Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607 Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
وهـــابی گـــری در ایــالات متحـــده آمـــریکا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
چهارشنبه ، 18 اسفند 1389 ، 08:43

دکتور محمد فرید یونسمضمون دلچسپ جناب آقای رحیل مورخ 12 حوت 1389 زیر عنوان «خنفی استید یا وهابی» من را وا داشت تا داستان وهابی گری را درین کشور با هموطنان شریک شوم و شاید از نگاه اسلامی برای مسلمانان آموزنده باشد.
در هفته که گذشت، سوم مارچ 2011 مسیحی، آقای فضل غنی مجددی که ریاست آمو را، که یک سازمان اسلامی در آمریکا می باشد، به عهده دارد، از طریق تلویزیون نور اعلام داشت که شب جمعگی حرام است و دین زمانی خراب می‌شود که ما اعمال غیر اسلامی را داخل اسلام سازیم.

درین هیچ جای شک نیست که شب جمعگی و چهل و سال در سنت رسول مبارک (ص) نیست و اما در عرف افغانستان است.

بسیار موضوعات در دین نیست و اما در عرف مردم یک ملت است و علما چنین حکم می‌کنند تا جائیکه رسم و رواج مردم با دین منافات نداشته باشد عرف بومی مردم قابل قبول است. طور مثال آهنگ آهسته برو که مرحوم استاد قاسم افغان طرز سرودن آن را برای عروس و داماد ساخته است،در دین نیست و اما چون با دین منافات ندارد مردم کابل همیشه آنرا در عروسی های خود دارند و عروسی برای کابلیان بدون آهنگ آهسته برو بی مفهوم و بی مزه است.

، در کابل طبقه مذهبی که جناب مجددی از همان طبقه است، هرگز شب جمعگی را حرام ندانسته اند پس پطور شد که در آمریکا حرام شد؟

وهابیان سعودی از آزادی مذهبی در آمریکا استفاده کرده و در نشر افکار خود در ایالات متحده سخت کار میکنند و تا اندازهء موفق شده‌اند تا در کار خود موفق باشند. یکی از موفقیت‌های شان زیر تاثیر آوردن بعضی از مساجد و انجمن‌های اسلامی درین کشور است که آمو،از آنجمله میباشد. در محافل افغانی که این‌جانب برای عقد نکاح، ختمانه قرآن مجید و سخنرانی‌ها زیاد دعوت میشوم، آمو محکوم است به وهابی گری و منسوب است به حزب آقای حکمتیار. هموطنان گرامی اگر برنامه‌های محترمه سیمین عمر را مشاهده کرده باشند، که از اعضای برجسته آمو می‌باشد، خوب افکار وهابی را درک میکنند.

 علمای اسلام متفق علیه در مورد اینکه حرام ساختن یک چیز تنها حق خداوند است، اتفاق نظر دارند. دکتور محمد یوسف قرضاوی در صفحه 18 کتاب حلال و حرام در اسلام در فصل اول زیر عنوان «اصول و قوانین اسلام در بارهء حلال و حرام» در ماده دوم می‌نویسد « حلال و حرام نمودن اشیاء تنها حق خداست». وهابی ها به‌ جزء از عقاید خود شان به دیگران باور ندارند و از همین سبب آقای فضل غنی مجددی فَتوا صادر کرد که شب جمعگی حرام است. آقای مجددی در کتاب خویش زیر عنوان «خانواده در اسلام» صفحه 209 یک حدیث جعلی را از زبان امام احمد نقل قول میکند که « ختنه سنت است برای مردان و خوب است برای زنان» این موضوع در برنامه خانم سجیه بسیار غوغا بالا کرد و اما محترم مجددی معذرت نخواست. ختنه زنان یک عرف قبایل افریقائی است و برای اینکه مردم قومی به اعمال غیر اسلامی شان دوام دهند، با ارائه یک حدیث جعلی به کار خود دوام میدهند و مذهبیون قومی و قبایلی سکوت اختیار کرده اند.

در اسلام یکی بدعت حسنه است و یکی عرف حسنه. بهترین مثال بدعت حسنه دانه‌های تسبیح است که مردم در چوب و سنگ نام خداوند را ذکر میکنند. شب جمعگی عرف حسنه است برای اینکه قرآن خواندن ثواب بسیار دارد و همچنان طعام دادن مردم که سنت رسول الله مبارک است. حدیث از پیشوای اسلام داریم که دعوت را اجابت کنید. حدیث دیگری در دست داریم که دعا مغز عبادت است. پس شب جمعگی در فرهنگ افغانستان عرف حسنه است. مردم دوستان را دعوت میکنند تا قرآن بخوانند و برای اینکه داخل ثواب شوند یک لقمه غذا هم تهیه میکنند و مردم دعا میکنند.

ما مردم افغانستان از دو فقه معتبر جهان یعنی امام ابو حنیفه و امام جعفر صادق که هر دو در تذکرة اولیاء اولیای کرام خوانده شده‌اند پیروی می‌کنیم و این برای همه، چنانچه جناب رحیل قشنگ نوشته‌اند واضح است. و اما وقتی شما می‌بینید که از آمریکا تا افغانستان وهابی گری جریان دارد باید که بدانیم که افغانستان در کنار اشغال توسط یک ابر قدرت جهانی، برای حفظ هویت فرهنگی خود هم باید مبارزه کند. از نگاه جامعه شناسی وقتی یک جامعه استثمار و استعمار می‌شود که از هویت و فرهنگ خود از ریشه بریده شود. امروز وهابیان افغانی به کمک مالی وهابیان سعودی می‌خواهند هویت فرهنگی ما را به نام دین محو و نابود کنند. شب جمعگی یک عرف حسنه مردم افغانستان است و اگر کسی می گیرد و یا نمی‌ گیرد تا جائیکه در آن اسراف نباشد، موضوع شخصی خانواده‌ ها است و نباید درین مورد فَتوا صادر شود. اگر یک خانواده نمی‌خواهد شب جمعگی بگیرد، گنهگار هم نه می شود....

.

Advertise your business here. Click to contact us.
 • نورالحق نسیمی  - مرده باد ملا های بی خرد ، بی هویت ، بی فرهنگ و بی

  آقای فرید یونس درود بر شما
  مبارزات جدی برای حفظ فرهنگ و هویت دیرینه ما باید آغاز شود احساسات عمومی مردم در دفاع از فرهنگ از طریق ایجاد راه های ارتباطی ، مجالس ، سیمینار های بین المللی و کنفرانس های م شترک با نمایند ه گان جامعه جهانی در کشور های مختلف گفتگو و بحث ها راه اندازی گردد. مردم ما در داخل ک شور به حمایت برادران و خواهران شان که در خارج از کشور قرار دارند سخت نیازمند هستند

  زنده باد فرهنگ
  زنده باد انسان

  نورالحق نسیمی خراسانی
 • ناشناس
  جناب محترم فرید یونس
  شما از آقای مجددی انتقاد کردید و مهمانان برنامۀ محترمه سیمین عمر را وهابی خطاب کردید. با معذرت, مقایسه کردن آقای مجددی, مهمانان برنامۀ خانم عمر و شما مثل این است که ما یک سنگ چل را با کوه پامیر مقایسه کنیم. چون تعصبات قومی, لسانی, نژادی,... بین الافغانی به حد آخر اش رسید, حالا باید ما نفرت و تعصبات بین الاسلامی را جز فرهنگ خود کنیم. شما یک مقالۀ مذهبی مینویسید, در حالی که شما در باره اسلام عزیز, زیاد تر از یک شاگرد صنف 8/9 نمیفهمید. شما میفرماید «وهابی» در حالی که در تمام د نیا یک شخص را پیدا نخواهید کرد که خود را وهابی تعریف کند. این واژه های دشمنان اسلام عزیز و اهل سنت و جماعت است. ما افغان ها حنفی استیم ولی برای ما هر چهار مکتب اهل سنت و جماعت قابل قبول و احترام اند. اسلام ما واحد است و ایمان ما هم.
  و من الله توفیق
  الافغانی
 • MR_zafar47@hotmail.com
  با عرض ادب و ادای احترام بشما داکتر صا حب معظم ؛ گفتار و نو شتار شما همیشه دلنشین بوده و انشا لله خو اهد بود اگر از الطاف بیشتر کار بگیرید و در مورد وهابیان معلو مات مفصل تری ارایه کنید ممنون خواهیم بو د و اگر همین پژو هش را من انجام دهم یقینا با انتقاد های غیر سالم و تبلیغات مسموم کننده وهابیان ممکن مواجه شوم مگر اگر یک عا لم دین که رشته مشخص اش پژو هش دینی است بهتر میتواند کور اندیشان را به رو شنی بکشاند .
  سپاس از شما در حفظ خداوندگار باشید

