Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

فــاشیست هــا همچنــان در پی توطئــه هستند PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمدقوی کوشان، مدیرهفته نامۀ امید   
چهارشنبه ، 21 مرداد 1394 ، 13:31

محمدقوی کوشان، مدیرهفته نامۀ امیداستادعلی مدنی برای نظرخواهی در بارۀ اوضاع جاری کشور، استاد علی مدنی سابق استاد دانشگاه کابل، وفعلا گردانندۀ رادیو نوای کهسار در آسترالیا، شام 20 جولای 2015 بوقت واشنگتن، مصاحبۀ تلفونی با محمد قوی کوشان، مدیر هفته نامۀ امید انجام داد، متن آن چنین است:
پرسش: پس از تعارفات... تحولات شگرفی در معادلات سیاسی کشور درحال رقم خوردن است، وما میبینیم که مذاکرات مستقیم باطالبها، جنگ در شمال و اختلافات داخلی دربین حکومتی که نامش وحدت ملی است، اینهامسایلی اندکه اکثریت مردم را دچاریک نگرانی و اندیشه کرده  است.

خواستم نظرتان رادرمجموع درموردوضعیت کنونی کشورتحت اداره وزعامت آقای غنی احمدزی جویاشوم که به کدام سووسمت روان است؟
پاسخ: برداشت من اینست که حکومت نه ماهۀ آقایان احمدزی و عبدالله، دربعدازتحولات 2001 سیاهترین نقطه های تاریخ افغانستان است، این دوآدم تقریباً یکسال کامل تبلیغات وکمپاین کردندبرای جلب آرای ملت، و بیشترین وعده های سرخرمن به مردم دادندکه همین ملت بیچاره وزخمی باتمام مشکلاتی که درتمام ساحات زندگی داشتند، باازخودگذری حاضرشدند بروند رأی بدهند، اکثر شان رأی بسیارروشن دادند، ومتأسفانه توسط تیم کرزی واحمدزی تقلبات صورت گرفت که همه میدانیم، بعدش هم باآن فضاحتی که این حکومت درست شد، یعنی کاملاًیک حکومت دست نشاندۀ ایالات متحدۀ امریکا ودرعقب صحنه انگلیس بود وهست وخواهد بود، باچنان بی برنامگی، باآنهمه برنامه هایی که درکمپاین به مردم داده بودند، به حکومت آغازکردند، که بی سروسامانی غیرقابل تصوربرتمام جهات حکومت مستولی شد، و تاامروزکسی باهزاران چراغ قوه نمیتواند پیداکند که این اداره به کدام سوی روان است! این دوشخص بهمه میگفتند مابسوی کعبه میرویم، وحالامی بینیم که ترکستان مقصداصلی شان است، ودرهمان راه هم چنان تشتت و پراکندگی وتناقض گویی وجوددارد که واقعا ملت بیچاره و درمانده شده، متأسفانه کارنامۀ نه ماۀ این حکومت کاملاًسیاه است، وکاملاً ضدمنافع ملی افغانستان عمل نموده تا حال.
پرسش: حرفی که درشرایط فعلی مطرح است ونگرانیهای اکثریت مردم ماراباخود دارد، مسأله جنگ وصلح است، درسراسرکشور نیرو های دهشت افگن جان دهها انسان را میگیرد ودرکنارآن شعار وپیام ومذاکرات صلح اعلامیه هایی است که درچهارده سال ازطریق حکومات چهارده ساله شنیده میشود، واین صلح هم باگروه طالبان است. اخیراًآقای غنی احمدزی بعدازنمازعید گفت مسأله طالبان با سایرگروههای ستیزه جوفرق میکند، طالبهامیخواهند درقدرت سهیم باشند وبرای برخی مشکلاتیکه دارند، میخواهندازطریق گفتگو مشکلات شانراحل کنند، مامی بینیم که تعریف مشخصی رااحمدزی از طالبها ارائه میدارد، یعنی طالبها گروه ستیزه جونیستند.
نظرشما راجویا میشوم که منظور ازین تعریف چیست؟ آیااین یک تعریف نونیست برای مردم ما، درحالیکه تاحال متأسفانه حکومات ما تعریف مشخصی ازدشمن نداده اند.
