Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

الــوداع با امیــد چــاپی PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی، الکسندریه، ورجینیا، ایالات متحده   
چهارشنبه ، 24 آذر 1395 ، 09:32

"می روم با چشم گریان می روم"
گرنباشد شمع درمحفل دگرپروانه نیست        
بی فروغ عارفش روشن دل دیوانه نیست

پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، الکسندریه، ورجینیامشکل است که به یک دوست وداع گفت, دوستیکه برای اضافه از دو دهه باآن همکاری داشتم و روزهای خوش و ناخوش زندگی را با استفاده از ترواش نوک قلم با هم یکجا سپری نمودیم.
ما گــرم و سرد زندگی تلخ دیده ایم    
در سنگلاخ حادثه ها بس دویده ایم

در مکتب عاشقان وعارفان (ع) شاگرد صنف دوم بودم و معلم ما اکبرخان نام داشت. معلم نهایت خوشخوی و مهربان بود. اوصنف ما را مانند صنفهای امروزی امریکا تنظیم بخشوده بود. دیوار با پوسترهای زیبا و کارهای دستی ما مزین شده بود. ما حتی یک غرفۀ کمک های اولیۀ صحی هم داشتیم. بعد از ختم ساعات درسی مکتب خوش و خندان بصوب خانه دوان دوان روان  میبودم.شب را به انتظارصبح که زود بگذرد وباز مکتب بروم با خوابهای شیرین سپری میساختم. نان و چای صبح را به عجله صرف میکردم و با سرعت ممکنه بطرف مکتب که از خانۀ ما چندان فاصله نداشت بحرکت میافتادم تا درمدخل مکتب سرمعلم چوب بدست بینم وما را بسوی صحن حویلی مکتب که در عقب خانۀ ,مشروطه خواه مرحوم شیرجان هارتی واقع شده بود؛ اشاره میداد که بروید!! بروید!!  ومن میرفتم و در لین ما برابربه قدم ایستاد میشدم و بعد ازتمرینات صبحانه توسط یک صاحب منصب چاق زنچه مزاج عسکری به سرعت تمام به صنف خود میرفتم تا بازچهرۀ خندان معلم اکبرخان را بنگرم و خوش باشم. روزها بهمین منوال سپری میشد. تا اینکه  یک روز منحوس, خوشحالی ما با بیت:
"میروم با چشم گریان میروم" در روی تختۀ سیاه  که با دست معلم اکبرخان نوشته شد, بلادرنگ خوشی ما برهم خورد! معلم اکبر خان از ما خدا حافظی کرد وبه وظیفۀ دیگرمکتب ما را ترک گفت!
گشت جبین صبح من تیره چو شام تار من
شد  ز خزان فسرده تر چهرۀ نو بهار من
ما همه طفلکان نوحه و فغان و گریان سر دادیم و فکرکردیم جهان ما دگرگون شد و معلمی بدان سویه نخواهیم یافت که راستی همان شد.
امروز با خواندن  خبر " پایان انتشار چاپی امید"  در شمارۀ 1026 امید که شماره 1027 آخرین شمارۀ چاپی امید خواهد بود بازعین تأثر و تآلم برمن مستولی گشت. زیرا مجبورم تا با یار و همدم دیرین الوداع گویم!
مهتاب غمین آمد در صحن فضا امشب        
طوفان الم خیزد از بام و سرا امشب
برخاست سرودغم ازبربط و چنگ ونی        
تا جای تو خالی دید در محفل ما امشب
با امید, صدای خموشان, ندای آزادی, نوحۀ مظلومان, رنج بیوگان, گریۀ طفلکان, غرش راکت قاتلان, جویباری خون شهیدان, همنوائی نوای مجاهدین, رنج و الم ستم دیدگان, زنده نگه داشتن رسم آریائی و عنعنۀ افغانستانی, ارتقای فرهنگ دری نویسی و شعر سرائی, انتقاد برای بهبودی, بیان منافع ملی, علم برداری بر ضد تقلب و قساد پیشه گان,  پرده برداشتن از روی سیاه خائینین ملی,  دورکردن نقاب از جواسیس پاکستانی, مصاحبه های غنی از معلومات مفید, طنزهای بجا, فوتوهای تاریخی و حتی تعزیت نامه ها,...عروجی بود که امید را به اوج محبوبیتش مفتخر گردانید. اوراق امید یکهفته ای یا دو هفته ای چون اشعۀ آفتاب زرینتاب ازمسکن مؤقر محمد قوی کوشان درخشش میگرفت و از نور دل آراییش چشمان ما با کلمۀ "امید" در پیشانی صفحۀ اولش منورو دماغ راغذای معنوی نصیب میساخت. نموی فرهنگی در دامان مساکن افغانستانی های جهان نشین ریشه میگرفت و سرور جاودنی را به نوا میآورد.