  با احترامات فایقه
  نذیر ظفر
 • asasd  - salam
  سلام داکتر صاحب واقعاٌ راست حتا در داخل فامیل های ما هم جنونین مساییل بروز نموده است. خودم دانشجوی ع لوم سیاسی هستم مرا وا داشته است تا در باره جو نین مسایی نیز مطالعه نمایم. این عرب های کثیف باید سزرن ش شوند.
 • ناشناس
  استاد محترم من هم تحلیل های شما که واقعیت امرارشادات دین مبین اسلام را به تصویرمیکشد کاملاً موافق هس تم. و فکرمیکنم همین گروپهای معینی بنام وهابی ایجاد شده تا نظریاتی راکه کاملاً مخالف ارشادات و قوانین اسلامی است به جوامع عرضه نموده و بتوانند تامردم را کمک کنند که ازدین اسلام به آسانی فاصله بگیرند. ا ین نظریات پوچ که بنام وهابی بگوش مردم در جوامع مختلف امروزی زمزمه میکنند درحقیقت نوعی مبارزات است عل یه پیشرفت و تقویه دین مبین اسلام، به خصوص گلبدین که باعمل ضداسلامی دردوران جهاد مردم ماوبعدازپیروزی این مبارزه مقدس انجام داد واضح ساخت که چگونه درتخریب و دادن چهرۀ سیاه به اسلام که برعکس واقعیت دین ا سلام است کارکرد
 • ناشناس  - عبدالله

  من تا وقتیکه این نوشتۀ اقای فرید یونس را نخوانده بودم فکر میکردم این جناب سواد قلمی وادبی داشته و یک اندازه مطالعات دینی هم دارد اما با نوشته سبک وزن فوق معلوم شد که این مردک نه تنها سواد ادبی ون وشتاری آن بالا نیست بلکه از لحاظ محتوای دینی کاملاً آدم خالی الذهن است .
  واین امر مرا جدا محزون ساخت که این آدمیکه داعیه ای دفاع از دین را هم عنوان میکند ع بر طبق میل وشکم خود از دین تفسیر وتوضیح میدارد . در حالیکه این کاملا بر خلاف اصول ومبانی تحقیقی علوم دینی میباشد .
  نکتۀ دیگر اینکه بی سو ادی وخالی بودن ذهن این کم سواد را نشان میدهد که بر اصول ومبانی ایات قر ان واحادیث پیامبر ( ص) پایه ای استدلال خویش را نمی تواند بنا کند بلکه بر طبق میل وخواهش وذهن قاصر خود بنام دین چیزهای را بخورد مردم میدهد .
  این آدم در تلویزیون مسکینیار وبرنامیه خانم سجیه نیز خود را بسیار خرد وکم وزن ساخت .

  بهر حال برایم جدا مایه ای تاسف شد که چنین آدمی که از لحاظ سواد دینی پائین است چنین بی پردا وگستا خانه حریم دین را جولانگاه نظرات شخصی وفردی خود ساخته است .
  از خداوند برای ایشان وخود وهمه مسلمانان طالب هدایت میباشم .
  عبدالله
 • ناشناس
  سلام بر استاد محترم موفق باشید.

  تمام کشورم دارالعلوم اســت
  ضرورت بر ملای دیوبــند نیست
  به زادگا ه جلال الدین و سینا
  نیاز بر نهال پیوند نیســـت
 • tabeeb shams  - عرف شکنان را بشناسید

  برایم خیلی ها مشکل است که از کجا اغاز نمایم
  وقتی با خود می اندیشم زمانی همین اغایان مجددی و همدستان شان به مقصد دفاع از اسلام و فرهنگ - مردم را به مبارزه دعوت می کردندو لی افسوس که جه شد ان همه که ما به خاطرش جان شیرین دادیم و جان های شیرین را گرفتیم. باید افزود که ملت افغانستان تا امروز قربانی می دهد به خاطر حفظ شرف عزت ناموس و تمامیت ارضی و اسلام عزیز و مذهب و عرف های پسندیده و هرهنگ کهن خود.
  خ واننده گرانقدر به طور بسیار فشرده باید به عرض رسانم اینکه اغای فضل الغنی یک بار فتواه سنت کردن زنان را اعلام می دارد و باری دیگر به عرف شکنی ملت کمر می بنددوکاهی هم خودشان را هر کاره می شمارند و چقدر مسخره است که یک خانم را در کنارش دارد که که بیچاره خود از سوادکافی بر خوردار نیست .و با صحبت های ضد و نقیص ملت را گمراه ساخته و باعث کدورت ها می گردد .
  لازم می دارم بگویم اغای فضل الغنل مجددی زمان دی گر به کام شما نیست دیگر وقت دست بوسی ها گذشته است به خود بیایید به ملت افغانستان اجترام گذارید از ای ن مذهب ستیزی ها و از این استفاده جویی ها کاری بر نه خواهد امد .
  بهتر این خواهد بود تا اسلام عزیز را اساس قرار داده مدهب قبول شده ملت را احترام و از این وهابی گری دست بردار شده باعث ادیت خود و درد سر ب رای دیگران نشوید و خود فراموش هم نباشید که این عرف ملت ما بوده که شما ها و امسال شما را در کنار خود جا داده است و حال صاحب خانه را از لانه اش بیرون کردن و عرف هایش را به سوال بردن گناه خواهد بود و دور از انصاف . وسلام
 • fida afghan
  da masulmanano menz ke tafruqa achawal da shetanano ao bedinano karda muz tol ahlesunat waljamat ta ehteram laro ao bal noorulhaq nasime khar oa insani dir faciest ao qumfarast insanda da khudi lanat de far da wee.wasalam
 • سید احمد بشیر افضلیار


  با عرض سلام و ادب خدمت جناب داکتر صاحب بزرګوار جاحی محمد فرید یونس و تمامی خواننده ګان عزیز سایت وزی ن خاوران! داکتر صاحب عزیز شما واقعآ که این مسئله خانمانسوز و تفرقه افګن وهابیت را که یک عده قلیلی از مردم نا فهم و یا چیز فهم ما را به خود جلب نموده است بجا و بسیار به موقع اساس بیان نمودید. حقیقتآ ای ن ګرو که شما از آن نام بردید عقیده راستین اسلام عزیز را بیان نمیکنند و این ها همه در صدد بر هم انداخ تن و جدا ساختن مسلمانان میکوشند که ما منحیث مسلمان همه ی اینها را باید تکذیب نموده و از عقاید مضحک و شرم آور ایشان جهت ترویج و تکثیر آن جلو ګیری نمایم.
  و این شخص دوم که به شکل ناجوانمردی آمده و به شما شخصیت ملی و دانشمند فرهیخته وطن ما بی ادبی نموده است اصلآ خودش یک شخص ناقص و جاهل است و اګر ذره ی از شجاعت در وجودش میبود بنام مستعار ناشناس این حرف رکیک را نمیګفت. من میدانم که ایشان نیز از همان سلفی ها و هابیون قصی القلب میباشد که از نبشته مغرضانه اش معلوم شده است. جناب داکتر صاحب محترم من منح یث یک جوان و یک هموطن شما به وجود شما و به شخصیت شما افتخار میکنم. ای کاش آنانیکه در محضر عام میآیند و از دین خدا که همه جهت انسانسازی و ارشاد بندهګان خدا است جهانشمول و مطابق عصر حاضر و بر پایه منطق موعضه میکردند. اما افسوس دین اسلام را همیشه عالم نما ها و جاهلیون تنګ نظرو ملاء های جیرهخوار خراب نم وده است و چهره اسلام اصیل راو آموزه های دینی را که همه برای سهولت حیات بشر از جانب ربالعزت (ج) نازل ګردیده است بسیار خشن، خشک و مملو از خشونت و زشتی به تعریف میګیرند. این آقایان یکبار از خود بپرسند ک ه با این همه پروګرام های که در طول این چند سال در تلویزیون های افغانی داشته اند چقدر توانسته اند که مردم عادی را به راه راست رهنمائی بکنند؟ این ها بدانند که با عقاید پوچ و میان تهی شان نمیتوانند جوابګ وی مسایل کنونی طبقه روشنفکر ګردند ولی ما اینرا اقرار میکنیم که انها با جناب داکتر صاحب حسادت میورزند ، زیرا محبوبیتی که داکتر صاحب یونس در بین مردم دارند، هیچ یک از این ها ندارند. نسل امروز از این فتوا ء های که منافات با دین دارد جدآ متآثر میګردند، زیرا ایشان از پدر پدر در وطن عزیزشان شنیده اند که جمع ګی، چهلپوری، و غیر مسایل عقیدتی که همه جهت رضای خدا و خشنودی اروح شهداء و اموات میګردد، در عقیده اسل امیشان موجود بوده و است. زیرا همه به رضای حق تعالی انجام میګردد. ولی این تهی کله ها تحت عقاید وهابیت قرار ګرفته و از اسلام حقیقی چیز دیګری ساخته اند. در آخر تقاضای من از تمام دوستان و عزیزانی که در دی ن معلومات دارند و میدانند که وهابیت در بربادی دین اسلام تلاش دارد زیرا وهابیت و صهیونیزم هردو از یک کاسه آب میخورند، باید دست به تبلیغ حقیقی دین بزنند و جلو همچو فتواء های جاهلانه را بګیرند.
  سید احمد بشیر افضلیار
 • ناشناس


