Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مصـــاحبه با داکتــر مجیب رحیمی سخنـــگوی ریــاست اجراییـــه PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط محمد قوی کوشان و داکترمجیب رحیمی   
پنجشنبه ، 27 فروردين 1394 ، 08:09

ریاست اجـــراییه به توافقنـــامۀ ســـیاسی پابنـــد است، جـــانب مقــــابل نیست!ریاست اجـــراییه به توافقنـــامۀ ســـیاسی پابنـــد است، جـــانب مقــــابل نیست!
داکترمجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی رئیس اجراییۀ دولت اسلامی افغانستان، درزمرۀ هیئت همراه رئیس جمهور ورئیس اجراییه درسفر به امریکا به واشنگتن دی سی آمد. بااستفاده ازفرصت، برخی از پرسشهای هموطنان مقیم درامریکا را ازریاست اجراییه، با وی طی مصاحبۀ مشروح درمیان گذاشتم، که باحوصله مندی پاسخ داد. در ذیل متن مصاحبه به نظرگرامی خوانندگان امید می رسد:
کوشان: جناب داکترمجیب الرحمن رحیمی، خیلی خوشحالم که شما را پس ازسالیان دراز، دوباره می بینم. شماهمیشه دروسایل ارتباط جمعی کشور حضوردارید، ومطالب عمدۀ مربوط به ریاست اجراییۀ حکومت وحدت ملی را اعلام ودرمصاحبات شرکت میدارید. من هم پرسشهایی را ازآدرس تعدادی ازهم میهنان مقیم امریکا به شما راجع می سازم که البته بیشتر گله آمیزاست، زیرا انتظاری که ازمقام ریاست اجرایی دارند، بخاطرعلاقمندی واحساس اعتباری که نزدشان موجوداست.
پرسش اول اینست که طبق موافقتنامۀ سیاسی، هردومقام ریاست جمهور وریاست اجراییه مسئولیت وصلاحیت مساوی دارند، در تأخیرتکمیل کابینه هردوعلی السویه مسئولیت دارند. بارهااززبان شما شنیده شده که همیشه لیست جانب شماتکمیل وحاضربوده، و طرف مقابل تأخیر وتعلیل کرده. بنابرهمان صلاحیت ومسئولیت کاملاً مساوی هردوجانب، چراداکترعبدالله تااین حد صبرکرده، در حالیکه نزدیک به هفت ماه ازتشکیل حکومت گذشته وماکابینۀ فقط با هشت وزیرداریم؟
داکتررحیمی: من هم خوشحال هستم که بعدازیک دورۀ طولانی دو باره شمارااز نزدیک ملاقات میکنم، وواقعاً به شماوبه حوصلۀ تان ادای احترام میکنم که عمری است امید رازنده نگهداشتید، وبه هم وطنان عزیزماکه دربیرون ازافغانستان هستند، مصدرخدمت میشوید. طبیعتاً رابطۀ ما باامید یک رابطۀ تاریخی وفکری است، دردورانهای بسیارحساس وسرنوشت سازمملکت ومردم افغانستان بخصوص وقتی که مقاومت درافغانستان جریان داشت، صدای مقاومت وصدای رسای مردم را بلندنگهداشت، ازین ناحیه ازشماوتمام همکاران تان و همه دوستانی که درازآن دوره های دورتاحال باشماهمکاری میکنند تشکرمیکنم وامیدوارم که همچنان ادامه پیدا بکند.
طبیعتاً حکومت وحدت ملی، وطنداران همه درجریان هستندکه، بعد ازیک بحران انتخاباتی شکل گرفت، یک مثلث تقلبی آمدندوبانتیجۀ واقعی آرای مردم بازی کردند ودرپی آن به بحران مواجه شدیم، در پی بحران هم نه به اساس خواست ورضایت ما بلکه به اساس نیاز و ضرورتی که همان حالات ایجاب میکرد، تن دادیم به شکل گیری حکومت وحدت ملی، توافقنامۀ سیاسی صورت گرفت.
