Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مُثـــلثِ گُنــــاه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
چهارشنبه ، 7 خرداد 1393 ، 09:08

دکتور محمد فرید یونسالحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله سیدنا محمد بن عبدالله و علی آله و صحبهِ و من اتبع هدا و بعد
در قرن نُزده بود که افغانستان منحیث منطقۀ حایل موقعیت راه بردی (استراتیژیک ) به خود گرفت. این موقعیت استراتیژیک نه تنها که افغانستان را از گزند تهاجمات گوناگون درامان نماند بلکه قوه های اجتماعی و سیاسی برای بقا و بدست آوردن قدرت سیاسی باعث به وجود آوردن یک پدیدۀ فوق‌العاده مخرب گردیدند. این قوه ها را مذهبیون، قوم گرایان با حمایۀ اجنبیان تشکیل دادند که من این را به نام مثلث گناه یاد می کنم.
وقتی به تاریخ افغانستان به دقت نظر بیفگنید، این سه قوه همیشه در تشکل سیاسی کشورنقش بارزداشته است. بسیار دور نه می‌رویم ؛ بیاد بیاوریم زمانیکه قوه های مذهبی دست خود را با قوم و انگلیس یک‌جا کرد و اعلیحضرت امان الله را از پای در آورد و مذهبیون برای منافع خود و قوم برای منافع خود و بیگانه برای منافع خود نادر خان را به قدرت رساندند. بیاد بیاوریم زمانیکه قوه های سیاسی دست خود را با دست روس بستند و باعث سیاه ترین فاجعۀ تاریخی به نام هفت ثورشدند. بیاد بیاوریم که قومی و مذهبی و اجنبی (امریکا) طالبان را به قدرت رساندند.
مذهبیون برای پیشرفت معنوی و فکری مردم هرگز کار نکرده است بلکه از مذهب سوء‌استفاده صورت گرفته ونه تنها که دست خود را با قوم یک‌جا کرده تا منافع قوم و خود را حفظ کند، منافع اجنبی را هم مصلحت دانسته است زیرا اجنبی همیشه درافغانستان از طریق مذهبیون منافع خود را حفظ کرده و مذهبیون از طریق قوم. با اینکه اسلام آمد تا مردم متمدن شوند و از حالت قومی و قبایلی خارج شوند و کشور های اسلامی منجمله افغانستان و کشورهای اسلامی هرگز از حالت قومی و قبایلی خارج ساخته نشد زیرا درینصورت منافع مذهبیون از بین می‌رفت. یک ملت متمدن زیر بار خرافات و عقاید پوچ نه می‌رود. حالت قومی و قبایلی که وهابیان آنرا به نام سنت اسلام زیاد تر دامن زدند، در کشور های اسلامی یک روحیۀ قوی قومی اجتماعی را به بار اورد. این روحیۀ اجتماعی مربوط یک قوم نیست، مربوط همه اقوام است، عرب و غیرعرب. برای اینکه مذهبیون منافع خود را خوبتر حفظ کنند، اسلام را زیاد تر از حالت مدنی کشیدند و قوم گرائی را قسمیکه در گذشته گفتیم مانند نقل کمبار روپوش اسلامی زدند. پدیده‌ ها و انگاشت های قومی را مانند غیرت و ناموس رنگ و بوی اسلامی دادند. طور مثال زن را ناموس و غیرت مرد گفتند در حالیکه زن حق دارد طلاق بخواهد و در طلاق از نگاه شرعی دلیل به کار نیست. یعنی یک زن بدون اینکه دلیل ارائه کند میتواند تقاضای طلاق کند که این را خُلع گویند و بعد از سپری نمودن عِده، با مرد دیگر می تواند نکاح کند. اگر شما از یک مرد قومی سؤال کنید که اسم همسرش چیست، شاخ میکشد زیرا از نگاه قومی زن غیرت اوست و کسی حق ندارد نامش را بداند در حالیکه هرانسان یک اسم دارد و دراسلام بعد از نکاح شوهر حق ندارد تا نام زن و یا نام خانوادگی زن را تغییر دهد زیرا در اسلام زن ملکیت مرد نیست، تنها همسرش است چنانچه مرد همسر زن است. و از نگاه مدنی حقوق مساوی دارند. از همین لحاظ قرآن مجید میگوید زن لباس مرد است و مرد لباس زن است. قرآن کریم نه گفته است که تنها مردان لباس زنان هستند. آنجا که قرآن فرموده که مردان برای زنان «قوامون» است، سرپرست معنی نه میدهد که متأسفانه غلط تفسیر شده است بلکه مقصد از قوامون آن است که مردان زنان را حمایه و پشتیبانی کند تا زنان به معراج کمال برسند، یعنی زنان را به قوام برسانند. ازین اشتباهات در تفسیر و ترجمه زبان عربی زیاد است که همه را به نفع مردان تفسیر کردند نه به نفع امت اسلامی که متشکل از زن و مرد است.