  مذهب وهابیت چگونه مذهبى است؟ پاسخ به این پرسش را در چند محور باید خلاصه کرد
   
   
  1 ـ مؤسس این مذهب; ش یخ محمدبن عبدالوهاب نجدى متولد1115هـ ق و متوفى 1206 هـ ق مى باشد و مسلک وى به نام پدرش «وهابیت» نامی ده مى شود.
   
  2ـ افکار محمدبن عبدالوهاب از اندیشه هاى ابن تیمیه حنبلى شامى که در سالهاى 662 ـ 728 هجر ى قمرى مى زیسته گرفته شده است.
   
  3ـ منشأ انحراف آنان، سطحى نگرى و تمسک به ظواهر برخى از آیات و روایا ت است و بر این اساس نظراتى را ارائه نموده اند که مخالفت صریح با دیدگاه سایر مسلمانان، اعم از شیعه و سنى دارد.
   
  4ـ وهابیون براساس برداشت هاى خود، پاره اى از اعتقادات مسلمین، مانند اعتقاد به جواز طلب ش فاعت از انبیا و اولیاى الهى و پاره اى از اعمال مسلمانان مانند توسلات و استمداد از انبیا و اولیا را م خالف اصل توحید مى دانند و از این رو مسلمانان را متّهم به کفر و شرک و بدعت مى کنند.
   
   
  5ـ در بسیارى از موارد قدرت هاى استعمارى و استکبارى از آنها حمایت کرده اند و با دشمنان اسلام در جهت تفرقه و ایجاد شکاف در صفوف مسلمین و پاره پاره کردن امت اسلامى، همراه گشته اند.
   
  6ـ زمانى که ابن تیمیّه بعضى از اف کار خویش را ظاهر کرد و از جمله سفر براى زیارت قبر پیامبرگرامى اسلام(صلى الله علیه وآله وسلم) را بدعت و حرام اعلام نمود، علماى مذاهب چهارگانه اهل سنت به مخالفت با او برخاستند و کتابهاى زیادى را در بطلا ن عقیده ابن تیمیه نوشتند و او را به دلیل ابراز عقاید باطلش به
  زندان انداختند و سرانجام در سال 728 هـ ق در زندان دمشق جان سپرد.
   
  7ـ اندیشه هاى ابن تیمیه با مرگ او تقریباً به فراموشى سپرده شد، تا اینکه در قرن دوازدهم محمدبن عبدالوهاب که پیرو مذهب حنبلى بود، تحت تأثیر افکار ابن تیمیه قرار گرفت و به اح یاى اندیشه هاى وى اقدام کرد که با مخالفت علماى اسلام مواجه گردید و حتى پدر و برادرش که دو عالم مذهب حنبلى بودند او را طرد کردند. برادرش شیخ سلیمان کتابى به نام "اَلصّواعِقُ الالهیّه فِى الرَّدِّ ع َلىَ الْوَهّابیّةِ" و کتابى دیگر به نام "فصل الخطاب فى الردّ على محمدبن عبدالوهاب" نوشت. انگلستان که این مذهب جدید را هماهنگ با اهداف استعمارى خود مى دید و به خوبى مى دانست که این مذهب، تخ م تفرقه و نفاق را در ممالک اسلامى مى پراکند و پایه هاى دولت عثمانى را سست مى کند، با تمام توان به حم ایت از آن پرداخت، محمد بن عبدالوهاب باهم پیمانى محمدبن سعود ـ حاکم یکى از مناطق نجد ـ براى اشاعه و ت رویج افکار خود، به جنگها و غارت هاى بسیارى دامن زد و هرکس از پذیرفتن عقاید او سر باز مى زد با او معا مله کافر حربى مى کرد و جان و مالش را حلال و مباح مى شمرد.
   
   
  8 ـ علامه محمد امین مشهور به ابن عابدی ن از علماى بزرگ حنفى در حاشیه خود بر کتاب «دُرّ المختار» وهابیون را خوارج این زمان نامیده و مى گوید: «وهابیون همانند خوارج فقط خود را مسلمان و دیگران را کافر مى دانند.»(1 (براى آگاهى بیشتر مى توان به کتابهاى «کشف الارتیاب» نوشته علاّمه سید محسن امین ـ «شناخت وهابیت و رد آن» نوشته آقاى مولوى روضه باغ ى، «آئین وهابیت» نوشته استاد جعفر سبحانى و «عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت» ترجمه آقاى مو لوى عبدالرحمن چابهارى مراجعه کرد
   
   
 • Omar Zia
  To me none of the three individuals involved in this has any credibility. No doubt that Mr. Mujaded ee and Mrs. Seemeen Omar are at the payroll ( they are paid by ) of Saudi Arabia . At the same time Mr. Yunos who calls himself a Doctor is at the payroll of Iranian government. He has no Ph.D, or a ny degree whatsoever at all. If you do not believe me just one day listen to his program on the Noor TV and see for yourself that he truly has no knowledge about anything that he talks.
  The problem is that our religion , our Islam has always been used as a tool for people like Mujadadee and Yunu s to grab the power over our people . It is not first time that Saudi Arabia, Iran and Pakistan is using it. England used it many years ago to make Bache Saqaw as our king.
  If our religion, our fa ith could not be used as a tool, would it be possible for guys like Sayaaf, Rabaanee, Mula Omar or Hekmatyaar to become our leaders ?


  Thank you for listening.
  Omar Zia from USA
 • qayum  - salam
  نویسنده محترم!
  این یک واقعیت است که اجتماع از نابسامانی خرافاتی رنج میبرند. حتی افراد تحصیل کرده جا معه ازین بدبختی هنوز نجات نیافته اند.
  شما اصلاکسائیکه را بنام وهابیون بد یا د میکنید هم ناشی ازعدم معلومات کافی از اسلام بوده است.
  اگر معلومات درست میداشتید شاید به این چنین مسائل دامن نمیزدید... از کسیکه بنام یوسف قرضاوی شما نقل قول کردید آیاآنر بدرستی میشناسید..و نظرشان را به ارتباط چیزیکه شما وهابیزم میگویید معلومات دارید... به یقین که ندارید... بعضی از برادران عربها را کثیف خطاب میکنند در حالیکه تمام مخلوق خداوند یکسان نیستند حتی اگر از یک قوم و حتی از یک فامیل باشند که اینهم باز ناشی از جهالت بعضی ها میباشد... کسیکه با قلم مینوسد تمام 350 ملیون انسانرا کثیف نمیگویند و این بی حرمتی به قلم است... خو اینکه عربها کثیف شدند شما جناب ازکجا متقی و پاک هستید... و من اینقدر میگویم که: واذاخ اطبهم الجاهلون قالوا سلما...
  تشکر
 • ناشناس  - شیعیان بدتر از وهابیون اند
  اقای دکتور فرید یونس محقق در رشته اسلام شناسی و مولف چندین کتاب و مقاله های تحقیقی!
  لطف نموده درمور د خرافات شیعه یان نیز همینگونه بنویسید تا مردم ما از ان با خبر شوند. بطور مثال مه از شما تنها دو سوا ل دارم: لطف نموده بگویید نکاح موقت یا سیغه دراسلام روا است یا خیر؟ دوم ایا کسی این حق را دارد که بال ای یاران رسول الله ص تهمت نموده و انها را که از جمله یاران بهشتی اند دشنام بدهند؟
  بنده طرفدار وهاب یون نیستم و هرگز نخواهم بود لاکن مه شیعیان را بدتر از وهابیون میدانم.