بعدازپذیرفتن توافقنامۀ سیاسی، مابهمان روندپابند هستیم وتلاش خودرا صادقانه انجام میدهیم تااین روند موفق شود. ولی گاهی نبود ارادۀ سیاسی وگاهی تأخیر وگاهی تعلل وعوامل متعدد دیگری باعث میشودکه توافقنامه طوریکه توقع میرفت، مرحله به مرحله به وقت وزمانش عملی نشود. یک چیزی راکه مابه مردم خودوطرفدار های خوداطمینان میدهیم، اینست که به رغم تمام تخلف وتأخیر و عملی نکردن کامل توافقنامه، ما به اصولیکه داشتیم وتعهدی که با مردم داشتیم، پابند هستیم. شایدزمان بگیرد، اما سرهیچیک ازآن اصول وارزشهایی که باورداریم وبه مردم وعده داده بودیم، ان شاء الله معامله صورت نمی گیرد.
درموردکابینه هم گلۀ طرفداران ما وهم تمام مردم بجاست، که ماهها قبل بایدتشکیل میشد. نظرمااین بودکه کابینه هرچه زودترتکمیل شود وآنهایی که صلاحیت وتوانایی کارداشتند، به کارخود ادامه میدهند وآنهایی هم که نداشتند هم رهبری حکومت وحدت ملی و هم پارلمان افغانستان درموردکار آنهاوکفایت شان، جای خالی کنند برای اشخاص متخصص، تصمیم بگیرند. امامتأسفانه چنین نشدواین امرطول کشید، وهمین لحظۀ که باشماصحبت میکنم، بجز وزارت دفاع، دیگراعضای کابینه معرفی شدنددرمرحلۀ دوم، وامیدوارهستیم که هرچه زودترمجلس به آنهارأی بدهد.
گذشته ازکابینه، در ولایات ودرسطح ریاستهای مستقل وبعضی سفارت هاهم همین مشکل وجوددارد، وما این روند راادامه میدهیم امایک مسأله راکه نه بعنوان سخنگوی حکومت، بلکه بعنوان یک کسیکه درین جریان هستم، به مردم خودمیخواهم حرف بزنم، می خواهم توضیح بدهم که گاهی اوقات تعهد وارادۀ طرف سیاسی، که حکومت راتشکیل میدهد، عین اراده وعزم مانیست، ومیخواهند کار هارا به تأخیربیندازندو مشکل ایجادکنند، میخواهندما راناامیدبسازند، میخواهندصفی راکه ماایجادکرده ایم وازماحمایت میکنند، درز ایجادشود، تلاش صورت میگیردکه نمونۀ یک حکومت غیرمتمرکز راناکام نشان بدهندوبگویند که حالاکه چنین حکومتی کارنداد، در آینده اگرحکومت پارلمانی هم بیاید باموجودیت صدارت، همینطور خواهدبود! اما بحث های اصلاحات انتخاباتی وغیرمتمرکزشدن قدرت، بعنوان یک آرمان برایما مطرح است وماان شاءالله مطلب را مردم توضیح میدهیم وروشن میسازیم که اگراین تجربه موفق نبوده، معنی اش این نیست که این نوع یا مودل ناکام است، دلیلش کار شکنی، تخلف وبی توجهی طرف دیگربوده، وعوامل دیگرمثلاطور نمونه دوهفته پس ازتشکیل حکومت وحدت ملی مامیرفتیم طرف تفویض صلاحیتها برای رئیس اجراییه، مگرتاهنوزهم جز یک بخش بسیارعادی، دیگرصلاحیت هاتاهنوز عملی نشده است. اماسرنوشت کشوروآرامی وصلح وثبات برایما اهمیت دارد وماآرام آرام هم اهداف خودرا دنبال میکنیم وهم تلاش میکنیم تااین تجربه موفق باشد.
