Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

چـــرا گسیل نیروی بیشتر ناتو به افغاتسان؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نصیر مهرین   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 09:55

نصیر مهریننشست بروکسل (29 جون 2017)، باردیگر قصۀ مکررچندین ساله را در گوشها زمزمه نمود. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که در بروکسل مقر این پیمان نظامی گرد آمدند تا درچارچوب نیاز وظایف مشخص خویش، رهنمود هایی را تهیه نمایند، افغانستان را از طرف دور نداشتند. همه از افغانستان سخن گفتند. دراین میان واضح بود که سخن نخست و واپسین را مقام ارشد امریکایی بگوید. زیرا بربنیاد نیازها ومنافع  حکومت همان کشور بود که قشون چندین کشور دیگر نیز به افغانستان سرازیر شدند و حکومتی را هم ایجاد نمودند. بربنیاد رهیافت ها ورهبردهای حکومت همان کشور بود که برنامه های متعدد تعیین شد، پلانگذاری ها صورت گرفت، افرادی فراز آمدند و دولت سازی یی را به نمایش نهادند که از منفی ترین نمونه ها است.
وآنچه در زمینۀ عدم تأمین امنیت با رشد مجدد تروریسم طالبانی و بقیه نیز می نگریم، هرگز نقش ولزوم دیدهای ایالات متحدۀ امریکا را فراموش نمی کند.
اگر برداشتی را از برنامه ها وطرح های پیاده شدۀ چندین ساله در افغانستان در میان بیاوریم وآنگاه تصمیم پسین ناتو را با برایند در دست داشته از اوضاع بسنجیم، این است که یکی از فاسد ترین حکومت ها را معرفی نموده است. ومردم آن، یکی از شاکی ترین و ناراضی ترین مردمان کشورهای جهان است. مفاسد حکومت را که منابع خارجی بارها یادآوری نموده است، بسا وقت ها یکی از رئــوس نکات طرف توجه را احتوا کرده است. بارها وسالیان پیهم منابع جهانی یادآور شده اند که میزان مفاسد درافغانستان رو به رشد نهاده است. اما بازهم شاهد بوده ایم که خشتی از کاخ فشار آلود وفساد زا کم نشد.
موضوع بسیارمهم دیگر، رشد دامنۀ فعالیت های تروریستی در افغانستان است. سال 2016 بازهم قوس صعودی خویش را طی نمود و در چند ماه سال جاری، ناشی از فعالیت های تروریستی خون های بسیاری ریخت.
اکنون ببینیم که ناتو و به ویژه مقامات ایالات متحدۀ امریکا در برابر چنین چالشی چگونه اندیشیده و چه راهی را در پیش گرفتند.
بهتراست سخنان جیمز متیس، وزیر دفاع امریکا را در نظر آوریم. برداشت وزیر دفاع از بیرون نمودن بخش وسیع قوای امریکایی از افغانستان این است که شتابزده بوده است. تصمیم بعدی، فرستادن بازهم قوای تازه امریکایی به افغانستان است. تصمیم فرستادن قوای بیشتر به افغانستان هم در پاسخ به فیصلۀ نشست ورشو درسال 2016 و عنوان نمودن "حمایت قاطع" توجیه می شود.
اکنون از روی نتایج کاملاً معلوم ومشهود چندین ساله بر موضوع نظراندازیم و ببینیم که آیا ارزیابی های چندین ساله در نشست پسین ناتو تفاوتی دیده است؟
آیا "حمایت قاطع" تعریف واضح ومشخصی دارد؟
در ظاهر امر "حمایت قاطع" را زیر نام دفاع از افغانستان ومردم آن مطرح می نمایند. می گویند ما افغانستان را تنها نمی گذاریم!
تا آنجا که نهادهای ارزیابی کنندۀ خارجی و مبصرین وتحلیلگران وطنی ما برداشت های خویش را ارائه داشته اند، مردم افغانستان از جهات مختلف زجر و دشواری های کم مانند را متحمل شده اند. حضور نیروی کم و یا زیاد خارجی نتوانسته است از این چالش بکاهد و یا آن را پایان دهد.
مردم افغانستان قربانی تروریسم وبی امنیتی شده اند. مناطقی که برای چاق وفربه شدن تروریسم مساعد بوده اند، شناخته شده است. عقبگاه رهبردی آنها به ویژه پاکستان شناخته شده است.
ومصیبت بسیاربزرگتر وبی مانند در سطح جهان این هم است که حکومت های افغانستان (زمان کرزی و اشرف غنی) نه تنها در برابر گروه تروریستی برنامۀ دقیق وشفاف نداشتند وراه مبارزاتی را در پیش نگرفتند، بلکه سیاست ورفتاری را پیشه نمودند که به تقویۀ بیشتر تروریست ها انجامید. یعنی این حکومت ها یکی از عوامل نابسامانی ها وناهنجاری های موجود در افغانستان بوده اند.
این است که پرسش های فراز می آیند:
حالا که  13459 سرباز ناتویی درافغانستان حضوردارند، چه لطفی در حق تروریست ستیزی و حامیان حکومتی آن نموده اند که قوای بیشتر انجام خواهد داد؟
آیا فرستادن قوای بیشتر به افغانستان، گروه حاکم یا "حکومت وحدت ملی" را که سراپا به کفایتی ومفاسد آغشته است، اما برای زراندوزی، تقویۀ گروه های خودی، تقویۀ گروه سالاری و موقع ندادن به نیاز استعداد سالاری، کفایت دارد، اصلاح می کند؟.
آیا قوای بیشتر می رود پشت دروازۀ منزل آن چپاولگرشناخته شده که مکتب های خیالی آباد نمود و ملیون ها دالر را با گروه یاران خویش چپاول کرد و او را به سوی کدام محکمۀ داخلی ویا خارجی می فرستد؟.
آیا فرستادن قوای بیشترناتو و قوای بیشترامریکایی، می رود داخل نیروهای امنیتی وارتشی، گوش نفوذی های طالبی- داعشی را می گیرد که غمنامه های شفاخانۀ محمد داؤود( چهارصد بستر)، لوای شاهی بلخ، مظاهرۀ مسالمت آمیز جنبش روشنایی، خونریزی های خوست، کنر، هلمند، بدخشان، جنبش رستاخیز تغییر و . . . را برجای نهاده اند؟.
آیا افزایش چندهزار تن دیگرازسپاهیان امریکایی به منظور کمک به جوانانی است که با لب های خشکیده وناشی از سؤ تغذی، شب و روز را با هزار ویک ترس ودلهره از نفوذی های تروریست ها در بی نانی وبی اطمینانی به سر می برند؟.


