Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کاروان سالاران ویرانگر؛ سازنده گان تفنگ سالار!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمدعلی- مهرزاد   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:58

محمدعلی- مهرزادروزی یکنفراز حضرت علی(ک)پرسیدکه چقدرزمان خلافت حضرت ابابکرصدیق(رض) وحضرت عمر(رض) خیلی خجسته وخوب بود؛ حضرت علی به شخص مذ کورگفت : که خلافت حضرات چون من رعایای داشتند، ولی من چون تو رعایای دارم این است فرق وتفاوت. بنابران، این بحث که فردجامعه را می سازد یا جا معه فردرا؛ ویا اصولاً فرد وجامعه دایماً درحال ساختن وپرداختن یکدیگرند.پیغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درین مورد به دومرحله صورت گرفت: یعنی مرحله فردسازی(13سال مکه) ومرحله جامعه سازی( 10سال مدینه) ، اما درمرحله فردسازی مکه می بینیم که ان حضرت این(فرد) راچگونه می سازد، فرددرکاروان جامعه بسرمی برد، ودرمسیرتاریخی این کاروان درحرکت است. درحالیکه درکشورما این کاروان سالاران به تفنگ سالاران مبدل شدند؛زمان ومکان را برای خشونت وافراطگرایی مذهبی وفساد اداری مساعد ساختند.  درین صورت بدون شک، روابط اجتماعی فاسداست، فرهنگ وتربیت مسیری حرکت روحی وسیا سی واقتصادی جامعه روبه به فساد است ،  ایا درهم چو وضع  می توان امیدوارباشیم که انسانها ی صا لح درحکومت دوسره داشته باشیم،؟ جریانات ورویدادهای که در روزگاران گذشته وامروز درافغانستان جریان دارد ، چهره بد ل نموده وازمون زمان منافع طمعکاران بد کنش وبد اندیش داخلی وخارجی را هویدا ساخت. درین شرایط که مداخله به اشکال مختلف ادامه دارد ، عده ای درداخل کشورندای شکوه وشکایت بلند کرده ، درین شکوه وشکایت اختلاف منافع دیده می شود ، عده وحشت دارند از آنچه که ازراه غیرمشروع بدست آورده اند چگونه حمایت کنند، وگروهی دیگری در آتش بنیان کن وویران کن گذشته که شوروی تجاوزگردرخرمن هستی ما زد  افسوس وضع از دست رفته را می خورند ،و تبلیغات منفی را علیه نظام براه می اندازند وازین طریق زمینه مداخله دشمنان خارجی را مساعد می سازند. همین ها بودند که مداخله وتجاوز شوروی سابق، پاکستان وایران را به همکاری نوآموزان راه سیاست ووابسته به ستون پنجم، مساعدو برمردم ما ستم ها روا داشتند ،هرمظلومی از ظلم شان درامان نماند ، عزیزان خوار، ومردم جلیل القدرتحقیر، توانگران نا توان،تندرستان بیمار، شیردلان بزدل شدند، هیچ طبقه ای از طبقات جامعه بلا استثنا نبود که ضرروزیان زیاده رویهای افراطی شان را ندیده باشد. می توان ادعا کرد که نطفه ای حوادث بعدی تا امروزنه تنها درسرزمین افغانستان بلکه درمنطقه وحتی درجهان کاشتند.این نوع عمل ناشیانه خواه ناخواه ناشی ازعملکرد نودولتان ونوآموزان سیاست بود که درمکتب مارکسیسم لینینسم ،و عده ای درلا نه های افراطیت مذهبی پاکستان ، بصورت دگم وکتا بی وشتاب زده هدف را فدای وسیله کردند؛  عده ای هنوز درگرداب وچوکات شکسته وریخته ی تنظیم بازی  وجبهات شخصیت سازی کاذب روی تقسیم مقام ورتبه چون تقسیم غنایم جنگی روی یک دیگر می پرند ؛ وبدتر ازهمه با دردودریغ که موجب ایجادنظام های قرون وسطا یی وسرانجام حکومت پوشالی درافغا نستان شدند، که تا امروزدر با تلاق دریای خون شناوراست. نظام های گذشته به ویژه درچهاردهه اخیردرافغانستان زیرعنوان عدالت اجتماعی تخم بی عدالتی را کاشتند ، چون کمترین صداقت وتعهد را نسبت به عدالت اجتماعی نداشتند.