پاسخ: بلی، من متیقن هستم که آقای احمدزی خوابنما نشده ودر خواب این حرف رانشنیده ازملا عمر، بلکه این باوراصلی طرزتفکر فاشیستی احمدزی وکرزی است. ازروزیکه کرزی بقدرت رسید، طالبان دربین ارگ ودربین کابینه ومقامات عالی تصمیم گیری خصوصاً درحلقۀ خاص واخص سرنوشت افغانستان حضورداشتند، یعنی همکاران طالبها که احمدزی وکرزی بودند، اینهاخودشان در رأس همین چیزی بنام حکومت ودولت حضورداشتند، وهمین حالا درارگ جمهوری شما فراوان طالب رابچشم میبینید. وقتی آقای احمدزی باآن قیافه های مسخره می آید ولباسهایی که هیچ باطالب فرق ندارد، یعنی ظاهر وباطنش وافکارش کاملاًطالبی است، بیشتراز این چه قدرتی می خواهدطالب؟ تمام سرنوشت افغانستان همین حالا توسط گروه ظالۀ فاشیست طالب پرست اداره میشود، بیشترازین نمی دانم چه میخواهند، یعنی درنظردارند تمام ادارات رابدست آنها بدهد وتمام ولایات رابه آنهابدهند که همین حال داده اند وحضوردارند، و هیچکس ازافغانهایی که به سرنوشت مملکت خودعلاقه دارند، از یادنمی برندکه از1996 که طالبها قدرت رابدست گرفتند تابه امروز وقتی همین اشخاص ردۀ اول حکومات چهارده سالۀ اخیردرخارج بودند، یک پای ثابت دفاع ازطالب همینها بودند، هم درمجامع بین المللی وتحقیقاتی وهم درمجامع علمی، تیوری هاارائه کرده وطالب را تایید می نمودند. حالاخودشان درهمان مقامات هستندوچیزی به نام مذاکرۀ صلح نمی دانم چیست؟ یعنی خود طالبها باهم صلح کنند؟ یافقط چندنفر معدودی که مخالف طالب بودند وهنوزهم نفس می کشند، ودر دوروبرشان بعنوان قوای درجه پنجم وششم حضوردارند حتی همان مقامات را ازاینها بگیرند؟
نتیجه اینست که می بینیم آقای نوروآقای دوستم وآقای محقق با روشن بینی تمام متوجۀ حالت روبه وخامت افغانستان شده اند، ودر برابراین توطئه سیاه انگلیس وپاکستان وآی اس آی، شروع به آمادگی گرفتن کردند، که لااقل بخشی ازین سرزمین راـ مثلی که درزمان مقاومت ملی ازدستبرد اجانب حفاظت شدـ لااقل بتوانند جزیره هایی را ازدست ازین گروه وحشی وحقانی وگلبدین وداعش نگاه بدارند. من چیزی بنام صلح واینهمه پولی که توسط آن شورا مصرف شد، ونفعش به وطن ماهیچ چیزی نبود وحتی رئیس آنرا شهیدساختند، یک انسان صلحجو وعالم دین را، عاقبت این جریان را جناب استاد مدنی، من به خیر وسود ملت نمی دانم وراه تاریک و پرازخوف وخطراست.
پرسش: چندروزپیش ما شاهد نشستی میان آقایان کرزی واحمدزی درارگ بودیم که گفتند بخاطرحل اختلافات ومخاصماتی که بین دو طرف ایجاد شده، این دیدار انجام شد، که درآن افرادخاص حضور داشتند، آیاما میتوانیم این نشست را دیداردولتی بنامیم؟ چراکه یکی ازرهبران حکومت وحدت ملی درآن حضورنداشت، واگرآنرا دیداربخشی از حکومت بخوانیم، این هم موردسئوال است.
