Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بانــو مــاریا دارو نویســنده بــادرد و توانــای کشــور PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط نذیر ظفر   
دوشنبه ، 16 شهریور 1394 ، 08:22

صاحبه از نذیر ظفر صاحبه از نذیر ظفر مصاحبه از نذیر ظفر
محترمه خانم ماریا جان دارو نویسنده سر شناس میهن که قاطبه از خواننده گان از خوانش آثار پر بهای شان کسب فیض کرده اند و تا کنون اثار پر بهای شان به خوانش همو طنان و همزبانان ما قرار دارد؛ ایشان با وجود مشکلات محیطی و مها جرتی و اقتصادی پیروز مندانه از سنگلاخ پر خم و پیچ بدر امده اند که تا حال یک خانم نویسنده افغان با این شرایط کمتر دیده شده است ؛ با تقا ضای عده یی از فر هنگیان و اهل مطا لعه که خواهش گفتو شنود با ماریا جان دارو را تلفونی برایم گوشزد نموده بودند اینک مصاحبه را با این خانم پر کار و مستعد مکررا انجام دادم که شما عزیزان را به خوانش ان دعوت مینمایم:


سوال – محترمه خانم دارو با وجود مصروفیت های تان بنا به تقا ضای عده یی از دوستان شما را دوباره زحمت داده و نخستین پرسش خود را اینگونه مطرح میکنم: کدام اثر را روی دست دارید و شا مل کدام مو ضوع است؟
جواب: اولتر ازهمه اجازه بدهید از تمام دوستانیکه علاقمند آثار بنده میباشند سپاسگزاری بدارم و همچنان از شما که وقت گرابهای تان را برای این گفتو شنود در اختیار من قرار داده اید.
ثانیاٌ خدمت شما باید عرض نمایم که نوشته های دارم که روی آن کار میکنم وهم چنان دو کتاب بنامهای « اطاق شماره ۲۲ و عشق در هر جا سخن میگوید» که از یک سرباز کانادایی در افغانستان بحث میکند٬ روی دستم است . ومنعبد همه آثار خویش را در انترنت در اختیار دوستان قرار خواهم داد زیرا چاپ کتاب حزینه زیاد بکار دارد و ارسال به علامندان از طریق پست مصرف دیگریست که از توانم بعید است .
سوال – طوریکه بر نامه سهار مو نیکمرغه را از تلویزیون ملی افغانستان دیدم که مصاحبه با جناب بایقرا هنرمند محبوب و ممثل ورزیده داشتند و درین مصاحبه جناب بایقرا از کتب شما یاد آور شده ( چهره های جاودان و هنر مندان تاریخ ساز تیاتر ) بودند که گویا برای چاپ مجدد بکابل ارسال نموده بودید و طوریکه از گفته های با یقرا هویداست کتب به مراجع چاپ و نشر سپرده شده ؛ ایا کدام اقدامی در چاپ آن صورتگر فته و یا ما نند سایر کار های دولتی در حالت تعلیق است؟
جواب: با سپاس ازهنرمند گرانقدر تیاتر جناب مرتضی بایقرا که در مصاحبه با پروگرام « صبح بخیر ویا سهار مو نیکمرغه» در تلویزیون ملی افغانستان در باره کتب بنده بخصوص « هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان و چهره های جاودان » ذکر خیر نمودند و همچنان باید مشکور احسان آقای بایقرا هنرمند شایسته وطنم باشم که این زحمت را قبول کرده و کتب متذکره را جهت چاپ دوم به آقای محترم جلال نورانی طنز نویسند معروف کشورما که در آن زمان بصف مشاور ارشد وزارت اطلاعات وفرهنگ ایفای وظیفه میکردند ُ تسلیم نمود .
