Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

درنگـــی بر ســـفر اخیــر رهبــران به واشـــنگتن PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمد قوی کوشان و داکترعبدالوهاب هادی   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 08:00

درنگـــی بر ســـفر اخیــر رهبــران به واشـــنگتنپیرامون اولین مسافرت رهبران سیاسی حکومت به اصلاح وحدت ملی به واشنگتن، پرسشهایی راباجناب داکترعبدالوهاب هادی، سابق استاد حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل، وژورنالیست سابقه دار صدای امریکا درمیان گذاشتم، که شرحش چنین است:
کوشان: ازنگاه شما لزوم مسافرت رهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن چه بودوبه ابتکار کدام یک ازدوطرف، ایالات متحده یا افغانستان صورت گرفت؟
داکترهادی: دریک پاسخ کوتاه: هردو! واما میدانم میخواهیدبه اختصاربراین موضوع روشنی بیندازم. مسافرت رسمی زعمای دو گانۀ حکومت، ازپیش گفته ام، غیرقانونی ومغایرباقانون اساسی افغانستان، برای حکومت اوباما وکانگرس امریکا از بدو امر سئوال برانگیز، ولی درعین حال بادرنظرداشت شرایط واوضاع نابسامان امنیتی افغانستان هم برای قوای درحال خروج امریکا ازافغانستان و هم برای سرنوشت  موافقتنامۀ ستراتژیک امنیتی تازه امضاشدۀ امریکا بارهبران حکومت جدید، هرآن مطرح بوده است.
هضم حکومت غیرقانونی افغانستان برای اوباما، که خودیک حقوق دان ومتخصص قانون اساسی است، وهکذا برای دموکراتها و جمهوری خواهان درکانگرس که امروز رهبری اکثریت رادرهردو مجلس بدست دارند، دشواربوده وباید هرچه زودتر به شکلی در داخل هم برای خودشان وهم برای ملت امریکا قابل پذیرش میشد، و فضای عدم اعتماد درحلقات مختلف جامعۀ واشنگتن تاحدزیاد باید مرفوع میگردید. نگرانی امریکا ازرهگذرماندن9600عسکرامریکا درافغانستان، که میبایستی تاآخر2016 جزتعدادقلیل بخاطرپاسداری سفارتش درکابل، باید ازافغانستان خارج شوند، وهکذا تشدید حملات دهشت افگنی القاعده وطالبان ازمسایل دیگربودکه نزدمقام های امریکا، سفرزعمای تازۀ افغانستان رابه واشنگتن بیشترموجه میساخت.
درجانب افغانی نیزضرورت سفرهرچه زودتر هردورهبر حکومتی به واشنگتن، ازهمان روزهای اول دستیابی آقایان غنی وعبدالله بقدرت ومشاهدۀ واقعیتهای دشوار واشکالات عظیم کاری خودشان، برای هردوی شان هرچه زودترنمایان گشت. نبود مزیدقوای امریکا و متحدین آن درافغانستان پس ازگذشت13سال، تنهاباعث ایجادیک خلای نظامی برای قوای نظامی افغانستان نه، بلکه وزنۀ محسوس بر وضع پولی واقتصادی متکی به دیگران افغانستان داشت وفعالیت بسی شرکتهای خصوصی داخلی وبعضاً خارجی رادرکشور بطی و حتی متوقف ساخت. کسر بودجۀ دولت که حکومت پیشین رانگران ساخته ومجبورساخته بود برای پرداخت معاشات مامورین ازخاخرج طالب کمک گردد، به حالش باقی ماندوحکومت جدیدرامجبور ساخت بالنوبه ازکشورهاوموسسات کمک دهندۀ بین المللی طالب کمکهای فوری گردد.
کم شدن محسوس مأکولات قوای نظامی وپلیس درآخرین ماههای حکومت سابق، درحکومت تازه ادامه یافت. میزان بیکاری ملیونها نفر، باعث فقر وبیچارگی مزیدخودشان وملیونهاتن اعضای خانواده های مظلوم شان گردید، ودرمجموع جام صبروحوصلۀ مردم رابطور ترسناک لبریزساخت. شیوع فساد وچور وچپاول مامورین دولتی در وزارتهای بی وزیر وسهمناکتر ازهمه، عدم موجودیت پلانهای اقتصادی وعده داده شدۀ هردورئیس به مردم حین مبارزات انتخاباتی، که یک مثال مصدق آن عدم موفقیت حکومت در ارائه دست کم یکی ازآن وعده ها وعملیه تشکیل یک کابینۀ جدیدبودکه تاامروزادامه دارد، فکرمیکنم تیمهای غنی وعبدالله رابه زانو درآورد وتاحدزیاد دوجانب رامجبورساخت راه رقابت وعدم همکاری راهر چه زودتربهتر ترک دهند، ومشترکاً دست بکارشوندویک (وحدت واقعی) دربین خودشان ایجادکنند، نه اینکه بازهم شعاردهندکه تشکیل حکومت وحدت ملی برای حفظ وتأمین وحدت دربین اقشارمختلف مردم افغانستان است! بااین چرخش، رهبران افغان در پی جلب توجۀ جامعه بین المللی ازحکومت شان، بخصوص درپی جلب تداوم همکاری حکومت ومردم امریکاباحکومت شان شدند، تا بالاخره باتفاهم بامقامات امریکا، تاریخ مسافرت شانرابه واشنگتن به 24مارچ تعیین کردند.