س: بسیارتشکر، قسمت اخیری راکه توضیح دادید، درپرسش بعدی من مضمربود، ولی درکل پاسخ روشنی دستگیرم نشد، بخاطری که عرض کردم مسئولیت وصلاحیت هردومقام کاملاًمساویست، اگر یک جانب تعلل میکند، مسئولیت جانب دیگراست که به عام مردم کارشکن رامعرفی بکند، واینکه موافقتنامۀ سیاسی دربرابرجامعۀ جهانی باحضورنمایندۀ خاص دبیرکل سازمان ملل ووزیرخارجۀ ایالات متحده امضاشده، حالاوقتی یکجانب اینقدر تأخیروتعلل می کندکه درماه هفتم حکومت فقط هشت وزیرداریم، حال ولایات هم بدترازین است، چرا موضوعات درخفا نگهداشته میشود، آیانباید مردم ازجریان آگاه شوند؟
ج: من باشماموافقم که مسئولیت وصلاحیت بحث همانطوراست که شما اشاره کردید، یک بخشی ازوزرا مربوط مامیشدکه بایدمعرفی میکردیم وبخشی هم مربوط ریاست جمهوری بود. لست وزرایی که بما مربوط میشده، درهرمرحلۀ زودترتکمیل ومعرفی شده، شایددلیل اینکه ما نیامده ایم تمام نامهارا بیرون بدهیم، طبعاً بعضی نزاکتهایی وجودداشته است، درمرحلۀ اول یکمقدار سکتگی هایی صورت گرفت، مشوره های لازم نشده بود، ولی درمرحلۀ دوم مشوره هایی صورت گرفت ولست تکمیل شده وهمگی معرفی شده اند. شاید هم وطنان مادربیرون بسیار درجریان نباشندکه گاهیکه ماناگزیرشده ایم دلایل تأخیر وانگیزه هایی راکه کی مسئول بود، گفتیم به مردم ودر رسانه هاتوضیح دادیم. موضعگیری مابسیار روشن بوده، دریک نشستی که روسای پارلمان آمده بودند، جناب داکترصاحب موضوع را تشریح دادند، ومابهیچ صورت نه عامل تأخیربوده ایم ونه طرفدارش.
س: حکومت وحدت ملی از روزایجاد تا امروزیک کار یایک پروژۀ که به ثمررسیده باشد، انجام نداده، مسأله کابل بانک درچهل روزباید تصفیه میشد، درصدروزکابینه بایدتکمیل میشد، به پاکستان یک مهلت معینی داده شدتا تقاضای افغانستان رابرآورده بسازد، ظرف فلان مدت قوۀ قضاییه ودادستانی کل بایداصلاح وبازسازی می شد و و و، هیچکدام ازین فقره ها سرانجامی نیافت، ومن ناگزیر برمیگردم بهمان اصل مسئولیت وصلاحیت مساویانۀ دو رئیس. ریاست اجرایی چه پاسخ دارد درین موردکه هرچه ازآدرس حکومت وحدت ملی وعده داده شده، هیچکدام به ثمرننشسته است.
ج: به نمایندگی ازریاست اجراییه میخواهم این موضوع راروشن بگویم که نه ضرب الاجل تعیین کردن باورداشته ایم ونه ضرب الاجل تعیین کرده ایم، یعنی هیچگاهی رئیس اجراییه ضرب الاجلی رادرمورد تعیین نکرده چراکه درشرایط افغانستان وضعیت طوریست که شماهیچ کاری راباضرب الاجل تعیین کردن بجایی برسانید. ولی به این معنانیست که هیچ کاری صورت نگرفته باشد، درعرصه های مختلف بشمول مسایلی که شمانام بردید، کارهایی صورت گرفته در حدنسبی.
س: مثلاً؟  ج: درموردکابل بانک پیشرفتهایی صورت گرفته، شمااگرمصوبه های شورای وزیران وکابینه رادنبال کنید، شورای وزیران دردوازده سیزده جلسۀ که داشته، طبیعتاًدرهرجلسه مصوبه هایی صورت گرفته که این مصوبه ها بیشترش مربوط میشده به کارهای عملی واجرایی مردم مربوط بوده، درروزهای اول از بحث آمادگی برای مقابله با سردی درزمستان درکابل، فراهم کردن گاز وبرق وموادسوختی از چوب تا دیزل وتیل، گندم وآرد وتمام نیازمندیهای زمستان مردم به عمل آمدکه الحمدلله به این مشکلات روبرو نشدیم درسطح ذخایر ستراتژیک وواردکردن مواد. دربحث آمادگی مبارزه باحوادث طبیعی اقدامات جدی صورت گرفت، گرچه ماحادثات بسیاربزرگی هم داشتیم که بیشتروطنداران ما درولایت پنجشیرتلفات زیادداشتند ولی درسطح بیست وسه ولایت کشورحوادث رخ دادواقدامات بموقع عملی شد، درسطح جمع آوری وتداوی معتادین درولایت کابل، ساختمان مرکزتوانمندسازی معلولین که ازطرف ایران تنظیم شده بود، دادستانی کل آنرابه وزارت کارواموراجتماعی نمیداد، اینکارتصفیه شد و ایرانی ها دو باره حاضرشدندفعالیتهای این مرکز راازسربگیرند، برگزاری امتحانات کانکور ازترتیبات تانهایی شدنش، چگونگی تقسیم بورسیه ها، حل مشکل ویزه برای کسانیکه ازخارج می آیند، موانعی ایجاد میشدکه برطرف شد ودرمیدان هوایی فعلایک بخشی بازشده تابرای کسانیکه می آیند درهمانجا برایشان ویزه داده شود، یعنی مسایلی از این قبیل که میتوانم لست مصوبه های شورای وزیران رابه شماهم بفرستم. تاجاییکه مربوط به ریاست اجراییه میشود اقدامات وکار هایی صورت گرفته، دربخش تعیینات ومقرری هاهمه به مشوره ها عمل شده، اما درشش ماه بایدکارهای بیشتری میشد.