آقای نورانی برایم گفت که وزیر اطلاعات و فرهنگ آن وقت «آقای دکتورسید مخدوم رهین » امر چاپ دوم این دو اثر را صادر کرد وهمچنین آقای نورانی علاوه نمود که به اساس مقررات آن وزارت پنجاه نسخه از هر کتاب به مولف آن داده میشود اما بیشتر ازیکسال میگزرد با وجود تماس های مکرر هفته وار تا حال طبع نگردیده و جواب مثبت برایم داده نشد ه است و کتب درمیان دو ریاست « مطابع دولتی و ریاست چاپخانه بیهقی » ومقامات وزارت اطلاعات وفرهنگ درحال تعلیق قرار گرفته است. هریک از ریاست ها مسوولیت را بدوش یک دیگر میاندازند وبه بهانه های مختلف غیر معقول ریاست بیهقی از چاپ کتابها خود داری ورزیدند. چون کتابهای بنده درباره فرهنگ افغانستان تحریر شده است و تقاضای زیاد برای چاپ مجدد آن بود تصمیم گرفتم که دو کتاب « چهره های جاودان وهنرمندان تاریخ ساز تیاتر» را در انترنت آنلین بخدمت مردم عزیزم قرار بدهم . اکنون علاقمندان میتوانند در سایت ماریا دارو و در گوگل « زیر نام ماریا به حروف انگلیسی » دو کتاب چهره های جاودان و هنرمندان تاریخ سازتیاتر را بصورت مجانی مطالعه ٬ دانلود و رایگان چاپ نمایند. اگر حیات باقی بود دو کتاب مجلد دیگر را بنام های « آوای ماندگار زنان و رومان پا برهنه بازگشت » را نیز در انترنت بخدمت علامندان قرار خواهم داد.
سوال – شما که این دو اثر پربهای تانرا ( چهره های جاودان و هنرمندان تاریخ ساز تیاتر) در کا نادا به تیراژ محدود چاپ نمودید آیا کدام از تلویزیون های افغانی در پخش و نشر کتب و مصا حبه تان سهم فرهنگی گر فته است؟ و اگر نخواسته اند چه عواملی را بدنبال داشته؟
جواب: بلی … باآنکه این کتب به تیراز محدود طبع شده بود اما تا جایکه امکان داشت به تلویزیون آریانا افغانستان که از لاس انجلس پخش میگردد ٬ برای برنامه گنجینه هنر که توسط آقای خلیل راغب تهیه میشود و برنامه زهره جان یوسف و به تلویزیون نور به برنامه چهره های آشنا که توسط جناب عابد مدنی تهیه وترتیب میگردید و برنامه راه ابرشم که توسط خانم فوزیه جان اورال تهیه میگردید ُ و به تلویزیون آریانا « بیات » که از کابل پخش میگردد ٬ ارسال شد تا از محتویات آن در پروگرامهای شان استفاده نمایند. اما قرار معلوم کتابها برای آقای بیات نرسید مسولیت آن بدوش یکتن ازهنرمندان که از دوستان نزدیک آقای بیات بود ٬ میباشد زیرا آن آقا کتابها را برای خود نگهداری نموده است.
سوال – آیا کسی در مورد کتاب های تان انگشت انتقاد گذاشته است و چه دلیلی را در قبال داشته؟
جواب: کدام انتقاد صورت نگرفته است اما در معرفی و بررسی ونقد چهار کتاب بنام های آوای ماندگار زنان - پابرهنه بازگشت - چهره های جاودان و هنرمندان تاریخ ساز تیاتر افغانستان دوستان سهم گرفته اند مانند آقای پروفیسور دکتور عبدالواسع لطیفی در جریده وزین «امید» و سایر سایت های انترنتی ٬ از قلم داکتر صبورالله سیاه و آقای استاد محمد اسحق ثنا و آقای حامد نوید و خانم رجنی پران کمار و آقای ایشروداس درسایت های مختلف انترنیتی نقد و معرفی گردیده است.
سوال – کتاب معروف و پر ارج افغانستان در مسیر تاریخ نوشته نویسنده شهیر و مبارز مرحوم غبار که اکثریت مردم ما آنرا خوانده اند ؛ میخوانند و درمنازل شان وجود دارد ؛ اخیرا از نوشته های شما استنباط میگردد که گویا کسی درین مورد سرقت ادبی نموده اگر ممکن باشد درین زمینه کمی معلومات دهید؟
جواب: بلی! خبر سرقت ادبی این کتاب توسط «آقای کاظم کاظمی» برای من منحیث یک نویسنده خیلی درد ناک است.