غنچه درکف گلبن ناشگفته پژمان شد         
می زند به گل آتش برق نو بهار من
هرعروج نزولی دارد اما خدا(ج) را شکرگذاریم که این عروج به نزول نه بلکه راه عروج بیشتر پیش رو  داشته و با مدنیت الکترونیکی قرن بیست ویک, همراه شده بسوی مسیرموفقیت های والای بیشترطیران دارد.
گاه دردشت شعف گه درمسیراشک وآه        
بی صدا طی می نماید کاروان عمر راه
راه پرپیچ زمان خوش طی شود,باشد اگر  
قلب آگه, چشم فارق در میان راه و چاه
نوت: ابیات از دیوان اشعار مرحوم و مغفور الحاج سید امیر انصاری اقتباس شده است.
داکترغلام محمد دستگیر، شهر برومنگتن ایالت کلورادوی امریکا./
پایان نشرچاپی جریدۀ وزین امید
جناب محترم محمدقوی کوشان، مدیر وناشر پرکار وسخت کوش جریدۀ پیشتازامید، پس ازبیست وپنج سال خدمت پرثمر وصادقانه، به خاطرمعاذیر شخصی، پایان نشرات چاپ امید رااعلان نمود، اماادامۀ نشرآنرا درسایت هاوعده داده است.
اولین شمارۀ جریدۀ امیددرروز25 اپریل سال1992 وآخرین شمارۀ آن (1027) دراخیرماه نومبرسال2016 انتشاریافت. نامۀ ملی امید ازآغاز نشرات بصورت هفته وار وپس ازپانزده سال، دردوهفته یکبار، بدون توقف منتشر میشد وهزاران مقاله وگزارشهای پژوهشی، تحلیلی و معلوماتی را ازصدهانویسندۀ نامدارافغانستانی ازسراسرجهان وترجمۀ مقالات وگزارشهای گزارشگران بنام را ازمنابع بین المللی درمورد اوضاع افغانستان، افشای سیاستهای شیطانی حکومات پاکستان رادر وجودطالبان، شبکۀ حقانی وحزب گلبدین به نشرسپرده است.
امید ازروشهای قبیله پرستی، تمامیت خواهی، طالب طلبی، فسادگسترده کشت کوکناروقاچاق تریاک، تاراج ملیاردهادالر پول کمکهای جهانی بی امنیتی، نارضایتی عامه، فرارمردم ازوطن، ادامۀ پالیسی منحوس ضد اقوام غیرپشتون، حذف عناصردگراندیش وقتلهای زنجیره یی سران جهاد ومقاومت ویکه تازیهای حامدکرزی وغنی احمدزی پرده برداشته است.
امید در غنامندی زبان فارسی بااستفاده ازواژه های اصیل آن خدمت شایان انجام داده است.
من درحالیکه خدمات میهن پرستانۀ بیست وپنج سالۀ جناب کوشان عزیز وهمکاران قلمی امید را ستایش میکنم، از پایان نشرچاپی امید ناخوشنودهستم. خداوند لایزال به محترم کوشان وخانواده صحت کامل نصیب گرداند. عبدالودود ظفری، المیدا، شمال کالیفورنیا
زنده باد کوشان، روزنامه نگار فرزانه وشجیع
فکرمیکنم شادروان شهیدمحمدهاشم میوندوال (رح) است که دروطن مازندۀ خوشنام ومردۀ بدنام پیدا نمیشود، ورسم ماآنست که در روز و روزگارخود غرق میشویم وکمتربه کسانی می اندیشیم که جوهرجامعه ماهستند، خدمتگار وطن اند، ارزشمند وپربها اند وهرگزمانندآنها در جامعۀ دیگری نخواهد آمد، وجای شان برای همیشه درمیان مردم شان خالی می ماند.