س: ازمقرریها فرمودید که پرسش بعدی من هم است که آقای احمد زی، آقایان اتمر و زاخیلوال ودرین اواخر والی قندزرا، ظاهراً تا جاییکه عام مردم متوجه هستند، کاملاً بدون مشوره باهمتای خود، رئیس اجراییه، مقررکرده، درحالیکه کسی بنام زاخیلوال مشاور اقتصادی باشد، معنی اش چیست؟ وزیرمالیۀ که کیسه وبیت المال خالی رابه این حکومت سپرد، یااتمر واینهاهم آیابه تایید مقام ریاست اجرایی رسیده بود؟ چراکه امضای هردومقام درهرمقرری باشد.
ج: اینجا چیزهایی راباید ازهم تفکیک کنیم، که مقرریها دردفتر ریاست جمهوری ودر ریاست اجراییه، تقررمشاورین درسطح ریاست جمهور و درسطح ریاست اجراییه بصورت مستقل وبدون مشوره صورت گرفته ومیگیرد، حدودبیست وچندمشاوری که رئیس اجراییه برای خودومعاونین خود تعیین کرده، هیچکدام درمشوره با رئیس جمهورصورت نگرفته، ودرپای هیچکدامش امضای رئیس جمهورهم نیست، وتمام مقرریهایی که درین سطوح ویااز خردترین مامور تامامورین عالیرتبه وخارج رتبه، اینهاراخود رئیس اجراییه تصمیم گرفته وتعیین کرده، ورئیس جمهورهم درحوزۀ خودش.
بحثی که برمیگردد به اهلیت، که آیااینهااشخاص شایستۀ هستندکه درآن مقامها باشند، بحث کاملاًجداگانه است وآنرامیگذاریم به قضاوت مردم، وخودشان هم میفهمندکه کی درکجامقررشودوکی نشود، درسطح مقرریهای حکومتی درسطح والی ها، درسطح وزرا و غیره طبعاً مشوره صورت گرفته واگرمشورۀ صورت نگرفته، ماآنرا متوقف ساخته ایم تامشورۀ لازم صورت بگیرد.
س: آقای احمدزی، خانم شکریه بارکزی راکه وکیل برحال مردم درپارلمان کشوراست، بحیث رئیس کمسیون اصلاحات کمسیونهای انتخاباتی وقانون مربوطه تعیین کرد، درحالیکه این خانم خودیک قانونگذاراست ومکلفیت داردکه درجلسات روزانۀ مجلس حضور داشته باشد. این تقرر ازنظرریاست اجراییه چقدربجاست وچقدمورد قبول است؟
ج: درمورد تسوید متن فرمان شکل گیری کمسیون هردومقام مذاکرات بسیارمفصل داشتند، مادیدگاههای مانرادرج کرده بودیم و درتوافقنامۀ سیاسی روی آن بحث صورت گرفته است. دربارۀ تعیین رئیسش مشورۀ لازم صورت نگرفته وما ملاحظۀ خودرا داشتیم و چون تصمیم به عجله بود قبل ازسفربه واشنگتن، دربرگشت رئیس اجراییه موضوع دوباره مطرح میشودوامیدواریم نگرانی که درمورد وجود دارد، رفع گردد. کسی که درجریان انتخابات طرف بوده واز تقلب وجریان خاصی حمایت کرده، طبیعتاً قرارگرفتنش دررأس کمسیون اصلاحات انتخاباتی که بعنوان یکی ازخواستهای بنیادی و اساسی ماست، نه برایما ونه مردم ماقابل قبول است. موضع ریاست اجراییه درین باره بسیار روشن است که بدون مشوره بوده وباید در مورد تجدیدنظر شود.