  بااحترام
  نورالدین
 • ویس از المان
  اقای داکتر یونس احترام بشما
  من شخصا به همه انسانهای روی زمین به هر عقیده و و دینی که دارند احترام دا رم, البته تا زمانی که اعتقادش و عملش خلاف بشریت و دشمن انسانیت نباشد.
  من به نظریات عالمانه تان احترا م دارم.
  اقای یونس درین روز ها افراطیون اخوندی و وهابی هایی سعودی به کمک باداران خارجی شان در تلاش ان د تا با فتنه گری مسلمانان میهن مان را به نام سنی و شیعه و اینکه که حق است و کی نا حق به جان هم اندا زند و حتی در میان بعضی فامیل های که پیروان هردو مذهب پیوند خانوادگی درند به هم اندازند.
  لطفا در مورد از طریق تلویزیون و انتر نت پیشتر به مردم تویضحات و رهنمایی کنید.

  ویس از المان
 • حاجی سعید  - وهابیت یعنی افراطگرایی
  سلام به جناب داکتر صاحب و همه دوستان و مسلمانان.
  با پشتیبانی کامل از نظریات شما باید یاد آور شویم که این وهابییون نه تنها دشمنی با اسلام حقیقی دارند بلکه هر کسی در روشن کردن اذهان مردم بکوشد به خاطر س ر کوب کردن شان از هر وصیله و شیوه ای استفاده میکنند. بخصوص افغان های وهابی که در امریکا و هم در اروپ ا هستند و از مزایای دیموکراسی که خود اصلا به آن ایمان و عقیده ندارند استفاده میکنند و هر شخصیت که بخ واهد اسلام حقیقی را برای مردم تشریح و توضیح نمایند بنام های مختلف در قسمت سرکوب نمودن شان دست و پاچه بر میزنند مثل که در مقابل شما و یا در مقابل مخترم وثیق عمل کردند. ولی دوران مجددی ها و ملاه ها و چل ی ها دیگر تمام شده و مردم خود میدانند که چگونه اسلام را بپذیرند.
 • aref  - salam
  salam dostan man chand bar khanom semen omar da aryana tv barnamay sha dedim ta onjay ke ma az ghapay azo famidom ow az din eslam hiche cheza namefama az den eslam yak bardasht degha dara pas ma lom shod ke ow yak wahabe boda kasi az din eslam ashnaye dashta basha ow raqam ghap na mezana
 • الافغانی  - خداوند گمراهان را هدایت کند
  اسلام و اعلیکم اخوانی فی الاسلام
  آقای گمنام که البته دکتورای خود را از پوهنتون قم در رشتۀ «وهابیت شناسی» حاصل کرده, میفرماید «که وهابیان توسلات و استمداد از انبیا و اولیا را مخالف اصل توحید مى دانند و از این رو مسلمانان را متّهم به کفر و شرک و بدعت مى کنند.» به جواب این شخص باید بگویم که بلی گفتن «یا علی مدد, یا امام رضا تو در خانۀ من یک پسر بیاور, یا حسین تو مرا شفا بده,...» صد بار نه بلکه هزار بار, صد هزار بار کفر, شرک و بدعت است. اگر مسلمان استی, نماز میخوانی و در نماز سورۀ مبارک فاتحه را ق راءت میکنی که در آن آمده است «اياك نعبد واياك نستعين». ترجمه فارسی اش این است که «پروردگارا, خاص ترا میپرستم و خاص از تو طلب مدد میکنم». کلمۀ «ایاک» خود نشان میدهد که برای یکتاپرستان صرف و صرف یک خدا وجود دارد. این کلام الله است و نظر به همین معجرۀ الهی, منکر قرآن کفر است. خداوند گمراهان را هدایت کن د.
  و من الله توفیق
  الافغانی

 • ربانی  - در جواب به همه و خصوصا نوییسنده
  برادران محترم! چیش از اظهار نظر باید برای همه تان یاد آور شوم که معیار مسلمان بودن و نبودن برای همه ما خداوندو کتاب برحقش است. شما باید از کتاب خدا در مستند ساختن ادعاهای دینی تان استفاده کنید. بعدآ ب ر اساس قران در اسلام فقط یک فرقه و مذهب است و آن هم اسلام! پس هرکه در اسلام فرقه ها و مذاهب دیگری را بنا میکند جوابگوی راه آنها همان شخص است. من مسلامان هستم و میدانم که محمد عربی نیز مسلمان بود و پیر و راخ ابراهیم خلیل بود که او یکتا پرست بود. پس آنانیکه خود را حنفی و مالکی و شافعی و شیعه و وهابی می دانند باد که دلیل بیارند. ( واتو برهانکم ان کنتم صادقون ) نویسنده ما هم از ملاهای است که نان شب جمعه گی و چهل شکمش را چرب نگاه میکند ازین خاطر از موقعیت خویش در دفاع برامده. به فکر فامیلی که غمدار است نمیباشد که برای آنها این مصارف ( به گفته خودش عرفی ) چقدر سنگین است. خداوند ما و شما مردم را به راه راست هدایت کند.
 • رحیل