من میخواهم درینجا این رسم رابشکنم و امید دیگران هم بامن همراه شوندتا ازبزرگان وشایستگان کشورکه هنوزدرمیان ماهستند ولله الحمد درقیدحیات اند، ارجگذاری نماییم وبرایشان نشان دهیم که به چه اندازه نزدما عزیز وارزشمند اند. یکی ازین بزرگمردان زمان ما قلم بدست توانا، مبارز نستوه وخدمتگار صدیق وطن، مردم وفرهنگ ما، جناب محمدقوی کوشان، سردبیرجریدۀ وزین ومردمی امیداست. جناب شان ازمدت بیست وپنج سال است که شباروزی زحمت میکشندتانشریۀ در دیارغربت به زبان وطن وبرای ملیونهاهموطن خود که درپنج قارۀ جهان مسافراند نشرکند. جناب کوشان این نکته راکه « اگرمیخواهید زنده باشید، فرهنگ خودرا زنده نگهدارید.» خوب درک کرده است، وگرنه نشرجریدۀ بااین عظمت کارآسانی نیست، پول میخواهد، وقت میخواهد، حوصله وخودگذری میخواهد، و ازهمه بالاتر تعهد، دانش و استقامت به کار دارد.
جناب کوشان عزیز طی این 25سال باتوانایی خاصی که دارند ودر کمترکسانی میتوان آنرا دید، بانشرجریدۀ امید زمینۀ عروج صدهاتن از قلم بدستان واندیشمندان مبارز رامساعدساخت تاصدای خودرابلندکنند وبه اصطلاح هرچه میخواهد دل تنگت بگو! بگویند. این بزرگمرد چنان عظمت دارندکه نه تنهاازقلم ونوشته هایشان حتی ازشنیدن نام شان دستگاه ظلم وظلمت، قدرتهای اشغالگر وغاصب، گروههای خاین و مرتجع، چپاولگران هست وبودکشور وغلامان حلقه بگوش اجنبی، درهراس اند. تعداداین بزرگمردان مبارزکه همکارقلمی جریدۀ امیداند خیلی زیاداست، ولست مکمل آنراجناب کوشان درشماره های قبلی امید نشرکرده که لله الحمد به صدهامیرسد، وبیانگر زحمات شباروزی کوشان گرامی می باشد.
تاثیراندیشه های این بزرگمردان مبارزبه وضاحت خاص دراوضاع و احوال کشور، در ترس وخوف خیانت پیشگان وستمگران وحتی در سیاست کشورهای ذیدخل درقضایای وطن ما بخوبی مشهوداست.
درین لحظات حساس کشورکه طالبان اجیر که دورازدایرۀ انسانیت و اسلامیت هستند، باگرفتن مزد بیشتراز باداران پاکستانی وعرب شان مردم بیگناه ومسلمان ماراقتل عام میکنند، وفقط چندروزی نمیگذردکه این جانیان دوباره درشهرقندز آشوب کردندوهزاران هزارهموطن مارا بی خانمان وآواره ساختند وقتل عام نمودند، درهمین روزهادرلشکرگاه درمنطقۀ چاه انجیر به قتل عام سربازان کشورما دست زدند، نشرجریدۀ امید بیش ازهروقت دیگر ضروری میباشد. این جریده جبهۀ مقاومی در برابردهشت افگنان ددمنش طالب وداعش که زادۀ دشمنان ماهستند، میباشدوبه هرهموطن عزیزاست تاباآنچه که درتوان دارند، این جبهۀ ضد جهالت ووحشت راتقویه نمایند ونگذارنداین چراغ خاموش شود.
اکثری ازهموطنان شاهد اندکه ژورنالیست خجسته جناب محمدقوی کوشان طی25 سال باهمه مشکلات وناهماهنگی های روزگار درنشر جریدۀ امید، که جریدۀ مردم است، تلاش پیگیرنموده، که این جریده رانه تنهابه کانون رشد وبقای فرهنگ ماتبدیل نماید، بلکه آنرایک سنگرمتین مقاومت دربرابردشمنان کشور، دربرابر یغماگران هستی ما وداشته های کشور ودربرابرنوکران اجنبی و خاینین ملی ساخته است.