س:  متشکرم، موافقتنامۀ سیاسی که بین طرفین امضاشد، بنابه گفتۀ شما، تفویض صلاحیت تاحال صورت نپذیرفته، وخودموافقتنامۀ سیاسی کدام محلی از اِعراب درقانون اساسی کشور ندارد، یعنی خارج از قانون ایجادشده، اماصلاحیتهایی راکه آقای احمدزی اِعمال میکند، کاملاً ودقیقاً همان صلاحیتهای مندرج قانون اساسی میباشد، این تفویض صلاحیت چه وقت صورت خواهدگرفت ورئیس اجراییه چرا درین باره کوتاه می آید؟
ج: درتوافقنامۀ سیاسی طبعاًاین موضوع ذکرشده، ودرآن آمده که یک هفته بعدازفرمانی که پس ازجریان مراسم تحلیف صادرشد وبه اساس آن ریاست اجراییه ایجادگردید، دوهفته بعدفرمان دیگری صادرمیشودکه طی آن صلاحیتهای رئیس اجراییه بصورت روشن مشخص میشود. ما درمورداینکه بایداین بحث عملی شود، مذاکرات بسیارمفصل داشته ایم، بالاخره  یک بخشی ازآن، البته باتأخیرچند ماه، که شامل صلاحیت مقرریها درحوزۀ ریاست اجراییه ودرشورای وزیران وهمچنان ریاست شورای وزیران امضاشد، ولی دربخش دیگررئیس جمهورمیگفت که باقوانین نافذۀ  کشورمشکل داردوباید یک فرمان تقنینی صادرشود، وچنین فرمانی هم وقتی صادر میشود که پارلمان درتعطیلات باشد، بعدکه پارلمان به تعطیلات رفت واین بحث دنبال شد، گفتندکه خوب اشتباه شده واین امرنیازبه فرمان تقنینی نداشته، حالا رئیس جمهورمیتواند برخی ازصلاحیتهاراکه در قانون اساسی آمده، تفویض بکند. سرمتن این صلاحیتهاکارشده ولی طرف برای اعطای برخی ازصلاحیتهاچانه زنی ومشکل دارد، قبول نمیکند، وماهم اصرارداریم که رئیس اجراییه بایدصلاحیتهای لازم هم دربخش مقرریها وبرطرفیها وهم دربخش بودجۀ عادی و انکشافی ودیگرامورمملکت داشته باشد. امیدواریم هرچه زودتراین فرمان صادرشود، درغیرآن یکی از دلایلی که کارمملکت پیش نمی رود ومعطل مانده همین موضوع است. بدون روشن شدن صلاحیتها اصلاً کاراجرایی ازنظرقانونی دچار یک بن بست میباشد، واین بدین معناست که کارریاست جمهوری هم به مشکل وبن بست روبرومی شود وبه نفع مملکت وپیشرفت کارمملکت نیست که درصدورفرمان بیشترازین تأخیر بیاید. البته ماهم لحظه به لحظه دنبال میکنیم وکدام تعللی ازطرف مانیست بلکه ازطرف مقابل است. این خواست ماست که همیش مطرح میشود وطبیعتاً ماتلاش میکنیم بصورت مسالمت آمیز وبامذاکره ومباحثه این موضوع سرانجامی یابد.
یک موضوع مهم دیگررا نیزباید یادآورشوم: درموردموافقتنامۀ سیاسی که درقانون اساسی مبنایی ندارد، واقعیت امر اینست که تمام روندسیاسی درافغانستان بربنیادهمان توافقنامۀ است که بین هردو رهبرامضاشده، البته مخالف قانون اساسی نیست، باروحیۀ قانون اساسی توافق دارد، ولی جریان حرکت بعد ازبحران براساس همان توافقنامه شکل گرفته، برای ما بسیار محترم است وهرنوع تخلف از آن برای ماقابل قبول نیست وتخلف ازآن به معنای رفتن به طرف بحران وشکستن تمام قول وقرارهاست.