سئوال اینست که درارگ ریاست جمهوری ودرمکانی که باید مذاکرات یامجالس دولتی صورت بگیرد، چنین دیدارهاومذاکرات چه چیزی رامی رساند؟ معنی آن یک حکومت درداخل حکومت رانمی رساند؟
پاسخ: به گمان اغلب ودرواقع نتیجه گیری شما درست به نظرمی آیدکه دولتی درداخل دولت وجوددارد، به باورمن آقای کرزی که دیگرهیچ سمت رسمی درافغانستان ندارد، ولی درمسافرتهابه کشور های دیگربه سطح رئیس جمهورپذیرایی میشود ودرداخل هم اینهمه مجالسی که برگزارمیکندوبزرگان اقوام رامی بیند، وفعالیتهای شدید سیاسی دارد، بالاخره باآقای احمدزی یک مقداری مشکلاتی طبعاً داشت بخاطریکه کرزی واحمدزی هم اندیش، دوبرادر هم طبع و هم فکرهستند، درطول انتخابات دیدیم که کرزی بیشترین امکانات تقلب را تهیه دید واشخاصی رادرکمسیونهای انتخابات برگزیدکه کاملاًگوش به فرمانش بودند، وحتی ازگوسفندها رأی آوردند، و بالاخره وقتی با پادرمیانی امریکا این حکومت جورشد، آقای کرزی امیدوار بودکه احمدزی بتواند به شکلی از اشکال، حکومت راپاک سازی بکند واشخاص نابابی راکه به عقیدۀ اونها درمناصب حکومتی حضورداشته باشند،یعنی جانب مقابل وتیم ریاست اجراییه، گویا آمده وبااین آدم روی همین بحث کرده که انتظارما این بودکه اینها رابه هرترتیبی شده، ازحکومت بیرون بکشی وحکومت خالص و سچۀ فاشیستی موردنظرانگلیس وآی اس آی را برقرارکنی، وتودر این زمینه ناکام ماندی وهنوزهم عبدالله بنام رئیس اجراییه است و دوسه چارنفری هم بنام وزیر ومشاورین ومعاونینش حضوردارند و اینهامیخواهند اثرگذار باشند. گویا یک بررسی کارنامۀ نه ماهه رابا هم انجام دادند وراههای برون رفت ازین معضلۀ بزرگ برای خود شان، یعنی خانه تکانی وپاک کردن حکومت ازوجود (بیگانگان)، به توافقاتی رسیده اندکه نتیجۀ آن درآینده بسیار مرگبارخواهدبود.
درکجای دنیا دیده شده که رئیس جمهوری که سه دور ریاست کرده وطبق قانون اساسی ازریاست خلاص شده ودیگرکار رسمی به آن معنی ندارد، اگرکدام مشورۀ میدهدآنهم درصورتیکه رئیس جمهوریا رئیس اجراییه ازش بخواهد، درغیرآن مسئولیت وصلاحیت ندارد، اما ما میبنیم که همه آنچه درجهان امروزدرکشورهای بسیار عقب مانده وپیشرفته ناممکن است، درافغانستان ممکن میشود و رئیس جمهورسابق باکمال پررویی مذاکرات رسمی بعمل می آورد، درغیاب نصف حکومت، آن پنجاه درصدی که درتوافقنامه وجود داشت، آنها راکاملاً بیرون دروازه گذاشته وخودشان، فرمودۀ شما با همان گروه خاص واخص وویژۀ خود، به کنکاش پرداخته اند، تا ببینیم که تایکی دوماه بعد نتیجۀ این نشست چه خواهدبود، خداکند شنونده های شما مراشخص بدبین حساب نکنند، این بدبینی نیست، بلکه دقت درسیر تحولات است واثر گذاری اشخاص مؤثرکه در شکل دهی آینده افغانستان، به روشنی معلوم میشود که چه میخواهند، چه تاحال کرده اند وبرنامۀ بعدی شان چیست؟ اگرکسی انکار میکند، فکر میکنم فقط زمان بزودی متوجه میسازدش که همین عرضی راکه کردم، برداشت اکثروطندوستان است.