آیا قوای تازۀ امریکایی می روند تا جلو تدارکات مصیبت زای گ. حکمتیار را بگیرند که اکنون کاسه داغتر از آش، طمطراق طالب آوری و وحشت گستری اش، گوش ها را می آزارد؟.
میگویند، ارتشیان افغانستان را آموزش می دهیم. اما آیا نتایج آموزش های بیش از یک ونیم دهه هم در نظر می آید. مگر نه این است که هزاران تن آموزش دیده، بازهم طعمۀ زهر مار آستین شده اند؟.
میگویند، نیروی نظامی را درافغانستان افزایش میدهیم، اما این نیروها " مامورین جنگی نخواهند داشت"

نـــــــه، هیچگونه نشانه وجلوه یی را از اهداف بالا در تصمیم گسیل نیروی بیشتر به افغانستان نمی بینیم.
پس ماموریت آنها وآنهم "حمایت قاطع" برای چی وبر ای کی است؟
آیا برای روز مبادا و جنگ های منطقه یی؟
ویا برای دفاع از حکومتگران افغانستان که مردم غمدیده  وجوانان بیدار وهوشیار را بسیار رنجانیده وکارد را در استخوان ها رسانیده اند؟.
برای حکومتگران وهمه آنانی که طی سالیان متمادی به گونۀ تیکه داری، انحصار قدرت مفاسد زا را و جیره خواری بیگانه را دارا شده اند، جای بسیار تأسف است که از داشتن  350000 هزار ارتشی و امنیتی  لاف وگزاف دارند، اما سر درگریبان نمی برند که فرستادن قوای بیشتر خارجی در کشورشان، چه دردی از دردها را مداوا می کند.
درد جامعۀ ما این است که حکومت های فاسد(کرزی- وحدت ملی) راداشته ایم. این حکومتها و نهادهای همنظر آن در کل نظام و دستگاه دولتی، زمینۀ چالش افزایی، تنفر وبدبینی، تعصب ها وتبعیص های مختلف قومی، زبانی مذهبی ومنطقه یی را دامن زده اند. درحالی که درد ها ورنجهای مردم، نیاز های معیشتی، بهداشتی، امنیتی، آموزشی و . . . همه بر جای و دور از توجه مانده اند.
از پیامدهای آسیب زای این حکومتگران، یکی هم گسیل نیروی بیشتر نظامی بر بنیاد مصالح ومنافع دیگران است.
***Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 176 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.