س: پُست مشاوریت امنیت ملی درافغانستان کاملاًکاپی ازامریکاست درحالیکه درامریکابیش ازشصت سال پیش وقتی مقام مشاوریت امنیتی رئیس جمهورایجاد شد به اساس یک قانون مشخص درهمین زمینه ایجادشد تا درهمه زمینه های امنیتی، سیاسی، اقتصادی وغیره که باامنیت ملی امریکا رابطه دارد، فقط نقش مشوره دهنده به رئیس جمهورایالات متحدۀ امریکا را دارد. درافغانستان متأسفانه این میراث حرام آقای کرزی مانده که هیچ مبنایی درقانون اساسی ندارد، ولی بدترازآن اینست که حالا آقای اتمرکه این مقام رادارد، بیشتربه جای وزارتهای دفاع وخارجه وداخله وامنیت ملی تبازرمی دهدکارهایش را، درکارتمام این نهادها مداخله میکند وصلاحیت اجراییوی برای خودقایل است، درحالیکه اگرچنین نهادمشورتی لازم باشد، باید یک کمیتۀ متشکل ازوزرای امنیتی، معاونین هردو مقام وشخص خود روسای جمهور واجرایی بایدتشکیل گردد، که فقط مشوره بدهد. به نظرمن نهادفعلی بیشترکارشکنی میکندتامشوره دهی! نظرشما درباره چیست؟
ج: مابه یک اصل همیش تأکیدکرده ایم وهنوزهم برآن پابرجا و استوارهستیم که ما درافغانستان نیازمند تقویۀ بنیان حکومت میباشیم، وقتی وزارتها ونهاد هاوجوددارند، هرکدام بایدتقویت شوند وکاراز طریق آنان صورت بگیرد، نادیده گرفتن هرنهاد یاوزارتی یامداخله درکار هروزارت به نفع مملکت در درازمدت نیست. نقش شورای امنیت ملی هنوزهم ازنظرمن یک نقش مشورتی درامور است، و مخالف مداخلۀ فراقانونی هرنهادی درامورنهاد دیگرهستیم، ووظیفۀ خودمیدانم که بایدنهادهای حکومتی تقویت شود وکارازهمین مجرا پیش برود. شاید تلاشهایی صورت بگیرد امابهیچ عنوان موردحمایت مانبوده ونیست.
س: برنامۀ تلویزیون آشنای صدای امریکاهمه افغانهاشاهدبودندکه درملاقات جان کری باآقایان عبدالله واحمدزی، وزیرخارجۀ امریکا صراحتاً ازاحمدزی تشکرکرد که باوجودیکه برندۀ انتخابات بود، از خودگذری کرد وباعبدالله حکومت مشترک ساخت! وداکترعبدالله این گفتار ناصحیح جان کری باکف زدن استقبال کرد. اگرچه آقای صیقل درروزنامۀ آرمان ملی خواست این موضوع راماستمالی کند، اما نشرات کابل این عمل رانپسندیدند. درحالیکه برندۀ اصلی اصلاحات وهمگرایی بود ومقام اول باید به آن داده میشد ومقام دوم به متقلبین. میشود این امررا توجیه کرد؟
ج: صحبتهایی وزیرخارجۀ امریکا اگردر زمینۀ تحولات افغانستان به نحوی از انحا توجیه شودتاحدی معنا پیداکرده میتواندکه خوب، در افغانستان وضعیت عادی بایدطور دیگری پیش میرفت ودرآن وضعیت عادی هرکسی که انتخابات رامیبرد، لازم نبودکه قدرت را تقسیم بکند. ولی وضعیت استثنایی ایجاد شد، درغیرآن این حرف بی معناست ومفهومی ندارد، مردم افغانستان حالات رابسیارواضح و روشن میدانند که انتخابات راکی برده بود وبرندۀ واقعی انتخابات کی بود. بزرگترین قربانی انتخابات راما دادیم وبزرگترین قربانی انتخابات شخص رئیس اجراییه بود، آنهم بخاطرمنافع مملکت و اصلاح نظام انتخاباتی، تابار دیگر این دورباطل تکرارنشود. در ملاقاتها ونشستهایی که درواشنگتن صورت گرفت ازرئیس جمهورتا دیدارکمپ دیوید، تاتمام ملاقاتهای که درکانگرس واقع شدکه در اکثرشان من حضورداشتم، آنهاازخودگذری رئیس اجراییه به تشکیل حکومت وحدت ملی درپی بحران تقدیرکردند وگفتندکه مامی فهمیم که شمابخاطر کشورتان قربانی بزرگ دادید، وعین زمان از طرح اصلاح نظام انتخابات قاطعانه دفاع کردندتا آن تجربه های تلخ در آینده تکرار نشود.