س: سفررهبران افغانستان دقیقاً چه اهدافی داشت؟
ج: اگربه سخنان رهبران هم قبل ازمواصلت شان به واشنگتن وهم در بعدازسفرشان به واشنگتن رجوع کنیم، یاسخنانی رابیادآوریم که آقای احمدزی درکنفرانس مطبوعاتی مشترک باآقای اوباما درقصر سفید ایرادکرد، مسافرت هردوی شان به واشنگتن، فکرمیکنم علاوه برجلب مساعدت وکمکهای تازه، عمدتاً یک هدف کلی داشت وآن ایجاد یک فصل نوین درروابط افغانستان وایالات متحده بود. غنی و عبدالله قبل ازپروازشان جانب واشنگتن، درمقالۀ مشترک درواشنگتن پوست(22 مارچ) زیرعنوان(فصل بعدی یک اتحاد بس مهم) گفتند: درحالیکه دراولین انتقال صلح آمیز ودموکراتیک قدرت درتاریخ کشورخود، ما وحدت رابرشقاق ترجیح داده ایم (که البته اشارۀ به انتخابات نمی کنند!) مابه ایالات متحده سفرمیکنیم تاهمکاری بین کشورخود وامریکارا عمیق ترسازیم. باتعاون وکمک ایالات متحده مردم زحمتکش افغانستان قادرخواهند بودکشورمارا دوباره اعمار کنند، اقتصادمارا رونق بخشندودربرابردهشت افگنی مقاومت کنند.)
امااگر به کلام شان درواشنگتن رجوع کنیم وسخنانی رابیادآوریم که غنی به تعقیب صحبت ومذاکرات یکجایی وبعد محرمانۀ خود موافق به پروتوکول معمول، با اوباما درقصرسفید، درکنفرانس مطبوعاتی نسبتاً مطول خودش بااوباما اظهارکرد، روشن میگرددکه هردورهبر حکومت وحدت ملی سعی کردنددرتمامی مدت سفربه واشنگتن، یک چیزعمدۀ راجستجو کنندکه، به نظرم ازدیدگاه آنها، درپیشگیری یک طرح نوین وکشودن فصل تازه درهمکاری بین حکومت جدید ومردم افغانستان وحکومت ومردم امریکااست.
س: منظورشما ازطرح نوین وفصل تازه نزدحکومت جدیدچیست؟
ج: فکرمیکنم زعمای تازه بخصوص آقای احمدزی، که پیداست با جریانات وخم وپیچ های سیاسی دولت امریکابخصوص ارگانهای اجرایی وتقنینی این کشورآشنایی بیشتردارد، وهردو درگذشته چه بصفت شاگرد وبعداستاد وکارمندبانک جهانی، یابحیث وزیرخارجۀ اسبق افغانستان، باواشنگتنی ها سروکله شورداده وبه یقین باروحیات جامعۀ امریکاآشنایی بیشتردارند، نه تنهابسرعت درپی احیای مجدد کمکهای قبلی شده اند، بلکه درپی آن افتاده اندتاکمکهای نوین این کشورعظیم ومقتدرجهانی رابرای افغانستان بطورمستدام ومحکم جلب نمایند، وبااین عمل فصل نوینی رادرروابط همکارانۀ دوکشور بازسازند. واما مهمترازآن فکرمیکنم هردوزعیم متوجه شده اندکه برای تحکیم هرچه بیشتر روابط بین دوکشور بایدسعی کنند ازیک طرح وستراتژی مبتنی برنزدیک سازی مردمان دوکشور وایجاد همبستگی های روحی ومعنوی کاربگیرند. عملی که برای یک بشر شناس یا انتروپولوگی چون آقای غنی احمدزی، متخصص درهمین رشته، شاید سهلتر تمام گردد.
س: لطفاًدربارۀ بکارگیری ستراتژی بشری توضیح دهید.