امروزهم امید درسراسرجهان خواننده ودوست دارد وتاثیرآن درروح و روان جامعۀ ما دیده میشود. دانشمندارجمندکوشان بازحمتکشی شباروزی باامکانات ناچیز اماباهمت بلند وارادۀ متین جریدۀ امید را 25سال درامریکانشرنمود، وهنوزهم بصورت امیدآنلاین ادامه خواهد یافت، که سربلندی برای مردم مسافرومهاجرما درمیان مسافرین و مهاجرین سایرکشورهای جهان کمایی نموده است. اگرجوامع مهاجر هندی وچینایی وایرانی وپاکستانی ودیگران هرکدام چندین نشریه به زبان خود درامریکا واروپا انتشارمیدهند، ماهم سربلندداریم که نشریۀ به زبان خودداریم، واین ازبرکت عالیقدرکوشان عزیزوهمسرشان دکتورس کوشان میباشد که هردو بامشکلات وبااندوه بزرگی که از نبود فرزندجوان شان محمدعصیم جان کوشان درسینه دارند، درنشر جریدۀ امید تلاش وسعی مینمایند وآنرا به خوانندگان میرسانند.
مرحوم عصیم جان تاآخرین روز زندگیش باوالدین بزرگوارش درنشر جریدۀ امیدهمکاری نمود. به جرئت میتوان گفت که جریدۀ امیدنشانی ازعصیم جان باخود دارد، که به آن سخت علاقمندبود، واکنون هم در هرشمارۀ جریده رایحۀ آن جوان رادرخود دارد، که روحش شاد و بهشت برین مأوایش باد.
توفیق بیشترو اجرعظیم برای جناب کوشان به پاس خدمات شان به فرهنگ کشورمی خواهیم، وامیدواریم « امیدآنلاین» ادامه دهندۀ انتشارجریدۀ امید باشد. انجنیرعبدالصبور فروزان، نیوجرسی. /
به امید ماندگاری « امید»
درآغاز چندسخن مختصر درراستای ختم نشریۀ چاپی امد، ناگزیرم این گفتۀ قبلی خودراکه استقبال از هزارمین شمارۀ امید نوشتم، تکرار بنویسم: امیدکه این«امید» صدساله شود- سخنسرای مردم فرزانه شود!
بلی، امیدی که باپایمردی وفراست مدیر مدبرآن محمدقوی کوشان و همکاری خانواده اش، دربیرون مرز وطن عزیز افغانستان، هزاران خواننده را به خودجلب کرد، امیدی که درراه اظهارعقیده وسطح نظر روشن وقضاوتهای راستین وانتقادات وزین وتفسیر وتحلیل وقایع افغانستان وبه ارتباط آن رویدادهای جهان، هیچگاه راه کج وارتجاعی و وابستگی به نهادهای تاریک بین وافراطی وتبعیضی را نپیمود... امیدی که باوجودبسی مشکلات مالی وطباعتی تاهزارشماره وبالاتراز آن به نشررسید، امیدی که درراه معرفی مبارزان ورادمردان وفرزانه زنان وطن و قهرمانان وجانبازان راه آزادی وشگوفایی وطن، هیچگاهی کوتاهی نکرد... امیدی که بطورمثال، بنده درکنار بسانویسندگان و مترجمین طراز اول توانستم حدود بیش ازیکصد وبیست کتاب ورساله ومجموعه شعری وتألیفات تازه به نشررسیدۀ نویسندگان ومترجمین افغان را ازایالات متحدۀ امریکا وبسا کشورهای دیگرجهان، به مطالعین گرامی معرفی کنم و دوکتاب قطور راراجع به قهرمان ملی وسربکف افغانستان، احمدشاه مسعود ازفرانسوی به فارسی دری ترجمه کرده با کمک وهمت کوشان عزیز درصفحات پرمحتوای جریدۀ امید به چاپ برسانم، وبالاخره زندگینامۀ واقعی ام راتاآخرین شمارۀ چاپی امید به دسترس مطالعین گرامی فرزانۀ امید قرار بدهم. البته مانند من، بسا نویسندگان ومترجمین و تحلیلگران وپژوهشگران دیگر نیز درهمین راستا خدمات ماندگارنمودند.
امید است بتوانیم این خدمت راستین مطبوعاتی رادرشماره های دورۀ جدید جریدۀ مردمی امید، که درشبکه های انترنت ارائه خواهدشد، ادامه بدهیم و ازکمکهای مادی ومعنوی به مدیر فداکار وفرزانۀ آن کوشان عزیز دریغ نکنیم. /
منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 194 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.