البته رسیدن به این ارزو ایمان وفداکاری وتعهد به انسان وانسانیت است که مارا به عدالت اجتماعی نزدیک می سازد. انسان دوران ما دربرابر رفع وازبین برداشتن این همه بیعدالتی ها ومشکلات امروزی مسئول ومتعهد است ؛ همان طوریکه انسان هردوره از تاریخ مسئول ومتعهد بوده است وبارسنگین دگرگونی ونوسازی را بدوش کشیده است، سوال این جاست که تفاوت دوران ما با ادوارگذشته درچه نهفته است؟ تفاوت دراینست که دوران ما مفهوم عدالت اجتماعی را به مراتب عمیق تروغنی ترساخته است،خصوصیات وامتیازات بی شماری به ان ارزانی داشته است.نخستین امتیازمبارزات عادلانه ای دوران کنونی اینست که مفهوم عدالت را به معنی واقعی آن یعنی درسطح تمام جامعه طرح می کند ، هدف ما اینست که فقروپریشانی که زاده جنگ های تحمیلی است حد اقل از حالت کنونی کاهش داده، تعادل وتوازن را دربین فقیروغنی درامرتوزیع نعمات مادی ومعنوی عملی سازیم. ویا بعبارت دیگر موجبات ایجاد شرایط ناگواراقتصادی شده اند . برای ازبین برداشتن این وضع غیرقابل تحمل مردم را به مبارزه می طلبد. این ارزو وقتی براورده می شود که ارمان های عدالت پسندانه چنان طرح شود که تحقق آن به شکل واقع بینانه درعمل قابل دسترسی باشد،واز پندارمحض به جهان واقعی فرود آید وشیوه های زندگی فریبکارانه وتخیلی گذشته جای خودرابه راه های حل عملی وواقعبینا نه ومطمئن بدهد.فرزندان این وطن باید ازتاریخ فاجعه بارسه دهه اخیرآموخته باشندکه برای پیروزی بردشمن یعنی میراث شوم عقب ماندگی چندین دهه ها ، جهل وبی سوادی مبارزه جدی وپی گیر صورت گیرد ؛ واین تعهد ورسالت وظیفه شرافت مندانه ای است که انسان دوران مارا با اطمینان بیشتربه روحیه پرمسئولیت وایمان خلل ناپذیرمکلف می سازد. سوال اینجاست که نظامهای استبدادی وغیر مردمی وگروهای افراطی وویرانگرمردم مارا چنان گرفتارجنگهای استخوان سوزساختند که دربرابراین همه امواج حوادث اجتماعی ، سیاسی وفقراقتصادی فرسوده ساخته اند ، که برای تحولات بنیادی امروزوفردا که درپیش داریم هرنوع امادگی را ازما گرفته اند. تا کی انتظارکشید ؛ برای چی؟ وبرای کدام زمامدارورهبرواقعی ؛ ایا این انتظاربه معنی ظهور(مهدی) چون سراب نمی ماند.؟ بادردودریغ که مردم ماراگروهای راست افراطی وچپ افراطی بگروگان گرفتند. درطی چهاردهه انتظاربی هوده، حتی مردم را اجا زه ندادند تا راه اعتدال را برای نجات از این افراط وتفریط به تجربه بگیرند. درین چهاردهه همه انتظار داشتند تا شاید ازبین این گروهای رنگارنگ یک قهرمان ظهورکند ؛ چه خیال خام وواهی ازین تابو سازی بگذرید وبه توانمندی های نهفته خود مراجعه کنید. عده ای با سردادن شعارسیوسیالیزم وجامعه بی طبقه مارا گرفتارسیوسیال امپریالزم شوروی ساختند ؛ اما با تاسف که ازدرون ان نه نابغه وقهرمانی بوجود آمد،نه هم صاحب- نان، لباس، وخانه شدیم. واما انتظاربعدی که عده ای در سرداشتند سرانجام سرنوشت خودرا بدست امریکا گره زدند،تا شاید راه برون رفت ازین همه فجایع نجات یابیم ، وازدرودامن امریکا چیزی بریزد ، وحد اقل مارا ازدست افراط وتفریط راست وچپ رهایی بخشد؛ ولی با درد ودریغ که دولت مردان ما چشم طمع به دانه دوخته اند، قبل از اینکه دام را ببیند، مردم افغانستان رادردام خودخواهی خود انداخته وخود تماشاگر رنج ودرد مردم اند. نمی دانم روی سخنم با کدام فروخته شده وفریب خورده است؛ چه  انهاییکه درموقف چپ  افراطی ،وچه  راست افراطی  ظاهرشدند؛ ویااز دولتی بنام بی مسمای وحدت ملی ساخت امریکا ،ویااز گروهای ساخته شده درداخل وخارج که از محک تجربه گذ شتند. مردم افغانستان را همه این گروها درنیمه راه رها ساختند وخودشان درآغوش اربابان خود لمیده اند. وانتظارمردم بی خبرازجریانات پشت پرده به سنگ خورد؛ ونه هم روی سخنم با عالمان دین وسپاه صلح ونه هم روی سخنم با مزدوران استعمار درلباس مذهب ونه هم با دولت مردان چپاولگروغاصب بیت المال هم نیست.!  روی سخن وپرسشم با هم میهنانیست که وطن خودرا دوست دارند ؛برای سرنوشت خودشان وآینده ای وطن شان ارزش واهمیت قایل هستند. وبخصوص به انانیکه هنوزبه انتظارات غیرقابل باورمعتاد نه شده اند.همان طوریکه جورج بوش درعراق فاجعه آفرید وانتظارات مردم عراق را بسوی تفرقه قومی وحتی به مرزتجزیه نزدیک ساخته است ؛ هم زمان وعده ای امریکا به منظورمحولانه های تروریزم درپاکستان انتظارات مردم مارا به آینده ای نا کجا آبادو سراب گونه وتاریک درگرو گرفته است. سی وهشت سال از عمرنفرت انگیز نظام های پوشالی می گذرد ، یکی بنام مشروعیت مذهبی ، دیگری روی خرافات مذهبی ونادانی وبرداشت غلط از دین ومذهب ودیگری روی شیادی وغرق درفساد که ارمغانش سالهای مملو ازرنج ومحنت وتقویه تفنگ سالاران توام با مشقت وفقرودرماند گی وخشونت وکشتاربود.حکوماتیکه با فرهنگ وتاریخ وزبان دشمنی می کند؛ حکومتی ، که اراده وانتخاب ملت را ذبح وسهمیه بندی کرده ؛ عدالت وحقوق مردم را به مسیر راه قربانی تبارگرایی وتیمی خود ساختند. از جانب دیگرسیاست خارجی افغانستان را با نصب اشخاص غیر مسلکی که اصلاً از فن وآداب دیپلماسی در ان سراغ شده نمی تواند ، اعتباروپرستیژ سیاست خارجی مارا به سوی بی اعتمادی وعدم اگاهی از کشورسوق دادند. بالاخره مردم افغانستان ازکی وبرای چه انتظاردارند؛ درصورتیکه بزرگترین دشمن آشتی نا پذیرما به سطح داخلی؛ اختلافات درون حکومتی فعلی است ؛ که موجبات تفرقه قومی وزبانی را تشدید بخشیده است ؛ ودرسطح خارجی پاکستان با براه انداختن کشتاروحشیانه هرروزدرحال حاضرتمام اهرم های قدرت امنیتی ما را مصروف خود ساخته است.جای تردید نیست که کشوربا مشکلات عظیمی روبروست ، ولی این اولین بارنیست که مردم مارا با چنین مشکلات روبرو ساخته اند . تحولات آینده که درحال شکل گیری است از ما می طلبدتا با جایگزینی مشخص وبا برنا مه های معین وشفاف برای رهایی از شگاف ها وانشعابها که به میراث مانده ، باید از ایدیولوژی تفرقه گرایی وبت سازی وقهرمان سازی کاذب وتابو سازی مصلحتی دوری کنیم. برای جایگزینی بهترین ها در انتخابات پیشرو لازم است که اگاهانه نیازجامعه مان را تحلیل وبدیگران از هم اکنون بفهمانیم که درانتخاب خود نهایت دقت کنند. گا م اساسی وکلیدی درین راستا ، برپایی بنیادهای پیشرووپیشگام می باشد که بوجود آورنده جامعه مدنی هستند.بنیادها ونهادی که آزاد ومستقل هستند.