چطورممکن است خلاف قانون نشر وطبع و مزایای اخلاق فرهنگی آقای کاظم کاظمی که خود را شاعر میداند ُ دست به چنین عمل نا مشروع بزند. زیرا نوشته جناب حشمت خلیل غبار فرزند شادروان غبار را که دارنده حق قانونی چاپ و تکثیر و ترجمه ( کاپی رایت) هر دو جلد کتاب افغانستان درمسیر تاریخ میباشد ٬ در سایتهای انترنتی و سایت ماریا دارو و جریده امید تحت عنوان « دزد چراغ بکف» مطالعه نمودم ُوعمیقاٌ متاثر شدم . چنانچه فرزند شادروان غبار نوشته است ( به هیچ کس که بدون مشروعیت وقانونیت بخواهد تحت عنوان ویراستاری و چاپ مجدد به کتاب افغانستان در مسیر تاریخ دزدانه به نفع اجانب دست برد بزند ُ و فارسی دری این کتاب و محتوای آنرا تحریف نماید اجازه نداده ام ونخواهم داد.) از این نوشته واضع میشود که شخص کاظمی بدون اجازه دست به این کار زده است . درحالیکه جناب حشمت خلیل غبار برای کسانیکه بدون تحریف وتصرف کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را طبع کرده اند طور مجانی اجازه داده است و همچنان در انترنت هردو جلد این کتاب جهت مطالعه ٬ چاپ و دانلود مجانی بدسترس خوانندگان گذاشته شده است .
این عمل سرقت ادبی آقای کاظم کاظمی را که خلاف موازین اخلاق فرهنگی میباشد باید تقبیح نمود.
زیرا تاریخ و هویت مردم افغانستان با کتاب افغانستان در مسیر تاریخ گره خورده است و نام مرحوم غبار جاودانه است . چنانچه فردوسی طوسی گفته است:
نمیرم از این پس که من زنده ام = که تخم سخن را پراگنده ام
سوال: به نظر شما دولت افغانستان قادر به چاپ کتب نیست یا نمیخواهند از نویسنده گان سابق را چاپ کنند درین زمینه شما چی فکر میکنید؟
جواب: درجواب سوال شما باید اظهار کرد که درشرایط فعلی افغانستان در یک مرحله بهران سیاسی - اجتماعی - اقتصادی وفرهنگی قرار دارد. برای حفظ ونگهداشت وبقای فرهنگ دلسوزانه کار صورت نگرفته است ٬ موضوع فساد اداری به اوج خودرسیده است ٬ عدم اطاعت مامور از آمر چو آفتاب آشکارست درحالیکه آقای سید مخدوم رهین وزیر برحال بودند امر کتبی برای چاپ کتابهای ( چهره های جاودان و هنرمندان تاریخ ساز تیاتر ) صادر کردند اما ریاست بیهقی بنابر دلایل فوق با بهانه های مختلف به طبع آن اقدام نکرد. دولت افغانستان قادر به چاپ آن هست اما بعضی اشخاصیکه بصفت کادر دردستگاه های دولتی بحیث مهره های حساس تعین گردیده اند دلسوزی برای بقای فرهنگ وطن ندارند. ما شاهد هستم که دانشمندان معروف کشورما را کشور های غیر بنام دانشمندان وفرهنگیان خویش معرفی میدارند مانند: فارابی ٬ ابوریحان بیرونی ٬ مولانای بزرگ بلخ ٬ سیدجماالدین افغان ابن سینا و بسیار دگر ….بهتر است نسل جدید ما در باره شخصیت های معروف وطن خویش که از قلم هموطنان ما معرفی میشوند واقعیتها را بخوانند وبدانند که ما دانشمندان زیاد دروطن خویش داشتیم وداریم نه اینکه از قلم یک نویسنده خارجی و یا نوکراجنبی که با تحریف نوشته میشود ٬ مطالب را مطالعه کنند و درمورد هویت فرهنگیان خویش در ابهام قرار گرفته و آنهارااز دیارغیر پندارند. در این باره باید از مسوولین وزارت اطلاعات وفرهنگ باز پرسی گردد.
