Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کابل تنها و در موجی از تهاجم و اما امریکا لنگ لنگان گام برمیدارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:41

بدون تردید افغانستان از چهاردهه بدین سو درگیر جنگ ویرانگری است که با وجود خساره های هنگفت معنوی و مادی و نابودی زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی آن پس از سقوط رژیم نجیب و از پی آن ادامهء درگیری های گروهی که منجر به شهادت شصت هزار شهروندان کابلی شد؛ هنوز هم از سر تا پای آن خون و آتش فواره می کند.  این در حالی است که پس از شکست ارتش سرخ که 27 سال از آن می کذرد، حالا هم ده هزار سرباز امریکایی در افغانستان موجود اند و این کشور هنوز هم نه تنها درگیر یک جنگ ویرانگر است؛ بلکه با به وجود آمدن گروهء داعش جنگ در افغانستان پیچیده و صف آرایی های جهانی در پیوند به افغانستان دچار دگرگونی های جدی نیز شده است. چنانکه معادله های جدید در سطح منطقه و جهان در پیوند به افغانستان در حال شکل گیری هستند و دورنمای این معادله ها افغانستان را تنها و در معرض هجوم نشان میدهد که لنگ لنگان گام برداشتن های امریکا نه تنها کاری را از پیش برده نمی تواند؛ بلکه آیندهء افغانستان را در هاله یی از ابهام نیز می نمایاند که در تختهء شطرنج بازیگران بزرگ منطقه یی و جهانی انتظار کشت و مات های پیهم را دارد.
این دیگر به هیچ کس پنهان نیست که افغانستان از چهار دهه بدبن سو به نحوی تحت تهاجم سیاسی و نظامی پاکستان قرار دارد. تهاجم دپلوماسی پاکستان پس از شهادت مرحوم میوندوال رهبر حزب سوسیال دموکرات و انجنیر حبیب الرحمان رهبر جنبش جوانان مسلمان بوسیلهء داوود آغاز شد که این تصمیم خطرناک داوود نهضت اسلامی و بویژه جنبش جوانان مسلمان را به دامن ذوالفقار علی بوتو رقیب داوود افگند. این رویکرد داوود رعب و هراس زا در میان اعضا و رهبران نهضت اسلامی افگند و آنان وادار به مهاجرت به پاکستان شدند. این مهاجرت بر مصداق این سخن معنای” رفتن اژ ژیز باران به زیر چکک ” را داشت که در نتیجه آنان به حلقوم آی اس آی پاکسنان افتادند. این شبکهء جهنمی با اسنفاده از این مجبوریت توانست تا آرمان های انسانی و اسلامی اعضای نهضت  را به بازی بگیرد. این سبب شد تا نهضت اسلامی به ابزاری در دست آی اس آی پاکستان و ساواک ایران و سیاستگذاران این کشور ها بدل شود. در واقع این آغاز نامیمونی بود که برای پاکستان فرصت داد تا سیاست این کشور در برابر افغانستان از حالت دفاعی بحالت تهاجمی مبدل شود؛ در حالی که
پیش از آن پاکستان خیلی محتاط بود و سیاست هایش در برابر افغانستان حالت دفاعی را داشت. هرچند داوود در سال های پایانی ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا با  نهضت اسلامی کنار آید و بر وسوسه های خود از خطر بالقوهء آنان نقطهء پایان بگذارد و از سویی هم خواست تا با حل خط فرضی دیورند به منازعهء تاریخی دو کشور افغانستان و پاکستان خاتمه بدهد؛ اما کودتای هفت ثور نگذاشت تا این تلاش های او به ثمر برسند. کودتای هفت ثور و هجوم ارتش سرخ به افغانستان سبب رستاخیز مردمی در کشور شد که شهروندان افغان به گونهء خودجوش در برابر تجاوز شوروی بسیج شدند. رهبران جهادی پیشین از این قیام مردم بهره برداری کردند. قیام آوران در داخل کشور بنا بر اعتقاد پاک اسلامی و باور های انسانی شان که سرشار از عاطفه و اخلاص بود، به رهبران جهادی اعتماد کردند و هر کدام خود را بدون توجه به شناخت و چگونگی شخصیتی رهبران جهادی به یکی از گروهدهای جهادی متعهد دانستند و تحت رهبری آنان جهاد و مبارزه کردند. از این که پشاور به مرکز و پایگاهء جهاد و از سویی هم مرکز تصمیم گیری های سیاسی و نظامی مجاهدین بدل شد. این فرصت خوبی برای پاکستان داد تا با استفاده از میزبانی رهبران جهادی و دست تنگی های آنان، از آن به نفع خود سود جوید. در واقع به صدا درآمدن ناقوس جهاد آغازی بود برای مداخلهء پاکستان در افغانستان که بعد ها به جنگ نیابتی بدل شد. جنرالان پاکستان در زمان جهاد نیز افغانستان را عمق استرانیژی خود در جنگ با هند برگزیده