پرسش: شما ازاتحادنیروهای برون ازهمین جو یادکردید، مثلاًآقای نورکه امروزبحیث سرپرست ولایت بلخ درشمال حضوردارد، آقای جنرال دوستم که معاون اول رئیس جمهور وآقای محقق که معاون دوم رئیس اجراییه هستند، آقای نوربصراحت گفت که ماسه جریان دریک اتحاد آماده هستیم تاشورشیانی راکه امروزقتل وغارت و جنایت وآدم کشی میکنند، بخاطرحفاظت مردم خود، بااینهادرستیز و جنگ شویم ونابودشان کنیم. درهمین جوی که وجود دارد، دولت اندردرون دولت است، عدۀ زیادی هستندکه هرصدایی که بلند میشود درمخالفت باطالبان، کوشش میکنندآن صداهارا به شکلی مهاربکنند وحتی گفته شد این نیروهانباید انسجام پیداکنند و نباید درمقابله بانیروهای شورشی درشمال مستقلانه جنگ بکنند، ولی دیدیم که روزگذشته آقای محقق بصراحت درغرب کابل گفت که مردم آماده باشند وشرایط راهم درک کنند ومتوجه باشندکه حالت تغییرخواهد کرد. به نظرشما این سه فرد یاسه گروه که درشمال حضوردارند، تاکجامیتوانند درمعادلات جنگی شمال موثرواقع شوند و وجودتروریستهاوآدمکشها رادرخطۀ شمالی کشورماپاک کنند؟
پاسخ: به برداشت من، سیاست عملی وخط مشی که توسط کرزی سیزده سال واین نه ماهی هم توسط احمدزی پیش برده شده، آنقدر فاشیستی وبرتری طلبانه بوده، وهجوم تنهاکوچی هاراکه شمادر مناطق مختلف افغانستان ببینید، اینهاهمه پروژه هستند، برنامه ریزی شده اند، یک حملۀ کاملاً طالبی که دراواخرقرن بیست درافغانستان براه انداخته بودند توسط پاکستان، همان درحال تجدید حیات ودر حال گسترش است، واین توفان را ازجنوب به شمال میبرند توسط همان طالبها وبرنامۀ آن میان احمدزی وکرزی دربین ارگ کابل ریخته میشودوپیش برده میشود، وچون علیه تمام اقوام محروم و مظلوم هست این پروژه، این اقوام دیگرفقط برای بقای نسل خود و بقای فرهنگ خود، هیچ راه وچارۀ جز جنگ وستیز باظالم وفاشیسم قومی، راه دیگری سراغ نداردو به ناچارباهم بایدیکی باشند وبه ناچار باید بازورگویان بجنگند، که من ازخداوند توفیق شانرامی خواهم. آقای محقق آدم بسیارسیاس است وجنگ دیده ودرکورۀ مبارزات پخته شده، همین طورجناب استادعطامحمدنور یک سرباز شجاع ستراتژیست لایق ومتعهد به وطن وبه مفاخر مملکت خود است وهمچنان جنرال دوستم رزمندۀ بسیار قوی است، اینها وبسیار کسان دیگردرهمین راستا فکرمیکنند وبرای بقای مردم خودبه ناچار ازمنسجم هستند واینرا هرقوتی که بخواهد، مثلیکه دردوران مقاومت دیدیم تاآخرین لحظه سنگرهارا رها نکردند تاطالبها رابه آنطرف خط دیورند پرتاب کردند. من مطمئن هستم که چون حق با اینهاست وخداوند بااینهاست، ان شاءالله موفق میشوند تابرضد اژدهای فاشیسم پشتونی پیروزشوند، البته مردم پشتون ماازنازنین ترین افراد افغانستان هستند، این سران ورهبران ایشان هستند که همه خودساخته ونوکرخارج وگماشتۀ اجنبی هستند، وبه نام یک قوم شریف، این مظالم راآورده راهی هستند ومتأسفانه این جریان بیش از دوصدسال طول کشیده ومطمئن باشند که دیگرمردم مامردم دو صدسال پیش وحتی مردم بیست سال پیش نیستند، همه روشن شده اندوآگاه هستندوباچنگ ودندان ازسرزمین خود وازملت خودواز مفاخرخود دفاع میکنند درمقابل اژدهای فاشیسم.