س: بسیارتشکرجناب داکتررحیمی، سه چهارپرسش کوتاه دارم، و میخواهم شماهم پاسخ های کوتاه ارائه بفرمایید. اول اینکه مسئول ترتیب وتنظیم پروتوکول سفرداکترعبدالله به واشنگتن کی بود؟ به خاطری پرسیدم که وقتی دیدار هردورهبرافغانستان باآقای اوباما صورت گرفت، دو رئیس جمهور روبروی هم نشستند، درحالیکه ما دو رهبر وزعیم علی السویه داریم. دوم، آیاآقای باری جهانی از طرف شما معرفی شده؟
ج: آقای جهانی ازسوی آقای غنی معرفی شده، البته ملاحظاتی وجود داشت ومااعتراضات خودرا گفته بودیم، اماتصمیم آقای غنی بوده که ایشان بعنوان وزیراطلاعات وفرهنگ مقررشوند.(قراراظهار خانم هاشمی وکیل قندهار درمجلس، دریک برنامۀ تلویزیون طلوع، آقای باری جهانی تذکرۀ افغانی نداشت وفقط دراوایل ماه حمل امسال تذکره گرفته است. کوشان)
درموردترتیبات پروتوکول یک کمیتۀ مشترکی درکابل تشکیل شده بودتا درهمکاری وزارت خارجه با سفارت امریکا درکابل به این امربپردازد. البته همه میدانندکه این اموررا وزارت امورخارجه بدوش دارد. امامتأسفانه درجریان کارمداخلاتی نابهنگام و عجلۀ از سوی برخی مسئولین ریاست جمهوری که به سفارت مادرینجا آمده بودند، صورت گرفت که یک مقدار ترتیبات جلسات رادربرخی از موارد برهم زد.
درموردسفرداکترصاحب صحبتهای بسیار روشن بودکه ما ازین هر دو رهبربصورت موازی ومساویانه استقبال میکنیم، که چنین هم شد به استثنای دومورد: یکی درکنفرانس خبری بودکه گفتند درپروتو کول امریکاسابقه نداردکه سه نفریکجا کنفرانس خبری بدهند، و بحث دوم هم دردیدار بارئیس جمهوراوباما، شما دیدیددر دیدار در قصرسفید، معاون رئیس جمهورامریکا، برخلاف معمول که معاون رئیس جمهوردرچنین محافل حضورنمی یابد، آمدندواشتراک کردند تاتوازن حفظ شود، ولی درتمام نشستها آقای اوباماهم بارئیس اجراییه جدا دیدند هم بارئیس جمهور، هم وزیرخارجه امریکابا رئیس اجراییه ملاقات جداگانه داشت وهم بارئیس جمهور. در کمپ دیوید ودرکمیته های مجلس سنا ودرتمام جاها دوستان امریکایی ما این نکته رامراعات کردندو آنهامی فهمند وزن وجایگاه ریاست اجراییه و حضورما را وقربانی راکه مابرای حفظ صلح وثبات در کشوردادیم.
س: همۀ افغانها میدانندکه از چادری که یک پدیدۀ استعماری انگریز به افغانستان آورده شده بود، استفاده های ناجایز وخطرناک میگردد، بسیاری از تروریستها ودهشت افگنان درزیراین وسیلۀ فتنه به کشتارمردم ماپرداخته، درحالیکه هنوزهم درولایات ودهکده ها در تمام افغانستان، زنان ودختران بایک چادرکلان به کاردرکشتزار هامیپردازند وهیچ ایرادی هم نداشته وندارد. درزیراین چادری لعنتی حتا قاچاق مواد مخدر وکارهای ناشایست زیادی عملی میگردد.
