسانیت است. مگر عاملان اصلی این رویداد دلخراش چگونه به ندای وجدان انسانیت پاسخ خواهند گفت و در روز آخرت به پیشگاهء خدا چه پاسخ خواهند گفت، اما این همه محکوم کردن های طالب و آی اس آی نمی تواند از بار پاسخگویی حاکمان کابل چیزی بکاهد و دهن کجی های دروغین فرماندهء پولیس کابل و بی کفایتی رییس امنیت و بالاخره شورای امنیت بتواند برای آن پاسخ درست و اطمینان بخش باشد. دستان این ها نیز در این خون ها آلوده است و در یک توطیهء بزرگ سرنوشت مردم افغانستان را قربانی جنگ نیابتی ببگانه ها و میدان زور آزمایی شبکه های استخباراتی منطقه و جهان کرده اند. این ها هم با وجدان های خوابیده خون مظلوم ترین انسان این سرزمین را به معامله گرفته اند. آنان چنان عاشق قدرت اند و دیوانهء ثروت که اگر هر روز هزار انسان بیگناهء این کشور شهید شوند و قربانی جنایت پاکسنان شوند، حتا خمی بر ابرو نمی آوروند و بجای استعفای آبرومندانه حتا بی شرمانه برای ماندن در قدرت تلاش می کنند و بی کفابتی ها و ناکارایی ها و ضعف مدیریتی شان را توجیهء دینی می کنند تا باشد که وجدان های خفته و ببمار شان را خفته و بیمارتر کنند و به بهای این وجدان کشی نظامیان اسلام آباد را در شادی بنشانند. طالبان چگونه با این کشتار بزرگ هموطنان شان، آنهم در ماهء مبارک رمضان می توانند، احساس راحت کنند و وجدان دینی خود را آسوده پندارند. مگر طالبان به آن جسد های آغشته به خون ولو که سرباز هم بودند، ندیدند که به چه عمل ننگین دست یازیده اند که شرمی بزرگ برجببن اسلام و ننگی فراموش ناشدنی بر دامن انسانیت است. مگر عاملان اصلی این رویداد دلخراش چگونه به ندای وجدان انسانیت پاسخ خواهند گفت و در روز آخرت به پیشگاهء خدا چه پاسخ خواهند گفت، اما این همه محکوم کردن های طالب و آی اس آی نمی تواند از بار پاسخگویی حاکمان کابل چیزی بکاهد و دهن کجی های دروغین فرماندهء پولیس کابل و بی کفایتی رییس امنیت و بالاخره شورای امنیت بتواند برای آن پاسخ درست و اطمینان بخش باشد. دستان این ها نیز در این خون ها آلوده است و در یک توطیهء بزرگ سرنوشت مردم افغانستان را قربانی جنگ نیابتی ببگانه ها و میدان زور آزمایی شبکه های استخباراتی منطقه و جهان کرده اند. این ها هم با وجدان های خوابیده خون مظلوم ترین انسان این سرزمین را به معامله گرفته اند. آنان چنان عاشق قدرت اند و دیوانهء ثروت که اگر هر روز هزار انسان بیگناهء این کشور شهید شوند و قربانی جنایت پاکسنان شوند، حتا خمی هم بر ابرو نمی آورند و بجای استعفای آبرومندانه حتا بی شرمانه برای ماندن در قدرت تلاش می کنند و بی کفایتی ها و ناکارایی ها و ضعف مدیریتی شان را توجیه می کنند. مردم افغانستان تنها طالبان را مسوءول این وحشت و دهشت نمی پندارند؛ بلکه بخشی از آن بر می گردد به ناتوانی حکومت که توان تامین امنیت شهروندان را ندارد و باز هم برای ماندن در قدرت دهن کجی می کنند و با فراافگنی های سیاسی دست به خود فریبی می زنند و خاک در چشمان مردم می پاشند. کابل نمی تواند بی کفایتی و ناتوانی های خود را برای تامین امنیت شهر وندان بدوش پاکستان افگند و اختلاف و دعوا ها بر سر قدرت و جنگ برای تقسیم پیسه های سیاه را به قول دوستم نیز بدوش پاکستان افگنند. عامل اصلی بخشی از این خونریزی ها ساخت و ساز ها در درون ارگ برای بقای مهره های سوخته در قدرت است تا باشد که وعده های جناحی و گروهی شان را به سر رسانده باشند. ارگ و سپیدار نشینان در یک سازش پنهان و خیلی خاموشانه و قشنگ با جابجا سازی مهره های ناکاره و سوخته در مقام های سکتور امنیتی  سرنوشت مردم افغانستان را به قربانی گرفته اند. ارگ و سپیدار در یک سازش پنهان با شعار های گوش کر کن شایسته سالاری و تخصص مردم افغانستان را قربانی چل و فریب های کاذبانهء خود کرده اند و با سازش های ننگین پشت پرده تخصص، تقوا و شایسته سالاری را قربانی مهره های بی کفایت و بدنام خود کرده اند. مردم افغانستان در حالی با این خون و آتش شب و روز دست و پنجه نرم می کنند که خانواده های بیشترین حاکمان ارگ سپیدار در کشور های اروپایی و امریکایی در ناز و نعمت بسر می برند و به بهای خون مردم افغانستان سرگرم بدترین عیاشی و فحاشی اند و حتا دل های مردهء شان لحظه یی هم برای رنج ببکران مردم افغانستان نمی تپد. پس در عقب این دل ناتپی های آنان می توان حال پدران شان را در ارگ و سپیدار کابل خوب دریافت. در این گونه حوادث امروزی تنها آن دل هایی به گونهء راستین می تواند در غم این ملت بتپند که درد همگون و شریکی و دغدغه های یکسان داشته باشند. پس در دلی که هرگز وسوسهء مرگ نابهنگام فرزند ناخون نزند، بدون تردید امروز هرگز غم و اندوهء آن مادر غریب و پدر مسکین را احساس کرده نمی توانند که با یک جهان آرزو های برباد رفته انتظار فراغت فرزند شان را داشتند و امیدوار بودند که فرزند شان در کنار رزمیدن با دشمن مکار و ادای رسالت میهنی می تواند، حداقلی از نیاز های زنده گی را برای شان فراهم کنند و اما امروز این همه آرزو ها را همراه با جگر گوشه های شان زیر خاک دفن کردند. آشکار است که جنابان ارگ و سپیدار از این درد زیرخاک دفن کردن ها به کلی بیگانه اند و ژست های دروغین نمی تواند محکی برای ارادهء قلبی آنان باشند.این هم می تواند، بخشی از آن ”شو” های آنان باشد که آن را با پوشیدن لباس های سی هزار دالری از فروشگاه های مشهور امریکا بر روی کسانی ”رخ” بزنند که خون های آنان در تار و پود لباس های شان جاری است.
