Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

دمــی بــا مهمـــان PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط مصاحب: ضیا ناشر هفته نامۀ "افق" استرالیا   
چهارشنبه ، 12 آذر 1393 ، 21:27

دمــی بــا مهمـــاناخیراً مهمان عزیزی پس از سی وهفت سال به خاطر تازه کردن
دیدار از خواهر محترم شان بی بی حاجی نظیفه جان عمر و خواهر زاده ها ودیگر اقارب، ازایالات متحد امریکا به سیدنی تشریف آورده بودند که علاوه بر حرمت مهمان بودن، دانش، مسلک وقلم شان سبب شد با ایشان بیشتر بنشینم و چیز هایی از ایشان با شما خواننده های گرامی در میان بگذارم.
مهمان عزیز، دکتور میرعبدالرحیم عزیز میباشند که از ۳۷ سال به این سو با خانم وفرزندانش در ایالات متحد امریکا به سر می برند. او مکتب ابتدائیه، ثانوی و رشتۀ سیاسی دانشکدۀ کابل را در زادگاهش ( کابل) به اتمام رساند. موقعی که در سال ۱۹۷۶ عضویت مدیریت روابط فرهنگی پوهنتون کابل را داشت، با استفاده
از بورسیۀ سکالر شیپ فولبراید جهت حصول تحصیلات ماستری به ایالات متحد امریکا عزیمت کرد. همینکه تحصیلاتش را در سال ۱۹۷۸موفقانه به پایان رساند، کشورش در قبضۀ کسانی افتاده بود که امریکا و تحصیل کرده های امریکا وحتی بر زبان وکلام انگلیسی مُهر امپر یالیسم را گذاشته بودند و هر کسی یا چیزی که با امریکا وجهان غرب به نحوی ارتباط میداشت، آنها را ضد آزادی، ضد دموکراسی و ضد کارگران، دهقانان، ستمدیده گان ... محرومان می پنداشتند!!. چنانچه صد ها تحصیل کرده و دانشجو را به همچو جرم!! راهی زندانها و قتلگاه ها کردند.
دکتور عزیز میخواست ثمر آنچه را که از تحصیلِ دانش به دست آورده بود، آن را در خدمت مردم و وطن قرار بدهد. اما جلو باز گشت او را کشتن، بستن و زندانی کردن کودتا چیان ثور گرفت، نا چار سنگ هجرت بر سینه گذاشت و ازان وقت تا حال ما نند هزاران هموطن مهاجرِ ما به دیار غربت ماندگار شد.
( عجبا !!! کسانی که مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر امریکا ومرگ بر ... را سر میدادند، اکنون بی خیال در کشور های به قول خود شان امپریالیستی لمیده اند، به عوضِ ودکای روسی، ویسکی غربی را به سلامتی کارگران و دهقانان ... سر می کشند!!. "آفرینِ شان وصد آفرین")
آقای عزیز با استفاده از دانشی که به دست آورده بود، در سازمان خدمات اجتماعی شهر الکسندریۀ ایالت ویر جینیا مشغول کار شد. ضمناً سند ماستری دوم خود را در رشتۀ کمونیزم مقایسوی حاصل کرد. عطش دانش اندوزی شان سیراب نشده بود، مجدداً خواست از فرصت های نا خواسته که برایش دست داده بود، به دنبال تحصیلات بالاتر برود تا آنکه در رشتۀ روابط بین الملل از دانشگاه جورج واشنگتن دانشنامۀ دکتورای خود را گرفت. او تا سی سال دیگر در شهر الکساندریه کارکرد بالآخره در نوامبر سال گذشته خودش درخواست تقاعد کرد و دست از کار برکشید.
آقای عزیز دو رسالۀ علمی ماستری زیر نامهای (نقش بی طرفی افغانستان در سازمان ملل متحد و ابتکارات ستراتیژیک اتحاد شوروی) و همچنان رسالۀPHD دکتورای خود را زیر نام ( نتایج منطقوی شوروی در افغانستان) نوشته است. حالا کتاب ( پالیسی امریکا با افغانستان پس از حادثۀ 11 سپتمبر2001) به زبان انگلیسی زیر دست شان قرار دارد.
دکتور عزیز از همان آوان جوانی تا حال علاوه بر اندوختن دانش و شاغل بودن در کار های مسلکی و شرکت در سیمینار های مختلف، هیچگاهی فکر و ذهن شان از حالات و رویداد های اسفبار وطن غافل نبوده، درد ها ورنجهای مردمش را از طریق قلم به زبانهای دری و انگلیسی از رسانه های خطی و برقی چون مجله ها ووبسایت های برون مرزی به نشر رسانده است. او میگوید؛ بیشترین مقالات، تحلیل ها و تبصره ها ی شان با جنبه های سیاسی بصورت آزاد و بدون هرگونه وابسته گی ها ارائه شده است.