وبا خرد گرایی وباوربه ارزش وحیثیت انسان برای نهادینه کردن مردم سالارانه تلاش کرد. رهای مردم ونجات افغانان –نه دراصلاح تنظیمی ، نه درگروو ظهوریک قهرمان وتابوسازی هستیم ، رهای ونجات وطن درپرتو اگاهی وشناخت ازخود ودیگران؛ وازهمه مهمترمبارزه علیه جهل وبیسوادی، وبالاخره شناخت از شرایط وتحولات که درداخل ودرمنطقه وجهان درحال شکل گیری جد یداست؛ همیاری وهمبستگی مردم وهمد لی واقعی وحل مشکل ما درخود مان وراه حل نیزدر خودمان امکان پذیراست وبس ؛ آنچه تا اکنون درسطح ملی وبین المللی دولت مردان ما نتوانسته اند یک ستراتیژی معین ومشخص که درآن اولویت ها را برجسته وروی ان عمل شود ، با تاسف دریک سردرگمی قرار گرفته اند.تامین شرایط مناسب برای توسعه اقتصادی کشور، روی ویرانه های اقتصادی که توسط مداخله پاکستان ایجادشده؛ برای حل این معضله ضرورت است تا توان اقتصادی خودرا از طریق جزب سرمایه گذاری ها وفعال سازی تجارت وتقویت تولیدات داخلی ،بازاریابی جدید برای صادرات اجناس داخلی ، این همه می تواند با ایجاد مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگرممکن شده می تواند.. این همه فعالیت ها توسط تامین صلح وهمکاری مشترک برای آوردن صلح با افغانستان درعمل یک نیازاست.این خواست وقتی برآورده می شود که منازعات دربین پاکستان وافغانستان بشکل عادلانه حل شود، وتاکید برروی همکاری وصداقت با دولت ها وملت های جهان دنبال شود. این رویکرد خاستگاه اساسی تحقق توسعه اقتصادی درافغانستان ودستیابی به بالا ترین حد از معاملات اقتصادی بوده می تواند. مبارزه با تروریزم که فعلاً جریان دارد وافغانستان درخط مقدم این مبارزه قراردارد باید بعنوان یکی از اهداف مشترک همه کشورها جای داشته باشد. چون خطرتروریزم وافراطگرایی که درپاکستان رشد نموده ولانه های ان در ان کشوراست، باید فشاربین المللی روی پاکستان وارد شود؛ درین راستا همواره ازضرورت حل بحران از طریق   تلا شهای جمعی تاکید شود وجانبدارانه صرف از یک کشورنمی تواند موضوعات منازعه را با همسایگان حل کند ویگانه راه حل کاهش بحرانات ازطریق تلاش جمعی ممکن شده می تواند. نقشی مهمی که وزارت خارجه درارتباط سیاسی واقتصادی وفرهنگی با کشورهای دیگرداشته باشد کاملاً غیرفعال ودرحال تاسف آوروناتوان است.انهاییکه دارای تخصص،ومهارت درایجاد روابط سیاست خارجی دارندوازتاریخ دیپلماسی وشناخت کامل ازتاریخ افغانستان دارند درحاشیه قرارداده شده اند؛ درمقابل انهاییکه به عنوان سهمیه دروزارت خارجه ، سفارت خانه هاوقنسلگریها، وآتشه تجارتی درخارج گماشته شده ، هرگزازفن وآداب دیپلماسی ناآگاهند؛بدون شک انگیزه های کاری این نوع اشخاص به اساس قومی، تنظیمی ، یا عقیدتی واخلاقی به شکل تجارتی درفکرمعاش دالری شکل گرفته است. معضل دیگری که همیشه افغانستانرا آسیب پذیرساخته نداشتن مرزهای دفاعی است ، که همواره این معضله باعث شده تا پاکستان وایران به مداخلات خود درافغانستان ادامه بدهند.                                                                                                               


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 297 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.