این که طالب با وحشت آفرینی ها و دهشت آفرینی ها از کشتن این ملت دست بردار نیست و هر روز با آشامیدن خون آنان فربه تر می شود. انتقاد و تقببح عمل آنان یک امر زاید است و حتا مزید بر علت؛ زیرا طالبان مزدور خارجی ها اند و در پاکستان تجهیز و تمویل می شوند و با فراگیری آموزش های انتحاری و انفجاری برای تخریب و بربادی افغانستان ماموریت یافته اند و چوب سوخت آتش جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان اند. بنا بر این توقوع ترحم از این پلنگ تیز دندان که صیاد ببرحم ، برای مرغان آزاده است، نهایت ساده گی و خوشباوری است. آنچه ببشتر مایهء نگرانی است، همانا ضعف مدیریتی ارگ سپیدار در موجی از اختلاف ها و نفوذ ستون پنجم و شبکه های خزنده در ارگ است. این بازی های شبکه یی است که گمانه زنی های منفی را در پیوند به بازی های شبکه یی رهبران حکومت در افکار عامه بوجود آورده است. این گمانه زنی ها را تقویت کرده که گویا ارگ و سپیدار در تبانی باهم خواسته اند، سرنوشت مردم افغانسنان را قربانی رقابت های کشور های منطقه و جهان و جنگ نیابتی کنند.
این که شبکهء جهنمی استخبارات پاکستان با مزدور کردن شماری زیر نام طالب قلب های سرشار از ایمان خداباوران ناآگاه و جاهل و یا آدم های نهایت ساده و به قول علی شریعتی کسانی که ”هنوز هم در بهشت با آدم اند” را ابزاری برای رسیدن به اهداف عمق استراتیژی خود در افغانستان گردانیده است، یک طرف فاجعه است و بدون تردید بی کفایتی، غفلت، نمی دانم کاری، سوء مدیریتی های حکومت فاسد و دست بین بیگانه ها در سایه و روشن فعالیت های ستونک های پنجم و ششم سوی دیگر فاجعه است و اما دردآورتر این که سکوت مرگبار شماری ها در این مورد که خود را عالمان دین و تیکه داران اسلام می خوانند و در اصل در پرتگاهء غفلت و ایمان قرار دارند، بعد وحشتناک تر فاجعه اند که به گونهء غیرمستقیم ابزاری برای توجیهء رویکرد های انتحاری و انفجاری آی اس آی قرار گرفته اند، بعد بس وحشتناک تر این فاجعه است. این ها همه دست به دست هم داده اند و مانع بسیج ملی توده های میلبونی کشور علیه ظلم و فرمان سالاری شده اند. دردبارتر و سوگوارتر از همه ایم که رفاه، ترقی و پیشرفت های مادی و معنوی مردم افغانستان به گروگان گرفته اند و بس.
تنها این زمانی ممکن است که ارادهء محکم سیاسی و ارادهء استوارملی نه تنها برای مبارزه با تروریزم و جنگ نیابتی ؛ بلکه برای حکومتداری خوب در سطح کل کشور ایجاد شود و زمامداران کشور به این واقعیت باورمند شوند که مبارزه با فساد و محاکمه ء فساد پیشگان بزرگ باب یقینی است که می توان از آن برای مبارزه با تروریزم وارد شد؛ اما با تاسف که مردم افغانستان بویژه در چند دههء اخیر قربانی اهداف زمامداران نامرد و مزدور شده اند که در یک سبک و سنگینی در فضای نظم جهانی پر از هرج و مرج سیاست دفاع برای بقا و سیاست هحوم برای بقا را از یکدیگر تفکیک نکرده اند و مردم افغانستان را قربانی سیاستگذاری های اشتباه آلود خود کرده اند. با تاسف اشتباهی که هر روز به رنگی تکرار می شود و مورد بازنگری قرار نمی گیرد. یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 125 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.