برادر دانشمند و استاد بزرگوار آقای رهین صاحب! آرزو دارم عرض احترامات بنده را بپذیرید.
ازاینکه مژدۀ ج لد سوم کتاب ارزشمند کی کیست را دریافت نمودم نهایت مسرت شامل حالم گردید بدین وسیله آرزو دارم لطف نمود ه هزینۀ سه جلد مکمل و همچنان طریق ارسال پول را برایم ارسال فرمائید تا اگر امکان داشته باشد کتب یادشد ه را نصیب گردم، درحفظ خداوند باشید.

محمـدنعیم قدرت

سویس - شهر زوریخ