ج: ادارات موقت وانتقالی وانتخابی آقای کرزی، که پایه گذارآن همه میدانند، وسیعاً ایالات متحده بود، که قوای آن چندهفته قبل از نمودار شدن کرزی درصحنۀ سیاسی افغانستان برای سقوط حکومت طالبان(نه امحای طالبان یامیزبانان القاعده) به افغانستان حمله کردند، ازهمان آغازمسئولیتهای وظیفوی خودشان رادربرابرحکومت ومردم امریکا فراموش کردند، وبجای پیش گرفتن اعمال واجرااتی که سبب تشویق بیشترمردم امریکا به دوام کمکهای بیشترشان به مردم افغانستان شود، سد همچو خواستۀ شدندوشخص کرزی خود رادر محراق روابط امریکاوافغانستان بلادیده قرارداد، وبه گونۀ لویی14 درفرانسۀ عهدنظام سلطنتی، خود رابدیل دولت وبا بی زبان(دولت منم!) تلقی کرد، وبامشاهدۀ جاه وجلال حکومتی وتشریفات در داخل وپذیراییها ازخودش درکشورهای مختلف جهان بخصوص در امریکا، خودرابه اصطلاح نورچشم همه پنداشت، ودرمقابل هرگونه مسئولیتهای کاری اصلی، خودرا دربرابر جوامع پیشرفتۀ غربی، به خصوص امریکا فراموش کرد، واشارات وبعد رفته رفته فریادهای صریح دولت وموسسات کمک دهنده به افغانستان رافراموش کرد که درمجامع علنی وبین المللی تشکیل یافته برموضوع افغانستان، شخص او وحکومتش رامتوجه نقایص وعیوب ممتدکاری میساخت، و ازش میخواست حساب پولهای داده شده به حکومت ومردم افغانستان رابه حکومات مردمان مالیه دهندۀ  کشورهای شان هرچه زودتربدهد، اما او بدین اخطارهاواهمیت مردمان مالیه دهنده سایر کشورها وقعی قایل نشد وباکلمات فریبنده، وعده امروز رابه فردا موکول میکرد.
مزید برآن، اودرپیش گرفتن خصومت باامریکاوغرب، پافراتر نهاد وباایران نزدیکی ازحدزیادی راقایم کرد بحدی بااشتراکش در مجالس منطقوی ودورتر اکثرباچهرۀ بشاش، به کلمات توهین آمیز زمامداران ایران به امریکا و دساتیراهانت آمیزبه خودش، اهانت به افغانستان ومردم شریف آن راقبولدار میشد، وقس علی الهذا.
به نظرم این بوددرسهایی که رهبران دوگانۀ جدیدازگذشته بیاددارند وکنون میخواهند بادرپیشگیری افشای حقایق تلخ وتعیین ضرب الاجل هاوحرمت گذاری به مردم امریکا، حکومت فعلی وبعدی امریکا راتشویق به توجۀ مجددبه افغانستان کنند. به تأسی ازین ستراتژی بودکه، به نظرم، آقای احمدزی دربیاناتش درقصرسفید و روزبعد درکانگرس امریکااظهارداشت که بصفت رئیس جمهور کشورش ازکمکها وایثار13سالۀ حکومات ومردم امریکادرافغانستان سپاسگزاری میکند، ازشرکت بیش ازیک ملیون عسکرامریکا در مبارزه علیه دهشت افگنان درافغانستان، واززیاده از2215دختروپسر جوان امریکا قدردانی مینمایدکه برای دفاع ازمردم افغانستان خون های شانرا ریختند.
س: دربارۀ سخنهای احمدزی پیرامون طرحهای اقتصادی واجتماعی حکومت وحدت ملی درکانگرس چه گفتنی دارید؟
ج: به نظرم آقای احمدزی درقصرسفید وکانگرس خواست سخنانش رادرین مواردمختص به اعلام چنداصل وپرنسیب سازدو بیشتر بکوشد با شفافیت وعدم کتمان حقایق، مردم امریکارا در جریان حقایق اقتصادی واجتماعی افغانستان بگذارد. درین راستا اوگفت ثبات سیاسی برگرانسگ رشد اقتصادی اعمارمیشود، چیزی که بگفته اش طی چهل سال اخیربالاثرجنگهای(دربرابرتهاجم شوروی) وبعددر برابرطالبها، حکمرانیهای ضعیف وادارۀ ناسالم اقتصادی باعث خفه شدن میزان قبلاً قلیل رشداقتصادی شده وماافغانها رااینک درپایان 13سال بازهم دستنگر کمکهای خارجی ومتکی به کمکهای خارجی نگهداشته است... ازآنجاست که افغانستان درحال حاضرنمیتواندبه تنهایی خودش اینهمه خلاهاوکم وکاستیها رارفع نماید.