  بنده چند نکتهء را در پیوند با نوشتهء داکتر فرید یونس و پیام هایی که تاکنون دوستان اینجا گذاشته اند ع رض می کنم:
  وهابیت در جهان امروز یگانه جریان فکری ییست که در مذهب و دین مسلمانان دیگر و پیروان مذاه ب دیگر مداخله می کند و با استفاده از پول نفت و همنوایی استعمار جهانی به تبلیغ دیدگاه های خود پرداخته و برداشت خودشان از دین اسلام را یگانه، درست ترین و بهترین برداشت و تفسیر و از اسلام معرفی می کنند. انچه طالبان و سایر وهابیون می کنند چیزیست که نشان دهد اسلام یعنی بربریت، اسلام یعنی وحشت، اسلام یعنی دشمنی با تمدن، اسلام یعنی دشمنی با بشریت، اسلام یعنی سربریدن، بینی بریدن، زمین سوزی..... اینست آنچه وهابیت می خواهد و طالبان و القاعده در عمل آنرا پیاده میکنند و آنرا شریعت اسلام می دانند. آیا چنین نیست؟ آیا طالب و القاعده غیر ازینها اند؟؟؟؟
  به همین سبب و دلیل است که استعمار جهانی "همین ها " را یگانه مسلمان و بنیاد گرا معرفی کرده و می خواهند بگویند که بنیاد اسلام یعنی وحشیگری و نادانی . اینست دلایل غیر قابل انکاری که وهابیت را "حتی نادانسته هم اگر باشد" مزدور و آله یی ثابت می سازد که در خدمت استعمار و دشمنان اسلام اند.
  گیرم که وهابیت یک مذهب غیر استعماری و گیرم که این مذه ب یکی از مذاهب اسلامی باشد، اینها چه حق دارند که به امامان و پیروان مذاهب دیگر تاخته و برداشت خود را بردیگران تحمیل کنند؟
  من با یکسان بودن وهابیون با خوارج و این که وهابیون خوارج عصر ما اند هیچ شکی ندارم. اینها تنها خود را مسلمان می دانند و مسلمانان دیگر کافر و مشرک می خوانند. در حالی که امامان بز رگوار مذاهب چارگانهء سنی هرگز پیروان مذاهب دیگر را کافر نخوانده اند و هرگز هم به تحمیل دیدگاه خود بر دیگران تلاش نکرده اند. مذهب حنفی با شیعه هم چنان تضادی ندارد که سخن به کافر و مشرک خواندن یکدیگر بکش د.
  برخی ها وهابیت را تنها دشمن شیعه می پندارند. اما چنین نیست. نخستین قربانی وحشت و خوارجیت وهابیو ن امپراطوری سنی عثمانی بود. از سوی دیگر وهابیت دشمن تمام مذاهب دیگر است. پس فتنهء اصلی در جهان اسلام که سبب نفاق، جنگ، خونریزی، عقب ماندگی و حتی مداخلهء کشور های دیگر در سرزمین های مسلمان می شود، همین وهابیت است و بس.
  بهترین مثال و نمونهء نفاق وهابیت را کشور خودما می توانیم بیابیم. مردم افغانستان که برای 14 سال برای آزادی خود جنگیدند، با آزاد شدن کشور و سرنگونی رژیم حاصله از جنایت و اشغال به فکر ساختن دولت خود شدند. اما این وهابیت و مزدوران آنها و کسانی که فریب آنها را خورد بودند که نفاق و کشت ار را در کشور مسلمان افغانستان ادامه دادند و حالا 16 سال دیگری است که هنوز هم خون مسلمانان افغانستان بر زمین می ریزد و به اصطلاح هرگز دل سعودی و وهابی و بن لادن یخ نمی کند. همنوایی وهابیون وسلفی ها پا کستان در قالب استراتیژی سیاسی پاکستان در منطقه با آنچه درکشور ما میگذرد رخ دیگر قضیه است که بازهم آب از وهابیت می خورد. اینست وهابیت.
  بزرگترین قربانی وهابیت، مستقیم و غیر مستقیم، مردم ما اند. پس بزر گترین مخالفین وهابیت هم باید ما باشیم. برعکس اگر از کشور ما کسی طرفدار وهابیت و سلفیت و مداخله در دی ن دیگران می شود، باید او را بزرگترین جاهل یا هم بزرگترین مزدور بیگانگان باید دانست.
  یکی از دوستان م ی خواند به همان اندازه که وهابیت را می کوبیم، باید علیه شیعه هم بگوییم. من می پرسم که چرا؟ من ظلم و جفایی که از وهابی دیده ام از شیعه ندیده ام. شیعه امروز در پی برگرداندن مردم به دین شیعه نیست. اما وه ابیون زیر عنوان "برگشت به سلف صالح" و برگشت به قران وسنه قصد مداخله در دین و معتقدات مردم را دارد. جالب این که سلف صالح و قرآن و سنت را باید از دیدگاه وهابیون شناخت. پرسش اینجاست که ایا امام ا عظم و امامان دیگر قرآن و سنت را نمی شناختند که حالا باید آنرا از ابن وهاب نجدی بشناسم؟ دیگر این که م ا در کشور خود شیعه هایی داریم که هرگونه بدگویی از شیعه منجر به کشت و خون و نفاق و خانه جنگی در کشورم می شود. اما من در کشورم وهابی ندارم. وانگهی این علمای اهل تشیع در کشور من هیچگونه بدگویی از صحابه ن کرده اند. اگر هم بکنند نزد خودشان است و تا وقتی که کسی به گونهء اشکار نسبت به مقدسات من تجاوز نکرده است، نمی توانم و نباید هم به خاطری که "فکر میکنم" کسی مخالف است، علیه او داخل اقدام شوم. میم اند دیدگاه های تاریخی وتحلیلی در مورد کنش برخی از مسلمانان در صدر اسلام که هرکس حق دارد دیدگاه ونظر خود را داشته باشد- بدون این که به کسی توهین بکند.
  این که برخی ها بحث روی مسایل وهابیت وکنکاش در مورد دخالت این طایفه در زندگی مردم و به خاک و خون کشاندن سرزمین های اسلامی را "تفرقه افگندن" ; بین مسلمانان می دانند، ازنظر من سرنی را از سرچپه اش می خواهند بنوازند. بطرف کردن خطر وهابیت نتیجه اش به صلح و آرامش رسیدن جوامع مسلمان است. ختم وهابیت ختم طالبانیزم در افغانستان است. ازینرو اگر کسی افشای وهابیت را تفرقه میان مسلمانان می خواند، یا نا آگاه است و یا مزدور.
  زمان ما زمان پذیرش است نه زمان تحمیل. اگر کسی به خواست خودش وهابی می شود، شود. ما به خود حق نمی دهیم که بگوییم چرا. اما وقتی کسی به دین و معتقدات من تجاوز می کند و می خواهد دیدگاه و دین و مذهب خود را برمن تحمیل کند، من او را متجاوز می دانم و ادامهء کارش را نفاق افگنی.
  هیچ کشوری نمی تواند به صلح و آرامش در زمان ما برسد مگ ر این که به همگرایی و همپذیری روی بیاورند. ما باید برای ساختن زندگی اجتماعی و سیاسی خود به اصل پلورا لیزم و کثرت گرایی روی بیاوریم- هم از دیدن مذهبی، هم از دید قومی، هم از دید زبانی و تباری. در غیر آن هرگونه تلاش برای تحمیل مقاومت بار می آورد و این وضعیت همیشه جامعه را در طلاطم و تنش نگهداشته صلح و آرامش را از مردم می گیرد.
  تاوهابیت در کشور ما باشد، روی آرامش نخواهیم دید. دلایلش را در بالا ذکر کردم.
 • ناشناس  - برادران سنی ایرانی ما را فراموش نکنید
  سلام
  باید که به سایت خاوران آفرین گفت. این شبکۀ افغانی آنقدر به آزادی بیان احترام دارد که «ایجنت ه ای جمهوری آخوندی ایران» را اجازه میدهد که در تفرقه اندازی میان مسلمین, کار های نا مبارک خود را پشس ب برید. شما میفرماید که از «وهابی ها» ظلم دیده اید و نه از شیعه. ای نابینا, ظلمی را که آخند های ایرانی در برابر برادران سنی ما کردند و میکنند, آنرا نمیبینی. تمامی علمای برجستۀ اهل سنت ایران را این دشمنا ن دین بر حق, به شهادت رسانیدند. برادران سنی ایرانی ما هم حنفی اند. شما که خود را معشوق و مشتاق امام ابو حنیفه خطاب میکنید, کجا است همدردی تان با برادران سنی ایرانی ات, چرا از آخوند خونخوار انتقاد نمیک نید.
  باز هم تشکر از شبکۀ افغانی خاوران که از برکت اش ما شما «ایجنت های دشمنان اسلام واقعی» را شناخت یم و افتخار میکنم به برادران خود که در چال های نا پاک شما بازی نخوردند و از اسلام و عقیدۀ خود دفاع ک ردند. دل ام را خوش ساختید.
  خداوند گمراهان را هدایت کند.
  الافغانی
 • ناشناس  - سنی

  سلام.
  با مطالعه دیدگاهای نظر دهندگان به این نتیجه رسیدم که نه اقای فرید یونس اطلاع وفهم درستی از وف ابیت دارند ونه مردم افغانستان!!