بودند و پس از افزایش اختلاف ها میان مجاهدین، به حمایت یک جناح مجاهدین یعنی حزب اسلامی برضد دیگر پرداخت و بعدتر با پشتیبانی از طالبان حمایت خود را از آن گرفت. چنانکه پاکستان با بازی زیرکانه توانست حزب اسلامی را به فریب بکشاند و نیرو های او را از جنگ بر ضد طالبان بازدارد. پاکستان برای رسبدن به هدف خود چنان نزدیک شد که آنوقت واکنش تند انجنیر حکمتیار در برابر ترفند جنرال یونس عضو آی اس آی کاری را از پیش برده نتوانست و طالبان بخش بزرگ افغانستان را تصرف کرده بودند. پاکستان پس از تشکیل حکومت طالبان دست بالایی در افغانستان پیدا کرد که به گفته احمد رشید، پاکستان حتا صلاحیت مقرری نمایندهء طالبان در سازمان ملل را داشتند که از تقرر حامد کرزی خودداری کرده بودند. ( فرورفتن در آشوب ، ص -13 و 14) پاکستان هر از گاهی توانسته است تا با استفاده از کمک های مالی امریکا چه در زمان جهاد در برابر شوروی و چه در زمان ظهور طالبان و حتا پس از سقوط آنان بیشترین نفوذ را در میان آنان داشته باشد و اکنون طالبان ابزاری برای جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان می باشند.  این در حالی است که پرسش های زیادی وجود دارد که چگونه شد تا طالبان بررغم مبارزهء دوامدار امریکا از سال ۲۰۰۱ بدین سو توانستند که نه تنها از حمله های زمینی و هوابی جان به سلامت ببرند؛ بلکه نیرومندتر شده و قدرت تهاجمی در برابر حکومت افغانستان را نیز پیدا کرده اند. یک پاسخ این است که امریکا با بازی ” گرگ و میش ” با پاکستان و طالبان و با اتکاهء خام به تعهد کشور هایی چون پاکستان، ابران و روسیه برای مبارزه با تروریزم نگرانی های آنان را در پیوند به آیندهء افغانستان و خطر هایی که از سوی آنان متوجه این کشور بود، همه را دست کم گرفت. در حالی که کشور های یادشده بویژه روسیه افغانستان را ساحهء نفوذ شوروژی پیشین می دانست و حضور نیرو های امریکا در منطقه برای شان خوشایند نبود. از این رو این کشور ها از یک دست کابل و از دست دیگر مخالفان آن را کمک کردند. هرچند امریکایی ها با توجه به اهداف استراتیژیک شان در منطقه نگرانی کشور های یادشده را درک می کردند و اما آن را دست کم گرفتند. در این میان پاکسنان که خود را وارث انگلیس در منطقه می خواند با بازی های سیاسی گویا با کارت بریتانیا نه تنها به قول معروف ”سر امریکایی ها کلاه گذاشت ”؛ بلکه خیلی ماهرانه و در پشت دروازه های بسته باب سیاسی را بر روی رقیبان امریکا در منطقه باز نهاده بود و متوجه روز مبادا بود که پلهء بازی های سیاسی به کدام سو سنگینی می کند، به هر اندازه یی که فشار های مقطعی امریکا بر پاکستان افزوده می شد. این کشور باهمان تناسب شاهین ترازوی بازی های سیاسی را به سوی روسیه و ایران متمایل کرد و توانست پل ارتباط میان طالبان و ایران، چین و روسیه ایجاد کند که سررشته دار واقعی تامین روابط میان هر چهار کشور پاکستان است و کشته شدن ملا منصور بوسیلهء امریکا در سرحد پاکستان و ایران، در واقع نخستین اصطکاک واشنگتن با اسلام آباد بود. پاکستان خواست تا با کابل نیز پلی را ایجاد کند و کابل هم حاضر به دادن امتیاز برای پاکستان شد و معاهدهء تبادلهء اطلاعات استخباراتی میان دو کشور امضا شد و اما اسلام آباد با کابل فریب کرد به وعدهء خود وفا نکرد. پاکستان به بهانهء سرکوب طالبان زمینه را برای ورود طالبان به داخل افغانستان فراهم کرد که زمزمه های تبدیل شدن هلمد و کندز به وزیرستان شمالی را به همراه داشت. دلیل این همه کم کاری های پاکستان آشکار است؛ زیرا این کشور تامین صلح در افغانستان را در راستای برآورده شدن منافع استراتیژیک خود در این کشور تلقی می کند. از این رو نمی توان به اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی پاکستان و رییس عمومی ارتش این کشور باورمند بود که می گویند کشور شان برای تامبن صلح و افغانستان متعهد است و لانه های تروربستان را در داخل پاکستان از میان برده است؛ اما اسلام آباد حالا توانسته است تا دپلوماسی پنهان با روسیه را به پیروزی برساند و ایتلاف جدبد روسبه، ایران، چین، پاکستان و