درسخنانش درکانگرس، احمدزی طالب معاونت شرکتهای سرمایه گذار، کمک موسسات غیرانتفاعی وارسال کاردانان به افغانستان و کمک حلقات علمی شدتا افغانستان رادر تهدابگذاری شرکتها و موسسات معاملاتی موثر یاری بخشند.
س: یعنی همین مسایل روح سخنان اورا درامریکاتشکیل میداد؟
ج: مسلماًآقای احمدزی درگفته هایش نکات وپیشنهادات نوین داشت که آنراازکمک طلبیهای مکرر وخسته کنندۀ رهبران پیشین افغانستان برای امریکاییها فرق میداد. واماآنچه که به نظرم اهمیت دارد وبردیگرمسایل رجحان داشت بازهم طرح ستراتژی بشری و برخوردعالمانه بامالیه دهندگان امریکا بودکه سپاسش رابه همۀ آنها بصفت یک رجل سیاسی، ازطریق نمایندگان شان درکانگرس به آنها ابراز وبه آنهاوعده دادکه حکومت جدید راه جداازحکومت ناکام کرزی خواهدداشت ودرساحات فساد وارتشای دولتی وقاچاق مواد مخدر حرفش رابه کرسی عمل خواهد نشاند.
س: جناب داکترهادی! فکرنمیکنیدتعریف وسپاسگویی احمدزی از حکومت ومردم امریکا بیش ازحد بوده باشد؟ دررسانه های کابل بر اینهمه سپاسگویی انتقاد فروان شده است.
ج: ازین امراطلاعی ندارم وبخوداجازه نمی دهم برآن تبصره کنم، اماعرض مینمایم که قلوب مردم جنگ وبلادیدۀ ما سالهاست توسط حکومات کشورهای بظاهر دوست ودرباطن دشمن، جریحه دارباقی مانده است، وحال اگرمی بینیدکه رهبران حکومت وحدت ملی به دلیل اعمال نیک وکمک دهندگان وسربازان امریکاازآنهاقدردانی میکنند، معتقدم که مردم ماخوشحال میگردند.
س: نظرشما به مشی جدید وبه ظاهرهمکارانۀ احمدزی وعبدالله با پاکستان چیست که دربارۀ آن محتملاً صحبتهایی درواشنگتن داشته اند؟
ج: سخنان دورهبر راباید درمقالۀ منتشرۀ شان درواشنگتن پوست و بعد درقصرسفید و کانگرس سراغ کرد. آنان درنشریۀ پوست در ارتباط به همکاری باپاکستان درمقابل دهشت افگنان گفته اندکه مابه تهدیدات دهشت افگنی باایجاد مشارکتها درسطح حکومتداری های جهانی، منطقوی واسلامی وملی عکس العمل نشان میدهیم. بعد در قصرسفید ازاحمدزی شنیدم که گفت: برای تأمین امنیت ماسعی داریم از یک مجرای سیاسی دست بکارشویم. وافزود: ماقصدداریم ازیک موقف قدرت باطالبان به مذاکره بپردازیم... مشروط براینکه طالبان قانون اساسی ودموکراسی ونظام قبولشدۀ مارا بپذیرند.
بدنبال آن درکانگرس، احمدزی اعلام داشت که: افغانستان گورستان طالبان خواهدشد. او درمورد نقش همکارانۀ پاکستان باافغانستان در برابرطالبان، تاجاییکه بخاطرداریم، چیزی بیشترنگفت. اماناگفته پیدا است که جوانب افغانی وامریکایی درمذاکراتی که درروزاول ورود به ایالات متحده درکمپ دیویدداشتند، درین باره به تفصیل صحبت کرده اند، واطمینان دارم پذیرفته اند که درین موضوع بایدصبر کنند تاروشن گردد پاکستان عملاً به چه کارهای سودمند یامضر دست خواهدزد. البته توقع تعداد زیاد افغانها منجمله خودم اینست که جانب افغانی دربرابروعده های پاکستان فوراً عکس العمل نشان ندهدوسعی کند ازمنتهای احتیاط کارگرفته واقدامی نکندکه دوستی باکشورهای دوست چون هند رابه مخاطره بیفگند.
کوشان: جناب داکترعبدالوهاب هادی ازشمابخاطراین مصاحبه ممنونم.
داکتروهاب: من ازشماتشکرمیکنم فرصت رامیسرساختیدتاگفتنی هایم را باهموطنانم درجریدۀ موفق شما، امید عزیز پیشکش کنم./
(منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 274 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.