هرچند دیدار ونشست ما عادی، تعارفی و دوستانه بود، اما نظریات شان را منحیث یک درس خواندۀ مکتب حقوق، سیاست، کار آزمودۀ مسلکی و صاحب قلم پیرامون حال واحوال اخیرافغانستان این گونه پیشکش میکنیم:
پرسش: بی شک که مردم افغانستان با نداشتن تجارب کافی رای دهی در انتخابات، شرایط ناگوار امنیتی و موسمی وصد ها مشکلات در انتخابات ( ۱۶ حمل) سال روان از خود رشادت، رسالت و شراکت شایان نشان دادند. اما مردم و رسانه ها پیوسته ارگ، کمیسونهای مستقل انتخابات، سمع شکایات، کاندید ها، ستاد های انتخاباتی ... را بحران آفرین می گفتند. درین مورد شما چه نظر دارید؟
پاسخ: هم میهنان با خرد و صاحب وجدان ملی میدانند که نظام فعلی یک نظام مستعمراتی است که در واقعیت بر مبنای تقلب استوار شده است. در نظام های مستعمراتی مانند افغانستان، عراق و لیبیا که تجاوزگران برآنها حاکم اند، تقلب در تمام سطوح نفوذ میکند. بنابران، به راه انداختن انتخابات تصنعی که اصلاٌ اساس ملی و مردمی ندارد، جزء برنامۀ استعمار گران و عمال داخلی آنهاست. در نظام های مستعمراتی تقلب در کلیه ساحات تعجب ندارد، بلکه صداقت، راستی و فقدان تقلب تعجب خلق میکند.
پرسش: آیا انتخابات سال ۹۳ افغانستان که آن را آقای هوتک معاون ریاست مستقل انتخابات، بصورت طبیعی وقابل ستایش بیان کرده است، تا چه حد درست میباشد؟
پاسخ:"انتخابات" ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، نه طبیعی بود و نه قابل ستایش به پایان رسید. از آغاز تا انتها، فریب، تزویر و دروغ بر "انتخابات" حاکم بود. هم غنی احمد زی و هم عبدالله عبدالله افراد ضد ملی اند که در خدمت اجانب قرار دارند. هر یک سعی میکرد که بیشتر مورد توجۀ حاکمان اجنبی قرار گیرد که سرانجام غنی آزموده شده مورد پسند تجاوزگران واقع شد.
پرسش: مداخلۀ مثبت یا منفی ارگ وسایر مراجع ذیدخل در انتخابات تا چه حد تا ثیر گذار بود؟
پاسخ: حامد کرزی در جریان "انتخابات" روش دوگانه داشت. هم با عبدالله و هم با غنی در داد وستد سیاسی بود. روی همین دلیل محمود کرزی را به عبدالله و قیوم کرزی را به غنی فروخت تا در صورت رویکار شدن هر یک از آنها صدمه نبیند. افراد کرزی در ارگ، طبق دساتیر و تمایلات قومی جانب غنی و یا عبدالله را گرفتند. درین جا بار دیگر از نقش تعین کنندۀ متجاوزین و حاکمان خارجی یاد آور میشوم.
پرسش: مسئولیتِ حکومت جدید با عوامل بحران آفرین در انتخابات چیست؟
پاسخ: خود حکومت متقلب فعلی مولود همان بحران "انتخاباتی" است. این حکومت نمیتواند با عاملان بحران دست و پنجه نرم کند. نظام در عمقش ضد ملی و ضد مردمی است.
پرسش: آیاحکومت وحدت ملی در افغانستان از مشروعیت حقوقی برخوردار است؟
پاسخ: نه نتها حکومت به اصطلاح "وحدت ملی" مشروعیت ندارد، بلکه کل نظام در ریشه غیر مشروع است که بر مبنای ارادۀ اجانب بنیان گذاری شده است.
پرسش: آینده حکومت وحدت ملی را در افغانستان چگونه پیش بینی می کنید؟
پاسخ: با درنظرداشت تاریخ سیاه ۳۵ سال اخیر، تداوم "حکومت وحدت ملی" را بسیار دشوار می بینم، مگر اینکه حاکمان اجانب از تشنج و سقوط احتمالی حکومت ضد ملی غنی - عبدالله برای مدتی جلوگیری نمایند. در نظام های مستعمراتی منافع قومی و گروهی بر منافع ملی و مردمی برتری دارد.
در اخیر از جناب شما دکتور میر عبدالرحیم عزیز تشکر نموده موفقیت برای تان آرزو میکنم.
***
من هم به نوبۀ خود از هفته نامۀ افق تشکر میکنم واز همین طریق به همه هموطنان محترم سعادت و سلامت میخواهم.


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 286 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.