  امروز دو خطر عقیدتی دین مردم واسلام را درافغانستان به خطر انداخته و به چالش کشیده!
  یکی فهم خوارجی از اسلام است که سلفیه وطالبان نماینده ان هستند ویکی تشیع صفوی! که در قالب دوستی اهل بیت هر انچه به صحابه دلش میخواهد تهمت ودشنام میدهد! به والله خطر شیعه بزرگتر از خط ر
  سلفیگری است!! چون سلفیگری دیگاهی فقهی است وشیعه
  عقیده ی که بر مبنای دشمنی با اهل سنت وصحابه وامه ات المومنین نهاده شده.
  و از دید شیعه ها خلفای راشدین مرتد هستند!! چون از ولایت علی به عقیده شیعه سر باز زدن!! و نطد شیعه امامت از اصول دین است!! و علی امام اول که شیعه معتقد است ابوبکر وعمر وعثمان حق امامت علی را غصب!! کردن ودیگر صحابه جز 5 نفر همه مرتد شده!! چون از امامت علی برگشتند!!که از اصول دی ن بود!! ومعتقدن امامت افضلتر از نبوت ورسالت است وعلی رضی الله تعالی افظلتر از ابراهیم ع وموسی ع وعیس یع است! بلکه همه ائمه مذهبشان افضل از انبیا هستند!!!!!!!! ایا سلفیها که شیعه انها را به نام وهابیت م عرفی میکند چنین عقیده ی خطرناکی دارند؟؟!! اختلاف ما با سلفیت و بقول فرید یونس وهابیت فقهی است ولی با شیعه ما اختلاف عقیدتی داریم! چون ما معتقد نیستیم امامت از اصول دین است! و میدانیم کسی منکر اصول دین باشد کافر است!
  با اصول دین قرار دادن امامت شیعه میگوید ما کافریم!! دوستان به کتب بزرگان شیعه مراجع ه کنند
  و تلویزیون شیعه ها را ببینند خود در مورد گفته های من قضاوت کنند.
 • سید نعیم واعضی


  استاد محترم و بزرگوار جناب داکتر فرید یونس
  پیوست به ارشادات ارزشمند شما من نیز خواستم پیرامون انچه از علمای محترم و اگاهان دینی ما همیشه از ورای تلویزیونها به سمع شنوندگان رسانیده میشود شرحی را طی یک گله دوستانه از اوشان بعرض برسانم
  مدتهاست که به صورت بلاانقطاع مردم رنجدیده و ستمکش ما اعم از زن و م رد و کودکان معصوم طعمه حملات انتهاری گروهی وحشی و جنایت کار بنام طالب یا شاگردان مدارس دیوبندی تحت ح مایه و رهبری ملا های پاکستانی نابود میگردد . مکاتب و مساجد به اتش کشیده میشودکتابهای دینی مزین به ای ات مبارکه نیز در میان حریق میگردد
  و بقیه باشندگان با عدم اطمینان از امنیت قابل اعتبار در عالم ترس و وحشت از اعمال دزدانهاین ترورستان جبون و مزدور اجانب هر ان خود را در خطر احساس می نمایند گویا کشور به یک وحشت سرا مبدل گردیده است . ولی علمای کرام ما که شاهد این همه وقایع ناگوار میباشد باکمال خونسردی خم به ابرو نیاورده و علی الرغم مسولیت های دینی شان سکوت اختیار نموده و هیج دیده نشد که لب به سخن بک شایند تو گویی به کلی از اوضاع رقت بار وطن با این همه تلفات هم وطنان شانبی خبر و یا اینکه به این حواد ث وقعی نمی گذارند
  در حالیکه با درک مکلفیت هاو مسولیت های شرعی و تبلیغ شان در مورد حتمی و الزامی اورا ست
  تا در برابر این اعمال مغایر احکام الهی و ضد اسلامیاین طالب بچه ها اسیتادگی کامل نموده و در مورد ت بلیغ و ارشادات لازم را مرعی دارند
  امربالمعروف و نهی عن المنکر در موارد روزه و نماز و حج و ذکواه که ه مه به ان اشنا و فضل خداوند مسلمان اند فکر کنم تکراری خواهد بود
  و یا اینکه در مورد رنگ ناخون ذینت و حجاب زنان همیشه ساعتها به توضیحات می پردازند . حتی فراتر ازان عبدالغنی مجددی در مورد ختنه دختران فتو اه را صادر نمودند که بعد ها با کمی انحراف از مطلب فرمودند که اگر ختنه شوند خوب است ولی خوبی انرا واض ح نساختند که چه نوع سعادت و مزایا را به بار خواهد اورد.
  ما از علمای داخل وطن شکایت و توقعی ندارم انه ا اکثرا معاش خود همین حکومت طالب پرور استندو به نرخ روز حرف می زنند ماورای اینکه از اعمال شنیع طالبا ن منزجر گردیده و انرا به گفته کرزی تقبیح نمایند. اصلاح یک طرفه را با عدر و زاری با ادم خوران قرن بیس ت و یک تبلیغ و تشویق نموده از جنایات شان طرفه میروند.پس روی سخن جانب همین علمای خارج از کشور است که نام خدا اکثرا تحصیل کرده جامعه عربی هستند ولی درین ماجرا خاموش اند نمی دانم از چه می هراسند . از بزر گان و هابی یا از فاشیستانی قبیلوی هستند کسانی چون سمین عمر که نه عالم دین است و نه حرفی را بدون ورق از قبل تهیه شده ابراز نموده میتواند وی از جمله هواداران سر سپرده باند گلبدین است موسیقی را بدعت می د اند رقص و پایکوبی را در محافل عروسی ناروا دانسته و با خشونت که از چهره اش اشکار است با عصبانیت همه را سزاوار مجازات اخروی می پندارد ولی در پهلوی ان از فعالیت های انتهای طالبان با رضایت کابل پشتیبانی نموده ان جناوران ادم نما خود را مقاومت ملی و مجاهدین بر حق می شمارد
  برادرش به نام خلیج که از مخلص ین و سر سپرده گان گلبدین راکت یار می باشد
  گلبدین را سردار اعلی جهاد معرفی میدارد.
  ملای دیگری که بادی گارد گلبدین بود از المان به موعظ می پردازد طالبان را مجاهد حقیقی توصیف نموده و به عملکرد هایشان مشر وعیت بخشیده و حملات انتهاری را در راه جهاد لازمی میداند
  یعنی گر ضرورت بود روا باشد وسلام نعیم الله نصیری
 • سید نعیم واعضی
  اغای به نامی ناشناس عبدالله
  باید به شما تفهیم گردد که از شدت نادانی چقدر درد می کشید و نوشته های عال م و دانشمند گرامی مان اغای داکتر فرید یونس تب را به جانت اورده که حالا
  به اذیان گویی پرداختی مانند دیگر همدستانت
  ادمک بیکاره و اذیان گو را ترحم به کار است و دست دوعا دارم به در بار الهی تا تو اغای ب ه اسمی ناشناس را از این درد جانکاه نجات دهد راستی که واقیت تلخ است .باز هم برایت لازم دارم بگویم به تر است از ره ترکستان دوباره بر گردی برایت بهتر خواهد بود[/]
 • Kiomars
  Dear Omar Zia: I truly agree with many things you have mentioned in your comment, specially about Mi jadidi family and their dirty games with the fate of our nation in the last one hundred years. But sadly, this family still is trying to have the destiny of our people in their hands. I don't know wh en they are going to leave our people alone.They are neither Wahabi, nor Hanafi, God knows who and w hat are they??About Dr. Younus, I don't agree with you, he is a good person and an intellect.
  .
 • ناشناس  - حقجو