سوال: به نظر شما برای خواننده خواندن کتب از طریق آنلین و خواندن بهتر است یا خود کتب مجلد در اختیار باشد؟
جواب: به نظر من بهترین لذت بردن از مطالعه ٬ خواندن کتب مجلد است اما در شرایط فعلی آسان ترین دسترسی به آثار نویسندگان از طریق مطالعه آنلین است .
مطالعه درهرصورت که ممکن باشد بهترین تمرین ذهنی است . برای جوانان که با تکنالوجی جدید بیشتر سروکار دارند ٬ آنلین خوبتر خواهد بود زیرا به زودترین فرصت یک اثر را دستیاب مینمایند. برای شخص خودم زمانیکه یک کتاب بدستم باشد آنرا با دقت ولذت مطالعه مینمایم.
سوال: شما با لطف بیکران کتب تانرا درمعرض خوانش مردم درسایت وزین ماریا دارو گذاشتید ِ ایا تحمل جبران مادی چاپ آن برای تان دشوار نیست؟
جواب: چهار کتاب تاحال ازپول شخصی خود بچاپ رسانیده ام وسه کتاب دیگرم تا حال طبع نشده است. اما طبع و ارسال آن با پول گذاف پستی امکان نداشت ُ زیراهموطنان ما در هرگوشه دنیا متفرق اند بهمین دلیل عده ء از آثار خویش را درسایت خودم و گوگل به اختیار مطالعین محترم قرار داده ام . دراین صورت هموطنان ما به اسانی آنرا مطالعه میدارند چنانجه طی دو و یا سه هفته ء اول گذاشتن این دو کتاب در آنلین بیشتر از دوهزار نفر خواننده داشته است .
سوال: به نظر شما بانوان نویسنده بیرون مرزی چی مشکلات و چی تسهیلات را دارند و چگونه میتوان انها را که تازه به نویسنده گی رو اورده اند کمک کرد؟
جواب: بانوان بیرون مرزی با دسترسی به انترنت تسهیلات خوبی دارند زیرا کتابخانه جهان درظرف چند دقیقه مقابل چشمان شان باز میگردد و آنها میتوانند با اثار بزرگترین نویسنگان آشنا شوند و راه و روش نویسندگی را بیآموزند زیرا نویسندگی بدون مطالعه ناممکن است. استعداد های ذاتی توام با مطالعه آنها را شیوا نویس میسازد.
در باره مشکلات که شما پرسیده اید ٬ باید اظهار کرد که انترنت در کنار همه سهولتهای مفید و قابل استفاده ٬ جنبه های تفریحی و بعضا ْ غیر مفید انترنت برخی از آنها را به اندازه ء مصروف میسازد که وقت برای نوشتن باقی نمیماند. زیرا آنقدر مصروف بررسی پست های دوستان در فیسبوک میشوند که وقت برای مطالعه عمیق و نوشتن نمی داشته باشند و این خود یک روز گمی و ضیاع وقت است. همچنین معلومات نا درست و غیر موثق نیز در انترنت به کثرت دیده میشود که باید بدقت تشخیص شود.
برای کسانیکه تازه به نویسندگی رو میآورند با سپاس از امکانات انترنت ٬ باید بدانند که در گذشته کتابخانه ها بهترین مراکز علمی و تحقیقاتی بود که اکثریت بدان دسترسی نداشتند ٬ اما امروز هرکس ذریعه انترنت و یک کمپویتر شخصی خود٬. کتابخانه جهانی را در اختیار دارد . باید عمیقاٌ کتاب مطالعه نمایند و برای معلومات کافی تحقیق بدارند . باید گفت که مطالب شایان و مثبت زیاد در انترنت وجوددارد.