پرسش: عدالت انتقالی موضوعی بوده درفرهنگ سیاسی ما درین چندسال اخیر، که باید درکشور اجراشود، واین عدالت وقتی اجرا شده میتواند که ماتعریفی ازدشمن مردم داشته باشیم  وازآنهایی که آدمکش وجنایتکاروقاتلین مردم افغانستان بوده اند، تابعد حکومت عدالت پسندی داشته باشیم که بدون هیچگونه ملاحظه، آنرا در معرض اجرا بگذارد. شما درین باره چه نظردارید، آیااین عدالت اجراخواهدشد؟ بااین حالت صلح خواهی وادامۀ جنگ وجنگ طلبی وشعارهای رنگارنگی که حکومت وحدت ملی گفته میرود تا خواست عدالت انتقالی را دفن بکند، عاقبت چه خواهدشد؟
پاسخ: عدالت انتقالی یکی ازمشخصه های جوامع مدنی است، کما اینکه همین دیروز پبلک چینل رادیویی امریکا خبرازمحکوم شدن یک فرد  نازی که دروقت هیتلر مردم را نامنویس میکردوبه گیر پلیس فاشیسم می سپرد، راشناسایی کرده اند، ودرحالیکه نودوشش ساله هست، برایش زندان تعیین کردندوگفتنداگر درزندان بمیرد، هم عیب ندارد ولی عدالت اجرا شود. درافغانستان ازوقتیکه حکومت نوآمد وجامعۀ مدنی سربلندکردوکمسیون مستقل حقوق بشر بناگذاشته شد، متأسفانه یک جای کارمی لنگید که دراثر راهنمایی کرزی واظلامش که همه درمقامات بلندبودند، عدالت انتقالی را به بیراهه کشانیدند ومنظورشان فقط وفقط دستگیری و محاکمۀ فرزندان رشید مقاومت ملی افغانستان بود، که دربرابرطالب و پاکستان ودربرابرتوطئه های انگلستان قدبرافراخته بودند  وتا جایی که خداوندبرای شان توان داد، طالبهارا گروه گروه به جهنم فرستادند، فقط به همین نکته منهمک شدندکه عدالت انتقالی باید اجرا شود وآنانی به محکمه سپرده شوندکه ازاستقلال وشرافت و حاکمیت ملی ونوامیس وافتخارات فرهنگی این کشوردفاع کرده بودند دربرابر تجاوز پاکستان. هیچ کسی تاامروزنگفته که طالبهای که تاامروزکشته میروند، آقای احمدزی درنمازعید به مردم میگوید که ازملاعمر ممنون هستم که ازصلح حرف زده، همان لحظه در هرات پلیس هاواطفال کشته شدند درحملات همین طالبهای ملاعمر، درکابل و بلخ کودکان وزنان  کشته شدند، درننگرهار ونیمروز و هیرمند وقندهارکشته شده راهی هستند، واین برادرطالب آقای احمدزی ازملاعمر تشکرمیکند که حرف ازصلح می زنی!
این حکومت وحکومت سلفش مفاهیم عالی چون صلح وعدالت انتقالی وعدالت اجتماعی را به کثافت کشانیده اند، این عدالت انتقالی آنقدر به حضیض ذلت رسانده شده که کسی باوربه این ندارد، قاتلین اصلی ملت، قاچاقبران، دزدان سرمایه ملی همه در بهترین شرایط زندگی میکنند، اما اینها چسپیده اند به چهارمجاهدی که بایدبه محاکمه کشانده شوند تاعدالت اجرا گردد! ازین مسخره ترشده نمی شود، ومن برای این هم آیندۀ روشنی نمی بینم ودرکل اوضاع افغانستان به همین شکل ومسیری که ادامه یافته، جزتباهی و بربادی افغانستان، هیچ ثمر دیگری نخواهدداشت، وبرنامه ریزان در این حالتی که است نمی مانند، ازقدرت به پایین کشانده میشوند، ولی حیف که عدۀ زیادی ازهمین مردم مظلوم ومحکوم افغانستان باز هم تلف خواهدشد، خداوندرحم کندکه این حالت درکشورپایان یابد، اینها بخود بیایند ودست ازسراین ملت بردارندویگانگی واقعی وتساوی حقوق رابین همه اقوام بیاورند.
این فاشیستان ازکوچکترین مظاهرتساوی حقوق ملت جلوگیری میکنند، ازتذکرۀ برقی جلوگیری میکنندتا تعدادنفوس اقوام پدیدار نگردد، واین راهرکسی حتی کودک ده ساله درمی یابدکه همۀ اقدامات این گروه نابکار توطئه است درمقابل ملت./
منتشرۀ هفته نامۀ امید

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 21 مرداد 1394 ، 14:07
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 239 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.