  با تقدیم سلام به خوانند گان محترم !
  طوریکه از ورای مقاله سبک وزن وسخیف اقای فرید یونس بر میاید این اقا با عقده گشائی محض موضوعی را بصورت خیالبافانه مطرح کرده است که وجود خارجی ندارد .
  وخیلی جال ب است که بیشتر مویدین مقالۀ آقای فرید یونس را مانند بشیر افضلیار یار وویس از آلمان- ظفر-و.. ناشن اس و... که از اخور ولایت فقیه ایران وقم تغذیه میکنند تشکیل میدهد .
  اینها که از جمله هوادان آیت الشیطان جاهلمند وحجت الشیطان اله یاری اند واز جمله مروجین صیغه - تقیه وخمس ، خرافات زنجیر زنی و قمه زنی - وتوهین کنند گان به اصحاب ویاران پیامبر وازواج مطهرات اند حال از حماقت وساده لوحی انسان جا هل وخالی الذهنی مانند فرید یونس استفاده کرده ومثل اینکه میخواهند اورا به بام بالاکنند .
  اگرچه ببام بالا کردن فرید خان یونس کار آسان است اما فرید خان بداند که مروجین صیغه وخمس وتقیه ونفاق وپ یروان عبدالله ابن سباء زینه را اززیر پای ان دور میکنند وآنوقت از بام بلند بر زمین فرود خواهد افتاد و بر نعش آن پیروان ابن سباء خواهند خندید .
  من خود حنفی ام از دشمنی وعداوت وبد دهنی ودشنامی که از طرف آخوندهای دجال تهران - قم - مشهد - نجف - کربلا و..غیره مراکز یهود بر اسلام ومسلمانان صدر اسلام واه ل بیت پیامبر میشود تحمل وقبول کرده نمی توانم . وحال تعدادی از پیروان ومقلدین ابن سباء تحت نام کوبیدن وهابیت اهداف شیطانی خویش را به پیش برده ودر صف اهل سنت وجماعت که همان چهار مذهب حقۀ حنفی - ش افعی - مالکی وحنبلی است تفرقه ایجاد کرده وازین آب گل آلود می خواهند ماهی بگیرند.
  من نوشته های بشی ر افضل یار ولاطایلان ویس آلمان را بارها دیدم وخواندم اینها جیره خواران مراکز حوزۀ جهل وخرافۀ قم بود ه وبا افتخار اندیشه خرافه ونفاق آخوند های رافضی را پخش میکنند .
  چه بهتر اینها در مورد فواید صیغه وخمس وطواف مرقد امام رضا وزنجیر زدن وقمه زدن وبر سر وصورت خود زدن صحبت کنند.
  چه بهتر تا اینها مانن د آیت الشیطان جاهلمند
  وحجت الباطل آله یاری تلویزیون اهل بیت زوزه سر دهند تا هویت اصلی ایشان به همه مسلمانان دنیا افشا شود.
  بگذارید انوار پر درخشش توحید در پهنۀ گیتی بدرخشد وخفاشان کور، تاب دیدن نو ر درخشان مکتب توحید ورسالت را نداشته باشند ودر لجنزال خرافات واوهام شخص پرستس - مرده پرستی - آخوند پ رستی _ تقیه( نفاق ) صیغه ( زنا) خمس ( خالی کردن جیب مردم احمق) دشمنی با اسلام ومسلمین( دشنام وسب ول عن اصحاب ویاران پیامبر ) وعقاید ضاله( شرک - بدعت وخرافه ) وگمراهی بسر برند.
  حقجو
  آیۀ قرآ نکریم :
  «یریدون نورالله بافواههم والله متم نورۀ ولو کره ااکافرون »
  والسلام وعلی من التبع ال هــدی
 • سید احمد بشیر افضلیار


  با عرض سلام و ادب خدمت تمام دوستان محترم و آن بی ادبانی که موضوع را به طرف دیګر برده اند، و با بسیار بیشرمی و نا مردی به اسمای مستعار با عقده ګشائی های بیجا ، بیمورد و مملو از جهل خواسته اند که در قدم اول به شحصیت والای علمی کشور که صحبت و حق ګوئی ایشان، دل خفاشان کوردل را مانند شب تار. تاریک و عقل های قاصر ایشان را مانند چوبی را موریانه بخورد پوده ساخته که مستقیم به اشخاص و مذاهب اسلامی و عقیده م سلمانان توهین میکنند. من با دوستان و عزیزانیکه در بالا در جهت تعریف و معرفی نمودن عقاید وهابیت ابراز نظر کرده اند ضمن سپاس فراوان از همه ی شان حالا میخواهم که جهت حل بعضی از سوالاتی جنبه علمی و عقلانی دارد و در بالا به ګونه ی انتفاد و سوال مطرح ګردیده است قسمتی از مقاله خود را که قبلآ در سایت های مت عدد منجمله سایت وزین خاوران و جام غور به نشر زسیده بود در اینجا بنویسم تا جوابی باشد بر آنانیکه در ق سمت شفاعت، توسل و ... مشکلات عقیدتی دارند.

  بسم الله الرحمن الرحیم
  عزیزان خواننده دقت کنند که خدا وند متعال در سوره اخلاص میفرماید:

  قل هو الله احد
  بگو : خدا ، یگانه ی یکتا است *

  ۱_ قل هو ال له احد بگو هم او ست که احد است . یکی است و هیچ نیست جز او . اثبات کن احدیت را برای او و نفی احدیت را از غیر او . همین بود که دیگرآن مجال و تحملی برای اهل کفر باقی نگذاشت . این سوره به شناسنامه ی خدا ه م معروف است .یعنی اگر بخواهیم خدا را به کسی معرفی کنیم باید بگوییم : احد است . یعنی اینکه ما صفر هست یم و اگر بخواهیم عزت و کرامت و شخصیت پیدا کنیم ، باید به خدا متصل شویم .باید به آن یک، متصل شویم که قدرت دیگری مثل او وجود ندارد .قل هو الله احد .الله اصمد * لم یلد و لم یولد * و لم یکن له کفوا" ا حد*
  خدا سرور والای برآورنده ی امیدها و برطرف کننده ی نیازمندیها است
  نزاده است و نه زاده شده است * و کسی همتا و همگون او نمی باشد
  2_ الله اصمد چرا نفرموده است : هو الصمد ؟ به خاطر این که وقتی گف ته میشود : الله احد ، خدا از ما یک انتظاری دارد و آن این که او واحد است و در مقابل احدیت خداوند اول باید نفی و جود خود بکنیم .یعنی این که ما چه هستیم ؟ اول تویی آخر تویی ، هم بگو تو هم بشنو هم تو باش ؛ ما همه لاشیم با چندین تلاش . پس موضع گیری ما در مقابل احدیت خداوند این است که ما موحد شویم .اله اح د .اما در مقابل صمدیت خدا قرار نیست که موضع گیری ما ، موضع گیری احدیت باشد .لذا اگر می فرمود : هوالص مد ، یعنی همان کاری که با خدای احد می کنیم با خدای صمد هم بکنیم ، خدایی که صمد است از ما انتظاری دیگ ری دارد .خدایی که احد است از ما انتظاری دارد که موحد باشیم و خدایی که صمد است از ما می خواهد که دست نیاز به سویش دراز کنیم چون بی نیاز است و هر اسمی از اسماء خداوند از ما می خواهد که موضع گیری مناسب ب ا آن اسم را داشته باشیم . وقتی که خداوند سمیع است ، موضع گیری ما هم در مقابل خدواند با ید این گونه ب اشد که مواظب باشیم که چه می گوییم ؟ و باید مواظب باشیم که سنجیده صحبت کنیم . وقتی که گفته شد خداوند بصیر است ، باید متوجه باشیم که چه کاری انجام می دهیم ، چون خداوند می بیند . پس در مقابل بصیر بودن خد اوند ما اعمال و رفتار خودمان را کنترل می کنیم . و در مقابل عزیز بودن خداوند ما باید ذلیل باشیم و ... و در... در مقابل صمد بودند ، خداوند از ما می خواهد که فقیر و نیازمند باشیم . بنابراین هر اسمی از اس ماء حسنی مقتضی موضع گیری خاصی است ، اما یک نکته و جود دارد و آن این است لذا تمام اسماء حسنای خداوند شرح اسم الله هستند . به همین خاطر در معنای اسم الله در کتابهای عقیده آمده است ، ذاتی است که جامع همه ی صفات کمال است . وچون الله صفات مختلف دارد با شناخت هر صفت او پی به جزئی از عظمتش می بریم ، قرآن م ی فرماید : ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها ( ۷/ ۱۸) . خداوند اسماء حسنا دارد با همین اسماء او را بخوا نید و بندگی کنید .
  3_ لم یلد و لم یولد ( این در حقیقت شرح صمدیت خداوند است )بازترین مظهر از مظاهر نیاز در کسی یا چیزی زاد و ولد است .لذا این هرگونه زاد و ولدی را از خداوند نفی می کند تا ثابت کند که او کاملا" بی نیاز است .نیاز به ازدواج ندارد و وقتی که ازدواجی در کار نباشد به طریق اولی بچه هم ب ه دنیا نمی آورد . لم یلد یعنی به دنیا نیاورد و نمی آورد کسی را ، ولم یولد یعنی خودش هم از کسی به دن یا نیامده است .. پس نه بچه به دنیا آورده یا می آورد و نه بچه ی کسی است .
  ولم یکن له کفوا" احد : نتیجه ی نهایی این می شود که هیچ چیزی هیچ کسی مانند او نیست . هیچ احدی پیدا نمی شود به صرف احد بودن ش مانند خداوند باشد . لذا خداوند در احدیت خودش تک و منحصر به فرد است با درک معنای توحید از دیدگاه سو ره ی اخلاص می توانیم از پوچ بودن و هیچ بودن برهیم و به خداوند متل شویم .هر چه رابطه ی خودمان را با خ داوند قوی تر کنیم ، به همان اندازه شخصیت و کرامت و ارزش بیشتر پیدا می کنیم و هر مقدار از خدا فاصله ب گیریم ، هر چند برخوردار از مال ، عقلانیت ، اندیشه ، منصب ، شهرت و ... باشیم باز هم صفرند و ما فقط مش غول ضرب و تقسیم و جمع و تفریق این صفرها هستیم و باقی مانده اش هم صفر است . کل من علیها فان * و یبقی و جه ربک ذوالجلال و الا کرام * (۵۵ /۲۷ _ ۲۶) .کل شی هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون ( ۲۸/۸۸) .
  از خداوند می خواهیم که دل های ما را به نور توحید روشن بگرداند و ما را از صفر و صفر بودن برهاند و به خودش متصل بگرداند .
  و باز هم عالی جنابان وحدانیت خداوند را آنقدر ساده و آسان ګرفته است که زمانیک ه یک بنده عاصی یا از روی احساسات و یا از جهت کمبود علم و دانش زمانیکه به جملات و یا با ګفته های خود در دعا ها اسمای بزرګان دین را و یا اولیاء و شهداء را میبرند، به شرک داخل نمیشوند. زیرا او میداند که خدا همه کاره هست و همه چیز را میداند و قادر به انجام آن هست. و یا خداوند خودش ګفته است و خود را معرف ی کرده است که نه از کسی زاده شده و نه کسی را زایده است. خلص کلام که زمانیکه انسانها بګوید العیاذبالل ه عیسی پسر خداست و یا خداوند خودش زنی و یا پدری و مادری داشت و دارد. آنګاه شرک ورزیده است و به ګناه بزرګ داخل میشود. در غیر آن الله واحد است قسمی که هاتف اصفهانی چنین فرموده اند.
  ما در این ګفتو ګو که از یک سو شد زناقوس این ترانه بلند
  که یکی هست و هیچ نسیت جز او وحد ه هو لا اله الا هو
  قسم ی که در مضمون قبلی خود نیز یادآور شدم این بار نیز نظر به تسلسل موضوع، به مسئله توسل و شفاعت به طور ج امعتر میپردازیم.
  شفاعت از دیدگاه قرآن
  بدون شک مجازات‌های الهی در قیامت، خواه زودگذر باشد یا طولانی و ابدی،خواه جنبه جسمانی داشته باشد یا روحانی، خواه آنها را اثر طبیعی اعمال بدانیم یا قراردادی، به ه ر حال جنبه انتقامی ندارد،و همه آنها در مسیر تربیت انسان و ضامن اجرای قوانین الهی است...
 • ناشناس  - نباید هزاره ها در افغانستان بیشتر قدرت داده شود
  برادران اسلام! من ضد شیعیان تا زمانی نبودم که یکی از همکاران بنده بنام کریم حیدر صدها بار طرفداری از حضرت علی صحاب میکرد لاکن دریک روز وی بصورت واضح هرجهار یار رسول ص را زن گفته دش نام داد از ان به بعد من دانستم که شیعه یان دشمن اصلی مردم تسسنن اند. اینکه در تلویزیونهای ایرانی در  این مورد چه میگویند همه ما و شما میدانیم. لاکن مه به مردم افغانستان که اکثرا سنی اند هوشدار میدهم در صورتیکه هزاره ها به قدرت بیشتر دستیابند انها عینا مانند ایرانیها به دین اسلام حمله ور شده و اهل سنت  و جماعت در توهین و یاران رسول ص را اشکارا توهین و خواهند کرد. ق ن ا
 • ناشناس