آیا حکومت کدام برنامۀ برای زدودن چادری دارد؟
ج: نظرما اینست که مسایل فرهنگی ازحوزه هایی است که اگر حکومت مستقیماً دخالت کند همیشه نتایج منفی درپی داشته است، اما ماازتلاشهای جامعۀ مدنی وآگاه سازی مردم وهرتلاشی که برای آزادی بیشتر وبرای احقاق حقوق زن باشد، ما دفاع وحمایه میکنیم اما درعین حال خلاف تحمیل وخلاف هتک حرمت ومداخلۀ بسیار صریح را درمسایل شخصی مفید نمی شماریم.
س: برای جوانهامشکل بیکاری از اهم مسایل است، اینهمه دانشگاهها وانستیتوت ها هرساله هزاران دختروجوان تحصیلکرده رابیرون می دهندو حکومت برنامۀ موثر ایجاد شغل وجذب این جوانان درطی چهارده سال نداشته وهنوز هم شغلزایی دیده نمیشود. درین باره حکومت وحدت ملی چه راهی اندیشیده است؟
ج: کاریابی یکی ازبحثهای پیچیده وجنجالی است درمقابل حکومت وحدت ملی، ما درمرحلۀ آمدیم وحکومت راگرفتیم که یک میراث بسیاربد حکومت آقای کرزی راباخود داریم درتمام عرصه ها، روابط بسیارخراب بابیرون وبرادرخواندن طالبها، قطع وکاهش کمک ها، شما دیدید که کمکهای ایالات متحدۀامریکابه نصف کاهش یافت، یعنی افغانستان هم کمکهای خارجی اش تضعیف شده وهم بحران انتخاباتی آمد، وحکومت درمارکیت بصورت جدی هنوز فعال نیست، وضعیت چندان خوبی نیست، اما تلاش جدی جریان داردکه طی یگان برنامه هایی مسألۀ استخدام واشتغالزایی مطرح شود هم دربخش خصوصی وهم دربخش حکومتی، ولی درهر حال یک مشکلی است بسیار جدید وحساس که تلاش داریم درزمینه کارهایی انجام بدهیم.
ازشما آقای کوشان بسیارتشکر که پرسشهای هموطنان عزیزما در خارج رامطرح کردید، وامید دارم تاجایی به آنهاجواب داده باشم، و هم امیدوارم که خدمت شما به ملت ازطریق ادامۀ انتشارهفته نامۀ امید ادامه یابد.
کوشان: بنده هم ازشما جناب داکترمجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجراییۀ دولت اسلامی افغانستان تشکروسپاس می کنم، که وقت زیادشما راگرفتم. موفق وسرفرازباشید./
ادارۀ امید:
داکترمجیب الرحمن رحیمی، پژوهشگر، نویسنده، مترجم مسایل افغانستان، تحصیلات خویش رادر رشتۀ علوم سیاسی، ازDepartment of government, University of Essex  بریتانیا بدست آورده، وصاحب تألیفات ذیل میباشد:
1ـ حیات صحابه (رضی الله عنهم) درشش جلد وسه هزارصفحه چاپ شده است؛ 2ـ نقدی برساختارنظام درافغانستان، شش بارتجدیدچاپ شده است؛ 3ـ احمدشاه مسعود شهید راه صلح وآزادی، دردوجلد چاپ شده است؛ و4ـ فلسفۀ ظهور دولت درافغانستان، تیزس داکتری چاپ شده، وبه زودی برگردان فارسی دری آن انتشارخواهدیافت. همچنان صدها مقالۀ پژوهشی سیاسی واجتماعی درنشرات افغانی در خارج وداخل کشور، تراجم زیادمسایل تحقیقاتی، وسخنرانیهای تشریحی دربارۀ معضلات افغانستان در دانشگاههای بریتانیاوسازمان های پژوهشی افغانی درکشورهای اروپایی.
داکتررحیمی از دورۀ نوجوانی به جهادپیوست و پیوسته باقلم و فکر درتحکیم وبه ثمر رساندن مقاومت ملی ملت افغانستان کوشیده، وبه عنوان یک جوان متعهد به وحدت ملی وعدالت اجتماعی درکشور بذل مساعی نموده است.
موصوف پس ازایجاد حکومت وحدت ملی، درمقام سخنگوی رئیس اجراییۀ دولت اسلامی افغانستان ایفای وظیفه می دارد.
منتشرۀ هفته نامۀ امید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 128 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.