نویسندگان تازه کار وجوان اولاٌ بمطالعه دقیق خود را عادت بدهند و ثانیاٌ برای اعتبار نوشته هایشان از کتب و آثار بزرگانی که استفاده میدارند٬ تذکر بدهند. من نوشته های زیاد را خوانده ام که شخصی از کدام کتاب و یا از انترنت از اثر یک نویسنده استفاده کرده و اما دراخیر مقاله اش روش آن نویسنده را فراموش و عادتاٌ به روش خودش مقاله را ادامه داده و ختم کرده است ٬ در اینجا بوضاحت دزدی جملات آشکارمیگردد. چه بهتر خواهد بود که جملات اقتباسی از نویندگان دیگر را داخل گمیه نشان بدهند. چنین روشی خوبترین کمک برای نویسندگان جوان است . زیرا نویسندگان بزرگ نیز از آثار بزرگان پیشتر از خویش چنین استفاده هائي کرده اند.
سوال: در جامعه سنتی به دختران و بانوانیکه نویسنده اند کمتر تعصب دیده میشود تا با نوان شاعره شما کدام دلیل را مقنع میدانید .
در جوامع سنتی بعضاٌ تعصب درشعر بخاطری دیده میشود زیرا که شعر عموماٌ زبان عشق و عاطفه است .
خواننده باید درک آنرا داشته باشد که عشق و محبت تنها مراوده زن ومرد نیست بلکه عشق و محبت بخداوند ٬ به میهن ٬ به والدین ٬ به فرزند ٬ به طبعیت به هنر موسیقی ٬ نقاشی و غیره نیز صدق میکند . متصوفین بزرگ تجلی جمال خداوند را در صورت گل و یا سوز فراق را به ناله بلبل بیان کرده اند . درهمه جهان بیش از یک حقیقت اصلی وجود ندارد و آن اوست که درهر چه ظاهر میشود وهمه موجودات آیینه ء جمال اوست. شاعری گوید:
در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای = ای نا نموده رخ تو چه بسیار بوده ای
ویا شاعری حال صوفی را به ارتباط عشق الهی چنین بیان میکند:
ما گلخنیان سنبل ونسرین نشناسیم = آتش بود آتش گل روی سبد ما
در سر هوس افسر جمشید نداریم = ارزانی ما باد کلاه نمد ما
سرگرم به مهرتو زبس درته خاکیم = آتش کده آید به طواف لحد ما
بین مردم برداشت غلط از مهفوم شعر ناشی از خامی فکر میباشد٬ هرقدر افکار پخته ترگردد بیشتر بطرف حقیقت میروند ومخالفت ازمیان برداشته میشود وحقیقت جاگزین میگردد.
پس دل هر انسان مرکز محبت وعبادت خدواند وجلوه جمال اوست . شعر الهام است٬ چنانچه مولانای بزرگ بلخ میگوید:
آب دریا را گر نتوان کشید = هم بقدر تشنگی باید چشید
و حافظ گفته:
در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد = عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
اما نوشتن کتاب مانند شعر نیست٬ تحقیقات و مطالعه عمیق و فرصت مناسب کار دارد. بانوان با استعداد زیاد موجود است اما با مصروفیت های مادری که دارند فرصت تحقیقات زیاد برای نوشتن کتاب برای شان کمتر میسر میگردد.

آقای ظفر از شما متشکرم که وقت تان را صرف این گفت وشنود نمودید و یکبار دیگر از طریق این مصاحبه با شما از خوانندگان محترم نیز برای خواندن آثارم اظهار سپاس مینمایم . در اخیر با ذکر این شعر زیبای حافظ با دوستان خدا حافظی مینمایم:
هرآنکه جانب اهل خدا نگهدارد = خداش در همه حال از بلا نگهدارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای = فرشته ات به دو دست دعا نگهدارد
خانم دارو ازینکه مجددا قبول زحمت نمودید و حاضر به مصاحبه شدید یک چهان سپاسمندم موفقیت تان مداوم و عافیت تان مستدام باد .


 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 277 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.