  تعجب اور است كه چه قسم روافض ضالين كه حلفاي راشدين را كفر ميگويند. قران كريم را نامكمل ميخواند كاتب ين وحي و جامعين قران را دشنام ميدهند. با همه اين رسواي كه دارند باز هم توانسته اند ما مسلمانان را غا فل گير كنند. اينها ا استفاده از نام حنفي ميخواهند خود را نزديك به مسلمان نسبت به شوافع ويا به اصطلاح وهابيان نشان دهند. من از هيچ وهابي نشنيده ام كه قران كريم را نا مكمل گفته باشد ولي از شيعه ضالين صد ها جلد كتاب وجود دارد كه قران را ناقص ميخواند. هيچ وهابي به حلفاي راشدين دشنام نميدهد ولي روافض شيعه دشنام دادن به انها را اجر وثواب ميداند. هيچ وهابي به امهات المومين توهين نميبندد ولي راوفض به جهر ب ه سطح دنيا در تلويزيون اهانت ميكند. مشكل ما با وهابيون در فروع است كه هر چهار مذاهب در اسلام قابل قب ول است ولي مشكل ما با راوفض اصولي است كه لاينحل است پس كدام دليل است كه شما شيعه باطل پرست خود را نس بت به وهابيون نزديك تصور ميكنيد. نويسنده مقاله فوق يكي از روافضين دستوري است كه ميخواهد خود را حنفي جلوه داده از نام پاك حنفيت استفاده سوء به نفع اربابان قمي ايشان بكند. اما ما مردم افغانستان هيچ شما مردم راوفض ضاله قادياني هاي باطل بت پرست اجازه نميدهيم كه عقائيد پاك ما مسلمانان را به سحر و خدع دجا لي شما خدشه دار بسازيد. ما نه شيعه مشرك باطل پرست را كه هميش در تلاش بدنام ساختن صدر اسلام است در سر زمين ما جاي ندارد انهايكه فعلا هستند به مثل اهل هنود يك اقليت غير مسلمان و حتي غير افغان شمرده ميشون د.
 • ناشناس
  اقاي حقجو ! جزاك الله احسن الجزا" اگر وجدان ومنطق داشته باشند نوشته شما براي شان كاملا بسنده است اگر قلب ايشان در مهر گمراهي باشد. پس براي اينها هيچ مفهومي ندارد . چه بهتر عوض اينكه اينها دين را ا ز حرافات قمي هاي بيااموزاند رجوع ميكردند به كتاب الله و سنت رسول الله .
 • wasem
  سلام به تمام برادران عزیز> میخواهم چند نکته مهم راکه برادران نممیفهمند بیان کنم؟اول اینکه وهابیها وی اسلفیها هیچ وقت شمارا نگفته اندکه ازدین تان بر گردید شمارا دعوت به قرآن وسنت میکنندآیا کسیکه پیروی ا زقرآن وسنت کرد وتمام حرف شان این دو باشد نعوذ بالله کافر است خودتان قضاوت کنید
 • wasem
  برادران عزیزاولتر ازهمه سلام خودرا حضورتان تقدیم میکنم> وبرادرانه برایتان نصحت میکنم دشمنان اسلام هی چ وقت نمی خواهند مسلمانان بایکدیگر دوست با شند

  مااگر فکرکنیم وهاب نام خداوند است ونظریه و هابی ها هم پیروی خدا ورسول می باشد این نظر یه دشمنان اسلام است مردم راازگرفتن نام خداوند دل سرد می سازند بین مسلمانان دشمنی ایجاد میکنند!


  بااخترام عبدالخبیر {وسیم}
 • ناشناس

  سلام به تمام خواننده گانی محترم.وبعد :شکر الله(ج)را هزار بار میکنم که بنده راازگمراهی به راه صراط المسطقیم هدایت فرموده وازجمله کسانی نگردانده که توحین به صحابه پاک و مادر مسلمانان وهمچنین تغیرات در پنج وقت نماز روزه . آذان وغیره میکنند نبودم .فکر بکنید وقضاوت بکنید اینها بهتر می باشند یا وهابی ها که دلیل شان ازقرآن وسنت است.
 • ناشناس
  سلام حضور برادران عزیز.چنانچه که آقای فرید میگوید.شب جمعه گی یک عرف ما است و آتش پر ستی پدران سابق ه م انجام بدهید. یک چیز که بدعت بوده وگناه آن هم آتش دوزخ بوده چطور آن حسنه می شود آقای بی عقل:
 • ناشناس
  برادران اهل سنت سلام من یک شیعه هستم واتهامات وهابیان را درباره شیعه خواندم برای پی بردن به حقانیت و هابیت و نظر آنها نسبت به هر چهار فرقه اهل سنت فقط کافی است چگونگی به قدرت رسیدن آل سعود وکشتار اهل س نت توسط آنها مراجعه کنید آن وقت میفهمید آنها چقدر برای شما اهمیت قائلند
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 213 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.