مثلث گناه نه تنها کشور را از نگاه سیاسی به نابودی کشانیده است زیرا این سه پدیده برای منافع خود دست به دست هم داده ونه تنها استقلال سیاسی و اقتصادی کشور را مصالحه کرده در عین زمان از نگاه اجتماعی کشور را در خندق متعفن و بویناک تعصب و تنگ نظری وتبعیض غرق کرده است. تعصب سنی در مقابل شیعه که مخصوصاً در افغانستان قوم هزاره بد ترین ضربه را خورد، مصالحه استقلال افغانستان به انگلیس ها، روس ها، و امروز امریکائی ها توسط اشرف غنی و دارودسته اش از فرمول مثلث گناه نشئت کرده است
استخارۀ جناب صبغت الله مجددی از فرمول مثلث گناه نشئت کرد زیرا بازهم مذهبیون مذهب را به بازی میگیرد و دست خود را با قوم (اشرف غنی) بسته می‌کند تا منافع آمریکا در منطقه حفظ گردد زیرا آقای اشرف غنی از گماشتگان ایالات متحده آمریکا در کنار خلیل زاد و احدی می‌باشد که بعد از بین رفتن طالبان عرض اندام کردند و قبل از آن کسی ایشان را نه می شناخت. چون اکثریت مردم را همین طبقۀ مذهبیون کور نگهداشتند تا همیشه سرنوشت مردم را برای حفظ منافع خود و قوم و اجنبی به بازی گیرند و مردم از اصل شرعی استخاره آگاهی ندارند، فوراً قبول میکنند. استخاره از روش پیشوای اسلام (ص) است که به امت خود ارشاد فرموده است.لطفآً به کتاب اخیر این نویسنده “فرهنگ اسلامی: یک مطالعۀ بشرشناسی فرهنگی“، متن انگلیسی صفحات 69 و 70 مراجعه کنید. همچنان حدیث شماره 391 باب 50 کتاب الدعوات صحیح بخاری دیده شود. استخاره برای خود شخص است که میخواهد بداند که یک عمل را که انجام میدهد به خیر او است و یا خیر.کسی نه می‌تواند برای دیگران استخاره کند.اگر برای دیگران چیزی گوید آن فال بینی می‌شود که در اسلام جائز نیست. دوم اینکه الهام که شخص در اثر استخاره میگیرد یک موضوع شخصی خودش است نه ملکیت عامه بنابرین شخص باید آنرا نزد خودش حفظ داشته باشد نه اینکه با دیگران شریک شود. همچنان در تاریخ اسلام سراغ نداریم که کسی برای کاندید مورد نظرش در زمان خلفای راشدین استخاره کرده باشد.خلیفۀ اسلام به رأی مردم انتخاب شد نه اینکه یکی از سران قبیلۀ قریش برای او استخاره کرده باشد. قرآن پاک می‌فرماید: تفسیر- هرگاه از اکثریت مردم نا بخرد، پیروی کنی، ترا از راه خدا گمراه خواهند کرد، چون آن‌ها جز از گمان و حدس پیروی نمیکنند ( سورۀ انعام آیۀ 116). قرآن در سورۀ اسراء آیۀ 36 می گوید: تفسیر- «از چیزی که در بارۀ آن، علم و یقین نداری، پیروی مکن، زیرا گوش و چشم و دل، همۀ این‌ها مسئولند». پیشوای بزرگوار اسلام فرموده است « با پدید آمدن اسلام، تمام عقائد خرافی و تفوق طلبی های غلط، نابود و زیر پای من قرار گرفته است» (اسلام و حقوق بشر صفحه 248 اثر زین العابدین قربانی). استخارۀ سیاسی از ابتکارات جناب صبغت الله مجددی در تاریخ افغانستان است که ازفرمول مثلث گناه مشتق شده است
در مسئلۀ انتخابات افغانستان یک موضوع دیگر هم باید یاد آوری شود و آن موقف گیری آقای سیاف است. اگر آقای سیاف بی‌طرف باقی ماند نشان دهندۀ این است که ساخت و بافت شرعی را دانسته است. اگر با آقای عبدالله یک‌جا شود ثابت میکند که در فرمول مثلث گناه شامل نیست و اما اگر با آقای اشرف غنی دست را یکی کند در مثلث گناه شامل است
من امید می‌کنم که جوانان افغانستان که امروز اکثریت را تشکیل میدهند حقیقت را دانسته باشند و طلسم مثلث گناه را در افغانستان با رأی خود برای ابد بشکنند. در اسلام رأی مردم است که سرنوشت سیاسی را تعین میکند نه استخاره. اسلام دین کاتولیک نیست که روحانیون شان برای‌شان دعا میکند و برای‌شان طلب مغفرت میکند و یا چیزی را برای مردم از خدا طلب میکند. در اسلام روحانیون وجود ندارد. در اسلام ما همه در پیشگاه خداوند مسئول اعمال خود هستیم و خود برای خود دعا می کنیم. من ایمان دارم که حیات مثلث گناه به شماره افتیده است. و من الله التوفیق

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 135 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.