طالبان را به ظاهر در برابر گروهء داعش تشکیل بدهد و هند را به نحوی به انزوای سیاسی بکشاند. هند که خود را متعهد به مبارزه با تروریزم می خواند و متهم به جنگ نیابتی برضد پاکستان در افغانستان است، در همکاری با امریکا در موقفی نیست که بتواند، افغانستان را به گونهء جدی و قاطع کمک کند و دست کمی از چالش های موجود را از فراراهء افغانستان بردارد. چنانکه روزنامه فایننشل تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاکستان احمد رشید تحت عنوان مسکو در خالیگاه قدرت در افغانستان داخل شده‌است، به نشر رسانده است که درآن آمده است، بعد از آنکه تجاوز ده ساله شوری سابق در مبارزه مجاهدین افغان با آبروریزی به شکست رو برو شد و روسیه از صحنه سیاسی این کشور خارج گردید، اکنون موقف آن در جنگ برای افزایش نفوذ، دوباره گرم شده‌است.به گفتۀ وی سیاست امریکا در افغانستان چه از نگاه سیاسی و چه در میدان جنگ در حالت رکود قرار دارد و اعلامیه های مسکو در مورد دستآوردهای ۱۲ هزار سرباز باقیمانده امریکا و ناتو در افغانستان اعتراض آمیز است.به نوشته روزنامه  وزارت خارجه امریکا هم بطور شاید و باید برای تقویه پروسه صلح افغانستان تمایل نشان نداده‌است و در چنین حالت به نوشته روزنامه افغانستان در حالت ناگوار قرار دارد و راه برای داخل شدن روسیه در میدان قدرت این کشور باز شده‌است. همچنان نشریه نشنل انتریست می‌نویسد روسیه در اوکراین و سوریه هم به امریکا زور بازو نشان داده و اکنون به صحنه سیاسی افغانستان داخل شده است تا مسیر بازی سیاسی منطقه را نیز تغییر بدهد. به نوشته نشریه تعجب نباید کرد که روسیه در یک بخش دیگر منافع ملی آمریکا با آن داخل مبارزه شده‌است. به نوشته نشنل انتریست روسیه از اختلافاتی که بین قوماندان اعلی آینده قوای امریکا و ارگانهای امنیتی و استخباراتی آن ایجاد شده است می‌خواهد به نفع خود استفاده کند.( رادیوآزادی ، 14 جنوری 2017)  این گفته ها نشانۀ آن است که امربکا در مبارزه با تروریزم در افغانستان ناکام مانده و اظهارات اخیر اوباما که گفت، امریکا نمی گذارد که داعش در افغانستان به پیروزی برسد، دلیل آشکار شکست امریکا در جنگ است که حالا دست تنگی های سیاسی امریکا برای حل و موضوع افغانستان نیز آفتابی شده است. امریکا با وجود نرمش های زیاد نتوانست طالبان را به میز مذاکره بکشاند، به قناعت پاکستان بپردازد و حالا که معادله های جدید نظامی و سیاسی در سطح منطقه و جهان به ابتکار پاکستان در حال شکل گیری است. این بیشتر از گذشته دلالت به دست تنگی ها و ناکارایی های سیاست امریکا در منطقه، بویژه در پیوند به افغانستان دارد که برعکس دست بالاتر سیاسی رقبای آن را نشان می دهد. کارشناسان سیاسی دلیل شکست سیاست های امریکا در افغانستان را بازی های چند پهلوی آن با پاکستان، طالبان و افغانستان تلقی می کنند که در هر گام فرصت های بهتر را برای تامین صلح در افغانستان از دست داد و گفته می توان که حالا امریکا به نحوی در انزوای سیاسی در منطقه قرار گرفته است که لنگ لنگان گام برداری هایش برای تامین صلح در افغانستان کاری را از پیش برده نمی تواند. حال دیده شود که ادارهء جدید امریکا تحت رهبری ترامپ چه راهکاری را در پیوند به مبارزه با تروریزم در افغانستان در پیش می گیرد و چقدر علاقمند جدی وارد کردن فشار بر پاکستان است تا این کشور را وادار به سرکوب طالبان و نابودی لانه های امن آنان در داخل این کشور بپردازد؛ اما رویکرد های گذشتهء واشنگتن با پاکستان که از شفافیت برخوردار نبوده، نشانگر بازی های پیچیدهء سیاسی آن با کابل است که هر از گاهی به افغانستان از دیدگاهء پاکستان نگریسته است و این نگاهء کم ببنانهء واشنگتن نسبت به کابل حالا پای سیاست های آن را در پیوند به افغانستان لنگ کرده است که در نتیجهء آن امروز افغانسنان تنها مانده است و لنگ لنگان گام برداشتن های امریکا نه تنها کابل را کمک نمی کند؛ بلکه  برعکش بر دشواری های آن بیشتر می افزاید.یاهو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 205 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.